ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Складання опису документів особової справи.

Особиста справа являє собою весь обсяг документів по співробітнику, які містять необхідну особисту інформацію про співробітника і дані про його трудовий стаж. Особиста справа ведеться індивідуально на кожного співробітника, в окремій папці. Для того щоб особиста справа співробітника дозволяло зручним чином систематизувати інформацію про працівника, існують певні правила його формування.

Особиста справа в обов’язковому порядку ведеться тільки по працівниках установ державної служби, всі інші роботодавці приймають рішення про ведення або не веденні особових справ на свій розсуд. Разом з тим, якщо рішення про ведення особистих справ співробітників було прийнято, оформляти документацію слід відповідно до норм діловодства.

До складу особової справи співробітника входить досить великий обсяг документації, включаючи анкету співробітника, його біографію, рекомендації та характеристики, документи про отримання освіти і пр. Одним з неодмінних атрибутів особової справи працівника є внутрішній опис документів справи.

Внутрішній опис документів — це перший документ, який вкладається в справу. Оскільки особиста справа формується в хронологічному порядку, аналогічним чином складається і опис. Таким чином, спочатку в опис вноситься весь перелік документів, оформлених і отриманих від співробітника при прийомі на роботу. Надалі, при надходженні нової документації, документи підшивають у справу і вносите в опис в хронологічному порядку.

При веденні особової справи співробітника кожному підшитих документів привласнюйте порядковий номер. Окремою нумерацією Маркіруйте сторінки. Крім того, залежно від категорії документа, йому привласнюйте особливий індекс.

При внесенні даних у внутрішню опис документів особової справи вказуються відомості про порядковий номер і індексі кожного документа, повна назва документа та кількість аркушів у справі, яку цей документ займає. Листи, на яких ведеться опис, нумеруйте окремо від загального масиву справи. Внутрішній опис завіряють власним підписом та її розшифровкою із зазначенням на посаду. Коректне заповнення внутрішнього опису дозволяє систематизувати особисті справи співробітників і зробити доступ до відомостей про працівника зручним і оперативним.

Особовий листок з обліку кадрів.

Особовий листок з обліку кадрів — це обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі в певному конкурсі.

Реквізити особового листка такі:

1) назва виду документа;

2) прізвище, ім'я, по батькові;

3) дата й місце народження;

4) відомості про освіту;

5) відомості про наукові ступені, вчені звання;

6) якими мовами володіє;

7) трудова діяльність;

8) державні нагороди;

9) зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки;

10) відомості про родину;

11) паспортні дані;

12) домашня адреса;

13) особистий підпис;

14) дата заповнення документа.

Той, хто заповнює особовий листок, обов'язково мусить наклеїти свою фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа).

Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомостей про партійну, національну належність та про походження.

Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень. Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, населених пунктів) обов'язково звіряється із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту військовому квитку та ін.

Оформлення копій документів про освіту.

Копії документів виготовляються й видаються тільки з дозволу керівника підприємства,організації або структурного підрозділу. Установа має право засвідчувати копії лише тих документів,що були створені в ній. Однак це правило не поширюється на архівні установи,нотаріальні контори та приватних нотаріусів. Також установа може вирішити питання про копіювання документів про освіту,свідоцтв про народження й одруження і т. д. працівників своєї установи.

Копії документів виготовляються рукописним і машинописним способом або засобом оперативної поліграфії. Під час виготовлення копії текст документа відтворюється повністю, включаючи елементи бланка, і засвідчується підписом посадової особи,яка підтверджує відповідність копії оригіналу.

Відмітка ”копія” зазначається у верхній частині лицьового боку першого аркуша документа. Напис про засвідчення копії складається зі слова “Згідно” , найменування посади, особистого підпису особи,яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту “підпис”, наприклад:

Згідно

Зав. канцелярії підпис А.С.Литвинова

08.07.2011р.

На копіях вихідних документів, що залишаються в справах,текст банків не відтворюється, зазначаються лише дата підписання документа і його реєстраційний індекс, посада особи,яка засвідчила копію,її підпис та дата засвідчення.

Копії вихідних документів мають візуватися посадовими особами, з якими вони погоджені, та виконавцями, а також містити напис про засвідчення документа, завірений печаткою з найменуванням відповідної установи або її структурного підрозділу. До копії переносять усі виправлення,зроблені в оригіналі.

 

Документування роботи з резервом кадрів.

Пропозиції щодо включення до кадрового резерву надаються підприємствами, установами, організаціями органу, вищому за підпорядкуванням. Кадровий резерв на керівників державних підприємств, установ і організацій формується міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, а також організацією, якій Кабінет Міністрів України делегував функції управління майном, що перебуває у державній власності (далі — орган управління майном).

Керівники державних підприємств, установ і організацій (далі — державні підприємства) подають пропозиції стосовно кандидатур для зарахування до кадрового резерву за письмовою згодою кандидата. До списку кандидатур включаються:

· керівні працівники і спеціалісти підприємств різних форм власності та об’єднань підприємств;

· працівники центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Велике значення має підхід до визначення кандидатів для включення в резерв кадрів. Про суб’єктивний підхід до цього свідчить те, що увага здебільшого звертається на анкетні біографічні дані та на те, якої думки про кандидата керівники. Це може призводити до помилок під час формування резерву.

Якщо вибрати правильний підхід, можна підвищити об’єктивність вибору та організувати роботу з резервом для підвищення його дієвості. Враховуючи кадрову ситуацію та потреби розвитку, пропонуємо такі напрями цієї роботи.

Чинники, що впливають на включення кандидата до резерву:

· аналіз анкетних біографічних даних;

· аналіз результатів виробничої діяльності;

· думка керівників;

· результати психологічного тестування;

· результати професійного тестування;

· результати стажування;

· підвищення кваліфікації чи перепідготовки за програмою магістрів.

Робота за кожним напрямом визначається окремими положенням, що затверджується керівництвом підприємства, установи, організації.

 

Документування призначень допомог і пенсій.

 

Оформлення нагороджень.

Пiдставою для подання клопотання про нагородження державною нагородою мають бути виключно вагомi особистi заслуги перед народом i державою, високi здобутки у професiйнiй, полiтичнiй та громадськiй дiяльностi, розвитку економiки, науки, культури, соцiальної сфери, захистi Вiтчизни, охоронi конституцiйних прав i свобод людини, державному будiвництвi та громадській дiяльностi, пшроке визнання цих заслуг суспiльством, здiйснелня подвигу або особливо мужнього вчинку, високi моральнi якостi особи.

 

При цьому мають забезпечуватись послiдовнiсть у нагородженнi осiб вiдповiдно до системи державних нагород, додержання встановлених законодавством строкiв представлення нагороджених осiб до наступного нагородження. Для попереднього розгляду питань, пов’язаних з нагородженням державними нагородами, при Президентові України діє Комісія державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах. Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються Президентом України.

 

На виконання Указу Президента України «Про вдосконалення нагородної справи в Україні» та з метою вдосконалення нагородної справи в міністерствах та відомствах створені Комісії з питань нагородження. Ці комісії є постійними органами для розгляду матерiалів, пов’язаних з порушенням клопотань про нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою Кабiнету Мiнiстрiв України, Подякою Прем’єр-мiнiстра України, вiдомчими заохочувальними вiдзнаками та пiдтримки клопотань Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних державних адмiнiстрацiй, Київської та Севастопольської мiських адмiнiстрацiй про нагородження.

 

Основною формою дiяльностi цих комiсiї є засiдання, якi проводяться у мipу необхiдностi, як правило, один раз на мiсяць. У разi позитивного рiшення комiсiї оформлюється проект клопотання про нагородження або пiдтримки клопотань про нагородження державними нагородами, а також проект наказу про нагородження вiдомчими заохочувальними вiдзнаками, якi вносяться на розгляд керівнику відомства для прийняття по них остаточного рiшення.

 

Пiдготовку матерiалiв на засiдання відомчих комiсiй (вивчення клопотань, пiдготовка порядку денного, попереднє ознайомлення членів комiсiї з матерiалами, а також оформлення протоколiв засiдання i витягiв iз них), органiзацiйне забезпечення засiдань та контроль за своєчасним виконанням прийнятих рiшень здiйснює кадрова служба установи. Основним документом для подання до нагородження є нагородний лист, який підписує керівник підприємства та голова ради колективу. Підписи розшифровуються та засвідчуються печаткою підприємства.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти