ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра інформаційних систем і технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій

 

Затверджено

на засіданні Вченої ради університету

Протокол № __ від «___» _______ 2012р.

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ІНФОРМАТИКА»

для підготовки бакалаврів

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки:

6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика»

денної (заочної) форми навчання

статус дисципліни: нормативна

 

Ірпінь – 2012


Робоча навчальна програма курсу "Інформатика" складена на основі ОПП, затвердженої в 2010 році.

 

 

Автори: Одинець В.А., к.е.н., доцент

Поденежко О.В., к.ф-м.н, доцент

Свириденко В.Ю., ст. викладач

Мостіпан О.І., ст. викладач

Солоп В.С., асистент

 

 

Рецензент Антонюк А.О., к.ф.-м.н., доцент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій

 

Протокол № 1 від « » серпня 2012 р.

 

Зав. кафедрою В.А. Одинець

 

Погоджено:

На засіданні вченої ради факультету економіки та оподаткування

Протокол № ____ від «_____» __________________ 2012 р.

 

Голова вченої ради факультету економіки Г.М. Калач

та оподаткування к.е.н., доцент

 

Декан заочного факультету В.В. Бриштіна

Завідувач

Навчально - методичного відділу О.О.Бойко-Слобожан

 

Реєстраційний №_______


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА........................................................................................................................................... 4

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ............................................................................................... 5

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ..................................................................................... 6

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ................................... 10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ......................................................................... 10

Тема 1.Предмет, методи і завдання дисципліни........................................................................................................................... 10

Тема 2.Теоретичні основи інформатики(Лекція).......................................................................................................................... 10

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів(Лекція)........................................................................................ 10

Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації(Сам)........................................................................... 10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РОБОТА ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ................................................................. 11

Тема 5.1. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Робота з документами у середовищі MS Word( Лекція) 11

Тема 5.2. Робота з документами у середовищі MS Excel та MS PowerPoint(Лекція)........................................................ 12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ................................................................................................................ 13

Тема 6.1. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних( Лекція)....................................................................... 13

Тема 6.2. Робота з базою даних у середовищі MS Access( Лекція).......................................................................................... 13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ В MS Office.................................................................................... 14

Тема 7.1. Основи офісного програмування. Середовище VBA ( Лекція).............................................................................. 14

Тема 7.2. Програмування типових алгоритмів у середовищі MS Excel ( Лекція)............................................................. 14

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ..................................................................................... 15

Тема 8. Мережеві технології(Лекція)................................................................................................................................................... 15

Тема 9. Застосування Інтернету в економіці(Сам)....................................................................................................................... 15

Тема 10. Основи Веб-дизайну( Лекція).............................................................................................................................................. 16

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Напрями розвитку сучасної інформатики.................................................................. 17

Тема 11. Експертні і навчальні системи.......................................................................................................................................... 17

Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій (Лекція)................................................................................... 17

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ.......................................................................... 18

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ та ТЕМАТИКа НАУКОВОЇ РОБОТИ............................................ 20

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ..................................................................................................................................................................................... 20

ТЕМАТИКА НАУКОВОЇ РОБОТИ......................................................................................................................................................... 20

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ.................................................................................... 21

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ 1....................................................................................................................................................... 21

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ 2....................................................................................................................................................... 22

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ............................................................................................................... 23

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.................................................................................................... 25

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА......................................................................................................................................................................... 25

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА.................................................................................................................................................................... 25

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.............................................................................................................................................................. 26


ПЕРЕДМОВА

На початку третього тисячоліття інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій. Інформатизація суспільства є одним з головних показників соціально-економічного розвитку держави.

Щодо інформатизації державної податкової служби, то як свідчить світовий досвід, її ефективна діяльність може здійснюватися лише за умови використання новітніх інформаційних технологій, зокрема, корпоративної інформаційно-аналітичної системи та комп’ютерно-телекомунікаційного середовища, які мають з’єднують в одне ціле всі рівні податкової служби – державний, регіональний, місцевий.

„ІНФОРМАТИКА” – це нормативна навчальна дисципліна циклу гуманітарної підготовки бакалаврів за напрямом „ Економіка і підприємництво”.

1. Предмет дисципліни: засоби автоматизації інформаційних процесів обробки та використання економічної інформації.

2. Мета дисципліни: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

3. Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем оброблення економіч­них даних та систем програмування для персональних комп'ю­терів і локальних комп'ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв'язування завдань фахового спрямування.

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:

· Предмет, методи і завдання дисципліни.

· Теоретичні основи економічної інформатики.

· Системне забезпечення інформаційних процесів.

· Мережні технології.

· Застосування Інтернету в економіці.

· Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.

· Основи веб-дизайну.

· Програмні засоби роботи зі структурованими документами.

· Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

· Основи офісного програмування.

· Експертні і навчальні системи.

· Перспективи розвитку інформаційних систем.

5. Міжпредметні зв’язки:вивчення дисципліни передбачає міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами як вища математика”, економетрія”, гроші і кредит”, “Облік і аудит”, “Теорія операцій”, теорія ймовірності”, ”Математична статистика”. Дисципліна є базовою для вивчення насамперед дисципліни “Інформаційні системи і технології в економічній діяльності (фінансовій, обліковій, контрольно-ревізійній, податковій)”, а також дисциплін професійного спрямування “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Контроль та ревізія”, “Податки”, “Банківська справа”, страхова справа” та інших; є основою для інтенсифікації навчання, виконання курсових та дипломних робіт, проведення наукових досліджень, формує інформаційну культуру особистості фахівця в умовах інформатизації суспільства.

Розроблена та наведена авторами навчальна програма дисципліни охоплює всі теми, визначені анотацією для мінімальної кількості навчальних годин, передбачених стандартом. Її складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою програми підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво”. Під час вивчення дисципліни передбачається систематична практична робота студентів за комп’ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно.


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ІНФОРМАТИКА"

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки:

6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика»

(денна форма навчання)

1. Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів з використанням економічних даних.

2. Мета: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

 

 

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: 1 Семестр: 1,2 Галузь знань, напрям , освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів: 4 - національних 6 – ЕCTS 0305 «Економіка і підприємництво»   6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика»   Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр Нормативна Лекції: 20 Практичні: 88 Індивідуально-консультативна робота: 17 Самостійна робота: 91 Розрахункова робота   Підсумковий контроль Вид контролю: 1 семестр – ПМК 2 семестр – іспит
Модулів: 2
Змістових модулів: 6
Загальна кількість годин: 216
Попередні дисципліни: «Інформатика», «Математика» - дисципліни середньої школи

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

 

Практична робота №1

Тема: Системи кодування даних в комп'ютерній техніці.

Мета: Ознайомитися з різними системами кодування даних, з кодуванням різних типів даних та з типовими операціями з даними, що опрацьовуються з використанням комп’ютерної техніки.

Самостійна робота

Класифікація та кодування економічної інформації.

Єдина система класифікації техніко-економічної інформації.

Інформаційні ресурси та концепція інформатизації в Україні.

Індивідуальна робота

Формалізація та алгоритмізація фінансово-економічної задачі.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 1, 3, 4, 5, 15, 22, 24, 25.

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів (Лекція)

 1. Принципи будови та функціонування комп’ютерів.
 2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
 3. Програмне забезпечення інформаційних процесів.
 4. Класифікація та структура операційних систем.
 5. Організація та робота з об’єктами файлової системи ОС MS Windows, Linux.

Практична робота №2

Тема: ОС Windows. Робота з об’єктами ОС. Пошук довідкової інформації в середовищі ОС.

Мета: закріпити практичні навички роботи з об’єктами ОС: створення, перейменування, копіювання, переміщення, видалення, перегляд властивостей та пошук. Виробити вміння використовувати довідкову систему в проблемних ситуаціях.

Практична робота №3

Тема: ОС Windows. Використання програм-додатків ОС із групи Стандартні.

Мета: виробити практичні навички роботи з програмами групи Стандартні , навчитись застосовувати технологію OLE обміну даними між програмами.

Самостійна робота

Зовнішні пристрої персонального комп’ютера та засоби їх підключення.

Принципи роботи та функціональні характеристики сучасних моніторів, принтерів, сканерів.

Поняття файлу. Ім’я файлу. Шлях до файлу. Повне ім’я файлу. Атрибути файлів та їх зміст.

Операційна система Linux: система команд.

Файлові менеджери ОС Windows.

Можливості адаптації комп’ютера та ОС до вимог користувача.

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 27, 31, 36, 37.

Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації (Сам)

1. Інформаційна безпека, основи захисту інформації.

2. Політика інформаційної безпеки держави та підприємства. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації.

3. Захист інформації в комп’ютерних мережах.

Практична робота №4

Тема: Програмні засоби захисту інформації. Архівація та резервне копіювання даних. Антивірусні програми.

Мета: Ознайомитись з основними службовими програмами для роботи з дисками, навчитись використовувати антивірусні програми для захисту інформації, виконувати резервне копіювання та архівування даних.

Самостійна робота

Класифікація методів і засобів захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу. Засоби ідентифікації та аутентифікації.

Криптографічні методи і засоби захисту інформації.

Класифікація комп’ютерних вірусів. Сучасні антивірусні програмні засоби.

Література: 2, 4, 5, 8, 9, 14.

 

Практична робота №5

Тема: Способи створення текстових документів у середовищі MS Word. Редагування, форматування та стильове оформлення текстових документів.

Мета: Закріпити навички настроювання текстового процесора та параметрів документа, створення стандартних документів на основі шаблонів та форматування символів, абзаців, сторінок, списків, колонок. Виробити навички застосування засобів автоматизованої розробки документів у середовищі текстового процесора MS Word.

Практична робота №6

Тема: Робота з таблицями, графічними об’єктами, математичними формулами у середовищі текстового процесора MS Word.

Мета: Освоїти технології створення і форматування таблиць та виконання розрахунків за формулами в таблицях текстових документів. Опанувати прийоми створення текстових документів з графічними об’єктами, художнім текстом та з математичними формулами.

Практична робота №7

Тема: Створення полів злиття та полів форми в текстових документах. Підготовка документів до друку.

Мета:Навчитись використовувати поля злиття для розсилання листів та встановлювати параметри друкування документів.

Практична робота №8

Тема: Робота з великими документами, використання посилань в текстових документах та надбудов.

Мета: виробити практичні навички розміщення в тексті автозмісту, зносок, посилань, списку літератури, ілюстрацій та предметного покажчика.

Самостійна робота

Режими відображення документа в середовищі MS Word. Режим структури.

Впровадження в документ рисунків, схематичних діаграм та математичних формул.

Взаємне розміщення тексту та об’єктів в середовищі MS Word.

Створення посилань (автозміст, зноски, посилання, предметний покажчик, список ілюстрацій) у середовищі MS Word.

 


Тема 5.2. Робота з документами у середовищі MS Excel та MS PowerPoint(Лекція)

 1. Табличний процесор MS Excel, призначення та можливості використання.
 2. Створення, редагування та форматування електронних таблиць.
 3. Виконання обчислень та використання вбудованих функцій.
 4. Засоби Excel для проведення фінансово-економічного, статистичного та графічного аналізу даних.
 5. Застосування засобів оптимізації: підбір параметра, пошук рішення, диспетчер сценаріїв.
 6. Створення та використання списків в середовищі MS Excel
 7. Етапи проектування презентацій у середовищі MS PowerPoint.

Практична робота №9

Тема: Способи створення,редагування, форматування та виконання обчислень в електронних таблицях у середовищі MS Excel.

Мета: Освоїти технології створення таблиць, введення та редагування даних. Виробити практичні навички форматування даних і таблиць, виконання обчислень за формулами з використанням вбудованих функцій MS Excel.

Практична робота №10

Тема: Обчислення в електронних таблицях з використанням логічних функцій MS Excel.

Мета: Освоїти технології виконання обчислень за формулами з використанням логічних функцій, набути практичні навички виконання умовного форматування таблиць.

Практична робота №11

Тема: Графічний аналіз даних у середовищі MS Excel.

Мета: Набути практичні навички створення, редагування та форматування діаграм і графіків та їх елементів у середовищі MS Excel.

Практична робота №12

Тема: Використання засобів оптимізації у середовищі MS Excel.

Мета: навчитись застосовувати для аналізу даних засоби надбудови MS Excel: підбір параметра, пошук рішення, диспетчер сценаріїв.

Практична робота №13

Тема: Створення та використання списків в середовищі MS Excel. Пошук та впорядкування даних.

Мета: Ознайомитися з основними поняттями списку и способами введення даних в список. Навчитись впорядковувати дані в списку і здійснювати пошук та вибірку даних за допомогою автофільтру.

Практична робота №14

Тема: Пошук даних в списках за допомогою розширеного фільтру, побудова зведених таблиць та зведених діаграм у середовищі MS Excel.

Мета: набути практичні навички застосування розширеного фільтру для пошуку даних, створення зведених таблиць та зведених діаграм, виведення підсумкових значень.'

Практична робота №15

Тема. Розв’язування задач професійного спрямування у середовищі MS Excel.

Мета. набути практичні навички нарахування стипендії засобами MS Excel.

Практична робота №16

Тема. MS PowerPoint. Створення презентацій з використанням шаблонів.

Мета. Ознайомитися з типовою професійною презентацією. Набути практичні навички створення найпростіших електронних презентацій з використанням шаблонів.

Самостійна робота

Типи даних електронних таблиць у середовищі MS Excel.

Категорії вбудованих функцій у середовищі MS Excel.

Функції баз даних у середовищі MS Excel.

Засоби Excel для здійснення прогнозування.

Способи створення презентацій у середовищі MS PowerPoint.

Індивідуальна робота

Створити комп’ютерну презентацію з 10 слайдів до теми наукової роботи чи реферату.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 1, 5, 9, 20, 23, 30, 35.

Практична робота №17

Тема: Інфологічне проектування реляційної бази даних.

Мета: проаналізувати предметну галузь і розробити ER-діаграму, визначити ключові поля і встановити типи відношень між об’єктами БД.

Самостійна робота

1. Сутності та атрибути.

2. Типи відношень між сутностями.

3. Основні поняття реляційних баз даних.

4. Системи управління базами даних.

Література: 1, 2, 3, 9, 17, 26, 32, 41.

Тема 6.2. Робота з базою даних у середовищі MS Access( Лекція)

 1. Способи створення БД в середовищі СУБД MS Access.
 2. Об’єкти БД, способи їх створення.
 3. Пошук та впорядкування даних.
 4. Підготовка звітних документів.
 5. Робота із запитами. QBE – запити та SQL–запити.

Практична робота №18

Тема: MS Access. Створення таблиць бази даних.

Мета: виробити практичні навички створення структури таблиць бази даних та встановлення зв’язків між таблицями у середовищі СУБД MS Access.

Практична робота №19

Тема: MS Access. Пошук інформації в базі даних.

Мета: виробити практичні навички пошуку даних з використанням фільтрів та простих запитів на вибірку у середовищі СУБД MS Access.

Практична робота №20

Тема: MS Access. Пошук інформації в базі даних.

Мета: виробити практичні навички пошуку даних з використанням складних QBE-запитів та SQL- запитів.

Практична робота №21

Тема: MS Access. Створення форм та звітів.

Мета: виробити практичні навички створення форм, підпорядкованих форм та запитів на оформлення підсумкових звітів.

Практична робота №22

Тема: MS Access. Створення складних кнопкових форм для управління базою даних.

Мета: виробити практичні навички створення головної форми та складних кнопкових форм з елементами управління.

Самостійна робота

 1. СУБД MS Access, структура вікна.
 2. Шаблони баз даних MS Access та їх використання.
 3. Правила запису арифметичних та логічних виразів для обчислювальних полів.
 4. Основні конструкції та оператори мови SQL.

Індивідуальна робота

Створити базу даних за розробленою інфологічною моделлю.

Література: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 26, 28, 41.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Практична робота №23

Тема: VBA. Запис макросів у середовищі MS Word та MS Excel.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування, видалення та виконання макросів для автоматизації роботи з документами.

Практична робота №24

Тема: Середовище VBA.

Мета: ознайомитись зі структурою вікна VBА, виробити практичні навички виконання макросів різними способами, виробити вміння створювати користувацькі форми з елементами управління.

Практична робота №25

Тема: VBA. Програмування лінійних обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису виразів мовою VB, запису, редагування та виконання програм з лінійним обчислювальним процесом у середовищі VBA.

Практична робота №26

Тема: VBA. Програмування розгалужених обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису логічних виразів мовою VB, запису, редагування та виконання програм з розгалуженим обчислювальним процесом у середовищі VBA.

Практична робота №27

Тема: VBA. Програмування циклічних обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування та виконання програм з циклічним обчислювальним процесом з використанням ітераційного циклу у середовищі VBA.

Практична робота №28

Тема: VBA. Програмування циклічних обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування та виконання програм з циклічним обчислювальним процесом з використанням арифметичного циклу у середовищі VBA.

Практична робота №29

Тема VBA. Робота з масивами та матрицями.

Мета: виробити практичні навички створення програм на введення - виведення масивів та матриць.

Практична робота №30

Тема VBA. Задача на обчислення суми та добутку елементів масиву

Мета: виробити практичні навички створення програм на обчислення суми та добутку елементів масиву.

Практична робота №31

Тема: VBA. Задача на пошук в масиві елементів з визначеними властивостями.

Мета: виробити практичні навички створення програм на пошук в масиві елементів з визначеними властивостями.

Практична робота №32

Тема: VBA. Робота з матрицями.

Мета: виробити практичні навички створення програм на транспонування матриць та виконання обчислень в матрицях.

Практична робота №33

Тема: VBA. Робота з рядками.

Мета: виробити практичні навички створення програм опрацювання символьних та рядкових величин, вміння використовувати рядкові функції .

Практична робота №34

Тема: VBA. Проектування та створення форм з елементами управління у додатку MS Word.

Мета: виробити практичні навички створення екранної форми з використанням стандартних елементів управління і з додаткових бібліотек та перевірки її функціонування.

Самостійна робота

1. Структура вікна середовища VBA.

2. Форма, елементи керування та їх властивості.

3. Стандартні математичні функції мови VBА.

4. Рядки. Процедури і функції для роботи з рядками.

5. Функції дати і часу.

6. Функції перетворення типів даних.

7. Оголошення масивів. Введення – виведення елементів масивів

8. Оголошення матриць. Введення – виведення матриць.

9. Об’єкти MS Office в мові VBА.

Індивідуальна робота

Розробити форму з елементами управління до фінансово-економічної задачі з ІР до Теми 1.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 1, 2, 4, 5, 8, 40.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Тема 8. Мережеві технології(Лекція)

1. Комп’ютерні комунікації.

2. Internet та Intranet-технології.

3. Організація та використання ресурсів комп’ютерної мережі.

4. Основні сервіси мережі Інтернет та їх протоколи.

5. Інформаційний пошук та спільне використання інформаційних ресурсів.

Практична робота №35

Тема: Вивчення топології, апаратної та програмної конфігурації локальної мережі. Доступ до локальної мережі. Робота з мереженими ресурсами в операційних системах Windows. Спілкування та співпраця в локальній мережі.

Мета: навчитись визначати топологію, апаратну та програмну конфігурацію локальної мережі; навчитись працювати з мережевими ресурсами; вивчити програмні засоби спілкування та співпраці в локальній мережі.

Самостійна робота

Локальна комп’ютерна мережа, доступ та технологія використання мережних ресурсів.

Надання статусу мережних ресурсів ресурсам локального комп’ютера.

Система адресації в мережі Інтернет: IP – адреси, DNS – адреси, URL- адреси; їх структура.

Технологія переміщення файлів в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет, служба Ftp.

Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет.

Література: 1, 3, 8, 9, 19, 29, 38.

Тема 9. Застосування Інтернету в економіці(Сам)

 1. Телеконференції в економічній діяльності.

2. Електронна комерція та біржові операції через Інтернет.

3. Віртуальна корпорація та віртуальний офіс.

4. Мережні технології в економіці.

Практична робота №36

Тема: ГКМ Інтернет.Пошук інформації в мережі Інтернет.

Мета: набути навички роботи з браузером, ознайомитись з методами пошуку та збереження інформації в мережі Інтернет.

Практична робота №37

Тема: Робота з електронною поштою.

Мета: навчитись реєструвати поштову скриньку, вести електронне листування, підписуватися на групи новин та приймати участь в телеконференціях.

Практична робота №38

Тема: ГКМ Інтернет. Електронна комерція та біржові операції через Інтернет.

Мета:, ознайомитись з видами електронної комерції та біржовими операціями через Інтернет.

Література: 1, 8, 9, 10, 11.

Тема 10. Основи Веб-дизайну( Лекція)

1. Етапи проектування та розробки веб-сайту.

2. Структура веб-сторінки та її об’єкти.

3. Основні теги мови HTML.

4. Використання фреймів.

5. Оформлення тексту, створення списків та заголовків.

6. Створення та форматування таблиць та графічних об’єктів.

7. Гіперпосилання на веб-сторінці.

Практична робота №39

Тема: Проектування та створення веб-сторінки засобами мови HTML.

Мета: навчитись створювати веб-сторінки засобами мови HTML з використанням текстового редактора Блокнот,набути практичні навички використання тегів для форматування тексту, створення списків та заголовків.

Практична робота №40

Тема: Проектування та створення веб-сторінки засобами мови HTML.

Мета: навчитись створювати веб-сторінки засобами мови HTML з використанням редактора веб-сторінок Hefs, набути практичні навички використання тегів для створення таблиць та графічних об’єктів.

Практична робота №41

Тема: Проектування та створення багатосторінкового веб-сайту засобами мови HTML.

Мета: навчитись зв’язувати веб-сторінки за допомогою гіперпосилань, використовувати фрейми та створювати карту сайту.

Практична робота №42

Тема: Розробка веб-вузла у середовищі програми MS Publisher.

Мета: ознайомитись з технологією створення веб-вузлів та публікацій засобами програми MS Publisher.

Самостійна робота

Сутність веб-дизайну.

Основні теги мови HTML.

Динамічні ефекти та засоби їх створення.

Поняття про інтерактивні веб-сторінки та засоби розробки сценаріїв.

Індивідуальна робота

Розробити 5-ти сторінковий веб-сайт з рекламою власної фірми. Зареєструватись на безкоштовному хостінгу в мережі Інтернет, встановити свій веб-сайт та надіслати викладачу його адресу.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 2, 4, 5, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44.


Практична робота №43

Тема: Експертні системи в економіці. Задача на перевірку правильності розрахунків зносу основних засобів.

Мета: ознайомитись з експертною системою визначення ліквідності підприємства, набути практичних навичок проведення перевірки правильності звітних документів, використовуючи засоби MS Excel та VBA.

Самостійна робота

 1. Системи підтримки прийняття рішень.
 2. Навчальні інформаційні системи.

Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій (Лекція)

1. Напрями розвитку сучасної інформатики.

2. Напрями удосконалення новітніх інформаційних технологій в економіці та управлінні.

Практична робота №44

Тема: Ведення електронного бізнесу. Створення рахунку-фактури

Мета: виробити практичні навички розробки пакету документів для створення рахунку-фактури засобами MS Excel.

Самостійна робота

 1. Комп’ютерні технології інтелектуального аналізу даних.
 2. Інформаційні системи управління бізнес-процесами.
 3. Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.

Література: 2, 9, 18, 26, 39.

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Завдання, теми і форми виконання розрахункової роботи визначені в методичних рекомендаціях до розрахункової роботи з даного курсу.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 2, 9, 18, 26, 39.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Для студентів заочної форми навчання передбачено два підсумкових контролі: 1-й семестр – залік та 2-й семестр – іспит. Студенти заочної форми навчання отримують підсумкову оцінку на іспиті за «чотирьохбальною» системою: 2 – не задовільно, 3 - задовільно, 4 - добре, 5 – відмінно.

До іспиту допускаються студенти які позитивно виконали практичні завдання, індивідуальні завдання, аудиторну контрольну роботу, виконали розрахункову роботу та самостійно опанували теоретичний матеріал, передбачений робочою навчальною програмою.

 

 


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

(номер теми = номер студента у списку групи):

1. Використання інформаційних технологій в у галузі економіки, обліку, фінансів.

2. Використання комп'ютерних технологій в ДПС України.

3. Розвиток операційних систем відповідно розвитку апаратного забезпечення.

4. Мережеві операційні системи, їх характеристики та функціональні можливості.

5. Операційні системи Linux, Unix: властивості, основні характеристики.

6. Сучасне програмне забезпечення, його використання у фаховій діяльності.

7. Аналітичний огляду державних інформаційних ресурсів України в Інтернет.

8. Використання інформаційних технологій у менеджменті.

9. Інформаційні сховища.

10. WAP- технології.

11. Цифрові технології.

12. Комп’ютерна телефонія

13. Кишенькові ПК

14. Дистанційне (електронне) навчання

15. Поняття про електронний цифровий підпис, технічне, організаційне, правове забезпечення електронного цифрового підпису.

16. Платіжні системи в електронній комерції.

17. Електронні гроші.

18. Автоматизація платежів.

19. Електронний бізнес

20. Електронна комерція.

21. Електронний консалтинг

22. Електронне видавництво

23. Відповідальність фахівців в галузі інформаційних технологій.

24. Проблеми сучасної інформатики.

25. Глобальний комп’ютинг

26. Використання інформаційних технологій у маркетингових дослідженнях.

27. Використання інформаційних технологій у рекламі.

28. Використання комп’ютерних технологій для проведення фінансового аналізу

29. Використання комп’ютерних технологій для проведення статистичного аналізу

30. Використання комп’ютерних технологій для проведення економічного аналізу.

31. Перспективи розвитку штучного інтелекту, нейрокомп’ютери, нанокомп’ютери, квантові комп’ютери.

32. Перетворення документів в електронну форму.

33. Автоматизований переклад документів, програми-перекладачі.

34. Програма - органайзер MS Outlook: інтерфейс програми, основні компонентами, прийоми роботи з папками Outlook.

35. Перспективи розвитку ГКМ Інтернет.

Література:2,3,5,6,9,12,13,20,23,25,28,39,41,56,57

 

ТЕМАТИКА НАУКОВОЇ РОБОТИ

 1. Розробка алгоритмів шифрування інформації.
 2. Алгоритми і програми для розв’язання оптимізаційних задач.
 3. Комп’ютерне моделювання економічних процесів.
 4. Інформаційні технології в економіці.
 5. Інтерфейс програм доступу до баз даних мережі Інтернет.
 6. Застосування імітаційного моделювання для розв’язання економічних задач.
 7. Розробка модулів для автоматизації обчислювальних процесів в Excel.
 8. Інтернет – програмування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ 1

 1. Інформаційне суспільство та його основні ознаки.
 2. Інформаційні ресурси та концепція інформатизації в Україні.
 3. Інформація та дані. Інформаційний процес.
 4. Економічна інформація та її особливості.
 5. Структурні одиниці економічної інформації.
 6. Класифікація та кодування економічної інформації. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації.
 7. Формалізація, алгоритмізація та автоматизована обробка інформації.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти