ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ІНФОРМАТИКА"

для підготовки бакалаврів

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»,

6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика»

(денна форма навчання)

Змістові модулі Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські та практичні заняття Індивідуально-консультативна робота Самостійну роботу Усього годин
МОДУЛЬ 1 =3 кредити ( 108 год.)
Змістовий модуль 1.ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни. Тема 2. Теоретичні основи інформатики.
Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів  
Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації    
Усього по заліковому кредиту
Контрольний захід - тестування
Змістовий модуль 2. РОБОТА ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Тема 5. Програмні засоби роботи зі структурованими документами - MS Word - MS Excel - MS PowerPoint                
Усього по заліковому кредиту
Контрольний захід – тестування
Змістовий модуль 3. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ
Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних
Усього по заліковому кредиту
Контрольний захід – тестування
УСЬОГО ПО МОДУЛЮ 1
ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 1– ФОРМУВАННЯ СУМАРНОЇ ОЦІНКИ
                       

 

МОДУЛЬ 2 = 3 кредити (108 год.)
Змістовий модуль 4.Автоматизація роботи в MS OFFICE
Тема 7. Основи офісного програмування
Усього по заліковому кредиту
Контрольний захід - тестування
Змістовий модуль 5. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
Тема 8. Мережеві технології  
Тема 9. Застосування Інтернету в економіці    
Тема 10. Основи Веб-дизайну
Усього по заліковому кредиту
Контрольний захід – тестування
Змістовий модуль 6. Напрями розвитку сучасноЇ інформатики
Тема 11. Експертні і навчальні системи  
Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій  
Розрахункова робота      
Усього по по заліковому кредиту  
УСЬОГО ПО МОДУЛЮ 2
ФОРМА ЗДІЙСНЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЮ 2 – ФОРМУВАННЯ СУМАРНОЇ ОЦІНКИ
УСЬОГО у І та ІІ семестрах
ІСПИТ          
УСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ
                     

 


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ІНФОРМАТИКА"

для підготовки бакалаврів

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

(заочна форма навчання)

 

1. Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів обробки та використання економічної інформації.

2. Мета: формування знань про принципи побудови та функ­ціонування обчислювальних машин, організацію обчислюва­льних процесів на персональних комп'ютерах та їх алгоритмі­зацію, програмне забезпечення персональних комп'ютерів і комп'ютерних мереж, а також ефективне використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

 

 

Змістово-модульна структура дисципліни Курс: 1 Семестр: 1,2 Галузь знань, напрям , освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
  Кількість кредитів: 4 - національних 6 - ЕCTS   0305 «Економіка і підприємництво»   6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»     Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр   Нормативна Лекції: 4 Практичні: 8 Самостійна робота: 204 Розрахункова робота   Підсумковий контроль Вид контролю: 1 семестр – ПМК 2 семестр – іспит
Модулів: 2
Змістових модулів: 6
Загальна кількість годин: 216
Попередні дисципліни: «Основи інформатики», «Математика» - дисципліни середньої школи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

"ІНФОРМАТИКА"

для підготовки бакалаврів

в галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

за напрямом підготовки

6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030509 «Облік і аудит»

(заочна форма навчання)

Назва тем Кількість годин, відведених на:
  Лекції практичні заняття Індивідуально-консультативна робота Самостійну роботу Усього годин
Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни      
Тема 2. Теоретичні основи інформатики      
Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів      
Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації      
Тема 5. Програмні засоби роботи зі структурованими документами MS Word, MS Excel, MS PowerPoint  
Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. СУБД MS Access      
Тема 7. Основи офісного програмування  
Тема 8. Мережеві технології      
Тема 9. Застосування Інтернету в економіці      
Тема 10. Основи Веб-дизайну      
Тема 11. Експертні і навчальні системи      
Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій      
Розрахункова робота      
УСЬОГО у І та ІІ семестрах  
ІСПИТ          
УСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Тема 1.Предмет, методи і завдання дисципліни

Тема 2.Теоретичні основи інформатики(Лекція)

 1. Предмет, методи і завдання дисципліни.
 2. Інформатизація суспільства.
 3. Інформація та дані. Інформаційний процес.
 4. Економічна інформація та її особливості.
 5. Подання інформації в комп’ютері.
 6. Формалізація, алгоритмізація та автоматизована обробка інформації.
 7. Класифікація та кодування економічної інформації. Єдина система класифікації техніко-економічної інформації

Практична робота №1

Тема: Системи кодування даних в комп'ютерній техніці.

Мета: Ознайомитися з різними системами кодування даних, з кодуванням різних типів даних та з типовими операціями з даними, що опрацьовуються з використанням комп’ютерної техніки.

Самостійна робота

Класифікація та кодування економічної інформації.

Єдина система класифікації техніко-економічної інформації.

Інформаційні ресурси та концепція інформатизації в Україні.

Індивідуальна робота

Формалізація та алгоритмізація фінансово-економічної задачі.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 1, 3, 4, 5, 15, 22, 24, 25.

Тема 3. Системне забезпечення інформаційних процесів (Лекція)

 1. Принципи будови та функціонування комп’ютерів.
 2. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
 3. Програмне забезпечення інформаційних процесів.
 4. Класифікація та структура операційних систем.
 5. Організація та робота з об’єктами файлової системи ОС MS Windows, Linux.

Практична робота №2

Тема: ОС Windows. Робота з об’єктами ОС. Пошук довідкової інформації в середовищі ОС.

Мета: закріпити практичні навички роботи з об’єктами ОС: створення, перейменування, копіювання, переміщення, видалення, перегляд властивостей та пошук. Виробити вміння використовувати довідкову систему в проблемних ситуаціях.

Практична робота №3

Тема: ОС Windows. Використання програм-додатків ОС із групи Стандартні.

Мета: виробити практичні навички роботи з програмами групи Стандартні , навчитись застосовувати технологію OLE обміну даними між програмами.

Самостійна робота

Зовнішні пристрої персонального комп’ютера та засоби їх підключення.

Принципи роботи та функціональні характеристики сучасних моніторів, принтерів, сканерів.

Поняття файлу. Ім’я файлу. Шлях до файлу. Повне ім’я файлу. Атрибути файлів та їх зміст.

Операційна система Linux: система команд.

Файлові менеджери ОС Windows.

Можливості адаптації комп’ютера та ОС до вимог користувача.

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 27, 31, 36, 37.

Тема 4. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації (Сам)

1. Інформаційна безпека, основи захисту інформації.

2. Політика інформаційної безпеки держави та підприємства. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації.

3. Захист інформації в комп’ютерних мережах.

Практична робота №4

Тема: Програмні засоби захисту інформації. Архівація та резервне копіювання даних. Антивірусні програми.

Мета: Ознайомитись з основними службовими програмами для роботи з дисками, навчитись використовувати антивірусні програми для захисту інформації, виконувати резервне копіювання та архівування даних.

Самостійна робота

Класифікація методів і засобів захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу. Засоби ідентифікації та аутентифікації.

Криптографічні методи і засоби захисту інформації.

Класифікація комп’ютерних вірусів. Сучасні антивірусні програмні засоби.

Література: 2, 4, 5, 8, 9, 14.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти