ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У завданнях доберіть до кожного з чотирьох – п’яти завдань, позначених цифрами, один правильний варіант відповіді, позначений буквою

1. Знайдіть відповідність між термінами та їх значеннями:

1 самі утворюють органічні речовини з неорганічних; А гетеротрофи;

2 живляться готовими органічними речовинами; Б паразити;

3 живляться органічними речовинами мертвих організмів; В автотрофи;

4 живляться органічними речовинами живих організмів. Г сапротрофи;

Д хижаки.

 

2. Встановіть відповідність між організмами та їх екологічними групами:

1 водорості та бактерії; А нектон;

2 більшість риб, китоподібні; Б нейстон;

3 клопи-водомірки; В планктон;

4 скати, омари. Г бентос;

Д єпіфітон.

3. Установити відповідність між тваринами та їх життєвими формами залежно від середовища існування:

1 косуля; А деревні;

2 кріт, сліпак; Б повітряні;

3 білки, соні; В наземні;

4 кажан. Г землерийні;

Д водяні.

4. Співставити організми з їх способами життя:

1 земляний зяєць; А риючий;

2 жаба озерна; Б стрибаючий;

3 кріт; В літаючий;

4 дельфін; Г напівводний;

5 кажан. Д плаваючий;

Е деревний.

5. Співставити тварин з екологічними групами, до яких вони належать:

1 мокриця; А ксерофіли;

2 скорпіон; Б гігрофіли;

3 ящірка; В мезофіли;

4 жирафа. Г кріофіли;

Д термофіли.

6. Знайти відповідність між терміном та його визначенням:

1 біоценоз А. велика спільнота, що характерізується певним

типом рослинності і кліматом;

2 ємкість середовища Б. коливання чисельності популяцій близько деякої

середньої величини;

3 гомеостаз В гранична щільність, яку може досягти популяція

у даних умовах середовища;

4 динамічна рівновага Г динамічна,урівноважена, стійка у часі система,

що складається з популяцій різних видів організмів;

5 біом Д властивість популяцій підтримувати внутрішню

стабільність за допомогою власних регулюючих

механізмів.

7. Знайти відповідність між терміном та його визначенням:

1 ланцюг живлення А процес розділення популяціями видів простору і

ресурсів;

2 харчова сітка Б взаємопов’язаний ряд трофічних рівнів;

3 екологічна ниша В сукупність трофічних взаємозв’язків між видами;

4 вид-едифікатор Г вид, що виконує ту ж саму функцію у подібних за

структурою біоценозах;

5 диференціація еко- Д положення вида у загальній системі біоценоза,

логічних ниш комплекс його біоценотичних зв’язків та вимог

до абіотичних умов середовища;

6 вікаруючий вид Ж вид, що сильно змінює середовище і тим створює

умови для існування інших видів.

 

Формат Е

(відкриті завдання з короткою відповіддю)

У завданнях допишіть слова, яких бракує

1. Вставити пропущені слова:

Вид у природі займає певну теріторію, яку називають ____________ виду. Сукупність усіх організімів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин), які живуть разом та взаємодіють між собою, називають _________________ . Сукупність усіх організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин) та умов середовища, які взаємодіють і впливають один на одного, називають ____________ . Місце, яке займає певний вид в екосистемі, є його _________ нишею. Види в екосистемі, пов’язані між собою _______________ живлення.

Дія факторів неживої природи складає сукупність _____________ факторів.

Вплив живих організмів на інші організми є ________________ факторами.

Вплив діяльності людини на живу природу називають _______________ фактором. Форми співіснування різних видів у біогеоценозах різноманітні та мають загальну назву ___________________________ .

 

2. Вставити пропущені слова:

Ряд взаємопов’язаних видів, з котрих кожний попередній служить їжею наступному, називається ________________________ . Різні рівні живлення в екосистемі називають _____________________ . Перший трофічний рівень складають ______________ , другий - ______________ , третій - __________. Харчові ланцюги у природі звичайно включають ________ ланок. Це обумовлено тим, що більша частина енергії - ________ % - використовується організмами для підтримки життєдіяльності та для побудови тіла. За цією причиною на кожному наступному ____________ рівні кількість особин прогресивно __________________ . Така закономірність носить назву ________________ , яка відображує кількість особин на кожному етапі харчового ланцюга, або кількість біомаси, або кількість енергії. У реальних природніх умовах ланцюги живлення можуть перехрещуватися, утворюючи _______________________ .

3. Вставити пропущені слова:

Ланцюги живлення пасовищного типу починаються від _____________ , включають ________________ і завершуються _______________________ .

Ланцюги живлення детритного типу починаються ____________________ , ведуть до _______________ і далі до _______________ . Організми одного виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, різні ланцюги живлення формують ___________________ біогеоценоза, які забезпечують їх стійкість, оскільки при ___________ чисельності одних видів (або навіть їх повному зникненні з біогеоценозів) види, які ними живляться, можуть переходити на інші об’єкти живлення, у результаті чого сумарна _________________ біогеоценоза залишається стабільною. Кожний ________

ланцюг є окремим каналом, по якому передається ________ та ___________ .

4. Вставити пропущені слова:

Процес поступової зміни одного біогеоценоза іншим внаслідок взаємодії живих організмів між собою та середовищем помешкання називається _________________. Спрямована послідовна зміна спільнот організмів буває _____________ та ______________. Якщо рослинні спільноти з’являються і розвиваються у тих місцях, де рослинності раніше не було, то це ___________________. Прикладом такого типу зміни служить поселення лишайників на скалах або сосни звичайної на піщаних дюнах. Якщо після певних порушень (наприклад, після пожеж) відбувається відновлення природної рослинності, то така зміна спільнот організмів називається _____________________ .

5. Вставити пропущені слова:

Головними показниками динаміки популяцій є: 1._________;2. _________;

3.____________; 4. ____________; 5.___________; 6._______________. Граничну щільність, яку може досягти популяція у певних умовах, називають ________________ . Залежна від щільності динаміка популяцій забезпечується ________________ факторами – регулюючими, що працюють за типом зворотнього зв’язку. Механізмом регуляції чисельності у перещільнених популяціях є ______________ .

Тенденція популяцій підтримувати внутрішню стабільність за допомогою власних регулюючих механізмів, називається ___________________ , а коливання чисельності популяцій у межах певної середньої величини - ______________ . Усі біологічні системи характерізуються здатністю до ______________ , завдяки якій підтримується існування системи, її склад і структура, внутрішні зв’язки і перетворення у просторі та у часі. В основі внутріпопуляційного ________________ лежить _______________ , механізмами якої є саморозріжування фітоценозів, канібалізм, алелопатія, стресові явища, теріторіальність, міграції особин між популяціями.

 

Формат Q

(відкриті завдання з розгорнутою відповіддю)

Завдання потребують розгорнутої відповіді в довільній формі. Викладайте основні положення у логічній послідовності, використовуйте біологічні та генетичні терміни і поняття, зробіть висновки та узагальнення. Відповідь напишіть на окремому аркуші

1. Навести всі існуючі в природі форми симбіозу, дати їх визначення, навести приклади.

2. У процесі функціонування екосистеми енергія розсіюється у вигляді тепла. Внаслідок якого процесу енергія відновлюється в екосистемі?

3. Скласти схему форм взаємозв’язків продуцентів, консументів, редуцентів в екосистемі.

4. Охарактерізувати групи факторів, що впливають на організм, і скласти схему їх впливу. Навести приклади.

5. Скласти докладну характеристику будь-якого біогеоценозу за планом: назва екосистеми, її географічне розміщення, кліматичні умови, склад біоценоза, біогеоценоза; які види рослин і тварин мешкають, їх значення у спільноті.

6. Скласти схему функціонування екосистеми.

7. Для реалізації міжнародної “Конвенції про охорону біорізноманіття ”

та “Концепції збереження біологічного різноманіття України ”(1997 р.) створена Національна программа збереження біорізноманіття України на 1998 – 2015 рр. Які основні положення вона містить?

8.Пояснити, чому у процесі сукцесії продуктивність біогеоценоза збільшується. Відповідь обгрунтувати.

9. Чому стабільність біогеоценозів залежить від їх видового різноманіття? Відповідь обгрунтувати.

10. На чому базується принцип єдності організмів і середовища їх помешкання? Відповідь обгрунтувати.

11. Пояснити, чому темпи сукцесійних перетворень на заброшеному пшеничному полі з часом значно затримуються?

12. Що загального і відмінного у механізмі регуляції чисельності популяцій тварин і спільнот людей? Відповідь обгрунтувати.

13. Чому слід охороняти не лише окремі зникаючі види, або види, що рідко зустрічаються, а цілі екосистеми, у склад яких вони входять? Відповідь обгрунтувати.

14. Чому біосферу не можна вважати окремою оболонкою нашої планети? Відповідь обгрунтувати.

15. Як відбувається колообіг карбону? Нітрогену у природі? Намалювати схеми процесів.

Список рекомендованої літератури

1.Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навч.посіб.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.

2.Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.- К.: Либідь, 2003.- 288 с.

3.Шамилева Н. Экология.- М.: Владос, 2004.- 138 с.

4. Екологія: Основи теорії і практикум. Навч. посіб. Для студ. ВНЗ / А.Ф. Поташ, А.Г.Медвідь, Ю.Г.Гвоздецький, З.Я. Козак.- Львів : Новий світ, Магнолія плюс, 2002.- 296 с.

5. Кучерявий В.П. Екологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів освіти. – Львів: Світ, 2001. – 500с.

6. Лановенко О.Г. Сучасна екологічна криза: особливості та перспектива розвитку.- Метода.Збірник наукових праць.Випуск 1.- К.:Фітосоціоцентр,1998. - С.34-32.

8. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 1992. – 568 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти