ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Сформувати двовимірний масив V та обнулити елементи ,що лежать нижче головної діагоналі.

 

Program abc;

Var v: array[1..25,1..25] of real;

i,j,n,m: integer;

Begin

Writeln(‘Введіть кількість рядків’);

Readln(m);

Writeln(‘Введіть кількість стовпців’);

Readln(n);

For i:=1 to m do

For j:=1 to n do

Begin

Write (‘Введіть (‘,i,j,’) елемент масиву’);

Readln(v[i,j]);

If i>j then v[i,j]:=0;

end;

For i:=1 to m do

Begin

For j:=1 to n do

Write (v[i,j]:5:2);

Writeln;

End;

readln;

End.

 

ВАРІАНТИ ЗАДАЧ

ТАБЛИЦЯ 6.

Ім’я мас. Розмір Ряд.,стовп. Зміст завдання Тип даних
Х 2,6 Обчислити суму і кількість додатніх елементів масиву. цілі
А 5,4 Обчислити середнє арифметичне значення елементів масиву.   дійсні
Y 3,4 Записати у масив Х від’ємні елементи масивуY цілі
B 5,4 Знайти максимальний елемент масиву В та порядкові номери рядка ,стовпця. цілі
C 2,3 Знайти мінімальний елемент масиву В та його порядкові номери рядка ,стовпця . дійсні
D 5,2 Записати в масив Т спочатку додатні, потім від’ємні елементи масиву D.   цілі
Х 3,3 Обчислити суму і кількість додатніх елементів масиву ,що лежать на головній діагоналі. цілі
А 4,4 Обчислити середнє арифметичне значення елементів масиву вище головної діагоналі.   дійсні
Y 2,4 Записати у масив Х парні елементи масивуY цілі
B 3,3 Знайти максимальний елемент третього рядка масиву В та порядковий номер стовпця. цілі
C 5,3 Знайти мінімальний елементдругого стовпця масиву C та порядковий номер його рядка. дійсні
Y 5,4 Знайти кількість елементів масиву Y б більших 8.   цілі
R 4,4 Знайти добуток елементів матриці ,які знаходяться нижче головної діагоналі. дійсні
D 4,2 Знайти суму квадратів діагональних елементів матриці.   цілі
А 4,4 Обчислити середнє арифметичне значення елементів масиву нище головної діагоналі.   дійсні

 

 

Практична робота № 7

Тема: Програмування задач з використанням підпрограм .

Мета:1.Набути навиків алгоритмізації та програмування задач з

використанням підпрограм різних типів.

2.Набути навиків написання підпрограм і звернення до

них, вибору і задання параметрів підпрограм.

Виконання роботи

1.Завдання для самостійної підготовки

вивчити:

- правила запису підпрограм різних типів і способів звернення до них ;

- способи передавання параметрів в підпрограму;

- правила запису програм , де використовують підпрограми різних типів.

- порядок виконання програм , що містять підпрограми .

2.Постановка задачі:

2.1 Написати програму ,яка обчислює значення заданих в варіанті функцій. Обчислення допоміжних функцій оформити у вигляді підпрограми типу FUNCTION.Таблиця 7.

Дано декілька масивів чисел, кількість масивів та розмір кожного згідно варіанту. Необхідно в кожному масиві знайти найбільший і найменьший елементи і вивести їх на екран. Потім елементи кожного масиву піднести до квадрату і знову знайти найбільший і найменьший елементи. Обчислення максимального і мінімального елементив оформити у вигляді PROCEDURE, а також введення та виведення елементів масиву. Налагодити програму з підпрограмами, записати результат у звіт. Таблиця 8.

3.Оформити звіт до практичної роботи.

 

Методичні вказівки

1.При написанні підпрограми-функції ознайомитись з приведеним прикладом підпрограми функції . Звернути увагу на те ,що в операторі присвоєння ім’я функції можна використовувати тільки в лівій частині , так як ім’я функції в правій частині оператора вказує на звертання до функції.

2.Процедури -це підпрограми ,результатом роботи ,яких є два або більше результати , або ж відсутність жодного результату.Процедура

може складатись як з параметрами так і без параметрів.Звертання до

процедури записується окремим оператором.В данній задачі скласти

такі процедури

процедура введення масиву довільного розміру (< N).

процедура знаходження найбільшого та найменшого елементів маси-ву;

процедура піднесення елементів масиву до квадрату;

процедура виводу елементів масиву.

У звіт по практичній роботі записати програми ,дані з якими працювали програми та результати обчислень.

 

 

ЗРАЗОК ПРОГРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ФУНКЦІЙ

Скласти програму для обчислення функції при довільних дійсних значенях X,Y.У підпрограмі FUNCTION оформити обчислення ax .

PROGRAM PI;

VAR X,Y,FXY:REAL;

FUNCTION STEP(A:REAL;B:INTEGER):REAL;

VAR RAB:REAL; ABSB:INTEGER;

BEGIN RAB:=1; ABSB:=ABS(B);

WHILE ABSB>0 DO

BEGIN RAB:=RAB*A; ABSB:=ABSB-1 END;

IF B<0 THEN RAB:=1/RAB;

STEP:=RAB

END;

BEGIN {основна програма}

WRITELN(‘ВВЕДІТЬ ДАНІ’); READLN(X,Y);

FXY:=STEP(X+Y,-5)-STEP(X-2*Y,3); {звертання до функції}

WRITELN(‘ДЛЯ Х=’,X:6:3,’ І У=’,Y:6:3,’ ЗНАЧЕННЯ F(X,Y)=’,FXY:6:3);

END.

Задача. Заданий масив із 10 елементів. Знайти суму елементів масиву.

Розв’жемо це задання, використовуючи для операцій вводу масиву, обчислення суми елементіві виводу елементів масиву допоміжні алгоритми.

PROGRAM PRAKT7-M;

CONST N=10;

TYPE MASSIV=ARRAY[1..N] OF INTEGER;

VAR A:MASSIV;

S:INTEGER;

I:INTEGER;

PROCEDURE VVOD(VAR X:MASSIV); { підпрограма вводу масиву }

VAR I:INTEGER;

BEGIN

RANDOMIZE;

FOR I:=1 TO N DO X[I]:=RANDOM(100);

END;

PROCEDURE VYVOD(X:MASSIV); { підпрограма виводу масиву }

VAR I:INTEGER;

BEGIN

FOR I:=1 TO N DO WRITE(X[I]:4);

WRITELN;

END;

PROCEDURE SUM(X:MASSIV; VAR M:INTEGER); {обчислення суми}

VAR I:INTEGER;

BEGIN

M:=0;

FOR I:=1 TO N DO M:=M+X[I];

END;

BEGIN{ основна програма}

VVOD(A);

WRITELN(‘Вихідні дані’); VYVOD(A); SUM(A,S);

WRITELN(‘Сума елементів масиву A S=’,S);

END.

Пояснення.

Процедура VVOD містить лише один параметр, який є результатом, тому що масив при цьому змінюється.

Процедура VIVOD містить також лише один параметр, який є вихідними даними. Оскільки дані в результаті процедури не зміпюються, секція VAR в ній відсутня.

Процедура SUM містить два параметри: перший є вихідними даними, другий – результатом. Цей алгоритм можна було б реалізуватиі за допомогою функції(FUNCTION).

 

Варіанти завдань Таблиця 7

обчислити в основній програмі оформити у вигляді FUNCTION
z=f(a,b2)+f(b,ab) a=1;2;3;4;5. b=0.2;0.4;0.6...2.
R= f(x+1, y+1) - f(y,x) x= 1,2,3,4,5; y=-0.2;-0.6;-0.8.  
6 z= f(x2 , y2)+f(x,y ) x=4,8,12,16; y=0.2,4,6,8.
z= f(a-b,b) f(b,a+b) a=-2,0,2,4; b=0,1,2,3.
8
13 z= f(x , y2)+f(x-1,y ) x=1,2,3,4,5,6 y=0.2,4,6,8.
z= f(a+b,b-1)+ f(b,a) a=-2,0,2,4; b=0,1,2,3.
15

Таблиця 8

КІЛЬКІСТЬ МАСИВІВ НАЗВА І РОЗМІР МАСИВІВ ТИП ЕЛЕМЕНТУ МАСИВА
A[5],B[6] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[3,4],B[2,3],C[2,4] ЦІЛІ ЧИСЛА
A[3],B[4],C[7] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[3,4],B[2,3] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[7],B[3],C[4],D[5] ЦІЛІ ЧИСЛА
A[6],C[4],D[3] ДІЙСНІ ЧИСЛА
C[4,2],B[3,3] ЦІЛІ ЧИСЛА
A[2],B[3],C[4],D[5] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[5,2],B[3,4] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[3,5],B[4,2],C[2,3] ЦІЛІ ЧИСЛА
A[10],B[8] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[2],B[7],C[4],D[3] ЦІЛІ ЧИСЛА
A[5,3],B[4,4] ДІЙСНІ ЧИСЛА
A[4],B[2],C[5] ЦІЛІ ЧИСЛА
A[3,2],B[3,3],C[2,5] ЦІЛІ ЧИСЛА

Практична робота №8

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти