ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Яка мета створення баї даних?

О упорядкування відомостей про об'єкти реального світу за різними ознаками і швидке отримання необхідних даних з довільним поєднанням ознак;

Що таке база даних?

□ це сукупність взаємозв'язаних, таких, що зберігаються разом даних, організованих на загальних принципах опису, зберігання, маніпулювання даними незалежно від прикладних програм;

Які принципи покладено в основу створення баз даних?

□ мінімальна надмірність;

□ незалежність даних від прикладних програм;

□ наявність мови запитів;

□ принцип нових завдань;

5. На концептуальному рівні частина реального миру, що підлягає вивченню називається...

О предметною областю.

6. Суть принципу мінімальної надмірності бази даних полягає в тому, що:

О дані в пам'яті комп'ютера повинні бути організовані так, щоб не

допускалося їх використання для виконання декількох завдань;

У чому суть принципу незалежності даних від прикладних програм?

О дані можуть додаватися в базу і редагуватися без зміни

прикладних програм, що використовують ці дані;

8. Який принцип реалізує твердження: дані повинні бути струк­туровані так, щоб забезпечити можливість нарощування створеного додатка?

О принцип нових завдань;

Який принцип реалізує твердження: наявність засобів пошуку і вибірки даних без трудомісткого написання програм?

О наявність мови запитів;

У чому суть принципу загального керованого способу введення, редагування і пошуку даних?

О наявність єдиного комплексу програм, що реалізовує ці функції;

11. Основним призначенням баз даних є:

□ раціональна організація даних так, щоб одну і ту ж сукупність даних можна було використовувати для максимально можли­вого числа додатків;

□ швидкий пошук даних по запитах користувачів і їх обробка.

12. Системи управління базами даних (СУБД) - це ...

О комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для ство­рення баз даних, підтримка їх в актуалізованому стані та організації пошуку в них необхідної інформації;

Які функціональні модулі повинна включати будь-яка СУБД?

□ набір засобів створення, управління і забезпечення цілісності даних;

□ інтерактивний режим взаємодії користувача з системою;

□ система програмування, яка включає мову програмування висо­кого рівня, систему розробки і налагодження програм.

Що таке інтерактивний режим взаємодії користувача з СУБД?

О це режим, який дозволяє користувачам через систему меню і діалогових вікон виконувати всі основні операції щодо ство­рення і ведення бази даних і її об'єктів, пошуку і обробки даних бази;

Які СУБД Ви знаєте?

□ VisualFoxPro;

□ MS Access;

□ INFORMIX;

□ Oracle;

□ SQL Server.

Що є ядром будь-якої СУБД?

□ модель даних, за допомогою якої можуть бути представлені об'єкти предметної області та взаємозв'язки між ними;

□ структура даних, яка реалізує спосіб представлення даних у пам'яті комп'ютера і зв'язків між ними.

Модель даних - це сукупність структур даних, обмежень цілісності й операцій маніпулювання даними, тобто операцій обробки даних. Правильне це твердження чи ні?

О так;

Які типи моделей даних використовуються для зберігання і представлення структури даних в СУБД?

□ ієрархічна;

□ мережева;

□ реляційна.

Яка з наведених властивостей не є властивістю реляційної бази?

О декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня;

20. Модель даних, заснована на табличному уявленні даних про об'єкти, - це модель ...

О реляційна;

21. Поняття рівень, вузол, зв'язок використовуються в ...

□ мережевій моделі;

□ ієрархічній моделі;

22. Реляційна модель даних характеризується ...

□ простотою структури даних;

□ зручним для користувача табличним поданням даних;

□ можливістю використання формального апарату алгебри відносин і реляційного числення для обробки даних.

23. Реляційна модель орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць, кожна з яких є двовимірним масивом. Які властивості властиві таким таблицям?

□ кожен елемент таблиці - один елемент даних;

□ кожен стовпець у таблиці однорідний, тобто всі елементи у стовпці мають однаковий тип і довжину;

□ кожен стовпець має унікальне ім'я;

□ однакові рядки в таблиці відсутні;

□ можлива наявність однакових рядків у таблиці;

□ порядок проходження рядків і стовпців може бути довільним;

Які поняття використовуються у реляційній моделі даних?

□ поле, структура, запис, таблиця, нормалізація;

□ первинний ключ, зв'язок, відносини, властивості;

25. Структурними елементами реляційної бази даних є:

□ поле;

□ запис;

□ таблиця;

26. Елементарна одиниця логічної організації даних у базі, яка відповідає неподільній одиниці інформації, - це...

О поле;

27. Для опису поля використовують такі характеристики:

О ім'я, тип, розмір, точність.

Які з цих тверджень характеризують запис?

□ запис - це сукупність логічно зв'язаних полів;

□ логічна структура запису - це опис послідовності розташування полів запису і їх основних характеристик;

□ екземпляр запису - це один запис, що містить конкретні значення його полів.

Таблиця - це сукупність екземплярів записів однієї структури. Правильне це твердження чи ні?

О так;

Що складає структуру таблиці?

О запис;

Що таке ключове поле?

О це поле або декілька полів таблиці, яке задасться у структурі таблиці для встановлення зв'язків між таблицями;

Які існують типи ключових полів?

□ зовнішній ключ;

□ первинний ключ.

Що таке зовнішній КЛЮЧ?

О це поле, значення якого може повторюватись у декількох записах та призначено для об'єднання з базовою таблицею по загальному полю;

У чому полягають відмінності між первинним і зовнішнім ключем?

□ первинний ключ однозначно ідентифікує екземпляр запису, зовнішній ключ виконує роль пошукової ознаки або ознаки групування;

□ значення первинного ключа в записах таблиці не можуть повторю­ватися, а значення зовнішнього ключа можуть повторюватися.

35. Які типи зв'язків між таблицями можуть існувати в реляційних базах даних?

□ один-до-одного (1:1);

□ один-до-багатьох (1 :М);

□ багато-до-багатьох (М:М).

36. Відношення «один-до-багатьох» установлюють тоді, коли...

О кожному запису в таблиці А можуть відповідати декілька записів у таблиці В, але запис в таблиці В не може мати більше одного відповідного йому запису у таблиці А.

Дайте визначення відношення «багато-до-багатьох».

О одному запису в таблиці А можуть відповідати декілька записів у таблиці В, а одному запису в таблиці В декілька записів у таблиці А;

Охарактеризуйте відношення «один-до-одного».

О кожний запис у таблиці А може мати не більше одного зв'яза­ного запису в таблиці В і навпаки;

39. Нормалізацією називають формальну процедуру, в процесі виконання якої:

О дані групуються у таблиці, а таблиці в базу даних;

Яке визначення мас поняття «цілісність даних»?

О це система правил, які використовуються для підтримки зв'язків між записами у зв'язаних таблицях та забезпечують захист від випадкового видалення або зміни зв'язаних даних;

До якого класу систем належить СУБД MS Access?

О реляційна;

Що таке база даних у термінах MS Access?

О це файл, який містить всі об'єкти, пов'язані з даними, що збе­рігаються, у тому числі й ті, які створені для автоматизації роботи з ними;

Які існують способи створення баз даних у СУБД Access?

□ створення порожньої бази даних;

□ створення бази даних із шаблонів;

□ створення за допомогою майстра баз даних;

□ усі перераховані варіанти.

Яке розширення мис файл «база даних», яка створена в СУБД Access?

O.mdb.

45. Вікно бази даних - це...

О вікно, яке відкривається при відкритті бази даних Microsoft Access;

Які об'єкти може містити база даних MS Access?

□ таблиці, запити;

□ форми, звіти;

□ макроси, модулі;

□ діаграми, графіки;

Який об'єкт бази даних MS Access дозволяє виконати пошук

Відбір необхідних даних?

О запит;

Які об'єкти бази даних MS Access дозволяють формувати вихідні документи і виводити їх на друк?

О звіт;

Який з наведених нижче елементів не є об'єктом MS Access?

О книга;

Що є фізичним середовищем зберігання даних у БД СУБД MS Access?

О таблиця;

 

Технологія створення, редагування та керування таблицями бані даних MS Access

1. В яких режимах може бути створена таблиця баз даних СУБД MS Access?

□ режим таблиці;

□ майстер таблиць;

□ конструктор таблиць.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти