ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Література до контрольних робіт

Базова

1. Благовещенский А. В., Александрова Е. Г. Биохимические основы филогении высших растений.– М.: Наука, 1974.– 101 с.

2. Бойко М.Ф. Ботаніка. Систематика несудинних організмів.– К: Ліра-К, 2013.- 276 с.

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах – М.: Мир, 1990.

4. Зеров Д.К. Очерк филогении бессосудистых растений. – К.: Наук. думка, 1972. – 315с.

5. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

6. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений.— М.–Л.: Наука, 1966.– 611 с.

7. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. – 297 с.

8. Bryophyte biology. / [edited by] B.Goffinet & A.J.Shaw.- 2nd ed. Cambrydge: Cambrydge University Press, 2009.– 565 p.

 


Допоміжна

1. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Мохоподібні і лишайники: навчальний посібник з методики визначення мохоподібних і лишайників. – Херсон: Айлант, 2001. – 68 с.

2. Вассер С.П., Кондратьєва Н.В. и др. Водоросли. Справочник. – К.: Наукова думка. – 1989. – 608с.

3. Григора І.М. Ботаніка. – К: Фітосоціоцентр, 2004. – 432с.

4. Гюнтер Э. и др. Основы общей биологии. – М.: Мир, 1982. – 437 с.

5. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – К.: Наук. думка, 1987. – 535с.

6. Жизнь растений. – М.: Просвещение. – Т.1. – 6. – 1971 – 1985.

7. Зитте П., Вайлер Э.В., Кадерайт Й.В., Брезински А., Кернер К. Ботаника. Учебник для вузв. На основе учебника Э.Страсбургера и др. (35-е изд.). Т.3._ М.: Академия, 2007.- 576 с.

8. Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993.– 118 с.

9. Курс низших растений. – М.: Высшая школа. – 1981. – 519с.

10. Кусакин О.Г., Дроздов А.В. Филема органического мира. Часть 2. – СПб: Наука, 1997.– 381 с.

11. Липа О.Л. , Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – К.: Вища школа, 1975. – 400с.

12. Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей. – К.: Наук.думка, 1993.– 232 с.

13. Масюк Н.П., Костіков І.Ю. Водорості в системі органічного світу. – К.: Академперіодика, 2002. – 178 с.

14. Мейнард Д.С. Эволюция полового размножения. – Москва: Мир, 1981. – 271 с.

15. Развитие эволюционной теории в СССР. – М.: Наука, 1983. – 613 с.

16. Рейвн П. и др. Современная ботаника. – М.: Мир, – Т.1–2. – 1990.

17. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. – М.:Мир, 1990. – 595 с.

18. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция.– М.:Мир, 1982.– 488 с.

19. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.- М.: Высшая школа, 1989.- 335 с.

20. Donald J.S. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologyst // Mycologia.– 1992.– Vol.84, № 1.– P. 1-11.

21. Nash T.H. Lichen biology. Cambrige: Universitary Press, 2001.– 303 p.

22. Van den Hoek C., Mann D.C., Jahns H.M. Algae. An introduction to phycology. – Cambrydge: University Press, 1995. – 627 p.

 

 

 

БІЛЕТИ ДО ЕКЗАМЕНУ.

 

 

Білет № 1.

1. Виникнення та походження рослинних організмів

2. Сучасна система органічного світу. Вираження результатів еволюційних змін в ультраструктурі клітини синьозелених водоростей.

 

Білет № 2.

1. Синьозелені водорості, виникнення, палеонтологічні дані, особливості циклу розвитку, положення у системі органічного світу.

2. Походження евкаріотичної клітини від прокаріотичної.

 

Білет № 3.

1. Гіпотези виникнення евкаріотичних організмів від прокаріотичних.

2. Еволюція рослин під впливом антропогенного фактора.

 

Білет № 4.

1. Відміни прокаріот від евкаріот на геномному та фенотипічному рівнях.

2. Місце тваринних організмів у філогенетичній системі.

 

Білет № 5.

1. Особливості розмноження прокаріотичних організмів.

2. Філогенетичні зв’язки груп рослин з різними типами мітохондріальних крист.

 

Білет № 6.

1. Походження евкаріотичної клітини від прокаріотичної.

2.Фітоорганізми та їх роль у біосфері.

 

Білет № 7.

1.Чергування форм розмноження у життєвих циклах організмів, які стоять на різних ступенях еволюційної драбини.

2. Біологічні особливості різних груп рослин.

 

Білет № 8.

1.Прогрес у розмноженні евкаріотичних організмів у порівнянні з прокаріотичними.

2. Філогенетичні зв’язки основних груп вищих рослин.

 

Білет № 9.

1. Особливості розмноження та еволюція життєвих циклів нижчих та вищих рослин.

2. Одногеномні організми, їх філогенез.

 

Білет № 10.

1. Двогеномні організми, їх філогенез.

2. Одноклітинні і багатоклітинні організми у різних еволюційних лініях рослин.

 

Білет № 11.

1. Рослинний світ в аспекті чергування ядерних фаз і чергування поколінь

2. Тригеномні, чотиригеномні організми, їх філогенез.

 

Білет № 12

1. Чотиригеномні організми, їх філогенез.

2. Еволюція розмноження евкаріотичних організмів.

 

Білет № 13.

1. Вплив антропогенного фактора на еволюцію рослин.

2. Статеве та нестатеве розмноження та їх оцінка в аспекті філогенезу рослин.

 

Білет № 14.

1. Закомірності чергування форм розмноження рослин.

2. Лишайники у сучасній філогенетичній системі органічного світу.

 

Білет № 15.

1. Дискокристатні організми, їх філогенетичні зв’язки .

2. Вплив людини на рослинний світ та його еволюція під впливом людини.

Білет № 16.

1. Тубулокристатні організми, їх філогенетичні зв’язки.

2. Порівняйте пігментний склад прокаріотичних і евкаріотичних водоростей у філогенетичному аспекті.

 

Білет № 17.

1. Платикристатні організми, їх філогенетичні зв’язки .

2. На що вказують особливості ультраструктури клітини синьозелених водоростей порівняно з ультраструктурою евкаріотичної клітини у філогенетичному аспекті?

 

Білет № 18.

1. Обміркуйте питання, чому корінь вважається філогенетично наймолодшим органом відносно інших органів рослинного організму.

2. Постулати автогенетичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

 

 

Білет № 19.

1. Внесок вітчизняних вчених у створення систем органічного світу.

2. Постулати ендосимбіотичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

 

 

Білет № 20.

1. Дайте коротку характеристику найвідоміших систем органічного світу.

2. Постулати синтетичної гіпотези походження евкаріотичної клітини і евкаріотів.

 

Література до екзамену

Базова

9. Благовещенский А. В., Александрова Е. Г. Биохимические основы филогении высших растений.– М.: Наука, 1974.– 101 с.

10. Бойко М.Ф. Ботаніка. Систематика несудинних організмів.– К: Ліра-К, 2013.- 276 с.

11. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах – М.: Мир, 1990.

12. Зеров Д.К. Очерк филогении бессосудистых растений. – К.: Наук. думка, 1972. – 315с.

13. Костіков І.Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

14. Тахтаджян А. Л. Система и филогения цветковых растений.— М.–Л.: Наука, 1966.– 611 с.

15. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. – 297 с.

16. Bryophyte biology. / [edited by] B.Goffinet & A.J.Shaw.- 2nd ed. Cambrydge: Cambrydge University Press, 2009.– 565 p.

 

Допоміжна

23. Бойко М.Ф., Ходосовцев О.Є. Мохоподібні і лишайники: навчальний посібник з методики визначення мохоподібних і лишайників. – Херсон: Айлант, 2001. – 68 с.

24. Вассер С.П., Кондратьєва Н.В. и др. Водоросли. Справочник. – К.: Наукова думка. – 1989. – 608с.

25. Григора І.М. Ботаніка. – К: Фітосоціоцентр, 2004. – 432с.

26. Гюнтер Э. и др. Основы общей биологии. – М.: Мир, 1982. – 437 с.

27. Дудка И.А., Вассер С.П. Грибы. Справочник миколога и грибника. – К.: Наук. думка, 1987. – 535с.

28. Жизнь растений. – М.: Просвещение. – Т.1. – 6. – 1971 – 1985.

29. Зитте П., Вайлер Э.В., Кадерайт Й.В., Брезински А., Кернер К. Ботаника. Учебник для вузв. На основе учебника Э.Страсбургера и др. (35-е изд.). Т.3._ М.: Академия, 2007.- 576 с.

30. Каратыгин И.В. Коэволюция грибов и растений. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993.– 118 с.

31. Курс низших растений. – М.: Высшая школа. – 1981. – 519с.

32. Кусакин О.Г., Дроздов А.В. Филема органического мира. Часть 2. – СПб: Наука, 1997.– 381 с.

33. Липа О.Л. , Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. – К.: Вища школа, 1975. – 400с.

34. Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей. – К.: Наук.думка, 1993.– 232 с.

35. Масюк Н.П., Костіков І.Ю. Водорості в системі органічного світу. – К.: Академперіодика, 2002. – 178 с.

36. Мейнард Д.С. Эволюция полового размножения. – Москва: Мир, 1981. – 271 с.

37. Развитие эволюционной теории в СССР. – М.: Наука, 1983. – 613 с.

38. Рейвн П. и др. Современная ботаника. – М.: Мир, – Т.1–2. – 1990.

39. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии. – М.:Мир, 1990. – 595 с.

40. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция.– М.:Мир, 1982.– 488 с.

41. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение.- М.: Высшая школа, 1989.- 335 с.

42. Donald J.S. Evolution and kingdoms of organisms from the perspective of a mycologyst // Mycologia.– 1992.– Vol.84, № 1.– P. 1-11.

43. Nash T.H. Lichen biology. Cambrige: Universitary Press, 2001.– 303 p.

44. Van den Hoek C., Mann D.C., Jahns H.M. Algae. An introduction to phycology. – Cambrydge: University Press, 1995. – 627 p.

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При викладанні філогенії органічного світу, як завершальної дисципліни вивчення біології, комплексно використовуються різноманітні методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методи стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розширенню кругозору, розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця у галузі біологічної освіти.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного навчального процесу. Це – використання комп’ютера в навчальному процесі, впровадження інтерактивних методів навчання (мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань тощо).

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний і підсумковий контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості даного виду контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців-біологів до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надаєтьсяусному і практичному контролю.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Якісними критеріями оцінювання опитування студентів з теоретичного матеріалу в усній чи письмовій формі є:

1. Повнота відповіді або виконання завдання:

· елементарна

· фрагментарна

· повна

· неповна

2. Рівень сформованості логічних умінь:

· елементарні дії,

· операція, правило, алгоритм,

· правила визначення понять,

· формулювання законів і закономірностей,

· структурування суджень, умовиводів, доводів, описів.

 

Якісними критеріями оцінювання виконання практичних завдань студентами є:

1. Повнота виконання завдання:

· елементарна

· фрагментарна

· неповна

· повна

2. Рівень самостійності студента

· під керівництвом викладача

· консультація викладача

· самостійно

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти