ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ВІДПОВІДНО ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПОТОЧНОГО РОКУ

На практичні заняття виносяться теми, які потребують більш детального розгляду під керівництвом викладача. Перевага надається вивченню питань, що стосуються новітніх розробок та поглядів на філогенію рослин, які зроблені на основі найновіших досягнень світової науки. Це насамперед питання сучасної системи органічного світу і місця в ній таких груп рослин, як різні групи прокаріотичних і евкаріотичних водоростей, вищі несудинні та судинні рослини, лишайники, оскільки до їх складу входять рослинні об’єкти – водорості, безхребетні та хребетні тварини. Також вивчаються найважливіші питання класичної філогенії організмів, заснованої на анатомо-морфологічних, цитологічних, фізіолого-біохімічних, генетичних та, що особливо, на молекулярно-біологічних особливостях, а саме знаннях нуклеотидних послідовностей ДНК, отриманих останнім часом для різних представників рослинного та тваринного світу.

 

№ модуля   Змістовий модуль 1. Філогенія прокаріотичних організмів. Перехід від прокаріот до евкаріот   Тема заняття та основні питання, що розглядаються у даній темі Кількість годин
1. Сучасна система органічного світу. Вираження результатів еволюційних змін в ультраструктурі клітини синьозелених водоростей.
 1. Огляд різних типів систем органічного світуХІХ та ХХ ст.
 2. Сучасні системи органічного світу, їх аналіз. Місце прокаріотичних водоростей у цих системах.
 3. Ультраструктура клітини синьозелених водоростей, складові будови, інтерпретація в аспекті філогенезу.
 4. Одноклітинні синьозелені водорості – предкові форми евкаріотичних водоростей.
2. Походження евкаріотичної клітини від прокаріотичної. Філогенетичні зв’язки груп рослин з різними типами мітохондріальних крист.
 1. Суперечності та позитивно доказові моменти автогенетичної гіпотези виникнення евкаріотичної клітини та евкаріотичних організмів.
 2. Суперечності та позитивно доказові моменти ендосимбіотичної гіпотези виникнення евкаріотичної клітини та евкаріотичних організмів.
 3. Суперечності та позитивно доказові моменти синтетичної гіпотези виникнення евкаріотичної клітини та евкаріотичних організмів.
 4. Відміни та подібності між організмами з різними типами мітохондріальних крист.
  Змістовий модуль 2. Філогенія евкаріотичних організмів.   1. Органічний світ в аспекті чергування ядерних фаз і чергування поколінь.
 1. Життєвий цикл без чергування ядерних фаз та поколінь, на прикладі прокаріотичних організмів.
 2. Гаплофазний та диплофазний типи життєвого циклу, їх місце у організмів, що відображають різні етапи філогенезу.
 3. Типи мейозу як відображення пристосування організмів до існування у різних природних умовах.
 4. Еволюція життєвого циклу (на прикладі рослинних організмів).
2. Розмноження евкаріотичних організмів. Статеве та нестатеве розмноження та їх оцінка в аспекті філогенезу. 1. Розмноження – загальнобіологічна властивість всіх живих істот. 2. Вегетативне розмноження судинних рослин. Природне вегетативне розмноження. Штучне вегетативне розмноження. Оцінка вегетативного розмноження з позицій генетики та філогенії. 3. Оцінка безстатевого розмноження з позицій генетики та філогенії. 4. Основні форми статевого процесу та їх еволюція. Оцінка статевого розмноження з позицій генетики та філогенії. 5. Співвідношення безстатевого і статевого розмноження у організмів.
Всього:

 

Література до практичних занять.

Базова

1. Благовещенский А. В., Александрова Е. Г. Биохимические основы филогении высших растений.– М.: Наука, 1974.– 101 с.

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. в 3-х томах – М.: Мир, 1990.

3. Бойко М.Ф. Енциклопедія сучасних бріологічних знань. (Bryophyte biology/– Cambrydge: Cambrydge University Press, 2009) // Чорноморськ. бот. ж.– 2009.– Т. 5, № 2.– С. 290-300.

4. Бойко М.Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин. – К.: Ліра-К, 2013. – 276 с.

5. Зеров Д.К. Очерк филогении бессосудистых растений. – К.: Наук. думка, 1972. – 315с.

6. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

7. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений.— М.–Л.: Наука, 1966.– 611 с.

8. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. – 297 с.

9. Bryophyte biology. / [edited by] B.Goffinet & A.J.Shaw.- 2nd ed. Cambrydge: Cambrydge University Press, 2009.– 565 p.

 

Допоміжна

1. Вассер С.П., Кондратьєва Н.В. и др. Водоросли. Справочник. – К.: Наукова думка. – 1989. – 608с.

2. Григора І.М. Ботаніка. – К: Фітосоціоцентр, 2004. – 432с.

3. Гюнтер Э. и др. Основы общей биологии. – М.: Мир, 1982. – 437 с.

4. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – К.: Наук. думка, 1987. – 535с.

5. Жизнь растений. – М.: Просвещение. – Т.1. – 6. – 1971 – 1985.

6. Зитте П., Вайлер ЭюВ., Кадерайт Й.В., Брезински А., Кернер К. Ботаника. Учебник для вузв. На основе учебника Э.Страсбургера и др. (35-е изд.). Т.3._ М.: Академия, 2007.- 576 с.

7. Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993.– 118 с.

8. Курс низших растений. – М.: Высшая школа. – 1981. – 519с.

9. Кусакин О.Г., Дроздов А.В. Филема органического мира. Часть 2. – СПб: Наука, 1997.– 381 с.

10. Липа О.Л. , Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – К.: Вища школа, 1975. – 400с.

11. Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей. – К.: Наук.думка, 1993.– 232 с.

12. Масюк Н.П., Костіков І.Ю. Водорості в системі органічного світу. – К.: Академперіодика, 2002. – 178 с.

13. Мейнард Д.С. Эволюция полового размножения. – Москва: Мир, 1981. – 271 с.

14. Наумов С.П. Зоология позвоночных. – М.: Просвещение, 1973. – 421 с.

15. Развитие эволюционной теории в СССР. – М.: Наука, 1983. – 613 с.

16. Рейвн П. и др. Современная ботаника. – М.: Мир, – Т.1–2. – 1990.

17. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. – М.:Мир, 1990. – 595 с.

18. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция.– М.:Мир, 1982.– 488 с.

19. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.- М.: Высшая школа, 1989.- 335 с.

20. Donald J.S. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologyst // Mycologia.– 1992.– Vol.84, № 1.– P. 1-11.

21. Nash T.H. Lichen biology. Cambrige: Universitary Press, 2001.– 303 p.

22. Van den Hoek C., Mann D.C., Jahns H.M. Algae. An introduction to phycology. – Cambrydge: University Press, 1995. – 627 p.

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

На самостійне опрацювання виносяться ті ж самі теми, які розглядаються на лекційних та практичних заняттях, оскільки вивчення такого курсу як філогенія органічного світу є дуже важким. Даний курс є підсумковим з вивчення більшості предметів біологічного циклу, тому опрацювання даних тем при самостійній роботі дасть можливість студентам глибше зрозуміти закономірності біологічних явищ. При вивченні даних питань треба звернути увагу на сучасні літературні джерела та провести пошук в інтернеті за ключовими словами, оскільки література з проблем філогенії рослин, яка є у бібліотеках, дуже застаріла. Для контролю та самоконтролю запропоновані питання, що відображують основний зміст піднятих проблем.

 

 

№ модуля   Змістовий модуль 1. Філогенія прокаріотичних організмів. Перехід від прокаріот до евкаріот   Тема заняття 1. Виникнення та походження гетеротрофних та автотрофних організмів. 2. Гіпотези виникнення евкаріотичних організмів від прокаріотичних. 3. Відміни прокаріот від евкаріот на геномному та фенотипічному рівнях. 4. Розмноження – загальнобіологічна властивість організмів. Особливості розмноження прокаріотичних організмів. 5. Сучасна система органічного світу. Вираження результатів еволюційних змін в ультраструктурі клітини синьозелених водоростей. 6. Походження евкаріотичної клітини від прокаріотичної. Філогенетичні зв’язки груп рослин , грибів та тварин з різними типами мітохондріальних крист.  
Змістовий модуль 2.Філогенія евкаріотичних організмів   1. Прогрес у розмноженні евкаріотичних організмів у порівнянні з прокаріотичними. 2. Одногеномні, двогеномні, тригеномні, чотиригеномні організми, їх філогенез. Одноклітинні і багатоклітинні організми у різних еволюційних лініях. 3. Біологічні особливості груп рослин, грибів та тварин, що стоять на різних щаблях еволюційних сходів. 4. Філогенетичні зв’язки основних груп організмів. 5. Рослинний світ в аспекті чергування ядерних фаз і чергування поколінь. 6. Розмноження евкаріотичних організмів. Статеве та нестатеве розмноження та їх оцінка в аспекті філогенезу. 7. Закомірності чергування форм розмноження. Вплив антропогенного фактора на еволюцію рослин і тварин.  

 

Список літератури для підготовки до опрацювання матерілів, що винесені на самостійне вивчення.

Базова

10. Благовещенский А. В., Александрова Е. Г. Биохимические основы филогении высших растений.– М.: Наука, 1974.– 101 с.

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. в 3-х томах – М.: Мир, 1990.

12. Бойко М.Ф. Енциклопедія сучасних бріологічних знань. (Bryophyte biology/– Cambrydge: Cambrydge University Press, 2009) // Чорноморськ. бот. ж.– 2009.– Т. 5, № 2.– С. 290-300.

13. Бойко М.Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин. – К.: Ліра-К, 2013. – 276 с.

14. Зеров Д.К. Очерк филогении бессосудистых растений. – К.: Наук. думка, 1972. – 315с.

15. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

16. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений.— М.–Л.: Наука, 1966.– 611 с.

17. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. – 297 с.

18. Bryophyte biology. / [edited by] B.Goffinet & A.J.Shaw.- 2nd ed. Cambrydge: Cambrydge University Press, 2009.– 565 p.

 

Допоміжна

23. Вассер С.П., Кондратьєва Н.В. и др. Водоросли. Справочник. – К.: Наукова думка. – 1989. – 608с.

24. Григора І.М. Ботаніка. – К: Фітосоціоцентр, 2004. – 432с.

25. Гюнтер Э. и др. Основы общей биологии. – М.: Мир, 1982. – 437 с.

26. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – К.: Наук. думка, 1987. – 535с.

27. Жизнь растений. – М.: Просвещение. – Т.1. – 6. – 1971 – 1985.

28. Зитте П., Вайлер ЭюВ., Кадерайт Й.В., Брезински А., Кернер К. Ботаника. Учебник для вузв. На основе учебника Э.Страсбургера и др. (35-е изд.). Т.3._ М.: Академия, 2007.- 576 с.

29. Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993.– 118 с.

30. Курс низших растений. – М.: Высшая школа. – 1981. – 519с.

31. Кусакин О.Г., Дроздов А.В. Филема органического мира. Часть 2. – СПб: Наука, 1997.– 381 с.

32. Липа О.Л. , Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – К.: Вища школа, 1975. – 400с.

33. Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей. – К.: Наук.думка, 1993.– 232 с.

34. Масюк Н.П., Костіков І.Ю. Водорості в системі органічного світу. – К.: Академперіодика, 2002. – 178 с.

35. Мейнард Д.С. Эволюция полового размножения. – Москва: Мир, 1981. – 271 с.

36. Наумов С.П. Зоология позвоночных. – М.: Просвещение, 1973. – 421 с.

37. Развитие эволюционной теории в СССР. – М.: Наука, 1983. – 613 с.

38. Рейвн П. и др. Современная ботаника. – М.: Мир, – Т.1–2. – 1990.

39. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. – М.:Мир, 1990. – 595 с.

40. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция.– М.:Мир, 1982.– 488 с.

41. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.- М.: Высшая школа, 1989.- 335 с.

42. Donald J.S. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologyst // Mycologia.– 1992.– Vol.84, № 1.– P. 1-11.

43. Nash T.H. Lichen biology. Cambrige: Universitary Press, 2001.– 303 p.

44. Van den Hoek C., Mann D.C., Jahns H.M. Algae. An introduction to phycology. – Cambrydge: University Press, 1995. – 627 p.


КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

 

Заплановані контрольні роботи проводяться перед екзаменом з метою перевірки знань студентів та їх готовності до здачі екзамену. До контрольних робіт включаються питання з усіх тем, причому ці питання є основними відносно розуміння проблем такої важкої для сприйняття дисципліни, як філогенія органічного світу. Кожна контрольна робота складається з 3 питань. До питань контрольної роботи включені такі:

Варіант 1.

1. Дайте коротку характеристику найвідоміших систем органічного світу.

2. Постулати автогенетичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

3. Дати обґрунтування місця прокаріотичних водоростей у сучасній системі органічного світу.

Варіант 2.

4. Зміни у розумінні споріднених зв’язків між синьозеленими водоростями та іншими групами організмів.

5. Дати обґрунтування місця дискокристатних водоростей у сучасній системі органічного світу.

6. Постулати синтетичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

Варіант 3.

1. Внесок вітчизняних вчених у створення систем органічного світу.

2. Дати обґрунтування місця платикристатних водоростей у сучасній системі органічного світу.

3. Постулати ендосимбіотичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

Варіант 4.

4. Дати обґрунтування місця тубулокристатних водоростей у сучасній системі органічного світу.

5. Особливість першого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

6. Вихідна морфологічна структура первинних евкаріотичних організмів. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 5.

7. Етапи виникнення евкаріотичних організмів.

8. Гіпохондріальні організми та їх місце в системі органічного світу.

9. Особливість другого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

Варіант 6.

1. Охарактеризуйте явище цикломорфозу.

2. Особливість третього етапу виникнення евкаріотичних організмів.

1. Які філогенетичні зміни відбулися у рослин при перших їх виходах на суходіл?

Варіант 7.

1. Особливість четвертого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

2. Охарактеризуйте первинні та вторинні ендосимбіози.

3. На що вказують особливості ультраструктури клітини синьозелених водоростей порівняно з ультраструктурою евкаріотичної клітини у філогенетичному аспекті?

Варіант 8.

2. Особливість п’ятого етапу виникнення евкаріотичних організмів.

3. Чому ми говоримо не про вихід рослин на суходіл, а про виходи рослин на суходіл?

4. Дайте характеристику місця, яке займають лишайники як комплексні організми (до їх складу крім гриба входять синьозелені, зелені та деякі інші водорості) у сучасній системі органічного світу.

Варіант 9.

5. Охарактеризуйте місце мейозу у життєвих циклах різних рослин. Обгрунтуйте.

6. Особливості будови дискокристатних та тубулокристатних організмів.

7. Які зміни можуть відбутися у рослинному організмі від впливу на нього антропогенної дії?

Варіант 10.

1. Особливості будови платикристатних організмів.

2. Обміркуйте питання, чому корінь вважається філогенетично наймолодшим органом відносно інших органів рослинного організму.

3. Обгрунтуйте місце тваринних організмів в сучасній системі органічного світу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти