ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інженерні рішення за результатами розрахунків

Інженерні рішення за результатами розрахунків спрямовані на зниження концентрації токсичних компонентів відпрацьованих газів у зоні впливу дороги. Обираються такі варіанти захисних заходів:

1 Зміна параметрів дороги, яка спрямована на збільшення середньої

швидкості транспортного потоку.

2 Обмеження руху окремих типів автомобілів (зовсім або на окремі інтервали часу).

3 Збільшення контролю за рухом автомобілів.

4 Використання неетилованого бензину та каталітичного допалення вихлопних газів карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння.

5 Використання захисних споруд.

Головним критерієм під час порівняння є ступінь зменшення концентрації забруднюючих речовин в точках, які розраховані для мінімальних площ земель, відведених під захисні споруди та найменших зведених витрат на будову 1 км дороги, досягнених без зниження її пропускної здатності. Найбільш ефективним з точки зору екології ( вимагає значних вкладень на реконструкцію дорожньої сітки) є перший та п’ятий варіанти захисних засобів. Другий та третій варіанти відносяться до організаційних заходів, які не вимагають великих капітальних витрат, але дають значно менший екологічний ефект. Реалізація другого варіанта призводить до зниження інтенсивності руху порівняно з запроектованою. Четвертий варіант можливий тільки після визначення стандартів на автомобільний бензин. Тому захисні заходи треба вжити в комплексі та брати до уваги специфіку місцевих умов.

Розрахунки студент має закінчити висновками про визначення токсичних викидів в атмосферу автотранспортом з указанням захисних заходів, яких потрібно вжити в першу чергу, та про ефект, якого буде досягнено при цьому.

 

Таблиця 9 - Вихідні дані до завдання

№ варіан- та , авт./год Розподілення автомобілів за типами, % , м/с , град , м

 

Індивідуальне завдання №4

РОЗРАХУНОК ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розмір платежів за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин безпосередньо в водні об'єкти та розміщення вiдходiв розраховується згідно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища i стягнення цього збору» від 1 березня 1999р. № 303 та «Iнструкцiєю про порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища», затвердженою наказом Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України вiд 19 липня 1999 р. № 162/379.

Сума збору, який стягується за викиди стаціонарними джерелами забруднення ( ) обчислюється за формулою

, (15)

де – обсяг викиду -ї забруднюючої речовини в межах лiмiту (т);

– обсяг понадлiмiтного викиду (різниця мiж обсягом фактичного викиду i лiмiту) -ї забруднюючої речовини в тоннах (т);

- норматив збору за тонну -ї забруднюючоi речовини у гривнях (грн./т, табл. 10,11,12);

- коригувальний коефiцiснт, який враховує чисельнiсть жителiв населенного пункту (табл. 19);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховує народногосподарське значення населенного пункту ( табл. 20);

- коефiцiєнт кратностi збору за понадлiмiтний викид в атмосферу забруднюючих речовин – 5.

Сума збору, який стягується за викиди пересувними джерелами забруднення ( ) визначається за формулою

, (16)

де - кiлькiсть використаного пального -го виду, у тоннах (т);

- норматив збору за тонну -го виду пального, у гривнях

(табл.13,14,15);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховує чисельнiсть жителів

населеного пункту (табл. 19);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховує народногосподарське

значення населеного пункту (табл. 20).

Сума збору, який стягується за скиди ( ) безпосередньо у водний об’єкт визначається за формулою

, (17)

де - обсяг скиду -ї забруднюючої речовини в межах лiмiту в тоннах (т);

–обсяг понадлiмiтного скиду (рiзниця мiж обсягом фактичного скиду і лiмiту -ї забруднюючої речовини) в тоннах (т);

– норматив збору за тонну -ї забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т, табл. 16,17);

– регiональний (басейновий коригувальний коефiцiєнт, який враховує територiальнi екологiчнi особливостi, а також еколого-економiчнi умови функцiювання водного господарства (табл. 21);

- коефiцiєнт кратностi збору за понадлiмiтнi cкиди забруднюючих речовин – 5.

Сума збору, який справлясться за розмiщення вiдходiв ( ) визначасться за формулою

, (18)

де – обсяг вiдходiв -го виду в межах лiмiту (згiдно з дозволами на розмiщення), в тоннах (т);

– обсяг понадлiмiтного розмiщення вiдходiв (рiзниця мiж обсягом фактичного розмiщення вiдходiв i лiмiтом) -го виду, в тоннах (т);

–норматив збору за тонну вiдходiв -го виду в межах лiмiту, у гривнях за тонну (грн./т, табл. 18);

– коригувальний коефiцiєнт, який враховує розташування мiсця розмiщення вiдходiв (табл. 22);

- коригувальний коефiцiєнт, який враховус характер обладнаного мiсця розмiщення вiдходiв ( табл. 23);

– коефiцiєнт кратностi збору за понадлiмiтне розмiщення вiдходiв – 5.

 

Таблиця 10 - Нормативи збору, які стягуються за викиди основних забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення

Назва забруднюючоi речовини Норматив збору, грн./тонну
Азоту оксиди
Амiак
Ангiдрид сiрчистий
Ацетон
Продовження таблиці 10    
Бензопирен
Бутилацетат
Ванадiю п’ятиокис
Водень хлористий
Вуглеводні 4.5
Вуглецю окис
Газоподiбнi фтористi сполуки
Твердi речовини
Кадмiю сполуки
Марганець та його сполуки
Нiкель та його сполуки
Озон
Ртуть та її сполуки
Свинець та його сполуки
Сiрководень
Сiрковуглець
Спирт Н- бутиловий
Стирол
Фенол
Формальдегiд
Хром та його сполуки

 

Таблиця 11 - Нормативи збору, який стягується за викиди забруднюючих

речовин стацiонарними джерелами забруднення залежно вiд класу

небезпечності

Клас небезпечностi Норматив збору, грн./т
I
II
III 19,5
IV 4,5

 

Для забруднюючих речовин, що не ввiйшли до таблицi 10, нормативи збору слiд застосувати залежно вiд установленного класу небезпечностi даної забруднюючої речовини згiдно з таблицею 11.

 

 

Таблиця 12 - Нормативи збору, який стосується за викиди забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення залежно вiд установленних орiєнтовно-безпечних рiвнiв впливу

Орiєнтовно-безпечнi рiвнi впливу сполук (мг/м3) Норматив збору, грн./т
Менше 0,0001
0,0001-0,001 (включно)
0,001-0,01 ( включно)
0,01-0,1 (включно)
0,1- бiльше 10

 

Для забруднюючих речовин, якi не ввiйшли до таблицi 10 та на якi не встановлено класiв небезпечностi, нормативи збору застосовуються залежно вiд установлених орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу згiдно з табл. 12.

Для забруднюючих речовин, на якi не встановлено класiв небезпечностi та орiєнтовно безпечних рiвнiв впливу, норматив збору встановлюється таким самим, як і за викид забруднюючої речовини I класу небезпечностi.

Далі, в табличній формі, подано нормативи збору, які стягуються за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.

 

Таблиця 13 - Нормативи збору, який стягується за викиди в атмосферу забруднюючих речовин автомобiльним транспортом

Вид пального   Норматив збору, грн./т
Дизельне пальне 4,5
Бензин:  
- етилований
-неетилований 4,5
Зрiджений нафтовий газ
Стиснений природний газ

 

Таблиця 14 - Норматив збору, який стягується за викиди в атмосферу

забруднюючих речовин морськими та рiчковими суднами

Вид пального Норматив збору, грн./т
Бензин
Дизельне пальне
Мазут 4.5

 

 

Таблиця 15 - Норматив збору, який стягується за викиди в атмосферу

забруднюючих речовин залiзничним транспортом

Вид пального Норматив збору, грн./т
Дизельне пальне 4,5

 

Таблиця 16 - Норматив збору, який стягується за скиди основних

забруднюючих речовин у воднi об’єкти, в тому числi в морскi води

Назва забруднюючоi речовини Норматив збору, грн./т
Азот-амонiйний 52,5
Органiчнi речовини (за показниками БСК 5)
Завислi речовини 1,5
Нафтопродукти
Нiтрати 4,5
Нітрити
Сульфати 1,5
Фосфати
Хлориди 1,5

 

Таблиця 17 - Нормативи збору, які стягуються за скиди забруднюючих

речовин у воднi об’єкти в залежності вiд концентрацii забруднюючих

речовин

Концентрацiя забруднюючих речовин Норматив збору, грн./т
Забруднюючi речовини з гранично-допустимою концентрацiсю у водi рибогосподарських водойм (мг/л)  
До 0,001
0,001-0,09
0,1-1 (включно)
1-10 52,5
Вище 10 10,5

 

Для забруднюючих речовин, що не ввiйшли до таблицi 16, нормативи збору беруться з таблицi 17.

За скиди забруднюючих речовин, на якi не встановлено гранично-допустимих концентрацiй, за гранично допустимi концентрацiї береться найменша величина гранично допустимих концентрацiй, наведена у таблиці 17.

У разi скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та iншi непроточнi воднi об’єкти норматив збору, який стягується за скид забруднюючих речовин у цi воднi об’єкти, збiльшується у 1,5 раза.

Норматив збору, який стягується за захоронення забруднюючих рiдинних речовин, вiдходiв виробництва та стiчних вод у глибокi пiдземнi водоноснi горизонти, що не мiстять прiсних вод, береться вiдповiдно до таблиць 16 або 17 з коефiцiєнтом 10.

 

Таблиця 18 - Нормативи зборів, які стягуються за розмiщення вiдходiв

Клас небезпеки Ступiнь небезпечностi вiдходiв Норматив збору, грн./т
I Надзвичайно небезпечнi 82,5
II Високонебезпечнi
III Помiрно небезпечнi 0,75
  IV Мало небезпечнi, в т. ч. нетоксичнi вiдходи гiрничо-добувної промисловостi   0,3
  Малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості     0,03

 

Норматив збору для обладнання та приладiв, що мiстять ртуть, елементи з iонiзуючим випромінюванням, складає 83 грн./1 од. люмiнесцентних ламп -

1,5 грн/ 1 од.

 

За розмiщенням вiдходiв, на якi не встановленно класiв небезпечностi, за норматив збору береться норматив збору, встановленний за розмiщення вiдходiв I класу небезпечностi.

 

Таблиця 19 - Коефiцiєнти, які встановлюються залежно вiд чисельностi жителiв населеного пункту ( )

Чисельнiсть населення, тис.осіб Коефiцiєнт
До 100
100,1-250 1,2
250,1-500 1,35
500,1-1000 1,55
Понад 1000 1,8

 

Таблиця 20 - Коефiцiєнти, які встановлюються залежно вiд народногосподарського значення населенного пункту ( )

Тип населенного пункту Коефiцiєнт
Органiзацiйно-господарськi та культурно-побутовi центри мiсцевого значення з перевагою аграрно-промислових функцiй (районнi центри, мiста районного значення, селища та села)  
Багатофункцiональнi центри, центри з перевагою промислових i транспортних функцiй ( республiканський* та обласнi центри, мiста державного, республiканського*, обласного значення)**   1,25
Населеннi пункти, вiднесенi до курортних 1,65

* Автономна республiка Крим

** Якщо населений пункт одночасно має промислове значення та вiднесений до курортних, застосовусться коефiцiєнт - 1,65.

 

Таблиця 21 - Регiональнi (басейновi) коефiцiєнти ( )

Басейни морiв та рiчок Коефiцiєнт
Азовське море
Чорне море
Дунай 2,2
Тиса
Прут
Днiстер 2,8
Днiпро (кордон України - до м. Київ) 2,5
Днiпро (м. Київ включно – до Каховського гiдровузла) 2,2
Днiпро (Каховський гiдровузол включно – до Чорного моря) 1,8
Прип’ять 2,5
Захiдний Буг та рiки басейну Вiсли 2,5
Десна 2,5
Пiвденний Буг та Iнгул 2,2
Рiки Кримського пiвострова 2,8
Сiверський Донець 2,2
Мiус 2,2
Кальмiус 2,2

 

Таблиця 22 - Коефiцiєнти, які встановлюсться залежно вiд мiсця (зони)

розмiщення вiдходiв у навколишньому природньому середовищi ( ).

Мiсце(зона) розмiщення вiдходiв Коефiцiєнт
В адмiнiстративних межах населених пунктiв або на вiдстанi менше 3 км вiд них
За межами населених пунктiв ( на вiдстанi бiльше 3 км вiд їх меж

 

Таблиця 23 - Коефiцiєнти, які встановлюються в залежності вiд характеру

обладнаного мiсця розмiщення вiдходiв ( )

Характер мiсця розмiщення вiдходiв   Коефiцiєнт
Спецiально створенi мiсця складування (полiгони), що забезпечують захист атмосферного повiтря та водних об’єктiв вiд забруднення
Звалища,якi не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повiтря або водних об’єктiв

 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 

 

1 ДБН А.2.2- 1- 2003 „Состав и содержание материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании и строительстве предприятий зданий и сооружений.

2 ДБН В.1.2 – 8 – 2008 „Основні вимоги щодо будівель і споруд безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища”.

3 Правова база питань екології та охорони природного середовища.-Київ.: Атіка, 2001.

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 № 303 „Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору”. Із змінами і доповненнями, внесеними Постановами Кабінету Міністрів України.

5 Мазур И.И, Молдаванов О.И. Курс инженерной екологи: Ученик для ВТУЗов/ под ред.. И.И. Мазура. – 2-е издание, испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2001.

6 Гарин В.М. Экология для технических ВУЗов. – Ростов – на – Дону.: Феникс , 2001.

7 Экологические основи строительного производства . Учебное пособие А.Я. Забырин и др. Свердловск.: Издательство Уральського университета, 1990.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти