ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки

  «ПОГОДЖЕНО»   Проректор з науково-методичної та навчальної роботи   _______________О.Б. Жильцов «___»_______________ 2012 р.       «ЗАТВЕРДЖЕНО»   Вченою радою Педагогічного інституту протокол № від 2012 р.     Вчений секретар___________    

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ

 

для підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво

напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво

 

( освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» )

 

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № 4 від 27 грудня 2011 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ 2012


Тиждень I II III IV V VI VII VIII
Модулі Змістовий модуль 1– 82бали Змістовий модуль 2 –82 бали
Назва Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя Організація творчої діяльності учнів і вчителів в освітньому процесі ЗОШ    
Лекції
Теми лекцій Історія розвитку педагогіки творчості Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості Психофізіологічні основи творчої діяльності Творча особистість. Структура творчої особистості Технології організації творчої діяльності учнів у освітньому процесі ЗОШ Евристичні методи розв’язання творчих задач Технології розвитку педагогічної творчості Діяльність учителів-новаторівз формування творчої особистості учнів в освітньому процесі ЗОШ
Теми семінарів   Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості Психофізіологічні основи творчої діяльності Формування та розвиток творчої особистості учителя музики Технології організації творчої музично-естетичної діяльності учнів у освітньому процесі ЗОШ Управління музично-творчим розвитком особистості учня у освітньому процесі ЗОШ     Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів
Максимальна кількість балів за видами робіт
Лекції (присутність)
Семінари (присутність)    
Семінари (відповідь)    
Виконання СРС
Інд. робота 30балів
Модульний контроль  
Екзамен 40 балів

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Педагогічна творчість»

Р азом 108 год., лекції -16 год., семінарські заняття - 12год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год., МК - 4 год.

К = Сум. балів /60= 194/60= 3, 23


V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя

Семінар 1.

Тема: Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості - 2 год.

 

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Особливості професійно-педагогічної діяльності.

2. Закони педагогіки творчості.

3. Принципи педагогіки творчості.

4. Види, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вчителя музики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1,2, 7

Додаткова: 16, 18, 22

 

Семінар 2

Тема: Психофізіологічні основи творчої діяльності – 2 год.

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Поняття про творчість як вищий рівень людської діяльності.

2. Класифікація фаз творчого процесу.

3. Асиметрія півкуль головного мозку і специфіка творчих процесів.

4. Інтуіція. Механізми її виникнення. Значення інтуіції для творчої дільності.

5. Несвідомі операції обробки інформації: конденсація, зміщення і символічна трансформація, їх сутність і значення для творчості.

6. Прийоми активізації творчого мислення, подолання психологічних бар’єрів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 7, 10

Додаткова : 16, 18

 

Семінар 3

 

Тема: Формування та розвиток творчої особистості учителя музики - 2 год.

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сучасні підходи до визначення творчого потенціалу майбутнього вчителя музики.

2. Педагогічна культура як основа творчого розвитку майбутнього вчителя музики.

3. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музики у процесі виконавської дільності.

4. Вокально-творчий розвиток особистості майбутнього вчителя музики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 7, 10

Додаткова : 18, 21,22

 

Змістовий модуль ІІ. Організація творчої діяльності учнів і вчителів в освітньому процесі ЗОШ

 

Семінар 4.

Тема: Технології організації творчої музично-естетичної діяльності учнів у освітньому процесі ЗОШ- 2 год.

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Вимоги до проектування технології викладання навчального матеріалу.

2. Навчальні та навчально-творчі задачі в організації музично-естетичної діяльності учнів.

3. Розробка змісту музично-естетичного навчання і виховання учнів та посилення його креативності.

4. Вимоги до організації творчої музично-естетичної діяльності учнів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 2, 3, 4, 5

Додаткова : 18,20, 22

Семінар 5.

Тема: Управління музично-творчим розвитком особистості учня у освітньому процесі ЗОШ - 2 год.

І. Теоретична частина

Понятійно-категоріальний апарат теми

1. Характеристика процесу управління творчим розвитком особистості учня у навчально-виховному процесі ЗОШ.

2. Педагогічне управління творчою музично-естетичною діяльністю в процесі навчання.

3. Педагогічне управління творчою музично-естетичною діяльністю в позаурочній виховній діяльності.

4. Педагогічні умови та фактори успішності творчої музично-естетичної діяльності і творчого розвитку учнів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1, 2, 8, 12, 15

Додаткова : 16, 18, 20

Семінар 6.

Тема: Технології педагогічної творчості вчителів-новаторів

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Нормативно-правова база розвитку педагогічної творчості ( Закон України «Про освіту», Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. та ін.)

2. Методична база розвитку педагогіки творчості.

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

4. Характерні ознаки методик вчителів-новаторів ( за вибором студента).

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 4,5,15

Додаткова : 20

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Змістовий модуль І. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя

Тема 1. Історія розвитку педагогіки творчості

1. Здійснити порівняльний аналіз теоретичних поглядів на проблему творчості, творчої особистості представників педагогіки античності і Середньовіччя, гуманістичної педагогіки епохи Відродження та Просвітництва ( персоналії за вибором студента).

2. Підготувати доповідь на тему «Перспективи використання ідей С.Шацького, А.Кримського, С.Русової, Я.Чепіги щодо творчого розвитку дітей для сучасної педагогіки творчості».

3. З’ясувати погляди вчених-дослідників на педагогіку творчості на сучасному етапі розвитку науки.

 

Тема 2. Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості -4 год.

1. На основі систематизації та узагальнення сучасних досліджень педагогічної творчості ( М.Поташника, В.Крутецького, Я.Пономарьова, В.Загвязинського, І.Зязюна, В.Кан-Калика, Н.Кичук, В.Рибалко, С.Сисоєвої та інших підготувати презентацію:«Основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості».

2. Здійснити порівняльний аналіз понять «творчість», «творча діяльність», «педагогічна творчість» та дати їм власне тлумачення .

3. Співвіднести поняття «педагогічна творчість» і «педагогічна діяльність».Чи є вони ідентичними, однопорядковими? Власну позицію обгрунтувати.

Тема 3. Психофізіологічні основи творчої діяльності – 4 год.

1. Сформувати власну аргументовану позицію щодо оцінок ролі діяльнісного та системного підходів у педагогічній творчості.

2. Проаналізувати власну мотивацію до творчості та виокремити види своїх мотивів до творчості.

3. Вибрати з біографії видатних особистостей факти прояву «трагедії творчості» і дати їм інтерпретацію.

4. Підібрати історичні приклади вирішального прояву уяви в процесі творчих відкриттів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти