ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Т е о р е т и ч н а ч а с т и н а

Практичне заняття №1

Тема: ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Мета:Сформувати поняття про екологію як комплексну інтегральну науку. З’ясувати предмет, об’єкт вивчення екології, її завданя та розділи. Розкрити значення провідних екологічних понять. Виявити причини виникнення суперечностей між людиною та природою.

 

Ключові терміни та поняття:екологія, екосистема, навколишнє природне середовище, екологічний фактор, алелопатія, гомеостаз, забруднення, порушення, гомеостаз, глобальна екологічна криза.

 

Матеріали та обладнання:таблиці “Структура сучасної екології”,“Міжпредметний характер екології”.

 

Т е о р е т и ч н а ч а с т и н а

Питання для обговорення:

1. Поняття про екологію, предмет і об’єкт її вивчення.

2. Історичний нарис становлення екології.

3. Завдання екології на сучасному етапі.

4. Галузі сучасної екології, її зв’язок з іншими науками.

5. Структура довкілля, поняття про навколишнє природне середовище (НПС).

6. Поняття про екологічний фактор. Класифікація екофакторів за суб’єктом впливу:

а) абіотичні;

б) біотичні;

в) антропічні.

7. Глобальна екологічна криза: причини та наслідки.

П р а к т и ч н а ч а с т и н а

Ознайомлення з вимогами до оформлення звітних матеріалів із дисципліни.

Практичні завдання:

1. Навести короткий коментар екологічних законів американського вченого Баррі Коммонера (1974) [3, с. 100-101]:

1. Усе пов’язане з усім.

2. Усе має кудись подітися.

3. Природа знає краще.

4. Ніщо не дається задарма.

2. Записати у зошит по 20 прикладів, що ілюструють прояви глобальної екологічної кризи.

3. Навести конкретні пропозиції удосконалення взаємодії суспільства і природи.

 

Література:

1. Бачинський Г.О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995. – C. 10-11, 13-24, 78-84.

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – C. 7-33.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000. – C. 14-53, 99-101.

4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – С. 10-24.

5. Злобін Ю.А. Основи екології. Підручник – К.: Лібра, 1998. – C. 7-23, 28-30.

6. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – C. 8-14.

7. Одум Ю. Екологія (в двох томах) – М.: Мир, 1986.

8. Чернова К.М., Билова О.М., Екологія. – Вища школа, 1986. – C. 189-205, 217-227.

 

Додаткова:

9. Будыко М.И. Глобальная экология. – М.: Мысль, 1977. – С. 255-281.

10. Краснощеков Г.П., Розенберг Г.С. Экология «в законе» (теоретические

конструкции современной экологии в цитатах и афоризмах). – Тольятти: ИЭВБ

РАН, 2002. – 248 с.

11. Реймерс Н. Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). — М.: Журнал «Россия Молодая», 1994 – 367 с.

12. Global Environment Outlook. – 2012. – Valetta: Progress Press LTD, 2012. – 551 p.

 

 

Практичне заняття №2

Тема: ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АТМОСФЕРИ

Мета:сформувати поняття про повітряну оболонку Землі як основну геосферу планети та повітря як важливий природний ресурс; з’ясувати причини негативного впливу антропогенного фактора на атмосферу та заходи щодо зменшення забруднення повітряного басейну.

Ключові терміни та поняття:геосфера,атмосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера, геокорона, кислотні опади, озоновий екран, озонова діра, фреони, парниковий ефект.

 

Матеріали та обладнання:таблиці «Будова атмосфери», «Джерела забруднення атмосфери», карта «Україна. Забруднення навколишнього природного середовища».

 

Питання для обговорення:

1. Поняття про атмосферу, її будова та функції.

2. Сучасний склад атмосферного повітря. Основні джерела поповнення кисню.

3. Джерела забруднення атмосферного повітря: природні та антропогенні.

4. Наслідки забруднення атмосферного повітря:

· Парниковий ефект;

· Кислотні опади;

· Смоги (вологий, сухий, льодяний);

· Ядерна ніч та ядерна зима;

· Проблема стратосферного озону.

5. Стан повітряного середовища України.

6. Заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.

 

Проблемні питання:

1. Екологічний стан атмосферного повітря м. Полтави та регіонів Полтавської області.

2. Забруднення атмосферного повітря тютюновим димом.

 

П р а к т и ч н а ч а с т и н а

Користуючись картою «Україна. Забруднення навколишнього природного середовища», проаналізувати стан атмосферного повітря в Україні та на Полтавщині.

Практичні завдання:

1. За допомогою словника опрацювати поняття: геосфера,атмосфера, забруднення, кислотні опади, озоновий екран, озонова діра, фреони, парниковий ефект.

2. Проаналізувати глобальні екологічні проблеми атмосфери у вигляді таблиці:

 

Явище Сутність Причини Наслідки
Парниковий ефект      
Озонові дірки      
Кислотні опади      
Смоги      
Ядерна ніч, ядерна зима      

 

3. Навести не менше 20 пропозицій щодо зменшення забрудненості повітря.

 

Література:

1. Бачинський Г.О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995. – C. 127-145.

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – C. 64-73.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000. – C. 121-137.

4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – С. 27-28, 126-133.

 

Додаткова:

5. Дощенко И.И. Воздушная среда и здоровье. – Львов, 1981. – 241 с.

6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в

Україні у 2009 році. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 383 с.

 

Практичне заняття №3

Тема: ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГІДРОСФЕРИ

Мета:сформувати поняття про водну оболонку Землі як основну геосферу планети та воду як важливий природний ресурс; з’ясувати причини негативного впливу а нтропогенного фактора на гідросферу та заходи щодо зменшення забруднення Світового океану.

Ключові терміни та поняття:гідросфера, солоність, планктон, кумулятивний ефект,

водоспоживання, водокористування, ірригація, стічні води, евтрофікація, детергенти, активний мул.

Матеріали та обладнання:таблиці «Будова гідросфери», «Розподіл прісної води на планеті» та «Джерела забруднення гідросфери»; відеозаписи науково- популярних фільмів «Вода», «Екологічні проблеми Дніпра».

Т е о р е т и ч н а ч а с т и н а

Питання для обговорення:

1. Поняття про гідросферу. Розподіл води на планеті.

2. Функції води у природі та значення водних ресурсів у житті людини. Водоспоживання та водовикористання.

3. Типи та джерела забруднення гідросфери.

4. Механізми природного самоочищення водойм.

5. Поняття про стічні води. Способи очистки стічних вод.

6. Розподіл водних ресурсів на території України.

7. Екологічний стан Світового океану.

8. Шляхи подолання вододефіциту.

 

Проблемні питання:

Наслідки побудови водосховищ на рівнинних ріках.

 

П р а к т и ч н а ч а с т и н а

Переглянути фрагменти науково-популярного фільму «Екологічні проблеми Дніпра», законспектувати основні факти, зробити висновки.

Практичні завдання:

1. За допомогою словника опрацювати поняття: гідросфера, солоність, кумулятивний ефект, водоспоживання, водокористування, іригація, стічні води, антропогенна евтрофікація, детергенти, самоочищення, активний мул.

2. Навести по 5 прикладів водо споживачів та водокористувачів, відзначити негативні наслідки їх впливу на гідросферу.

3. Навести 20 пропозицій щодо подолання проблеми вододефіциту.

 

Література:

1. Бачинський Г.О. Основи соціоекології. – К.: Вища школа, 1995. – C. 109-126.

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – C. 73-96.

3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. – К.: Либідь, 2000. – C. 138-145.

4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – С. 30, 117-125.

 

Додаткова:

5. Эйнор Л.О. Биологическая защита водоемов // Человек и стихия. – 1992. – С. 22-25.

6. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2009 році. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. – 383 с.

7. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики. Кн. 3 // Енергетика: історія, сучасність і майбутнє: у 5 книгах. (доступно за адресою: http://energetika.in.ua/ua/books)

8. Романенко В.Д. Основи гідроекології. – К.: Обереги, 2001. – 728 с.

 

Практичне заняття №4

Тема: ЕКОСИСТЕМА ЯК ОСНОВНА СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ

Тема: ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

РОСЛИННОГО СВІТУ

 

Мета:сформувати поняття про рослинний світ планети як провідний і визначальний у природних екосистемах та обґрунтувати необхідність раціонального використання рослинних ресурсів.

 

Ключові терміни та поняття:біорізноманітність, флора, рослинність, інтродукція, синантропний вид, адвентивні рослини, фітоінвазія, созологія, рідкісний вид, Червона книга, Зелена книга.

 

Матеріали та обладнання:карта «Рослинні ресурси України», Червона книга України (Рослинний світ, 2009), Зеленая книга УССР, природоохоронна література, слайди рідкісних видів рослин, гербарій та фотоматеріали.

 

ТВАРИННОГО СВІТУ

 

Мета:сформувати поняття про тваринний світ планети як важливий компонент природних екосистем та обґрунтувати необхідність раціонального використання тваринних ресурсів.

 

Ключові терміни та поняття:фауна, репатріація, акліматизація, реакліматизація, синантропні тварини, промислові тварини, тварини-вселенці, Червона книга, чорний список видів.

 

Матеріали та обладнання:карта «Тваринні ресурси України», Червона книга України (Тваринний світ, 2009), природоохоронна література, слайди та фотографії рідкісних видів тварин.

 

 

ТА ЕКОСИСТЕМ

Мета:поглибити знання про природно-заповідні території й об’єкти та їх роль у збереженні біорізноманітності, наголосити на необхідності комплексної охорони природних систем в умовах екологічної мережі, розглянути сучасні природоохоронні концепції.

 

Ключові терміни та поняття:ландшафт,заповідна справа,заповідний об’єкт, природно-заповідний фонд (ПЗФ), категорії ПЗФ, природно-заповідна мережа (ПЗМ), відсоток заповідності, режим заповідання, екологічна мережа, біоцентр (природне ядро), буферна зона, екокоридор.

 

Матеріали та обладнання:карти «Природно-заповідний фонд України», «Полтавська область в системі екологічної мережі Лівобережного Придніпров’я», природоохоронна література, відеозапис фільму «Екологічні проблеми Полтавщини».

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КУРСУ

План роботи на занятті:

1. Представлення звітної документації (робочого зошиту, матеріалів ІНДЗ).

2. Підсумковий контроль, складання заліку.

3. Підрахунок індивідуального рейтингу студента.

 

РЕКОМЕНДОВАНІ СЛОВНИКИ:

1. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Молдав. сов. энцикл., 1989. – 408 с.

2. Кондратюк Є.М., Хархота Г.І. Словник-довідник з екології. – К.: Урожай, 1987. – 160 с.

3. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 550 с.

4. Назарук М.М. Соціоекологія: Словник-довідник. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 172 с.

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

6. Сытник К.М., Брайон А.В., Гордецкий А.В., Брайон А.П. Словарь-справочник по экологии. – К.: Наук. думка, 1994. – 665 с.

Практичне заняття №1

Тема: ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Мета:Сформувати поняття про екологію як комплексну інтегральну науку. З’ясувати предмет, об’єкт вивчення екології, її завданя та розділи. Розкрити значення провідних екологічних понять. Виявити причини виникнення суперечностей між людиною та природою.

 

Ключові терміни та поняття:екологія, екосистема, навколишнє природне середовище, екологічний фактор, алелопатія, гомеостаз, забруднення, порушення, гомеостаз, глобальна екологічна криза.

 

Матеріали та обладнання:таблиці “Структура сучасної екології”,“Міжпредметний характер екології”.

 

Т е о р е т и ч н а ч а с т и н а

Питання для обговорення:

1. Поняття про екологію, предмет і об’єкт її вивчення.

2. Історичний нарис становлення екології.

3. Завдання екології на сучасному етапі.

4. Галузі сучасної екології, її зв’язок з іншими науками.

5. Структура довкілля, поняття про навколишнє природне середовище (НПС).

6. Поняття про екологічний фактор. Класифікація екофакторів за суб’єктом впливу:

а) абіотичні;

б) біотичні;

в) антропічні.

7. Глобальна екологічна криза: причини та наслідки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти