ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ідентифікатор Опис типу Множина допустимих значень

Byte 8-бітний натуральний 0..255

Shortint 8-бітний цілий зі знаком -128..127

Integer 16-бітний цілий зі знаком -32768..32767

Longint 32-бітний цілий зі знаком -2147483648..2147483647

8-бітний цілий без знака 0..255

16-бітний цілий без знака 0..65535

Boolean Логічний False, True

Char Символьний Символи з розширеного

набору символів коду ASCII

Розглянемо такі дві змінні:

vагх:byte; у:integer.

Цим змінним можна надати, наприклад, таких значень: х:=65; у:=-5. Зауважимо, що змінна х не може набувати від'ємних значень, оскільки вони не входять до діапазону допустимих значень типу byte.

У Паскалі є п'ять видів дійсних типів. Дійсні типи розрізняються діапазоном і точністю зв'язаних з ними значень. Ці типи перераховані в табл.3. Дії над типами з одинарною точністю, з подвійною точністю і з підвищеною точністю, а також над складним типом можуть виконуватися тільки при наявності математичного співпроцесора.

 

Таблиця 3.Дійсні типи мови Паскаль

Ідентифікатор Опис типу Діапазон
Real 6-байтовий дійсний, 11-12 вагомих цифр -1.7х1038.. -2.9х10-39 , 2.9х10-39, 1.7х1038
Single   4-байтовий дійсний з одинарною точністю, 7-8 значущих цифр -3.4х1038 .. -1.5х10-45 , 1.5х10-45, 3.4х1038
Double   8-байтовий дійсний з подвійною точністю, 15-16 значущих цифр -1.7х10308 .. -5.0x1 0-324 , 5.0х10-324, 1.7х10308
Extended   10-байтовий дійсний з підвищеною точністю, 19-20 значущих цифр -l.lxl04932 .. -1.9х10-4951 , 1.9х10-4951.. l.lxlO4932  
Comp 8-байтовий складний тип -263 + 1 .. 263-1

Дійсні числа можна записувати у форматі з фіксованою крапкою, наприклад, 5.04, -12.109, або у форматі з плаваючою крапкою, наприклад, -5.2Е+2 (це є -520.0), 16.1Е-3 (це є 0.0161). Символи пЕ+2 означають множення числа п на 10 у степені +2, тобто

 

Кількість змінних та їхні властивості задає користувач. Тип змінної визначає її допустимі значення, а також операції, які можна над нею виконувати. У програмі Тrykutnyk змінні р та s оголошені як змінні числового дійсного типу.

Символьний тип (сhаг) — це множина символів кодової таблиці комп'ютера АSСІІ. Символьна стала — це символ, взятий у лапки, наприклад,'а','5','%'.

Логічнийтип (boolean) характеризується двома значеннями: false (хибність) та true(істинність).

Усі стандартні типи (окрім дійсного) є впорядкованими, тобто для кожного даного визначені наступне та попереднє значення.

Нестандартні прості типи.

Усі наведені вище типи даних є стандартними. їх не треба описувати у розділі типів. Користувач може визначити свої власні типи даних у розділі tуретак:

type <ім’я типу 1> = <опис типу 1>;

<ім’я типу n> = <опис типу n>;

 

До простих нестандартних типів належать перерахований, діапазонний та рядковий типи.

Перерахованийтип утворюють з ідентифікаторів (імен користувача) шляхом їх об'єднання у список, який записують у круглих дужках:

type <ім’я типу > = (<значення 1>, <значення 2>,…,<значення n>);

Приклад. Опишемо два перераховані типи (дні тижня та кольори):

typeweek=(mon, tue, wed, the, fri, sat, sun);

Colors=(red, green, yellow, write);

та оголосимо дві змінні — day та mycolor цих типів:

vагday:wееk; mycolor :colors;

Цим змінним можна надати, наприклад, такі значення:

Day:= fri, mycolor:=green

Номер першого елемента списку завжди є 0. Дані перерахованого типу не можна вводити з клавіатури чи виводити. Даними перерахованого типу не можуть бути числові чи символьні значення.

Діапазоннийтип — це звуження деякого базового упорядкованого типу. Його описують наступним чином:

type <ім’я типу > = <значення 1>..<значення 2>;

Приклад. Розглянемо три типи, які описують усі дні тижня, робочі дні та номери місяців, і оголосимо змінні day1, dау2, dауЗ та month цих типів:

type week = (mon, tue, wed, the, fri, sat, sun);

workdays = mon..fri;

months = 1..12;

var dayl, day2 : week; day3 : workdays; month: months;

Рядковий тип даних (string)- Значенням змінної рядкового типу може бути довільна послідовність, яка складається не більше, ніж з 255 символів. Змінні рядкового типу можна описати у розділі опису констант, типів, або оголосити у розділі змінних. Наприклад,

const s = 'Bye!';

type t = string[10];

var top : t; w : string.

У квадратних дужках зазначають довжину рядка.

 

Типовані сталі.

Окрім звичайних, є ще типовані сталі. Вони дають змогу оголошувати змінну й відразу надавати їй значення:

const <iм'я сталої 1> : <тип 1> =<значення 1>;

<iм'я сталої n> : <тип n> =<значення n>;

На відміну від звичайних, значення типованих сталих у програмі можна змінювати. Приклади типованих сталих:

const mysymbol : char = 'a';

n : integer = 5;

p : real = 1.73.

Прості (інша назва - лінійні) програми складаються з команд присвоєння, введення-виведення даних та викликів процедур.

 

Команда присвоєння має вигляд

<ім'я змінної> := <вираз>;

Дія команди. Обчислюється вираз і його значення надається змінній. Вираз призначений для описування формул, за якими виконуються обчислення. Вираз може містити числа, змінні, сталі, назви функцій, з'єднані символами операцій.

Змінна і вираз мають бути одного типу або узгодженими: змінним дійсного типу можна надавати значення виразів цілого типу, а змінним рядкового типу присвоювати значення виразів символьного типу, але не навпаки.

Приклад. Розглянемо дію команд присвоєння в програмі Тrykutnyk: р:=а+b+с; р:=р/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). Тут обчислюється значення периметра і воно надається змінній р, півпериметра (надається також змінній р) та площі (надається змінній s).

Основні операції, стандартні функції та деякі процедури

Основні операції, стандартні функції та деякі процедури мови Паскаль описані в табл. 1 та 2 відповідно.

Табл. 4. Основні операції

Пріоритет Операції Зміст операції
+, ‑, not Присвоєння знаку Логічне заперечення
*, /, div, mod, and Множення, ділення Цілочислові операції Логічний добуток
+,‑, or, xor Додавання, віднімання Логічні суми
=, <>, <, >, <=, >= in Відношення (порівняння) Належність до множини

Виконання кожної операції здійснюється з урахуванням її пріоритету (1‑ найвищий). Для зміни звичайного порядку виконання операцій використовують круглі дужки, наприклад:

· 2*-3-2=-8; 2*(-3-2)=10;

· 20+100/20*5=45; 20+100/(20*5)=21.

Результатом операції div є ціла частина від ділення двох чисел, а mod -‑ остача, наприклад: (9-2) div 2=3; (9-2) mod 2 =1.

Табл. 5. Основні стандартні функції та процедури

Функція Тип аргументу Тип результату Математичний запис .коментар
abs(х) Integer, real Integer, real |x|
аrctan(х) Integer, real real arctgx
cos(х) Integer, real real cosx
sіn(х) Integer, real real sinx
ехр(х) Integer, real real
ln(х) Integer, real real lnx
sgrt(x) Integer, real real
sqr(x) Integer, real Integer, real
ord(х) сhаг упорядкований integer АВСП-код симв., номер елемента
suсс(х) упорядкований упорядкований повертає наступне значення х
ргеd(х) упорядкований упорядкований Повертає попереднє значення х
Round(х) real Integer заокруглює число х до цілого
Trunk(х) real Integer відкидає дробову частину числа х
Int(х) real real відкидає дробову числа х
frac(х) real real дробова частина
odd(х) Integer boolean true - непарне), false - парне),
random(х) Integer Integer Генерує випадкове число з діапазону від 0 до х
upcase(х) char char Замінює малу літеру латинської абетки на велику
процедури
іnс(х,у) integer integer Збільшує x на у
іnс(х) Integer, char Integer, char Збільшує x на 1
dec(х,у) integer integer Зменшує x на у
dec(х) Integer, char Integer, char Зменшує x на 1
         

 

Розглянемо приклади значень функцій і виконання процедур:

round(2.1)=2, int(2.1)=2.0, х:=1; іnс(х,5); (х=6),

round (6.8)=7, int(6.8)=6.0, х:='а'; іnс(х); (х='b'),

trunk (2.1)=2, frас(2.1)=0.1, х:=7; dес(х,3); (х=4),

trunk (6.8)=6, fгас(6.8)=0.8, х:-'d'; dес(х); (х='с').

Інші математичні функції можна виразити через основні. Наприклад,

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти