ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Філогенія рослин, грибів, тварин.

Сучасна філогенентична система органічного світу. Водорості, гриби, грибоподібні організми, тварини у системах органічного світу.

Прокаріотичні водорості у філогенетичній системі органічного світу.. Відділ Ціанофітові водорості (Синьозелені водорості). Синьозелені водорості у системі органічного світу. Філогенез синьозелених водоростей.

Евкаріотичні водорості.

Дискокристатні організми у філогенетичній системі органічного світу.Відділ Евгленофітові водорості.

Тубулокристатні організми у філогенетичній системі органічного світу.Тубулокристатні водорості. Амебо-флагеляти. Альвеоляти. Група відділів хромофітових водоростей. Відділ Золотисті водорості. Відділ Жовтозелені водорості. Відділ Бурі водорості. Відділ Діатомові водорості.

Платикристатні організми у філогенетичній системі органічного світу.Платикристатні водорості. Відділ Червоні водорості. Відділ Зелені водорості. Чергування ядерних фаз та чергування поколінь. Гаметофіт і спорофіт. Життєві цикли водоростей. Гаплофазний цикл. Життєвий цикл улотрикса, спірогіри. Життєвий цикл вошерії. Диплофазний цикл. Життєвий цикл фукуса. Гапло–диплофазний цикл. Ізоморфна зміна поколінь. Життєвий цикл ульви, диктіоти. Гетероморфна зміна поколінь. Гапло-диплофазний цикл з домінуванням спорофіта (ламінарія). Особливості життєвого циклу червоних водоростей (наявність проміжного покоління – карпоспорофіта).

Напрямки еволюції водоростей. Пігментні групи водоростей. Бурозабарвлені водорості. Зеленозабарвлені водорості. Червонозабарвлені водорості. Типи та еволюція морфологічних структур у багатоклітинних водоростей. Зелені водорості – предки вищих наземних рослин – пігментний і морфоструктурний аспекти.

Філогенія мохоподібних. Мохоподібні – несудинні вищі рослини. Особливості прояву мутацій в організмах, в життєвому циклі яких переважає гаметофіт. Мохоподібні як приклад альтернативної стратегії в еволюції рослинного світу. Вищі несудинні рослини у сучасній філогенетичній системі органічного світу.

Філогенія вищих судинних рослин.Риніофітові, Хвощефітові, Плаунофітові, Папоротефітові, Пінофітові (Голонасінні), Магноліофітові (Квіткові або Покритонасінні). Походження, еволюція, зростання незалежності онтогенезу вищих рослини від наявності краплинно-рідкої вологи при статевому розмноженні.

Еволюція життєвого циклу вищих судинних рослин. Життєвий цикл з домінуванням спорофіта. Генеральна лінія еволюції вищих судинних рослин.

Вищі судинні рослини у філогенетичному ряду. Редукція чоловічого і жіночого гаметофітів у насінних рослин – напрямок у філогенезі, що дав перевагу голонасінним та покритонасінним рослинам.

Напрямки еволюції вищих рослин. Предки вищих рослин. Мікрофільна і макрофільна лінія еволюції. Домінантогаметофітна і домінантоспорофітна лінії еволюції. Генеральна лінія еволюції рослинного світу – редукція гаметофіту і домінування спорофіту. Дивергенція, конвергенція і паралелізм в еволюції вищих рослин. Явище гетеробатмії. “Сліпі” еволюційні лінії. Можливі шляхи подальшої еволюції квіткових рослин.

Філогенія грибів та тварин. Напрямки еволюції грибів та тварин. Предки грибів та тварин. Основні лінії еволюції.. Генеральна лінія еволюції грибного світу. Генеральна лінія еволюції тваринного світу. Дивергенція, конвергенція і паралелізм в еволюції грибів та тварин. Явище гетеробатмії. “Сліпі” еволюційні лінії. Можливі шляхи подальшої еволюції грибів та тварин.

Вплив людини на органічний світ та його еволюція під впливом людини.

Забруднення планети людиною, знищення рослинного покриву, його зміни під впливом людини. Зміни грибного та тваринного світу. Вплив урбанізації. Радіоактивне забруднення. Помилки людини в експлуатації природи. Знищення первинного рослинного покриву Земної кулі. Напрямки еволюції рослин під впливом людини.

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. Філогенія прокаріотичних організмів. Перехід від прокаріот до евкаріот
Тема1. Виникнення та походження гетеротрофних та автотрофних організмів.        
Тема 2. Гіпотези виникнення евкаріотичних організмів від прокаріотичних.      
Тема 3. Відміни прокаріот від евкаріот на геномному та фенотипічному рівнях.        
Тема 4. Розмноження – загальнобіологічна властивість організмів. Особливості розмноження прокаріотичних організмів.      
Разом за змістовим модулем 1      
Змістовий модуль 2. Філогенія евкаріотичних організмів
Тема 1. Прогрес у розмноженні евкаріотичних організмів у порівнянні з прокаріотичними.          
Тема 2. Одногеномні, двогеномні, тригеномні, чотиригеномні організми, їх філогенез. Одноклітинні і багатоклітинні організми у різних еволюційних лініях рослин.        
Тема 3. Біологічні особливості груп рослин, грибів та тварин, що стоять на різних щаблях еволюційних сходів.      
Тема 4. Філогенетичні зв’язки основних груп організмів.        
Разом за змістовим модулем 2      
Усього годин:      

 

 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.ФІЛОГЕНІЯ ПРОКАРІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ. ПЕРЕХІД ВІД ПРОКАРІОТ ДО ЕВКАРІОТ

Лекційний модуль

1. Виникнення та походження гетеротрофних та автотрофних організмів.

2. Гіпотези виникнення евкаріотичних організмів від прокаріотичних.

3. Відміни прокаріот від евкаріот на геномному та фенотипічному рівнях.

4. Розмноження – загальнобіологічна властивість організмів. Особливості розмноження прокаріотичних організмів.

Практичний модуль

1. Сучасна система органічного світу. Вираження результатів еволюційних змін в ультраструктурі клітини синьозелених водоростей.

2. Походження евкаріотичної клітини від прокаріотичної. Філогенетичні зв’язки груп рослин , грибів та тварин з різними типами мітохондріальних крист.

Модуль самостійної роботи:

1. Виникнення та походження гетеротрофних та автотрофних організмів.

2. Гіпотези виникнення евкаріотичних організмів від прокаріотичних.

3. Відміни прокаріот від евкаріот на геномному та фенотипічному рівнях.

4. Розмноження – загальнобіологічна властивість організмів. Особливості розмноження прокаріотичних організмів.

5. Сучасна система органічного світу. Вираження результатів еволюційних змін в ультраструктурі клітини синьозелених водоростей.

6. Походження евкаріотичної клітини від прокаріотичної. Філогенетичні зв’язки груп рослин , грибів та тварин з різними типами мітохондріальних крист.

Підсумкова тека.

Питання до заліку « Філогенія прокаріотичних організмів. Перехід від прокаріот до евкаріот».

1. Дайте коротку характеристику найвідоміших систем органічного світу.

2. Внесок вітчизняних вчених у створення систем органічного світу.

3. Дати обґрунтування місця прокаріотичних водоростей у сучасній системі органічного світу.

4. Зміни у розумінні споріднених зв’язків між синьозеленими водоростями та іншими групами організмів.

5. Дати обґрунтування місця дискокристатних організмів у сучасній системі органічного світу.

6. Дати обґрунтування місця тубулокристатних організмів у сучасній системі органічного світу.

7. Дати обґрунтування місця платикристатних організмів у сучасній системі органічного світу.

8. Постулати автогенетичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

9. Постулати ендосимбіотичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

10. Постулати синтетичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

11. Гіпохондріальні організми та їх місце в системі органічного світу.

12. Вихідна морфологічна структура первинних евкаріотичних організмів. Відповідь обґрунтуйте.

13. Етапи виникнення евкаріотичних організмів.

14. Особливість першого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

15. Особливість другого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

16. Особливість третього етапу виникнення евкаріотичних організмів.

17. Особливість четвертого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

18. Особливість п’ятого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

19. Охарактеризуйте первинні та вторинні ендосимбіози.

20. Охарактеризуйте явище цикломорфозу.

21. Охарактеризуйте гаплофазний тип життєвого циклу.

22. Охарактеризуйте диплофазний тип життєвого циклу.

23. Охарактеризуйте гапло-диплофазний тип життєвого циклу.

24. У чому переваги вегетативного розмноження в аспекті філогенезу?

25. У чому переваги безстатевого розмноження в аспекті філогенезу?

26. У чому переваги статевого розмноження в аспекті філогенезу?

27. Монадна структура тіла – вихідна форма первинних евкаріотичних організмів.

28. Клітини-організми в різних еволюційних лініях нижчих рослин – водоростей.

29. Охарактеризуйте філогенетичний ряд вегетативних органів рослин.

30. Ізоморфна і гетероморфна зміна поколінь в аспекті філогенезу.

31. Напрямки еволюції водоростей.

32. Напрямки еволюції вищих рослин

33. Статевий процес в еволюції рослинного світу.

34. Еволюція способів розмноження рослин у філогенезі.

35. Мохоподібні як приклад «сліпої» гілки в еволюції рослин.

36. Генеральна лінія еволюції рослинного світу – редукція гаметофіта і домінування спорофіт.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.ФІЛОГЕНІЯ ЕВКАРІОТИЧНИХ ОРГАНІЗМІВ

Лекційний модуль

1.Прогрес у розмноженні евкаріотичних організмів у порівнянні з прокаріотичними.

2. Одногеномні, двогеномні, тригеномні, чотиригеномні організми, їх філогенез. Одноклітинні і багатоклітинні організми у різних еволюційних лініях.

3. Біологічні особливості груп рослин, грибів та тварин, що стоять на різних щаблях еволюційних сходів.

4. Філогенетичні зв’язки основних груп організмів.

Практичний модуль

1. Рослинний світ в аспекті чергування ядерних фаз і чергування поколінь.

2. Розмноження евкаріотичних організмів. Статеве та нестатеве розмноження та їх оцінка в аспекті філогенезу.

3. Закомірності чергування форм розмноження. Вплив антропогенного фактора на еволюцію рослин і тварин.

Модуль самостійної роботи:

1. Прогрес у розмноженні евкаріотичних організмів у порівнянні з прокаріотичними.

2. Одногеномні, двогеномні, тригеномні, чотиригеномні організми, їх філогенез. Одноклітинні і багатоклітинні організми у різних еволюційних лініях.

3. Біологічні особливості груп рослин, грибів та тварин, що стоять на різних щаблях еволюційних сходів.

4. Філогенетичні зв’язки основних груп організмів.

5. Рослинний світ в аспекті чергування ядерних фаз і чергування поколінь.

6. Розмноження евкаріотичних організмів. Статеве та нестатеве розмноження та їх оцінка в аспекті філогенезу.

7. Закомірності чергування форм розмноження. Вплив антропогенного фактора на еволюцію рослин і тварин.

Підсумкова тека.

Питання колоквіуму «Філогенія евкаріотичних рослинних організмів».

1. Основні відміни фітоорганізмів від грибних та грибоподібних організмів за їх роллю у біосфері.

2. Основні відміни фітоорганізмів від тваринних організмів за їх роллю у біосфері.

3. Для яких організмів, крім синьозелених водоростей, характерний цикломорфоз?

4. Порівняйте пігментний склад прокаріотичних і евкаріотичних водоростей у філогенетичному аспекті.

5. На що вказують особливості ультраструктури клітини синьозелених водоростей порівняно з ультраструктурою евкаріотичної клітини у філогенетичному аспекті?

6. Чому ми говоримо не про вихід рослин на суходіл, а про виходи рослин на суходіл?

7. Які філогенетичні зміни відбулися у рослин при перших їх виходах на суходіл?

8. Дайте характеристику місця, яке займають лишайники як комплексні організми (до їх складу крім гриба входять синьозелені, зелені та деякі інші водорості) у сучасній системі органічного світу.

9. Охарактеризуйте місце мейозу у життєвих циклах різних рослин. Обгрунтуйте.

10. Особливості будови дискокристатних та тубулокристатних організмів.

11. Особливості будови платикристатних організмів.

12. Обміркуйте питання, чому корінь вважається філогенетично наймолодшим органом відносно інших органів рослинного організму.

13. Які зміни можуть відбутися у рослинному організмі від впливу на нього антропогенної дії?

14. Складіть список ключових слів щодо усіх питань, які винесені на самостійне опрацювання, та використайте їх для пошуку в інтернеті відповідей на ці питання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти