ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До проведення практичних занять

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До проведення практичних занять

З курсу «Інженерна екологія в будівництві»

 

Харків 2010


Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Екологія будівництва» для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища » / Укладач А.В. Коваленко - Харків: ХДТУБА, 2010- 26 с.

 

Рецензент Архіпов О.В.

 

Кафедра безпеки життєдіяльності та інженерної екології

 

 


Навчальне видання

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Інженерна екологія в будівництві» для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища »

 

Укладач Коваленко Аліна Василівна

 

Відповідальний за випуск В.О. Юрченко

 

Редактор В.І. Пуцик

 

 

План 2010, поз. 30. Формат 60´84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк.1.2.

Надруковано на ризографі. Умов.друк.арк. 1.0. Папір друк. №2.

Тираж 50 прим. Зам. № 1958. Безкоштовно.

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури


ПЕРЕДМОВА

Методичні вказівки підготовлені згідно з вимогами навчальної програми Міністрества освіти і науки України, робочою навчальною програмою курсу „Інженерна екологія в будівництві” і робочим навчальним планом для спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища».

Метою практичних занять є виконання інженерних розрахунків, а також використання їх результатів у плануванні та організації природоохоронних та працеохоронних заходів на будмайданчику в процесі будівництва промислового об’єкта.

Результатом розрахунків є виконання індивідуальної роботи, до якої входять таблиці, розрахунки, графіки та креслення.

 

Індивідуальне завдання №1

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ ШУМУ

В ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ

 

Відомо, що шум негативно впливає на здоров’я людей, чим викликає ряд серйозних захворювань. Відповідно до “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №193 (додаток №16), допустимими є рівні звуку:

· на територіях, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень,

санаторіїв: вдень - 45 дБ, вночі – 35 дБ.

· на територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків,

поліклінік, амбулаторій, шкіл, бібліотек: вдень - 55 дБ, вночі – 45 дБ.

· на територіях, що прилягають до будівель готелів та гуртожитків:

вдень - 60 дБ, вночі – 50 дБ.

Для розрахунку рівня шуму необхідно керуватись закономірностями розподілу в приземному просторі в умовах міста, тобто законами фізики

відносно розповсюдження звукових хвиль.

Послідовність розрахунку

Рівень шуму в розрахунковій точці на заданій відстані від автомагістралі, дБ:

, (1)

де – рівень шуму на відстані n метрів від джерела шуму, дБ;

– рівень шуму на відстані 7 м від джерела шуму;

– рівень зниження шуму в результаті сферичного характеру розповсюдження хвиль в атмосфері, дБ;

– рівень зниження шуму під впливом поверхні землі, дБ;

– рівень зниження шуму під впливом зелених насаджень, дБ;

– рівень зниження шуму за допомогою екрануючих пристроїв, дБ.

Рівень шуму на відстані 7 м від крайного ряду автомобілів поблизу проїжджої частини дороги визначається за формулою

, (2)

де d – інтенсивність руху транспорту, авт./год;

- сума поправок, яка враховує відхилення умов від типових і визначається за формулою, дБ

+Xmp, (3)

де - співвідношення легкого і вантажного транспорту змінюється на кожні

10% відхилення від 60% співвідношення на ±1 дБ;

- поправки на відхилення швидкості руху на +1 дБ на кожні 10% від

40 км/год;

- поправка на ухил дороги ±1 дБ на кожні 2% зміни ухилу;

- за наявності трамвая на осі вулиці поправка складає 3 дБ.

 

Рівень зниження шуму в результаті сферичного характеру розповсюдження хвиль в атмосфері, ( ) дБ, визначається за формулою

 

, (4)

 

де - відстань до розрахункової точки, м;

- точка на відстані 7 м від джерела шуму, де здійснюється замір шуму шумоміром.

 

Рівень зниження шуму під впливом поверхні землі, ( ), дБ, визначається за формулою

 

, (5)

де - коефіцієнт поглинання шуму, який складає: для асфальту - 0,9;

для відкритого грунту- 1; для газону- 1,1.

Рівень зниження шуму під впливом зелених насаджень, ( ), дБ, визначається за формулою

 

, (6)

де - коефіцієнт зниження звукової енергії зеленими насадженнями, що складає: для полоси шириною 6 м з 2-х рядів дерев середньої густоти і чагарника 1,2; для такої самої полоси, але з зімкнутими кронами, висотою не меньшою за 7 м з підліском і чагарником – 1,5.

- визначається за таблицею після розрахунку емпірічного параметра W за формулою

, (7)

де - довжина хвилі ,м (при 500 гц, l= 0,68 м);

- висота екрана , м; екраном може служити будинок, суцільний паркан та інші споруди;

- відстань від джерела шуму до екрана, м;

- відстань від екрана до розрахункової точки.

Таблиця 1 - Зниження шуму за рахунок екрануючого пристрою

Емпіричний параметр Зниження рівня шуму , дБ Емпіричний параметр Зниження рівня шуму , дБ
1,0 3,0
1,5 3,5
2,0 4,0
2,5 4,5

 

Якщо розрахунки показали, що рівень шуму в розрахунковій точці перевищує нормативні показники, то необхідно передбачити заходи щодо зниження шуму – установку екранів, земляних валів, посадку зелених насаджень.

 

Завдання для розрахунку

Завдання 1

Розрахункова точка знаходиться на відстані 40 м від автомагістралі на території лікарні, інтенсивність руху автомобілів - 100 авт./год, (легк. - 40 авт./год, вант. - 60 авт./год, швидкість потоку - 70 км/год, ухил - 2 % (вниз), покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму, на відстані 10 м від автомагістралі, знаходиться екран висотою 4,5 м.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 2

Розрахункова точка знаходиться на відстані 60 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 2000 авт./год, (легк. – 800

авт./год, вант. - 1200 авт./год, швидкість потоку - 25 км/год, ухил - 6% (вниз), покриття землі – газон. На шляху розповсюдження шуму знаходиться полоса зелених насаджень шириною 6 м з двох рядів дерев і чагарника.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 3

Розрахункова точка знаходиться на відстані 50 м від автомагістралі на території школи, інтенсивність руху автомобілів - 900 авт./год, (легк. – 400 авт./год, вант. - 500 авт./год, швидкість потоку - 80 км/год, ухил - 4 % (нагору), покриття землі – відкритий ґрунт.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 4

Розрахункова точка знаходиться на відстані 25 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 500 авт./год, (легк. – 250 авт./год, вант. - 250 авт./год, швидкість потоку - 30 км/год, ухил - 8 % (нагору), покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму знаходиться полоса зелених насаджень шириною 6 м з двох рядів дерев і чагарника.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 5

Розрахункова точка знаходиться на відстані 65 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 1400 авт./год, (легк. – 700 авт./год, вант. - 700 авт./год, швидкість потоку - 30 км/год, покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму знаходиться екран висотою 2,5 м на відстані 8 м від автомагістралі.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

 

Завдання 6

Розрахункова точка знаходиться на відстані 40 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 800 авт./год, (легк. – 300 авт./год, вант. - 500 авт./год, швидкість потоку - 55 км/год, ухил - 10% (вниз), покриття землі –асфальт, по осі вулиці проходить трамвайна лінія.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 7

Розрахункова точка знаходиться на відстані 60 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 1300 авт/год, (легк. – 550 авт./год, вант. - 750 авт./год, швидкість потоку - 70 км/год, ухил - 6 % (нагору), покриття землі – відкритий ґрунт.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 8

Розрахункова точка знаходиться на відстані 30 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 300 авт./год, (легк. – 180 авт./год, вант. - 120 авт./год, швидкість потоку - 20 км/год, ухил - 4 % (нагору), покриття землі – газон. На шляху розповсюдження шуму знаходиться полоса зелених насаджень шириною 6 м з двох рядів дерев і чагарника.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 9

Розрахункова точка знаходиться на відстані 100 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 3800 авт./год, (легк. – 1800 авт./год, вант. - 2000 авт./год, швидкість потоку - 55 км/год, ухил - 8 % (вниз), покриття землі – відкритий ґрунт.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 10

Розрахункова точка знаходиться на відстані 45 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів – 4000 авт./год, (легк. – 2200 авт./год, вант. - 1800 авт./год, швидкість потоку - 40 км/год, ухил - 12% (вниз), покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму знаходиться екран висотою 4 м на відстані 10 м від автомагістралі.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 11

Розрахункова точка знаходиться на відстані 60 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 1000 авт./год, (легк. – 650 авт./год, вант. - 350 авт./год), швидкість потоку - 65 км/год, покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму знаходиться екран висотою 3,5 м на відстані 10 м від автомагістралі.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 12

Розрахункова точка знаходиться на відстані 70 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 1200 авт./год, (легк. – 800 авт./год, вант. - 400 авт./год, швидкість потоку - 50 км/год, ухил - 4 % (нагору), покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму знаходиться полоса зелених насаджень шириною 6 м з двох рядів дерев і чагарника.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 13

Розрахункова точка знаходиться на відстані 55 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 300 авт./год, (легк. – 150 авт./год, вант. - 150 авт./год, швидкість потоку - 50 км/год, ухил - 10 % (нагору), покриття землі – відкритий ґрунт.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

Завдання 14

Розрахункова точка знаходиться на відстані 50 м від автомагістралі в житловому масиві, інтенсивність руху автомобілів - 800 авт./год, (легк. – 300 авт./год, вант. - 500 авт./год, швидкість потоку - 40 км/год, ухил - 2% (вниз) покриття землі – відкритий ґрунт. На шляху розповсюдження шуму знаходиться екран висотою 3,5 м на відстані 7 м від автомагістралі.

Розрахувати рівень шуму в заданій точці, за необхідності передбачити заходи щодо зниження шуму.

 

Індивідуальне завдання №2

ГРУНТІВ ВЗДОВЖ ДОРІГ

Методика розрахунку

 

У процесі роботи двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) автомобілів викидаються „умовно тверді” речовини, які складаються з аерозольних і пилоподібних частинок. У найбільшій кількості викидаються сполуки свинцю та сажі. Коли інтенсивність руху складає більше ніж 40 тис. авт./добу, з’являються викиди кадмію та цинку. Найбільшу небезпеку для біосфери являють собою накопичення в ґрунті сполук свинцю, що обумовлено споживанням його рослинами та переходом в організм тварин, птахів і людей. Викиди сполук свинцю з’являються у випадку, коли працює ДВЗ автомобілів працює на етилованому бензині. У бензині марок А-76 і АИ-93 міститься відповідно 0,17 та 0,13 г/кг сполук свинцю. Приблизно 20% від загальної кількості свинцю розповсюджується з відпрацьованими газами у вигляді аерозолів, а 80% випадає у вигляді твердих часток розміром до 25 мкм та в складі водорозчинних сполук на поверхню землі безпосередньо поблизу дороги. Сполуки свинцю накопичуються в ґрунтах на глибину орного шару за рахунок інфільтрації води з атмосферних опадів поблизу автодоріг.

Оцінку забруднення придорожніх ґрунтів викидами свинцю та обрання захисних заходів, які зменшують поле їх розповсюдження, здійснюють на основі розрахунку рівня забруднення поверхневого шару ґрунту (ЗПГ).

1 Визначаємо потужність емісії свинцю , мг/м/добу, при

середньодобовій інтенсивності руху за розрахунковий період за формулою

, (10)

де =0,74- коефіцієнт розрахунку;

- коефіцієнт, який враховує дорожні умови (рис.1);

- коефіцієнт, який враховує частку свинцю, що викидається у вигляді

твердих частинок в цілому об’ємі викидів (дорівнює 0,8);

- середня експлуатаційна витрата палива для даного типу автомобілів

(див. табл.4);

- середньодобова інтенсивність руху автомобілів даного типу, авт./добу;

- вміст домішки свинцю у паливі, яке використовується в даному автомобілі, г/кг.

 

Рисунок 1 - Залежність коефіцієнта від середньої швидкості транспортного потоку , км/год.

 

2 Розраховуємо величину відкладення свинцю на поверхні ґрунту Pn (мг/м2) за формулою

, (11)

де -коефіцієнт, який враховує відстань в метрах від краю проїзної частини

(табл.2);

- коефіцієнт, який залежить від сили і напрямку вітру і дорівнює відношенню площі рози вітрів з боку дороги, протилежної до зони, що розглядається, до загальної її площі;

- розрахунковий строк експлуатації автодороги в добах, береться

рівним 7300 діб, що відповідає 20- річному перспективному періоду;

- фонове забруднення поверхні ґрунту, мг/м2.

Таблиця 2 - Величина відстані до краю проїжджої частини

, м
0,50 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005 0,001 0,0002

 

Примітка. На автошляхах I категорії транспорт розподілено на два потоки, протилежних за напрямком руху та відокремлених один від одного роздільною смугою шириною не менше 5 м. Тому розрахунок треба вести окремо для кожної проїзної частини (напрямку) для інтенсивності руху, яка дорівнює половині загального. Тобто спочатку визначають емісію свинцю від транспортного потоку кожного напрямку. Потім розраховують величину на заданій відстані від краю проїзної частини найближчого до розрахункової гранки А потоку (напрямку) руху за формулою (10) на ширину проїзної частини одного напрямку плюс 5 м. Підсумковою величиною відкладання свинцю в А від транспортних потоків спільних напрямків є сума величин і .

3 Розраховуємо ЗПГ свинцю (мг/кг) на різній відстані від краю проїзної частини автодороги за формулою

, (12)

де - площа ґрунтового шару (м2), в якому розповсюджуються викиди свинцю (на ораних землях - 0,2 м; на інших землях, в тому числі на цілині -

0,1 м);

- щільність землі , кг/м3.

4 Отримані розрахунки та їх змінення від відстані до краю проїзної частини необхідно виконати в графічній формі та порівняти з ГДК свинцю в ґрунті за санітарним показником, що дорівнює 32 мг/ кг.

 

Завдання для розрахунку

Виконати розрахунок та оцінку рівня забруднення викидами свинцю за вихідними даними табл. 3 і обрати захисні заходи щодо зменшення поля їх розповсюдження в умовах:

1) реконструкції дороги III категорії за нормами I категорії;

2) відмови від реконструкції.

Таблиця 3 - Вихідні дані для виконання завдання

№ варіанта , авт./доб Розподілення автомобілів за типами, % , км/год , км/год

 

Розрахунковий період експлуатації автодороги - 20 років (7300 діб); виходячи з рози вітрів, коефіцієнт =0,7; фонове забруднення відсутнє; тип землі - орана з параметрами =0,2 м та =1600 кг/м; тип автомобі­лів у транспортному потоці відповідає даним табл.4. Середня інтенсив­ність руху транспортного потоку у випадку відмови від реконструкції - , км/год, середня інтенсивність після реконструкції - , км/год. Легкові авто­мобілі використовують бензин А - 93, а вантажні (карбюраторні) - А-76.

Сільськогосподарські автодороги починаються на відстані 50 м від зовні­шньої кромки проїзної частини автодороги, а ширина проїзної частини од­ного напрямку автодороги І категорії складає 11,25 м (див. табл.3).

 

Індивідуальне завдання №3

Послідовність розрахунків

1 Визначаємо потужність емісії (мг/м´с) окремо для кожного компонента (оксиду вуглецю, оксиду азоту, вуглеводнів) на конкретній ділянці дороги за формулою

, (13)

де - коефіцієнт, який враховує дорожні та транспортні умови, визначається за графіком (рис.2) в залежності від середньої швидкості транспортного потоку , км/год;

– середня експлуатаційна витрата палива для даного типу карбюраторних автомобілів, л/км;

- середня експлуатаційна витрата палива для дизельних автомобілів, л/км;

– інтенсивність руху кожного типу карбюраторних автомобілів, авт./год;

– інтенсивність руху для дизельних автомобілів, авт./год;

і – коефіцієнти, які беруться для даного компонента забруднення з карбюраторними і дизельними типами ДВЗ.

Рисунок 2 - Значення коефіцієнта в залежності від середньої швидкості транспортного потоку , км/год.

 

Таблиця 4 - Середні експлуатаційні норми витрати палива (л) на 1 км шляху

Тип автомобіля Значення Gik, л/км
Легкові автомобілі 0,11
Невеликі карбюраторні вантажні автомобілі (до 5 т) 0,16
Вантажні карбюраторні автомобілі (5 т і більше) 0,33
Вантажні дизельні автомобілі 0,34
Автобуси карбюраторні 0,37
Автобуси дизельні 0,28

 

Таблиця 5 - Значення коефіцієнтів і

Вид викидів Тип ДВЗ
карбюраторний дизельний
Оксид вуглецю 0,6 0,14
Вуглеводи 0,12 0,037
Оксиди азоту 0,06 0,015

 

2 Розрахуємо концентрації (мг/м3) забруднення атмосферного повітря токсичними компонентами відпрацьованих газів на різній відстані від дороги. Для цього використаємо модель Гаусового розподілу домішок у повітрі на невеликих висотах:

, (14)

де – стандартне відхилення Гаусового розсіювання у вертикальному напрямку, м (табл.6);

- швидкість повітря в період розрахунку, м/с;

-кут, який складає направлення повітря до траси дороги, град.;

Fi - фонова концентрація забруднення повітря, мг/м3.

Таблиця 6 - Значення стандартного Гаусового відхилення в залежності від стану погоди

Стан погоди Величина при віддаленні (м) від кромки проїзної частини
Сонячна
Дощова

3 Розрахунки формули порівняємо з ГДК, які визначені для токсичних складових відпрацьованих газів теплових двигунів у повітрі населених міст.

 

Таблиця 7 - Гранично - допустима концентрація відпрацьованих газів

у повітрі населених міст

Вид речовини Клас небезпеки Середня за добу ГДК,мг/м3
Оксид вуглецю
Вуглеводні 1,5
Оксиди азоту 0,04

 

4 За отриманими даними будуються графіки забруднення придорожньої зони токсичними компонентами відпрацьованих газів.

 

5 За необхідності зменшення ширини розповсюдження забруднюючих речовин необхідно передбачити захисні насадження, екрани, вали . Зниження концентрації забруднюючих речовин за захисними спорудами наведено в таблиці 8.

 

 

Таблиця 8 - Зниження концентрації забруднюючих речовин різними заходами

Заходи Зниження концентрації, %
Один ряд дерев і чагарника, висотою до 1,5 м на смузі газону - 3÷4 м
Два ряди дерев без чагарника на газоні - 8÷10 м
Два ряди дерев і чагарника на газоні - 10÷12 м
Три ряди дерев і два ряди чагарника на смузі газону - 15÷20 м
Чотири ряди дерев і чагарника висотою 1,5 м на смузі - 25÷30 м
Суцільні екрани, стіни будинків висотою більше 5 м від рівня проїзної частини
Земляні насипи, відкоси на момент прокладання дороги у виїмці за різних відміток - 2÷3 м
Земляні насипи, відкоси на момент прокладання дороги у виїмці за різних відміток - 3÷5 м
Земляні насипи, відкоси на момент прокладання дороги у виїмці за різних відміток - більше 5 м

 

 

Завдання для розрахунку

Визначити концентрації забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю, оксидами азоту та вуглеводнями в сонячну та дощову погоду в розрахунковому поперечнику на віддаленні від кромки автомобільної дороги, обрати захисні засоби для зниження концентрації забруднюючих речовин в зоні житлових будівель, які знаходяться на відстані L м від дороги до дозволеного рівня, якщо швидкість вітру складає 3 м/с. Відомості про фонові концентрації відсутні.

Вихідні дані для розрахунків дані у таблиці 9: інтенсивність руху , авт./год; шифри типів автомобілів відповідають даним таблиці 4; середня швидкість потоку руху км/год; кут напрямку повітря до осі траси , град.

 

Методичні вказівки до виконання завдання

та аналіз результатів розрахунку

Виконання завдання студенти починають з уважного вивчення методики розрахунку токсичних викидів під час експлуатації автомобілів та потужності емісії кожного компонента забруднюючих речовин на конкретній ділянці дороги за формулою (12), а потім розраховують рівні концентрації кожного компонента забруднюючих речовин на різному віддаленні від дороги в конкретному напрямку та в зоні житлової забудови за формулою (14). За отриманими результатами студент будує графіки забруднення придорожньої зони токсичними компонентами відпрацьованих газів і порівнює їх з величинами ГДК. За допомогою цих графіків він визначає концентрації забруднюючих речовин над кромкою дороги на початку житлової забудови. У випадку підвищення ГДК студенту слід дати рекомендації щодо нормалізації концентрації забруднюючих речовин в житловій зоні.

 

Індивідуальне завдання №4

РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розмір платежів за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо в водні об'єкти та розміщення вiдходiв розраховується згідно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору» від 1 березня 1999р. № 303 та «Iнструкцiєю про порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища», затвердженою наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 19 липня 1999 р. № 162/379.

Сума збору, який стягується за викиди стаціонарними джерелами забруднення ( ) обчислюється за формулою

, (15)

де – обсяг викиду -ї забруднюючої речовини в межах лiмiту (т);

– обсяг понадлiмiтного викиду (різниця мiж обсягом фактичного викиду i лiмiту) -ї забруднюючої речовини в тоннах (т);

- норматив збору за тонну -ї забруднюючоi речовини у гривнях (грн./т, табл. 10,11,12);

- коригувальний коефiцiснт, який враховує чисельнiсть жителiв населенного пункту (табл. 19);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховує народногосподарське значення населенного пункту ( табл. 20);

- коефiцiєнт кратностi збору за понадлiмiтний викид в атмосферу забруднюючих речовин – 5.

Сума збору, який стягується за викиди пересувними джерелами забруднення ( ) визначається за формулою

, (16)

де - кiлькiсть використаного пального -го виду, у тоннах (т);

- норматив збору за тонну -го виду пального, у гривнях

(табл.13,14,15);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховує чисельнiсть жителів

населеного пункту (табл. 19);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховує народногосподарське

значення населеного пункту (табл. 20).

Сума збору, який стягується за скиди ( ) безпосередньо у водний об’єкт визначається за формулою

, (17)

де - обсяг скиду -ї забруднюючої речовини в межах лiмiту в тоннах (т);

–обсяг понадлiмiтного скиду (рiзниця мiж обсягом фактичного скиду і лiмiту -ї забруднюючої речовини) в тоннах (т);

– норматив збору за тонну -ї забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т, табл. 16,17);

– регiональний (басейновий коригувальний коефiцiєнт, який враховує територiальнi екологiчнi особливостi, а також еколого-економiчнi умови функцiювання водного господарства (табл. 21);

- коефiцiєнт кратностi збору за понадлiмiтнi cкиди забруднюючих речовин – 5.

Сума збору, який справлясться за розмiщення вiдходiв ( ) визначасться за формулою

, (18)

де – обсяг вiдходiв -го виду в межах лiмiту (згiдно з дозволами на розмiщення), в тоннах (т);

– обсяг понадлiмiтного розмiщення вiдходiв (рiзниця мiж обсягом фактичного розмiщення вiдходiв i лiмiтом) -го виду, в тоннах (т);

–норматив збору за тонну вiдходiв -го виду в межах лiмiту, у гривнях за тонну (грн./т, табл. 18);

– коригувальний коефiцiєнт, який враховує розташування мiсця розмiщення вiдходiв (табл. 22);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховус характер обладнаного мiсця розмiщення вiдходiв ( табл. 23);

– коефiцiєнт кратнос

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти