ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Напрями розвитку сучасної інформатики

Тема 11. Експертні і навчальні системи

1. Системи штучного інтелекту.

2. Експертні системи та їх застосування в економіці.

Практична робота №43

Тема: Експертні системи в економіці. Задача на перевірку правильності розрахунків зносу основних засобів.

Мета: ознайомитись з експертною системою визначення ліквідності підприємства, набути практичних навичок проведення перевірки правильності звітних документів, використовуючи засоби MS Excel та VBA.

Самостійна робота

 1. Системи підтримки прийняття рішень.
 2. Навчальні інформаційні системи.

Тема 12. Перспективи розвитку інформаційних технологій (Лекція)

1. Напрями розвитку сучасної інформатики.

2. Напрями удосконалення новітніх інформаційних технологій в економіці та управлінні.

Практична робота №44

Тема: Ведення електронного бізнесу. Створення рахунку-фактури

Мета: виробити практичні навички розробки пакету документів для створення рахунку-фактури засобами MS Excel.

Самостійна робота

 1. Комп’ютерні технології інтелектуального аналізу даних.
 2. Інформаційні системи управління бізнес-процесами.
 3. Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.

Література: 2, 9, 18, 26, 39.

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Завдання, теми і форми виконання розрахункової роботи визначені в методичних рекомендаціях до розрахункової роботи з даного курсу.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 2, 9, 18, 26, 39.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ

За кредитно – модульною СИСТЕМОЮ

Поточний контроль засвоєння матеріалу з кожної теми здійснюється у відповідності з навчальним планом дисципліни і включає:

· оцінювання виконання та захисту кожної практичної роботи;

· оцінювання виконання самостійної роботи;

· оцінювання виконання та захисту індивідуальної роботи студента.

Враховується дисциплінованість студента: за несвоєчасність виконання завдань кількість запланованих з даної теми балів може бути зменшена.

При підсумковому контролі знань по кожному модулю враховується загальна кількість балів, отриманих студентом по кожній з тем модуля.

Враховується науково - дослідницька робота студента та участь у науково-практичних конференціях та наукових семінарах (максимальна кількість балів у кожному семестрі - 5).

Таблиця розподілу балів по кожному виду роботи:

Вид роботи Кількість балів за рік
Практичні роботи 44 бали
Індивідуальні роботи 15 балів
Самостійні роботи 21 балів
Контрольні роботи 5 * 2 = 10 балів
Розрахункова робота 10 балів
  Сума 100 балів

При визначенні підсумкової оцінки за кредитно – модульною системою при підсумковому контролі враховується загальна кількість балів, отриманих студентом при поточному контролі у процесі виконання навчального плану дисципліни, та кількість балів, отриманих студентом на іспиті. Програмою передбачено два підсумкових контролі: 1-й семестр - ПМК та 2-й семестр - іспит.

Максимальна сумарна кількість балів підсумкового контролю становить:

- у 1 семестрі – 50 балів;

- у 2 семестрі – 50 балів;

- на іспиті – 50 балів.

Таблиця розподілу балів за змістовими модулями та модулями

МОДУЛЬ І (50балів) Всього за І семестр
  ЗМ1=17 ЗМ2 = 17 ЗМ3 = 16
практичні роботи
індивідуальні роботи
самостійні роботи  
розрахункова робота        
контрольний захід
           

 

МОДУЛЬ 2 (50балів) Всього по 2 семестру
  ЗМ4 = 19 ЗМ5 = 16 ЗМ6 = 15
практичні роботи
індивідуальні роботи  
самостійні роботи
розрахункова робота    
контрольний захід  

 

При визначенні кількості балів поточного модульного контролю за два семестри, обчислюється середнє значення кількості балів, набраних студентом у 1 та 2 семестрах.

До іспиту допускаються студенти, які успішно склали ПМК у 1 семестрі та у підсумку 2 семестру набрали не менше 25 балів.

При визначенні загальної кількості балів з курсу до кількості балів поточного модульного контролю за два семестри додається кількість балів за результатами екзамену.

Переведення набраних балів у національну оцінку та визначення ступеня опанування навчальним матеріалом за ECTS здійснюється у такий спосіб:

 

Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за розширеною шкалою Еквівалент оцінки за п’ятибальною шкалою
A 90-100 «відмінно»
B 80-89 «дуже добре» 4,5
C 70-79 «добре»
D 60-69 «задовільно» 3,5
E 50-59 «достатньо»
FX 35-49 «незадовільно»
F 1-34 «неприйнятно»

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Для студентів заочної форми навчання передбачено два підсумкових контролі: 1-й семестр – залік та 2-й семестр – іспит. Студенти заочної форми навчання отримують підсумкову оцінку на іспиті за «чотирьохбальною» системою: 2 – не задовільно, 3 - задовільно, 4 - добре, 5 – відмінно.

До іспиту допускаються студенти які позитивно виконали практичні завдання, індивідуальні завдання, аудиторну контрольну роботу, виконали розрахункову роботу та самостійно опанували теоретичний матеріал, передбачений робочою навчальною програмою.

 

 


ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ та ТЕМАТИКа НАУКОВОЇ РОБОТИ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

(номер теми = номер студента у списку групи):

1. Використання інформаційних технологій в у галузі економіки, обліку, фінансів.

2. Використання комп'ютерних технологій в ДПС України.

3. Розвиток операційних систем відповідно розвитку апаратного забезпечення.

4. Мережеві операційні системи, їх характеристики та функціональні можливості.

5. Операційні системи Linux, Unix: властивості, основні характеристики.

6. Сучасне програмне забезпечення, його використання у фаховій діяльності.

7. Аналітичний огляду державних інформаційних ресурсів України в Інтернет.

8. Використання інформаційних технологій у менеджменті.

9. Інформаційні сховища.

10. WAP- технології.

11. Цифрові технології.

12. Комп’ютерна телефонія

13. Кишенькові ПК

14. Дистанційне (електронне) навчання

15. Поняття про електронний цифровий підпис, технічне, організаційне, правове забезпечення електронного цифрового підпису.

16. Платіжні системи в електронній комерції.

17. Електронні гроші.

18. Автоматизація платежів.

19. Електронний бізнес

20. Електронна комерція.

21. Електронний консалтинг

22. Електронне видавництво

23. Відповідальність фахівців в галузі інформаційних технологій.

24. Проблеми сучасної інформатики.

25. Глобальний комп’ютинг

26. Використання інформаційних технологій у маркетингових дослідженнях.

27. Використання інформаційних технологій у рекламі.

28. Використання комп’ютерних технологій для проведення фінансового аналізу

29. Використання комп’ютерних технологій для проведення статистичного аналізу

30. Використання комп’ютерних технологій для проведення економічного аналізу.

31. Перспективи розвитку штучного інтелекту, нейрокомп’ютери, нанокомп’ютери, квантові комп’ютери.

32. Перетворення документів в електронну форму.

33. Автоматизований переклад документів, програми-перекладачі.

34. Програма - органайзер MS Outlook: інтерфейс програми, основні компонентами, прийоми роботи з папками Outlook.

35. Перспективи розвитку ГКМ Інтернет.

Література:2,3,5,6,9,12,13,20,23,25,28,39,41,56,57

 

ТЕМАТИКА НАУКОВОЇ РОБОТИ

 1. Розробка алгоритмів шифрування інформації.
 2. Алгоритми і програми для розв’язання оптимізаційних задач.
 3. Комп’ютерне моделювання економічних процесів.
 4. Інформаційні технології в економіці.
 5. Інтерфейс програм доступу до баз даних мережі Інтернет.
 6. Застосування імітаційного моделювання для розв’язання економічних задач.
 7. Розробка модулів для автоматизації обчислювальних процесів в Excel.
 8. Інтернет – програмування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ 1

 1. Інформаційне суспільство та його основні ознаки.
 2. Інформаційні ресурси та концепція інформатизації в Україні.
 3. Інформація та дані. Інформаційний процес.
 4. Економічна інформація та її особливості.
 5. Структурні одиниці економічної інформації.
 6. Класифікація та кодування економічної інформації. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації.
 7. Формалізація, алгоритмізація та автоматизована обробка інформації.
 8. Принципи будови та функціонування сучасних комп’ютерів.
 9. Апаратне забезпечення інформаційних процесів.
 10. Принципи функціонування комп’ютерів.
 11. Внутрішня пам’ять ПК. Склад та призначення. Характеристики.
 12. Принципи адресації у внутрішній пам’яті.
 13. Зовнішня пам’ять ПК. Принципи адресації у зовнішній пам’яті ПК.
 14. Флеш-пам’ять, її особливості та використання.
 15. Пристрої введення інформації в комп’ютер.
 16. Пристрої виведення інформації.
 17. Принципи роботи та функціональні характеристики сучасних моніторів, принтерів, сканерів.
 18. Мультимедійне обладнання, основні характеристики.
 19. Програмне забезпечення інформаційних процесів.
 20. Поняття, основні функції і складові операційної системи ПК.
 21. Класифікація та структура ОС.
 22. Файлова система та її функції. Файлові системи сучасних операційних систем ПК.
 23. Поняття файлу. Ім’я файлу. Шлях до файлу. Повне ім’я файлу. Атрибути файлів та їх зміст.
 24. Операційна система Linux. Загальна характеристика та особливості файлової системи.
 25. Операційна система MS Windows.
 26. Робота з об’єктами файлової системи ОС MS Windows.
 27. Робота з файловою системою ОС Linux.
 28. Файлові менеджери ОС Windows.
 29. ОС Windows. Робочий стіл, основні об’єкти та їх призначення.
 30. Панель задач ОС Windows: складові та властивості.
 31. Поняття контекстного меню в операційній системі Windows.
 32. ОС Windows. Діалогові вікна, їх призначення та елементи управління.
 33. Сервісні програми ОС Windows.
 34. Технологія роботи з буфером даними в середовищі ОС Windows.
 35. Можливості адаптації комп’ютера та ОС до вимог користувача.
 36. Поняття архівації та резервного копіювання даних.
 37. Сучасні засоби архівації. Призначення та основні функції програм - архіваторів.
 38. Проблеми захисту інформації. Політика інформаційної безпеки держави та підприємства.
 39. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації.
 40. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення захисту інформації.
 41. Методи захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу.
 42. Засоби ідентифікації та аутентифікації.
 43. Класифікація комп’ютерних вірусів. Сучасні антивірусні програмні засоби.
 44. Концепція структурованого документа та SGML.
 45. XML – мова для структурованого зберігання інформації.

46. Технологія роботи з буфером обміну у додатках MS Office.

 1. Розробка структурованих документів у середовищі текстового процесора MS Word.
 2. Режими відображення документа в середовищі MS Word. Режим структури.
 3. Можливості використання MS Word для форматування та стильового оформлення тексту.
 4. Можливості використання MS Word для впровадження об'єктів та посилань в текстовий документ.
 5. Засоби автоматизації у середовищі текстового процесора MS Word.
 6. Призначення та можливості використання табличного процесора MS Excel для розробки структурованих документів.
 7. Засоби Excel для проведення фінансово-економічного, статистичного та графічного аналізу даних.
 8. Застосування засобів оптимізації: підбір параметра, пошук рішення, диспетчер сценаріїв.
 9. Засоби Excel для здійснення прогнозування.
 10. Створення та використання списків в середовищі MS Excel.
 11. Засоби автоматизації розробки структурованих документів у середовищі MS Excel.
 12. Етапи проектування презентацій у середовищі MS PowerPoint.
 13. Способи створення презентацій у середовищі MS PowerPoint.

60. Засоби автоматизації розробки структурованих документів у середовищі MS PowerPoint.

61. Поняття бази даних та сховища даних.

62. Різновиди моделей даних.

63. Поняття ієрархічної та мережевої моделей даних.

64. Основні поняття реляційної моделі даних. Поняття відношення та схеми даних.

65. Сутності та атрибути. Типи відношень між сутностями. Нормалізація відношень.

66. Етапи проектування і розробки бази даних.

67. Поняття про ER-діаграми.

68. Програмні засоби роботи з базами даних. СУБД.

 1. Способи створення БД в середовищі СУБД MS Access.
 2. Об’єкти БД, способи їх створення.
 3. Пошук та впорядкування даних.
 4. Підготовка звітних документів.
 5. Робота із запитами. QBE – запити та SQL–запити.

74. Структура сховищ даних.

75. Програмні засоби роботи зі сховищами даних.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ 2

 1. Програмне розширення офісних пакетів MS Office. Обмін даними між додатками.
 2. Призначення та основні поняття системи об’єктно-орієнтованого програмування.
 3. Середовище VBА, проект, модуль, процедури, функції, формальні та фактичні параметри.
 4. Основні елементи та оператори мови програмування Visual Basic (VB).
 5. Засоби автоматизації операцій у додатках MS Office: макроси, функції користувача, процедури, форми з елементами управління.
 6. Стандартні математичні функції мови VB.
 7. Функції для роботи з рядками мови VB.
 8. Функції перетворення типів мови VB.
 9. Функції для форматованого виведення даних мови VB.
 10. Оператори управління мови VB.
 11. Оператори циклу мови VB.
 12. Оператори введення-виведення даних через діалогові вікна мови VB.
 13. Об'єкти MS Office в мові VB.
 14. Програмування розгалужених обчислювальних процесів. Логічні функції.
 15. Програмування циклічних обчислювальних процесів: ітераційний цикл з передумовою.
 16. Програмування циклічних обчислювальних процесів: ітераційний цикл з післяумовою.
 17. Програмування циклічних обчислювальних процесів: арифметичний цикл.
 18. Програмування типових алгоритмів на опрацювання масивів: введення-виведення масивів.
 19. Алгоритм обчислення суми і добутку елементів масиву.
 20. Алгоритм пошуку в масиві елементів за визначеними властивостями.
 21. Комп’ютерні комунікації.
 22. Internet та Intranet-технології.
 23. Організація комп’ютерних мереж.
 24. Використання ресурсів комп’ютерної мережі.
 25. Основні сервіси мережі Інтернет та їх протоколи.
 26. Система адресації в мережі Інтернет, типи адрес та їх структура.
 27. Електронне листування. Правила та етикет електронного листування.
 28. Технологія переміщення файлів в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет, служба Ftp.
 29. Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет.
 30. Телеконференції в економічній діяльності.
 31. Електронна комерція та біржові операції через Інтернет.
 32. Віртуальна корпорація та віртуальний офіс.
 33. Мережеві технології в економіці.
 34. Спільне використання ресурсів та співпраця в корпоративних мережах.
 35. Локальна комп’ютерна мережа, доступ та технологія використання мережних ресурсів.
 36. Надання статусу мережевих ресурсів ресурсам локального комп’ютера.
 37. Етапи проектування та розробки веб-сайту.
 38. Структура веб-сторінки та її об’єкти.
 39. Основні теги мови HTML.
 40. Використання фреймів.
 41. Поняття про інтерактивні веб-сторінки та засоби розробки сценаріїв.
 42. Системи штучного інтелекту.
 43. Експертні системи, їх застосування в економіці.
 44. Системи підтримки прийняття рішень.
 45. Навчальні інформаційні системи.
 46. Напрями розвитку сучасної інформатики.
 47. Напрями удосконалення новітніх інформаційних технологій в економіці та управлінні.
 48. Комп’ютерні технології інтелектуального аналізу даних.
 49. Інформаційні системи управління бізнес-процесами.
 50. Комп’ютерне моделювання бізнес-процесів.
 51. Нейронні мережі та перспективи їх використання в економіці та управлінні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ

1. Інформаційне суспільство та його основні ознаки.

2. Поняття інформації та інформаційного процесу. Навести приклади.

3. Економічна інформація та її особливості. Навести приклади.

4. Структурні одиниці економічної інформації.

5. Методи класифікації економічної інформації.

6. Методи кодування економічної інформації. Навести приклади.

7. Класифікатори та їх різновиди. Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації.

8. Архітектура ПК. Принципи функціонування сучасних комп’ютерів.

9. Базова апаратна конфігурація ПК. Навести приклади.

10. Системний блок ПК. Зовнішня та внутрішня будова системного блоку.

11. Призначення та характеристики процесора. Сучасні багатоядерні процесори та їх особливості. Навести приклади.

12. Внутрішня пам’ять ПК. Навести приклади.

13. Зовнішня пам’ять ПК. Класифікація накопичувачів. Навести приклади.

14. Пристрої введення та виведення інформації. Навести приклади.

15. Мультимедійне обладнання, основні характеристики. Навести приклади.

16. Подання інформації в комп’ютері, одиниці вимірювання інформації.

17. Формалізація та алгоритмізація при розв’язування реальних задач на ПК.

18. Структура програмного забезпечення ПК. Навести приклади.

19. Файлові системи та їх функції. Навести приклади.

20. Поняття файлу. Ім’я файлу. Шлях до файлу. Повне ім’я файлу. Атрибути файлів. Навести приклади.

21. Класифікація операційних систем. Основні функції і складові операційної системи ПК. Навести приклади.

22. Операційна система MS Windows.

23. Основні елементи графічного інтерфейсу Windows. Навести приклади.

24. Робота з об’єктами ОС Windows. Навести приклади.

25. Вбудовані стандартні програми ОС Windows: Блокнот, WordPad, Paіnt, Калькулятор, Адресна книга, командний рядок.

26. Службові програми ОС Windows для роботи з дисками. Навести приклади.

27. Архівація та резервне копіювання даних. Призначення та основні функції програм - архіваторів. Навести приклади.

28. Проблеми захисту інформації. Політика інформаційної безпеки держави і підприємства. Законодавчі заходи України щодо забезпечення захисту інформації. Навести приклади.

29. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення захисту інформаційних ресурсів. Навести приклади.

30. Класифікація методів і засобів захисту комп’ютерних систем від несанкціонованого доступу. Засоби ідентифікації та аутентифікації.

31. Сучасні антивірусні програмні засоби. Навести приклади.

32. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж. Класифікація комп’ютерних мереж.

33. Технології спільного використання мережевих ресурсів. Навести приклади.

34. Апаратне забезпечення локальних комп’ютерних мереж. Мережеві кабелі і мережеве обладнання. Навести приклади.

35. Програмне забезпечення локальних комп’ютерних мереж. Навести приклади.

36. Основні поняття глобальних комп’ютерних мереж. Мережі з комутацією каналів та комутацією пакетів. Навести приклади.

37. Структура і основні принципи роботи мережі Internet. ІP - протоколи, ІP - адреса. Навести приклади.

38. Доменна система імен DNS. Універсальні покажчики ресурсів (URL). Навести приклади.

39. Способи доступу до мережі Internet. Навести приклади.

40. Прикладні програми перегляду Web-сторінок. Поняття браузера. Збереження Web-сторінок. Навести приклади.

41. Пошук інформації в мережі Internet. Принципи роботи пошукових систем в Internet. Навести приклади.

42. Принципи роботи електронної пошти. Адреса електронної пошти. Робота з повідомленнями. Навести приклади.

43. Етапи проектування та розробки веб-сайту. Прикладні програми для створення веб-сайту. Навести приклади.

44. Концепція структурованого документа, формат документів SGML.

45. XML – універсальний формат документів у мережі Інтернет.

46. Структура веб-сторінки та її об’єкти. Основні поняття мови HTML.

47. Технологія розробки структурованих документів у середовищі текстового процесора MS Word. Навести приклади.

48. Технологія розробки структурованих документів у середовищі табличного процесора MS Excel. Навести приклади.

49. Технологія розробки структурованих документів у середовищі MS PowerPoint.

50. Мережева економіка. Електронний бізнес в Internet. Рекламний бізнес. Маркетинг в Internet. Платіжні системи в Internet.

51. Бази даних та сховища даних. Етапи проектування і розробки бази даних. Навести приклади.

52. Моделі даних. Основні поняття реляційної моделі даних. Навести приклади.

53. Програмні засоби роботи з базами даних. СУБД. Навести приклади.

54. Організація баз даних у середовищі MS Excel. Навести приклади.

55. Організація баз даних у середовищі MS Access. Навести приклади.

56. Засоби автоматизації розробки документів у MS Office. Основи офісного програмування.

57. Створення та використання макросів у додатках MS Office. Навести приклади.

58. Створення та використання функцій користувача у середовищі MS Excel та MS Access. Навести приклади.

59. Системи штучного інтелекту. Експертні системи.

60. Шляхи удосконалення сучасної комп’ютерної техніки.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / За ред. О.І.Пушкаря.– К.: Академія, 2002.—703с.
 2. Л.М.Дибкова. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник.– К.: Академвидав, 2002.– 318с.
 3. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. В.С.Пономаренка.– К.: Академія, 2002.— 542 с.
 4. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Економічна інформатика. Практикум: Навч.посібник-К.:Знання, 2006.-460с.
 5. Мамченко С.Д., Одинець В.А. Індивідуальні завдання з економічної інформатики: Навч.посібник - Ірпень: Національний університет ДПС України, 2009. – 268 с.
 6. Мостіпан О. І. Практикум з економічної інформатики. Навчально-методичний посібник – І:НУДПСУ, 2009 – 258 с
 7. Мостіпан О. І. Збірник тестів для організації контрольних заходів за темами з курсу
  Інформатика. - І:НУДПСУ, 2010 – 50 с
 8. Мостіпан О. І. Методичні рекомендації для організації самостійних, індивідуальних та лабораторних робіт з курсу Алгоритмізація та програмування. - І:НУДПСУ, 2010 – 56 с

9. Поденежко О.В., Сьомка Н.К.Офісне програмування VBA. Навчальний посібник. - І:НУДПСУ, 2010 – 190 с.

 1. В.М.Беспалов та ін. Інформатика для економістів: Навч. посібник.– К.: ЦУЛ, 2003.– 799с.
 2. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.– метод. посібник.– К.: КНЕУ, 2002.– 534с.
 3. Автоматизированные информационные технологии в налоговой и бюджетной системах: Учебное пособие для вузов / Под ред. Професора Г.А. Титоренко.– М.: Юнити– Дана, 2001.– 191с.
 4. Автоматизація роботи в органах ДСП: Підручник /За ред. Росоловського В.М. та Ріппи С.П. – Ірпінь: Академія ДСП України, 2002.– 401с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Информационная культура: Кодирование информации. Информационные модели. / А.К.Кушниренко и др. –М.: Дрофа, 2000.– 208с.
 2. Андрейчикова О.Н., Андрейчикова А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике.– М.: Финансы и статистика, 2000.– 386с.
 3. Архипенков С. Хранилища данных. От концепции до внедрения.– М,: Диалог Мифи, 2002.– 528с.
 4. Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.– метод посібник для самостійного вивчення дисципліни.– К.: КНЕУ, 2002.– 80с.
 5. Буров Е. Комп’ютерні мережі. – Л.: Бак, 2003. – 584 с.
 6. Борланд Р. Эффективная работа с Word 2000.– СПб: Питер, 2000.
 7. Вальдрат О. Робота з Microsoft Excel 2000: Навч. посібник.– К.:ЦУЛ, Фітоосоціоцент, 2002. – 186с.
 8. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті.– Навч. посібник.– Тернопіль: Карт– бланш, 2001.– 354с.
 9. Информатика для юристов и экономистов / Симонович С.В. и др. – СПб.: Изд– во “Питер”, 2004. – 688с.
 10. Хоменко и др. Базы данных: Учебное пособие для высших учебных заведений.– СПб.: Корона Принт, 2003.– 672с.
 11. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. Макаровой Н.Ф. – М.: “Финансы и статистика”, 2000.– 256с.
 12. Колесников А. Excel 2000.– К.:ВНV,1999.
 13. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет.– М.:ОЛМА– ПРЕСС, 2002.– 607с.
 14. Леонтьев Б. Web– дизайн. Тонкости, хитрости и секреты. .– М.: Солон– ПРЕСС, 2003.– 640с.
 15. Пасько Виктор. Энциклопедия ПК. Аппаратура. Программы. Интернет. – К.: Издательская група BHV, 2004. – 800с.
 16. Пикуза В., Гаращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel. Самоучитель.—СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2003. – 400с.
 17. Шафран Энди. Создание Web– страниц. Самоучитель. – СПб.: Питер, 1999.– 320с.
 18. Интернет. Самоучитель/ А.Денисов и др.– СПб.: Питер, 2003.– 368с.
 19. Рогоза М.Є., Клименко В. І. XP: Windows, Word, Excel для самостійного вивч.: Навч. посіб.– К.: „Центр навчальної літератури”, 2003.– 294с.
 20. Симпсон, Алан, Андердал, Брайан. Windows XP. Библия пользователя: Пер. с англ.– М.: «Вильямс», 2004.– 704с.
 21. Фигурнов В.Є. IBM PC для пользователя. Краткий курс. –М., 2004.– 480с.
 22. Microsoft TCP / IP. Учебный курс: Официальное пособие Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер. с англ. – 3– е изд., испр. – М.: Издательско– торговый дом «Русская Редакция», 2001.

36. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем: Учебник для вузов:–СПб.: Питер, 2001.– 384с.

 1. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в Microsoft Office.–К.: Юниор, 2001.–296c.
 2. Харрингтон Д.Л.Проектирование реляционных баз данных. Пер. с англ.- М.: Издательство «Лори», 2006. -230.

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

1. Бібліотека ВР України http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/index.htm

2. Національна парламентська бібліотека України http://nplu.kiev.ua/

3. Електронна бібліотека України http://www.lib.com.ua/

4. Бібліотека економічної та ділової літератури http://ek-lit.agava.ru/

5. Українська система науково-технічної та економічної інформації http://www.uintei.kiev.ua/

6. Бібліотека Києво-Могилянської Академії http://library.div.ukma.kiev.ua/

7. Бібліотека Консорціума економічної освіти та досліджень (EERC) http://intranz.eerc.kiev.ua/

8. Застосування інформаційних технологій у фінансово-економічній сфері http://www.consulting.ru/mag/

9. Новини бізнесу в Україні http://www.dinai.com/

10. Ділова Україна. http://www.inf.kiev.ua/

11. Інформаційно-довідкова система http://www.trader.utlc.com/

12. Інформаційно-пошукова система законодавства України http://www.liga.kiev.ua/

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти