ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рівень навчально-пізнавальної діяльності

· репродуктивний

· алгоритмічний

· продуктивний

· творчий


 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

За шкалою ECST За 100-бальною системою Рівень навчальних досягнень студентів Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
А 90-100 Високий рівень   Відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності. Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми. Вміє виконувати практичні завдання з усіх тем курсу.
В 82-89 Високий рівень 4,5 Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Студент вільно володіє вивченим матеріалом, зокрема, застосовує його на практиці; вміє аналізувати і систематизувати наукову та науково-методичну інформацію. Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача.
С 74-81 Достатній рівень   Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.
D 64-73 Середній рівень   3,5 Відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання за консультацією викладача. Студент володіє матеріалом на початковому рівні (значну частину матеріалу засвоює на репродуктивному рівні). З допомогою викладача здатен відтворювати логіку наукових положень; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки; відповідь його правильна, але недостатньо осмислена
Е 60-63 Початковий рівень   Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом. Студент володіє навчальним, матеріалом, виявляє здатність елементарно викласти думку. Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів; з допомогою викладача виконує елементарні завдання; контролює свою відповідь з декількох простих речень; здатний усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з науково-методичним джерелом, відсутні сформовані уміння та навички
Х 35-59 Низький Відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 


Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Якісними критеріями оцінювання виконання індивідуальних завдань студентами є:

1.Повнота виконання завдання:

· елементарна

· фрагментарна

· повна

· неповна

2. Рівень самостійності студента

· під керівництвом викладача

· консультація викладача

· самостійно

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь (роботи з підручником, роботи з матеріалами Інтернету, володіння різними способами читання, складання плану, рецензій, конспекта, вміння користуватися бібліотекою, спостереження, експеримент тощо)

4. Сформованість навчально-інтелектуальних умінь (визначення понять, аналіз, синтез, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, вміння відповідати на запитання, виконувати творчі завдання тощо);

5. Рівень сформованості фахових методичних вмінь (вміння застосовувати на практиці набуті знання):

· низький – володіння умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу;

· середній – уміння вибирати відомі способи дій для виконання фахових завдань;

· достатній – застосовує набуті знання у стандартних практичних ситуаціях;

· високий – володіння умінням творчо-пошукової діяльності.


Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

 

За шкалою ECST За 100-бальною системою Рівень навчальних досягнень студентів Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
А 90-100 Високий рівень   ▪ Завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. ▪ Визначає рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень. Вибирає інформаційні джерела, адекватні цілі проекту. ▪ Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання методичного характеру; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування педагогічних явищ; уміє ставити та розв’язувати проблеми ▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.
В 82-89 Високий рівень 4,5 ▪ Завдання – повні, з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. ▪ Планує інформаційний пошук; володіє способами систематизації інформації; ▪ Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача. ▪ Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.
С 74-81 Достатній рівень   ▪ Завдання відзначається неповнотою виконання без допомоги викладача. ▪ Інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї діяльності. Критично ставиться до отриманої інформації; наводить аргументи ▪ Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях навчального процесу.  
D 64-73 Середній рівень   3,5 ▪ Завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією викладача. ▪ Застосовує запропонований вчителем спосіб отримання інформації з декількох джерел; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом.. Усвідомлює, якою інформацією з питання він володіє, а якою – ні. ▪ Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. ▪ Вибирає відомі способи дій для виконання фахових завдань.  
Е 60-63 Початковий рівень   ▪ Завдання відзначається фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом. ▪ Усвідомлює недостатній обсяг інформації. Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з науковим джерелом. ▪ Демонструє розуміння отриманої інформації. Демонструє розуміння висновків з певного питання. Відсутні сформовані уміння та навички. ▪ Володіє умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу.  
35-59 Низький Завдання відзначається фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

 


Критерії оцінювання знань студентів на екзамені

Характеристики критеріїв оцінювання знань За державною (національною) шкалою За 100-бальною системою За шкалою ECST
Студент має міцні глибокі і системні знання з теоретичного курсу дисципліни, чітко формулює визначення, використовує при цьому загальнобіологічну термінологію, вільно володіє поняттями курсу, знає основні проблеми філогенії організмів, мету та завдання. Вміє застосовувати отримані теоретичні знання (в тому числі і під час практичних занять і самостійної роботи) на практиці при аналізі реальних форм прояву життя. Може визначити місце кожної групи організмів в сучасній системі органічного світу. Не допускає помилок в усному мовленні при відповідях на питання та при написанні контрольної роботи. 5 (відмінно) 90-100 А
Студент має міцні ґрунтовні знання, правильно і чітко формулює основні положення на практичних заняттях, але може допустити неточності при формулюванні висновків та незначні помилки при ілюстрації теоретичних положеньпрактичнимиматеріалами. 4,5 (добре) 82-89 B
Студент повністю знає матеріал відповідно до програми спецкурсу, має практичні навички його використання при проведенні порівняльних аналізів матеріалів філогенії рослин з матеріалами філогенії тварин. 4 (добре) 74-81 С
Студент знає основні теми курсу, має уявлення про основні структурні елементи та закономірності філогенії, але його знання мають загальний характер, як правило, слабко підкріплюються конкретними прикладами. Пояснення матеріалу мають уривчастий характер, недостатнє знання термінів не дає можливості чітко пояснити теоретичний матеріал. Має прогалини в теоретичному курсі та практичних вміннях. 3,5 (задовільно) 64-73 D
Завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією викладача. Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з декількох джерел; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом. Усвідомлює, якою інформацією з питання він володіє, а якою – ні. Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Вибирає відомі способи дій для виконання фахових завдань. 3 (задовільно) 60-63 Е
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач. 2(незадовільно) з можливістю повторного складання екзамену 35-59 X
Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. 1(незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 1-34 F

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти