ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Команди введення, виведення даних. Форматний вивід.

Надавати значення змінним можна двома способами: за допомогою команди присвоєння, наприклад х:=5, або команд уведення даних з клавіатури. Другий спосіб робить програму більш універсальною, оскільки дає змогу розв'язувати задачі для різних значень змінних. Команда read має вигляд

read(<змінна 1> ,...,<змінна n>);

Дія команди. Виконання програми зупиняється. Система переходить у режим очікування введення даних (екран темний, миготить курсор). Значення цих даних користувач набирає на клавіатурі через пропускабо натискає після кожного даного на клавішу вводу. У результаті виконання цієї команди відповідним змінним будуть присвоєні конкретні значення.

Команда readln має вигляд

readln(<змінна 1>,...,<змінна n>);

Вона діє як команда read з тою різницею, що зайві дані у рядку введення ігноруються. Наступна команда вводу читатиме дані з нового рядка. Цю команду застосовують під час роботи з текстовими файлами.

Розглянемо програму Тгуkutnук. Значення сторін трикутника можна ввести,наприклад,так: readln(а,b); геаd(с).

Тоді під час виконання програми на клавіатурі набираємо

5 3.6 (натискаємо на клавішу вводу)

4.2 (натискаємо на клавішу вводу)

У результаті виконання команд readln(а,b); та геаd(с) змінні отримають такі значення: а=5; b=3.6; с=4.2.

Зауваження. Команду readln без параметрів часто використовують у середовищі ТР для МS-DOS, щоб оглянути результати виконання програми на екрані. Щоб після цього перейти у режим редагування програми, потрібно натиснути на клавішу вводу. У середовищі ТР для Windows система виводить результати у окремому вікні, тому там цю команду писати не потрібно.

Зауваження. Значення змінних логічного й перерахованого типу вводити з клавіатури не можна.

Для виведення на екран повідомлень та результатів обчислень використовують команди write та writeln:

write(<вираз 1> ,...,< вираз n>);

У списку виведення можуть бути сталі,змінні або вирази.

Дія команди. Сталі, значення змінних та виразів виводяться на екран у вікно виведення, яке можна переглянути за допомогою комбінації клавіш Аlt+F5.

Команда

writeln(<вираз 1> ,...,< вираз n>);

діє майже так само як і команда wite; різниця така: наступна після неї команда write чи writeln буде виводити значення на екран у новому рядку.

Для переходу на новий рядок екрана чи для пропуску рядка використовують команду writeln без параметрів.

Розглянемо програму Тrykutnук. Якщо в цій програмі задати такі команди виведення: write('р=',р); writeln(‘s=',s); writeln ('виконав Іванов І.І.'), то для заданих вхідних даних а=5, b=3.6, с=4.2, на екрані отримаємо такий результат:

р= 1.2800000000Е+01s= 7.429239530Е+00

виконав Іванов І.І.

Команди write та writeln можуть здійснювати форматний вивід даних. Форматування — це подання результатів у наперед заданому користувачем вигляді.

Для цього після виразу через двокрапку записують число (:n) — кількість позицій на екрані, які треба надати для виведення значення цього виразу. Формат :n застосовують для даних цілого та рядкового типів. Під час виведення даного дійсного типу зазначають загальну кількість позицій для всіх символів (n) та кількість позицій для дробової частини (m),тобто формат має вигляд :n:m.

Розглянемо команду виведення writeln('р=',р:5:2) у програмі Тгуkutnуk. Вона забезпечує виведення на екран рядкової сталої 'р=' без лапок (з метою пояснення, що обчислено) і числа 12,8 у форматі :5:2, тобто так: р= 12.80.

Задача 1. Дано координати трьох вершин трикутника А(1;1), В(2;2) та С(-1;2). Обчислити медіану тb, та радіус описаного кола r.

programTrykutnykNew;

uses Crt;

varxl,yl,x2,y2,x3,y3,a,b,c,mb,r,x,y,p,s: real;

beginclrscr;

writeln('Bведіть координати:');

readln(xl ,yl ,x2,y2,x3,y3);

a:=sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2)); {Обчислимо довжини}

b:=sqrt(sqr(xl-x3)+sqr(yl-y3)); {cmopin трикутника}

c:=sqrt(sqr(xl-x2)+sqr(yl-y2));

x:=(xl+x3)/2; {Обчислимо координати}

y:=(yl+y3)/2; {середини сторони b}

mb:=sqrt(sqr(x-x2)+sqr(y-y2)); {Обчислимо медіану mb}

p:=(a+b+c)/2; {Обчислимо твпериметр}

s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); {Обчислимо площу}

r:=a*b*c/(4*s); {Обчислимо paдiyc}

writeln('mb=',mb:5:2); {Виведемо результати}

writeln('r=’,r:5:2); {Виведемо paдiyc}

readln

End.

Зауваження. Якщо не використовувати форматний вивід, то для даних цілого та логічного типу на екрані буде надано до 15 позицій, для даних дійсного типу — 18. Дані дійсного типу виводяться у вигляді х.ххххххххххЕзнакхх, де х - будь-яка цифра, що часто є надлишковим. Такі числа на екрані можуть зливатися.


ТЕМА №2. ОПЕРАТОРИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ Turbo Pascal

Лекція №1 Розгалуження. Оператор безумовного переходу. Умовний оператор. Зображення в блок-схемах

План

6. Складена команда. Логічний вираз.

7. Команди розгалуження if(умовна команда).

8. Команда goto.

9. Команда вибору case.

 

Складена команда (складний оператор)

Складний оператор поєднує групу операторів у єдине ціле, після чого вони можуть вважатися одним оператором. Складний оператор складається з послідовності поєднуваних операторів, що розташовуються між службовими словами begin і end.

Складний оператор використовується в тих випадках, коли синтаксис мови Pascal допускає у визначеному місці програми розміщення тільки одного оператора, а за алгоритмом в цьому місці необхідно виконати групу операторів. Як правило складений оператор використовується спільно зі структурними операторами.

Складена команда— це конструкція такого вигляду:

Begin

<команда 1>;

<команда n>;

end;

Складена команда трактується як одна команда.

Зауваження. Запис begin end;чи ;; називається порожньою командою.

Надалі під командою будемо розуміти порожню, просту або складену команду.

Логічний вираз— це засіб записування умов для відшукання потрібних даних. Логічний вираз може приймати значення true(істинність) або false(хибність). Логічні вирази бувають прості та складені. Простий — це два арифметичні вирази, з'єднані символом відношення, а складений — це прості логічні вирази, з'єднані назвами логічних операцій: not, and, or.

Розглянемо означення логічних операцій.

Вираз Значення Вираз Значення
nottrue false notfalse true
true andtrue true true ortrue true
true andfalse false true orfalse true
false andtrue false false ortrue true
false andfalse false false orfalse false

Приклад. Нехай х=3, у=-9. Розглянемо деякі логічні вирази та їхні значення.

Прості вирази Значення Складені вирази Значення
x=3 true not (y<=-50) true
x>y true (1<x)and(x<5) true
7 mod 3=1 true (x>4)or(y<-15) false
ydiv 2=4 false (x>4)or(y>-15) true

Подвійну нерівність 1<х<5 як складений логічний вираз записують так: (1<х) and (х<5). Сукупність нерівностей вигляду х<1; х>5 — так: (х<1) ог (х>5). Прості логічні вирази, які входять у складені, завжди беруть у дужки.

 

2. Команда розгалуження if (умовна команда)

Команда розгалуження має два різновиди: повна і коротка.

Повна команди розгалуження має вигляд

іf <логічний вираз> then <команда 1> else <команда 2>;

Дія команди. Якщо логічний вираз істинний, то виконується команда 1, в протилежному випадку — команда 2. Команди 1 та 2 можуть бути простими або складеними.

Блок-схема команди розгалужння

Приклад. Нехай х=9. У результаті виконання команд

іf х>7 then у:=х*х еlse у:=sin(х);

ifх<5 then z:=ехр(х) else z:=sqrt(х);

отримаємо у=81, z=3.

Задача 1.Обчислити і вивести значення складеної функції уу деякій заданій користувачем точці x якщо

programMyfunction;

usesCrt;

varx.y:real;

beginclrscr;

writeln(’Bведіть x');

readln(x)-

ifx < -1 theny:=ln(abs(x)) else

if (x>=-l) and (x<l) theny:=sin(x) elsey:=cos(x);

writeln('x=',x:5:2,' y=’,y:5:2);

readln

End.

Зауваження. У команді розгалуження перед службовим словом else символ ";" не ставиться.

Коротка команда розгалуження має вигляд

іf <логічний вираз> then <команда 1>;

Дія команди. Якщо логічний вираз істинний, то виконується команда 1, інакше виконується команда, яка знаходиться за даною конструкцією.

Приклад. Нехай х=25. Тоді у результаті виконання команд

іf х>12 then у:=2*х; z:=10;

ifх<5 then z:=ехр(х);

отримаємо у=50, z=10.

 

Команда goto

Команда goto — це команда безумовного переходу, яка змінює послідовність виконання інших команд програми шляхом переходу до виконання команди, що має позначку (мітку):

goto <позначка>;

Позначка може стояти перед довільною командою в програмі. Вона відокремлюється від команди двокрапкою (:)

<позначка> : <команда>;

Позначку треба заздалегідь оголосити на початку програми у розділі lаbеl:

 

label <список позначок>;

Позначка може починатися з букви або бути числом від 0 до 9999.

Задача 2.Ввести декілька наборів коефіцієнтів квадратного рівняння ах2+bх+с=0 і вивести повідомлення чи рівняння матиме Дійсні корені,чи ні.

programRivnyannya;

usesCrt;

label99,finish;

vara,b,c,d,x,y:real;

Begin

clrscr;

99: writeln(’Bведіть коефіцієнти квадратного рівняння');

readln(a,b,c);

ifa=0 then gotofinish;

d:=b*b-4*a*c;

if d>=0 thenwriteln(’дане рівняння має два розв’язки') else

Begin

writeln('дані введені некоректно');

writeln('Piвняння дійсних розв’язків не має');

goto99;

end;

finish: readln

End.

Зауваження. Не можна передавати керування команді, яка є в середині підпрограми чи в середині складеної команди.

4. Команда вибору(case) має вигляд

Команда вибору (case) має вигляд

саsе <вираз> of

<список значень 1> : <команда 1>;

< список значень n> : <команда n>

еlsе<команда n+1>

еnd;

 

Тут вираз — це проста змінна цілого, символьного, перерахованого або логічного типу; списки значень — сталі або діапазони, тип яких збігається з типом виразу. Якщо список значень складається з декількох елементів, то вони перераховуються через кому. Складова частина еlsе<команда n+1> може бути відсутня — тоді матимемо коротку форму команди саsе.

Дія команди. Якщо значення виразу збігається зі значенням з списку і, то виконується команда з номером і, а інші команди цієї конструкції не виконуються. Якщо значення виразу не збігається з жодним значенням з жодного списку, то виконується команда n+1 або, у випадку короткої форми, наступна команда після команди саsе.

Задача 3. Нехай населені пункти позначені номерами від 1 до 8. Вартість одного квитка до конкретного пункту к визначається так:

Скільки коштуватимуть т квитків до населеного пункту, номер якого вводять з клавіатури?

programKvytky;

usesCrt;

vark,m,cina:integer;

Begin

clrscr;

writeln(’Введіть номер пункту та кількість квитків:');

readln(k,m);

casek of

1 : cina:=22;

2..4 : cina:=25;

5,6 : cina:=30

elsecina:=35
end;

write(m, ' квитків до пункту ', k, ’ коштують ');

writeln(m*cina);

readln

End.

Якщо під час виконання програми ввести дані так: 3 5, то на екрані отримаємо: 5 квитків до пунку 3 коштують 125.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти