ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


З курсу «Інженерна екологія в будівництві»

 

Харків 2010


Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Екологія будівництва» для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища » / Укладач А.В. Коваленко - Харків: ХДТУБА, 2010- 26 с.

 

Рецензент Архіпов О.В.

 

Кафедра безпеки життєдіяльності та інженерної екології

 

 


Навчальне видання

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Інженерна екологія в будівництві» для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища »

 

Укладач Коваленко Аліна Василівна

 

Відповідальний за випуск В.О. Юрченко

 

Редактор В.І. Пуцик

 

 

План 2010, поз. 30. Формат 60´84 1/16.

Підп. до друку Обл.-вид. арк.1.2.

Надруковано на ризографі. Умов.друк.арк. 1.0. Папір друк. №2.

Тираж 50 прим. Зам. № 1958. Безкоштовно.

ХДТУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури


ПЕРЕДМОВА

Методичні вказівки підготовлені згідно з вимогами навчальної програми Міністрества освіти і науки України, робочою навчальною програмою курсу „Інженерна екологія в будівництві” і робочим навчальним планом для спеціальності 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища».

Метою практичних занять є виконання інженерних розрахунків, а також використання їх результатів у плануванні та організації природоохоронних та працеохоронних заходів на будмайданчику в процесі будівництва промислового об’єкта.

Результатом розрахунків є виконання індивідуальної роботи, до якої входять таблиці, розрахунки, графіки та креслення.

 

Індивідуальне завдання №1

ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМ ШУМУ

В ЖИТЛОВОМУ МАСИВІ

 

Відомо, що шум негативно впливає на здоров’я людей, чим викликає ряд серйозних захворювань. Відповідно до “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. №193 (додаток №16), допустимими є рівні звуку:

· на територіях, що безпосередньо прилягають до будівель лікарень,

санаторіїв: вдень - 45 дБ, вночі – 35 дБ.

· на територіях, що безпосередньо прилягають до житлових будинків,

поліклінік, амбулаторій, шкіл, бібліотек: вдень - 55 дБ, вночі – 45 дБ.

· на територіях, що прилягають до будівель готелів та гуртожитків:

вдень - 60 дБ, вночі – 50 дБ.

Для розрахунку рівня шуму необхідно керуватись закономірностями розподілу в приземному просторі в умовах міста, тобто законами фізики

відносно розповсюдження звукових хвиль.

Послідовність розрахунку

Рівень шуму в розрахунковій точці на заданій відстані від автомагістралі, дБ:

, (1)

де – рівень шуму на відстані n метрів від джерела шуму, дБ;

– рівень шуму на відстані 7 м від джерела шуму;

– рівень зниження шуму в результаті сферичного характеру розповсюдження хвиль в атмосфері, дБ;

– рівень зниження шуму під впливом поверхні землі, дБ;

– рівень зниження шуму під впливом зелених насаджень, дБ;

– рівень зниження шуму за допомогою екрануючих пристроїв, дБ.

Рівень шуму на відстані 7 м від крайного ряду автомобілів поблизу проїжджої частини дороги визначається за формулою

, (2)

де d – інтенсивність руху транспорту, авт./год;

- сума поправок, яка враховує відхилення умов від типових і визначається за формулою, дБ

+Xmp, (3)

де - співвідношення легкого і вантажного транспорту змінюється на кожні

10% відхилення від 60% співвідношення на ±1 дБ;

- поправки на відхилення швидкості руху на +1 дБ на кожні 10% від

40 км/год;

- поправка на ухил дороги ±1 дБ на кожні 2% зміни ухилу;

- за наявності трамвая на осі вулиці поправка складає 3 дБ.

 

Рівень зниження шуму в результаті сферичного характеру розповсюдження хвиль в атмосфері, ( ) дБ, визначається за формулою

 

, (4)

 

де - відстань до розрахункової точки, м;

- точка на відстані 7 м від джерела шуму, де здійснюється замір шуму шумоміром.

 

Рівень зниження шуму під впливом поверхні землі, ( ), дБ, визначається за формулою

 

, (5)

де - коефіцієнт поглинання шуму, який складає: для асфальту - 0,9;

для відкритого грунту- 1; для газону- 1,1.

Рівень зниження шуму під впливом зелених насаджень, ( ), дБ, визначається за формулою

 

, (6)

де - коефіцієнт зниження звукової енергії зеленими насадженнями, що складає: для полоси шириною 6 м з 2-х рядів дерев середньої густоти і чагарника 1,2; для такої самої полоси, але з зімкнутими кронами, висотою не меньшою за 7 м з підліском і чагарником – 1,5.

- визначається за таблицею після розрахунку емпірічного параметра W за формулою

, (7)

де - довжина хвилі ,м (при 500 гц, l= 0,68 м);

- висота екрана , м; екраном може служити будинок, суцільний паркан та інші споруди;

- відстань від джерела шуму до екрана, м;

- відстань від екрана до розрахункової точки.

Таблиця 1 - Зниження шуму за рахунок екрануючого пристрою

Емпіричний параметр Зниження рівня шуму , дБ Емпіричний параметр Зниження рівня шуму , дБ
1,0 3,0
1,5 3,5
2,0 4,0
2,5 4,5

 

Якщо розрахунки показали, що рівень шуму в розрахунковій точці перевищує нормативні показники, то необхідно передбачити заходи щодо зниження шуму – установку екранів, земляних валів, посадку зелених насаджень.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти