ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


До якої з наведених груп можна віднести паразитичні організми?

А) тільки до редуцентів; Б) до продуцентів; В) іноді до автотрофів;

Г) до консументів; Д) тільки до сапрофітів.

У результаті антропогенного впливу протягом короткого часу в озері загинули всі продуценти. Вміст якої речовини у воді знизиться в першу чергу?

А) вуглекислого газу; Б) кисню; В) нітратів; Г) фосфатів; Д) калію.

До чого призводить збільшення чисельності продуцентів у природі?

А) до збільшення концентрації азоту та вуглекислого газу в атмосфері;

Б) до збільшення концентрації кисню та органічних речовин;

В) до зменшення концентрації кисню та вуглекислого газу;

Г) до збільшення чисельності редуцентів та зменшення кількості консументів;

Д) до зменшення чисельності редуцентів та збільшення чисельності консументів.

Від чого залежить щільність життя?

А) від збільшення ймовірності схрещування;

Б) від інтенсивності живлення;

В) від зббільшення ймовірності схрещування та інтенсивності живлення;

Г) від розмірів організмів та збільшення імовірності схрещування;

Д) від розмірів організмів та необхідної для їхнього життя площі.

Що посилює стійкість екосистеми?

А) зникнення хижаків;

Б) зникнення паразитів;

В) рівна кількість продуцентів і консументів;

Г) відсутність редуцентів;

Д) збільшення кількості видів.

Для яких біогеоценозів екологічна піраміда може складатися з меншої кількості рівнів?

А) для лісових; Б) для болотних; В) для пустель;

Г) для глибоководних; Д) для високогорних.

В якому випадку екологічний фактор виконує обмежуючу роль для конкретного виду організмів?

А) при мінімумі; Б) нижче максимуму; В) нижче мінімуму;

Г) нижче оптимуму; Д) при максимумі.

127. Яке твердження є правильним?

А) мінералізація переважає над утворенням біомаси у грунті та у верхніх горизонтах моря;

Б) елементи, що входять до складу редуцентів, не беруть участь у біогенній міграції атомів;

В) у результаті далеких міграцій птахи і риби здійснюють переніс хімічних елементів;

Г) міграція атомів другого роду перевищує міграцію атомів першого роду;

Д) поширення насіння і спор не відіграє ніякої ролі у біогенній міграції.

Яку частину маси біосфери складає маса зелених рослин суші?

А) 0,1% Б) 3% В) 97% Г) 1% Д) 0,0097%.

Яку частину маси біосфери складають усі консументи і редуценти?

А) 0,1% Б) 3% В) 97% Г) 1% Д) 0,0003%.

130. Річний цикл онтогенезу, що складається з періодів інтенсивного росту і розвитку, розмноження, підготовки до зими та спокою, і характерний для кожного виду організмів, називається .....

А) біологічним ритмом; Б) інтенсивністю метаболізму; В) фотоперіодизмом;

Г) регуляцією чисельності популяцій; Д) «біологічним годинником».

131. Після пожежі або вирубки ялинка не може знову зайняти цю площу у лісі, оскільки ....

А) сходам ялинки не вистачає поживних речовин;

Б) сходи ялинки чутливі до сонячного перегріву;

В) вона повільно росте і затіняється іншими рослинами;

Г) трав’яниста рослинність має більшу конкурентоспроможність у боротьбі за поживні речовини, і тому вона пригнічує сходи ялинки;

Д) сходами ялинки на відкритих ділянках лісу живляться комахи, гризуни, копитні тварини.

132. Вибрати причину стійкості системи при випадінні будь-якого члена біогеоценозу:

А) використання видами спільноти інших джерел їжі;

Б) відсутність у спільноті внутрівидової боротьби;

В) відсутність у спільноті міжвидової боротьби;

Г) обмежена кількість видів у системі;

Д) вузьке пристосування видів системи до середовища існування.

В яких шарах біосфери швидкість утворення живої речовини переважає над швидкістю мінералізації?

А) в глибинах моря та на поверхні суші;

Б) на поверхні суші та у середньому шарі моря;

В) у верхньому шарі моря та на поверхні суші;

Г) у стратосфері та гідросфері;

Д) на межі між гідросферою та атмосферою.

134. Процес мінералізації переважає ...

А) у тропосфері та стратосфері;

Б) у літосфері та на поверхні гідросфери;

В) у літосфері і стратосфері;

Г) у грунті та на морських глибинах;

Д) у грунті та у верхніх шарах моря.

В якому біогеоценозі відсутній природній кругообіг речовин?

А) в печері; Б) у болоті; В) у пустелі; Г) в океанічній западині;

Д) на кукурудзяному полі.

Які з наведених нижче організмів залучені у біогенну міграцію атомів першого роду?

А) синьо-зелені водорості; Б) люди; В) птахи; Г) риби; Д) комахи.

137. Яке твердження для біогеоценоза лісу є помилковим?

А) чисельність видів консументів більша за чисельність видів продуцентів;

Б) біомаса продуцентів є більшою за біомасу консументів;

В) у результаті внутрівидової боротьби чисельність особин зменшується, але вони повністю не вимирають;

Г) біомаса хижаків завжди перевищує біомасу продуцентів;

Д) зменшенню чисельності живих організмів сприяють хижаки та епідемії.

138. Знайти неправильне судження:

А) утворення живої речовини переважає над мінералізацією у верхніх горизонтах моря;

Б) утворення біомаси переважає над мінералізацією на поверхні суші;

В) антропогенний фактор не відіграє ніякої ролі у кругообігу хімічних елементів у природі;

Г) хімічні елементи відмерлих організмів продовжують приймати участь у біогенній міграції;

Д) рослини очищують атмосферу й гідросферу від вуглекислого газу.

До якого трофічного рівня відносяться хижаки?

А) до продуцентів;

Б) до консументів першого порядку;

В) до консументів третього порядку;

Г) до редуцентів;

Д) до хемотрофів.

140. Метод моніторингу включає ...

А) лабораторні дослідження;

Б) польові експерименти;

В) глобальні спостереження за станом біосфери;

Г) спостереження за живими об’єктами;

Д) опис живих об’єктів.

141. Визначити тип взаємозв’язку одноклітинних зелених водоростей та грибниці в лишайнику:

А) симбіоз; Б) коменсалізм; В) паразитизм; Г) нейтралізм; Д) конкуренція.

Наводимо характеристику двох біогеоценозів. Біогеоценоз А: видова різноманітність - 10 видів рослин і 5 видів тварин, біомаса – 20 т на 1 га. Біогеоценоз Б: видова різноманітність – 20 видів рослин і 10 видів тварин, біомаса – 20 т на 1 га. Яка з екосистем є стійкішою?

А) А стійкіша за Б, оскільки видова різноманітність менша;

Б) Б стійкіша за А, оскільки видова різноманітність більша;

В) Стійкість однакова внаслідок рівності біомаси;

Г) Стійкість однакова внаслідок рівності співвідношень рослин і тварин;

Д) Стійкість Б менша, оскільки в ній більше видів тварин.

143. У біоценозі угруповання живих організмів перебуває у різних біотичних відношеннях. Яке з них є головним?

А) просторові; Б) трофічні; В) антагоністичні; Г) мутуалістичні; Д) конкурентні.

Який з компонентів біоценозу найбільш схильний до змін?

А) продуценти; Б) консументи; В) редуценти; Г) сапротрофи.

У дафній протягом весни і літа спостерігається партеногенетичне розмноження. Наприкінці літа відбувається розмноження із заплідненням. Зміна якого фактора це спричинює?

А) температури; Б) вологості; В) світла; Г) поживних речовин.

Що показує екологічна валентність виду?

А) межі витривалості між критичними точками існування виду; Б) вплив сприятливих умов на організми; В) вплив одних видів на інші; Г) конкурентні взаємовідносини між видами.

 

 

Як називається наука, що вивчає тільки сезонні періодичні явища у житті рослин і тварин?

А) фенологія; Б) екологія; В) фізіологія; Г) ентомологія;

Д) ліхенологія.

В якому ряду наведені засновники космічної біології та біогеохімії?

А) Е.Геккель та В.І.Вернадський;

Б) А.І.Пірогов та О.І.Виноградський;
В) В.В.Парін та О.І. Опарін;

Г) С.М.Виноградський та В.І.Вернадський;

Д) О.О.Ухтомський та І.М. Сєченов.

Чому живі організми вважаються відкритими системами?

А) тому що можуть жити, одержуючи органічні речовини з оточуючого середовища;

Б) тому що гинуть у темряві;

В) тому що здатні жити й на інших планетах при відповідних умовах;

Г) тому що не можуть жити без органічних речовин;

Д) тому що постійно обмінюються речовиною та енергією з оточуючим середовищем.

150. Головною формою внутрівидової боротьби за існування є ...

А) конкуренція; Б) симбіоз; В) конвергенція; Г) паразитизм; Д) хижацтво.

 

 

Формат В

(завдання з визначеною кількістю правильних відповідей

Або вибір одного правильного твердження)

У завданнях виберіть необхідну кількість правильних відповідей

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти