ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 1. Загальне поняття про економіку Франції

ЗМІСТ

Передмова
1. Програма навчальної дисципліни
2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи
3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять.
4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання
5. Контрольні заходи
6. Література

Передмова

Навчально-методичний посібник призначений для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра у галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, за напрямами підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці”, 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства”.

У першій частині навчально-методичного посібника представлено програмний матеріал 1-го семестру. Мета посібника – допомогти студентам оволодіти комунікативними компетенціями, необхідними для користування французькою мовою на рубіжному рівні "незалежного користувача" (В1 за міжнародною класифікацією[1]) в типових ситуаціях, пов'язаних з оволодінням загальноекономічною лексикою й термінологію та опануванням основних понять економіки і бізнесу. Упродовж цього періоду студенти знайомляться з економікою України та країни, мова якої вивчається, з деякими компонентами макроекономіки, з загальним поняттям про гроші та коштовності Франції, а також загальним розумінням бухгалтерської справи та особливості діяльності в країнах, мова якої вивчається.

Окрім текстового матеріалу підручників та посібників, студенти повинні вміти орієнтуватися в Internet-ресурсах, пов’язаних із тематикою курсу.

Цілком очевидно, що досягнення поставленої мети потребує раціональної організації самостійної роботи студентів над програмним матеріалом, належної підготовки і проведення практичних занять, кваліфікованої допомоги студентам у виконанні ними індивідуальних завдань та класної контрольної роботи. Усі ці аспекти навчання найшли відображення у структурі навчально-методичного посібника, який містить програму навчальної дисципліни «Іноземна (французька) мова», завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи, завдання та методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання.

Навчальний процес на першому курсі організовується впродовж 2 семестрів у вигляді аудиторних практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Самостійна робота студентів, зміст якої визначено навчальною програмою, робочою навчальною програмою та даним навчальним посібником, передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного мовного матеріалу. Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, методичними рекомендаціями, відео та фонозаписами навчального матеріалу.

На аудиторних практичних заняттях увага студентів зосереджується на виділенні й систематизації матеріалу для самостійного опрацювання, засобах розвитку й удосконалення окремих мовленнєвих умінь читання, говоріння, аудіювання, письма.

Індивідуальна робота передбачає набуття навичок написання резюме, ділових листів та складання бізнес-плану.

Послідовна та цілеспрямована робота з навчально-методичним посібником забезпечує вирішення основних задач, що стоять перед студентами на першому етапі навчання.


1.Програма навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни "Іноземна мова" - удосконалення й розвиток іншомовних комунікативних компетенцій студентів, що забезпечують їх ефективну мовленнєву поведінку в обмеженому колі академічних і професійно спрямованих ситуацій на рубіжному рівні "незалежного користувача" (В1 за міжнародною класифікацією)[2].

Програма курсу "Іноземна мова" реалізується шляхом досягнення таких цілей:

практична – розвивати й удосконалювати у студентів іншомовні професійно-орієнтовані комунікативні компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну, прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищах;

освітня – розвивати й удосконалювати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й навички, вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплому;

пізнавальна - залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і поглиблюють їх пізнавальні здібності та потреби;

розвиваюча - розвивати мотивацію студентів до навчання, майбутньої професійної діяльності, зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їх позитивне ставлення до вивчення мови;

соціальна – розвивати у студентів уміння спілкуватися, спонукати їх до усвідомлення важливості власного внеску у справи міжнародного співтовариства;

соціокультурна - досягати розуміння студентами важливих міжнародних соціокультурних проблем, формувати у них уміння діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.

 

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальне поняття про економіку Франції.

Тема 1. Економіка Франції

 

ЕкономікаФранція.Лексика за підтемами: історія, культура, особливості французького характерів. Природні особливості країни. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо. Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення монологічне і діалогічне. Граматика: Présent de l’indicatif. Imparfait.

Змістовий модуль 2. Загальне поняття про гроші та коштовності Франції.

Тема 2. Загальні поняття про гроші Франції.

Загальні поняття про гроші Франції.Лексика за підтемами: історія, децималізація. Великі і малі номінації. Розмін. Початкове опрацювання тексту: Аудіювання, читання, переклад у обговоренні; письмо. Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика: Passé composé. (можливості для ділового спілкування).

 

Тема 3. Цінні метали

Цінні метали.Початкове опрацювання тексту. Лексика за підтемами: історія, метали як основа грошової системи. Метали в коштовностях. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо. Поглиблене опрацювання тексту: Монологічне і діалогічне мовлення. Граматика:Plus-que-parfait (можливості для ділового спілкування).

Тема 4. Коштовності відносно грошей. Види коштовностей

Коштовності відносно грошей. Види коштовностей.Лексика за підтемами: види, історія окремих видів коштовностей, визначні особистості пов’язані із питанням, специфікаФранції. Початкове опрацювання тексту. Аудіювання, читання, переклад у обговоренні. Письмо. Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення. Граматика: Можливості вивчених граматичних форм дієслова в різних ситуаціях ділового спілкування.

Змістовий модуль 3. Загальне розуміння бухгалтерської справи

Тема 5.Загальне розуміння бухгалтерської справи. Особливості діяльності у Франції

Загальне розуміння бухгалтерської справи. Особливості діяльності уФранції.Лексика за підтемами: історія, соціальне значення, особливості, французька специфіка. Початкове опрацювання і поглиблене опрацювання тексту. Поглиблене опрацювання тексту. Мовлення. Граматика: майбутні часи (можливості для ділового спілкування).

 


2. Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи

Самостійна робота – це важливий фактор у вивченні іноземної мови, який сприяє розвитку здатності й уміння самостійно отримувати знання. Працюючи самостійно, студент спирається на накопичені знання та досвід, творчо переробляє навчальний матеріал, поглиблює і розширює свої пізнавальні здібності. Основним видом самостійної роботи є виконання ситуаційних завдань з тем дисципліни.

Ефективність самостійної роботи передбачає наявність таких компонентів, як мотивація, знання, навички, уміння, воля. Самостійну роботу слід проводити регулярно і систематично, розподіливши матеріал упродовж усього навчального року. Тільки за цієї умови можна сподіватися на повноцінне оволодіння комунікативними компетенціями, необхідними для успішного спілкування у діловому середовищі.

 

План вивчення теми

 

1. ЕкономікаФранції.

2. Основні галузі французької економіки.

3. Поняття про систему часів французьких дієслів.Présent de l’indicatif.

4. Система часів французьких дієслів. Imparfait.

Навчальні цілі

Засвоїти лексичні одиниці та оволодіти комунікативними компетенціями, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації відносно економіки Франції, сформувати поняття про систему часів французьких дієслів, навчитись вживати Présent, Imparfait.

Словникова довідка №2

Le nouveau Petit Robert de la langue française

Économie- Activité, vie, régime, système économique; ensemble des faits relatifs à la production, à la distribution et à la consommation des richesses dans une collectivité.

Économie capitaliste, libérale, de marché*. ➙ capitalisme, libйralisme, ultralibйralisme. Économie dirigée, planifiée, comportant une forte intervention de l'État. ➙ dirigisme, interventionnisme.

Économie mixte, où se rencontrent à la fois les caractéristiques du capitalisme et du socialisme. Sociétés d'économie mixte, dans lesquelles l'État ou une collectivité publique sont associés à des capitaux privés

Économie concertée : principe d'organisation des décisions économiques issues d'une collaboration entre l'État et les entreprises. Économie contractuelle.

Économie fermée. ➙ autarcie. Économie de troc.

La nouvelle économie, dont la croissance repose sur les nouvelles technologies et la mondialisation des marchés qui modifient la loi de l'offre et de la demande, les méthodes de production.

 

2.1. Прочитайте текст 2, намагаючись зрозуміти його якомога точніше та повніше.

Словникова довідка №2

Le nouveau Petit Robert de la langue française

Économie - Science qui a pour objet la connaissance des phénomènes concernant la production, la distribution et la consommation des ressources, des biens matériels dans la société humaine.

Économie politique : étude des besoins, de l'organisation de la production, de la circulation des richesses et de leur répartition. « L'économie politique est un schéma d'interprétation de la réalité concrète » (R. Barre). ➙ macroйconomie. Étudiant qui suit un cours d'économie politique.

Économie appliquée. Économie d'entreprise. ➙ gestion, microйconomie., parallèle, regroupant les activités lucratives en marge de l'économie officielle (marché noir, contrebande, travail au noir).

3. Ознайомтеся з правилами вживання та утворення Présent de l’indicatif.

Французькому дієслову властиві такі граматичні категорії: спосіб, час, стан, особа, число.

 

Типи відмінювання.

По типу відмінювання всі французькі дієслова діляться на три групи.

До першої групи належать дієслова, які в інфінітиві мають закінчення –er, крім aller i envoyer.

До другої групи відносяться дієслова, які закінчуються в інфінітиві на –ir і мають суфікс –iss- у множині.

До третьої групи належать дієслова, які в інфінітиві мають закінчення –re, -oir, -ir.

Теперішній час.

Утворюється таким чином:

Основа інфінітива + закінчення Приклади
І група March-er -e -ons -es -ez -e -ent Je marche nous marchons Tu marches vous marchez Il marche ils marchent
ІІ група Roug-ir -is-iss-ons -is-iss-ez -it-iss-ent Je rougis nous rougissons Tu rougisvous rougissez Il rougitils rougissent
ІІІ група Cour-ir -s -e -x -ons -s -es -x -ez -t -e -t -ent Je cours nous courons Tu coursvous courez Il courtils courent

 

Означають дію, яка проходить в момент мовлення:

 

J’ai besoin d’une pile pour ma radio . Мені потрібна батарейка для радіо.
Vous classez vos papiers ? Ви розбираєте ваші папери?

 

Питання для самоконтролю

1.На які групи діляться французькі дієслова?

2. Як утворюється Présent de l’indicatif дієслів І, ІІ та ІІІ груп дієслова?.

3. Яку дію означає Présent de l’indicatif?

4. Ознайомтеся з правилами вживання та утворення Imparfait.

Imparfait.

Форми і значення imparfait

Imparfait

Утворюється так:

 

Основа дієслова в 1-ій особі множини Présent + закінчення: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
І група Nous march-ons ІІ група Nous rougiss-ons ІІІ група Nous cour-ons
Je marchais Tu marchais Il marchait Nous marchions Vous marchiez Ils marchaient Je rougissais Tu rougissais Il rougissait Nous rougissions Vous rougissiez Ils rougissaient Je courais Tu courais Il courait Nous courions Vous couriez Ils couraient

 

· означає минулу дію в процесі її протікання:

Je regardais la télé. Я дивився телевізор.
On construisait un nouveau quartier. Будували новий квартал  

· не вказує на початок та кінець дії, через це часто вживається в описах:

La chaussée luisait. Des voitures roulaient vite. Шосе сяяло. Мчались машини.  

Питання для самоконтролю

1. Яку дію означає Imparfait?

2. Як утворюється Imparfait?

 

Завдання до самостійної роботи

Роботу над завданнями самостійної роботи з теми 1 слід здійснювати паралельно, виконуючи всі завдання, надані в методичних рекомендаціях. Завдання самостійної роботинеобхідно виконувати в спеціальному зошиті. Загальна сума балів за виконання вправсамостійної роботи - 20.

Виконайте вправи.

 

Вправа 1. (Оцінюється в 3 бали)

Закінчіть речення за допомогою дієслів в Présent , поданих нижче.

Le répéter, pouvoir, descendre tout de suite, le vouloir, préparer le dîner, ne pas aider, prendre une douche froide, se rencontrer devant le kiosque, suivre les conseils de votre médecin, ne pas aller au lycée : avoir de la fièvre.

1. Attendez-moi, je ..... 2. Vous les comprendrez, si vous ..... 3. A chaque instant, tu ..... 4. En ce moment, elle ..... 5. Qui t’aideras, si je ..... 6. Aujourd’hui, tu ..... 7. Je vous emmènerai avec moi, si vous ..... 8. D’habitude on ..... 9. Vous guérirez vite, si vous ..... 10. Tous les matins, je .....

 

Вправа 2. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова в Présent.

1. Tous les matins elle (se dire) qu’il (falloir) faire de la gymnastique.

2. Nous y resterons si vous le (vouloir).

3. Vous (se sentir) mal? Vous (devoir) prendre ce médicament.

4. Si vous (manquer) le train, vous prendrez l’avion.

5. Venez plus vite, je vous (ouvrir) la porte.

6. Où est Annie? – Elle (sortir) à l’instant.

7. Si tu (être d’accord), on partira ensemble.

8. Le samedi nous (se voir) dans un café.

9. Tu iras l’attendre à la gare, si tu (avoir) le temps.

10. Si tu me (mentir), je le saurai.

 

Вправа 3. (Оцінюється в 4 бали)

Поставте дієслова в Présent.

1. Nous (commencer) à lire des livres français.

2. (Conjuguer)-vous bien les verbes du premieer groupe? – Nous les (conjuguer) bien.

3. (Prononcer)-vous déjà bien tous les sons? ( Nous ne les (prononcer) pas encore bien.

4. (Corriger)-vous toujours vos fautes? - Oui, nous les (corriger) toujours.

5. Nous (voyager) beaucoup.

6. Nous (se diriger) vers la place.

7. Nous (rédiger) nos articles et nous les portons au journal.

Вправа 4. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова в дужках в Imparfait.

1. Jean (se sentir) de plus en plus ému. 2. Je t’accompagnerais, si je (pouvoir). 3. Pendant qu’il (pleuvoir), nous (rester) chez nous. 4. S’il (réussir) à te convaincre ! 5. Quand il a ouvert les yeux, il (faire) jour. 6. Je (brancher) toujours la radio à la même heure. 7. Si nous (s’en aller) ? 8. Je (savoir) que Michel (être) en mission. 9. De temps en temps elle (recevoir) une lettre de sa part. 10. Si je (être) à votre place, je choisirais cette blouse.

 

Вправа 5. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова в дужках в Imparfait.

1. Pierre Roulin (prendre) son café et (écouter) distraitement ce que sa femme (dire) aux enfants.

2. Je (connaître) bien tous les détails de cette histoire.

3. Elle (se sentir) mal, mais elle ne (vouloir) pas aller consulter le médecin.

4. Avant, il n’y (avoir) pas de voiture et on (voyager) beaucoup à pied.

5. Mes amis me (attendre) à l’entrée du parc.

6. Paul (écrire) ce que je lui (dicter) .

 

Вправа 6. (Оцінюється в 4 бали)

Поставте дієслова в дужках в Imparfait.

1. Il (marcher) le long du quai et (penser) à la rencontre qu’il devait avoir bientôt.

2. Quand je (être) enfant, on (aller) à l’école le samedi.

3. Pendant qu’un élève (réciter) sa leçon, les autres (faire) des exercices.

4. Quand je (être) jeune, je (faire) du sport et je (prendre) part à des compétitions sportives.

5. Il (faire) beau.

Рекомендована література

[1, 9, 13, 14].


Тема 2. Загальні поняття про гроші Франції.

План вивчення теми

 

1. Загальне поняття про гроші Франціїї.

2. Загальні поняття про функції грошей.

3. Поняття про систему часів французьких дієслів.Passé composé.

4. Поняття про систему часів французьких дієслів.Passé immédiat.

 

Навчальні цілі

 

Засвоїти лексичні одиниці та оволодіти комунікативними компетенціями, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації відносно загальних понять про грошіФранції та функції грошей, сформувати поняття про систему часів французьких дієслів, навчитись вживати Passé composé.

 

Текст 3. Monnaie

La monnaie est l'instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque donnée :

- du fait de la Loi : on parle de cours légal

- du fait des usages : les agents économiques l'acceptent en règlement d’un achat, d’une prestation ou d'une dette.

La monnaie est censée remplir trois fonctions principales :

- intermédiaire dans les échanges : la capacité d’éteindre les dettes et les obligations, notamment fiscales, constitue « pouvoir libératoire » de la monnaie.

- réserve de valeur ;

- unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité ;

En pratique ces fonctions peuvent être assurées par différentes monnaies en circulation simultanée. En France par exemple, avant la mise en circulation du Franc Germinal, l'unité de compte est la livre tournois alors que toutes sortes de monnaies (écu, florin, etc.) non seulement servent aux transactions mais sont employées pour constituer des réserves .

Une monnaie se caractérise par la confiance qu’ont ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et de sa capacité à servir de moyen d'échange. Elle a donc des dimensions sociales, politiques, psychologiques, juridiques et économiques. En période de troubles, de perte de confiance, une monnaie de nécessité peut apparaître.

La monnaie a pris au cours de l'histoire les formes les plus diverses : bœuf, sel, nacre, ambre, métal, papier, etc. Après une très longue période où l'or et l'argent (et divers métaux) en ont été les supports privilégiés, la monnaie est aujourd'hui presque entièrement dématérialisée et circule majoritairement sous des formes scripturales, notamment sur support électronique.

Chaque monnaie est définie, sous le nom de devise, pour une zone monétaire donnée (le plus souvent un État). Elle y prend la forme de dépôts, de billets de banque et de pièces de monnaie, dites aussi monnaie divisionnaire. Les devises s'échangent entre elles dans le cadre du système monétaire international. De facto depuis 1973 où les parités des principales monnaies mondiales cessent d'être défendues et de jure après les accords de la Jamaïque en 1976, les devises ne sont plus étalonnées directement ou indirectement par un poids de métal précieux. Leurs valeurs relatives fluctuent sur un marché international des devises dans le cadre d'un système de changes dits flottants ou flexibles.

En raison de l'importance de la monnaie, les États cherchent très tôt à s'assurer le maximum de pouvoir monétaire : Ils définissent la devise officielle en usage sur leur territoire et font en sorte que cette devise soit symbole et marque de leur puissance. Ils s'arrogent progressivement un peu partout le monopole de l'émission des billets et des pièces et exercent un contrôle sur la création monétaire des banques via la législation et la politique monétaire des banques centrales.

(Ressources d’Internet)

Словникова довідка №3

Le nouveau Petit Robert de la langue française

Monnaie

Le moyen d'échange économique

1.(1690) Écon. Tout instrument de mesure et de conservation de la valeur, moyen d'échange des biens (monétaire). Monnaie métallique: lingots, barres, pièces de métal. ➙argent. Monnaie manuelle.espèces, numéraire. Monnaie fiduciaire: (vx) monnaie de papier (monnaie fiduciaire constituée par des billets dont la valeur fictive [nominale], d'abord représentée par du métal précieux contre lequel on pouvait l'échanger, repose de nos jours sur la garantie de la banque d'émission);mod. papier-monnaie (papier). Monnaie scripturale* ou monnaie de banque.carte(bancaire, de crédit, de paiement),chèque, transfert(électronique),virement. Monnaie électronique: tous les moyens de paiement par support informatique. ➙monétique. Quasi-monnaie: dépôt d'épargne liquide (facilement transformable en monnaie). Monnaie de compte : référence conventionnelle de mesure de valeurs particulièrement utilisée dans les relations internationales. ➙2.étalon. Monnaie de facturation, de règlement.devise. Monnaie de réserve, convertible en or. Monnaie panier: monnaie internationale de référence établie à partir de plusieurs monnaies nationales. ➙euro. Monnaie verte : taux de conversion de la monnaie d'un pays de l'Union européenne en euros, utilisé pour la fixation des prix agricoles et la détermination des montants* compensatoires. Rôle de la monnaie dans les fluctuations économiques (monétarisme).

Fig. Servir de monnaie d'échange. Payer qqn en monnaie de singe*. C'est monnaie courante: c'est une chose très fréquente, très banale. «À partir d'un certain âge, les attaques sont monnaie courante» (Aragon).

2.(xiiie) Unité monétaire de référence dans un pays donné. Monnaie étrangère.devise. Cours d'une monnaie. Appréciation, dépréciation, dévaluation, dévalorisation, réévaluation, revalorisation de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies. Monnaie forte, faible. Valeurs relatives de plusieurs monnaies.change, cours,1.pair, parité. Monnaie convertible. La monnaie américaine est le dollar.

Les contrats

La monnaie facilite aussi le paiement de rémunérations de travailleurs libres qui autrement ne peut se faire qu’au pair ou plus généralement par compensation. Ces dernières méthodes sont lourdes, potentiellement arbitraires et sujettes à contentieux.

La monnaie facilite l’emploi salarié, la division du travail et l'établissement des contrats. Elle donne une expression commode aux obligations privées nées de toutes les sortes de contrat, ou publiques (amendes, taxes, impôts) dès lors que la puissance publique lui donne un pouvoir libératoire.

C’est une institution fondamentale pour l’économie des sociétés modernes fondées sur la liberté du travail, des productions, de la consommation et de l’épargne.

 

Réserve de valeur

Par réserve de valeur, on entend la capacité que possède un instrument financier ou réel de transférer du pouvoir d'achat dans le temps. Ainsi, un bien immobilier constitue une réserve de valeur puisqu'il peut être acheté aujourd'hui et revendu dans le futur en procurant un pouvoir d'achat à son détenteur. On appelle cela un actif réel par opposition à la notion d'actifs financiers ou de titres, dont les actions et les obligations font partie.

La capacité de la monnaie est pratiquement garantie à court terme : il est rare qu'elle soit amputée fortement de sa valeur du jour au lendemain, même si cela s'est déjà produit. À plus long terme le pouvoir d’achat de l’unité monétaire est réduit par l’inflation. Pour échapper à ce phénomène, les épargnants cherchent à placer leur épargne plutôt qu’à la conserver sous forme de monnaie, sauf en cas de panique.

La thésaurisation de la monnaie est le placement le plus liquide. La propension collective à conserver plus ou moins « liquide » son épargne conditionne tous les marchés financiers et est suivie avec attention par les autorités monétaires. Lorsque les agents économiques accroissent leurs encaisses, c’est qu’ils se détournent des placements et la conséquence la plus fréquente est une restriction du crédit. Les paniques financières se manifestent par des ruées vers la liquidité qui déstabilisent gravement l’activité des banques et des entreprises.

 

Unité de compte

L’humanité a représenté la valeur économique d’un bien ou d’un revenu sous forme abstraite depuis la plus haute antiquité. Le bœuf ou le blé ont été des repères fréquents. Ces repères servaient dans presque toutes les sociétés antiques pour fixer l’étagement des compensations, par exemple pour payer les amendes, répartir les productions, évaluer les rapports de troc, et fixer les rémunérations en nature.

Le faible nombre de produits disponibles et la tradition fixaient le rapport de valeur entre les biens d’une façon presque constante. Il y eut donc dans le passé de nombreuses unités de compte qui n'étaient pas des monnaies circulantes. Ce fut notamment le cas de l'Égypte des Pharaons, de la civilisation aztèque, des formes primitives des sociétés grecques et romaines (la tête de bœuf) ou des formes féodales au haut Moyen Âge après la dislocation de l'Empire romain. Leur organisation sociale hiérarchisée et le caractère primitif des productions permettaient des modes de production, de distribution et d'échange reposant sur la contrainte et limitaient l'échange libre au troc.

Une des monnaies circulantes (il y a généralement plusieurs monnaies qui circulent en même temps : monnaies locales de différents métaux, monnaies étrangères acceptées…) devient naturellement l’unité de compte qui sert à exprimer les prix. Dans un contexte où les biens sont très nombreux et où les prix relatifs peuvent varier fréquemment sur des marchés libres, l’expression monétaire du prix est la plus pratique. Les agents ajustent leur consommation et fixent le prix de leurs propres productions en unités monétaires, arbitrent leur consommation en fonction des prix des produits constatés sur les marchés. C'est l'existence des autres monnaies circulantes qui justifie la différence entre la fonction d'unité de compte (assurée par une seule monnaie : la livre tournois par exemple) et les autres fonctions de la monnaie (assurées par toutes les monnaies en circulation : par exemple écu, ducat, florin, doublon, etc. )

La monnaie est ainsi un moyen universel d’expression de la valeur des flux et des stocks. On parle de calcul économique quand cette évaluation est faite a priori et de comptabilité quand elle est faite a posteriori.

Il arrive que des populations persistent à exprimer des prix dans des monnaies qui n'ont plus cours depuis longtemps (le sou, le franc français depuis le passage à l'euro et l'ancien franc avant lui, la guinée dans les magasins de luxe britannique, etc.). Ces exemples anecdotiques montrent l'emprise psychologique forte des monnaies de compte et la rémanence des prix exprimés dans les anciennes monnaies, l’absence de connaissance des prix dans la nouvelle empêchant « de se rendre compte » de l’importance d’un prix ou d’un revenu annoncé, faute d’échelles familières. Un changement de l‘unité nominale d’une monnaie est toujours un traumatisme pour les populations comme on l’a vu lors du passage à l’euro.

(Ressources d’Internet)

Dancer

J’ai dansé nous avons dansé

Tu as dansé vous avez dansé

Il a dansé ils ont dansé

Aller

Je suis allé nous sommes allés

Tu es allé vous êtes allés

Il est allé ils sont allés

Elle est allée elles sont allées

Означає минулу закінчену дію, яка передує моменту мовлення:

Aujourd’hui il fait beau. Hier il a plu. Сьогодні хороша погода. Вчора пройшов дощ.
Je sais que vous êtes venu il y a deux jours. Я знаю, що ви приїхали два дні назад.

 

Використовується, головним чином, в розмовній мові, в листуванні, в пресі.

 

Питання для самоконтролю

1. Яку дію означає Passé composé?

2. Як утворюєтьсяPassé composé?

3. Як утворюється participe passé ?

4. Які дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом avoir, а які з être?

4. Ознайомтеся з правилами вживання та утворення Passé immédiat.

Passé immédiat

Утворюється так:

Présent de l’indicatif допоміжного дієслова venir + de + infinitif відмінюваного дієслова:

Je viens de partir nous venons de partir

Tu viens de partir vous venez de partir

Il vient de partir ils vinnent de partir

Elle vient de partir elles viennent de partir

Означає минулу закінчену дію, яка безпосередньо передує моменту мовлення:

- Où est Jules? - Il vient de sortir. - Де Жюль? - Він тільки що вийшов.
Nous venons d’examiner cet article. Ми тільки що вивчили цю статтю.

 

Перекладається минулим часом дієслів доконаного виду в сполученні з прислівником тільки що;

Займенник, який є додатком до дієслова, яке стоїть в Passé immédiat, ставиться перед інфінітивом.

 

Належить до розмовної мови.

 

Питання для самоконтролю

1.Яку дію означає час Passé immédiat?

2. Як утворюється Passé immédiat?

3. Яким чином перекладається на українську мову?


Завдання до самостійної роботи

Виконайте вправи.

 

Вправа 7. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова в дужках в Passé composé.

1. Nous (dire) adieu à nos amis.

2. Je (voir) ce film deux fois.

3. Hier il (faire) assez froid.

4. Il ne (lire) pas votre lettre.

5. Je ne (retenir) pas son adresse.

6. Ils (rendre) tous les livres à la bibliothèque.

7. 5Entendre)-vous la nouvelle?

8. Nous ne (comprendre) pas cette règle.

9. Comment (écrire)-ils la dernière dictée?

10. (Prévenir)-tu tout le monde?

 

Вправа 8. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова в дужках в Passé composé.

1. Hier je (rentrer) à cinq heures.

2. Mes parents (partir) pour Londres.

3. (Venir)-vous à temps?

4. A quelle station (descendre)-ils?

5. Sa mère (mourir) il y a longtemps.

6. A quelle heure (sortir)-tu de la maison?

7. Ma sœur (devenir) une bonne musiecienne.

8. Nous ne (revenir) pas trop tard.

9. Elle (arriver) seule.

10. La revue (tomber) sous la table.

 

Вправа 9. (Оцінюється в 4 бали)

Поставте дієслова в дужках в Passé composé або в Imparfait.

 

1. Il dit qu’il (écouter) déjà ce disque. 2. Quand il (faire) chaud, ils (se baigner) dans la rivère. 3. Qui (relire) ce roman ? 4. Combien de fois (visiter)-vous ce pays ? 5. Encore cinq minutes et nous (terminer) le jeu. 6. Il (pleuvoir) toute la journée. 7. Elle y (rester) jusqu’à 6 heures. 8. Tu sais, nous (trouver) des champignons au pied de ce bouleau. 9. Elle (naître) en 1991. 10. Je vous (téléphoner) toute la journée.

 

Вправа 10. (Оцінюється в 3 бали)

Замініть Passé composé на Passé immédiat та перекладіть речення.

1. Laval a accompagné Madame chez le Directeur. 2. La police a refoulé les manifestants. 3. J’ai repéré un joli petit café. 4. Tu as réparé le robinet? 5. Cette robe est trop large: je l’ai rétrécie. 6. On a alerté les pompiers. 7. Ils ont dansé un tango. 8. Nous avons compris ce truc. 9. Tu as refait ce travail? 10. Vous êtes sorti de chez lui?

Вправа 11. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова в Passé immédiat, звертаючи увагу на позицію займенника-додатка.

1. Je (s’en occuper).

2. Sa famille? Il la (abandonner).

3. Nous y (réfléchir).

4. Ses affaires? Mais elle en (parler).

5. Je les (voir).

6. Tes cahiers? Tu les (laisser) sur le bureau.

7. Les souliers, Max les (frotter) avec un chiffon de lain.

8. Nous les (comprendre).

9. Vous le (souligner).

10. Elle y (participer).

 

Вправа 12. (Оцінюється в 4 бали)

Перекладіть.

1. Ми тільки що з ним розмовляли.

2. Наш старший син недавно закінчив середню школу.

3. Я тільки що дізнався про їх рішення.

4. Я тільки що повернув йому його книгу.

5. Поїзд тільки що прибув.

6. Вони тільки що здали свій останній екзамен.

7. Я тільки що його зустрів біля виходу з метро.

8. Я тільки що з ними розмовляв.

9. Не чекайте їх. Вони тільки що пішли.

10. Магазин тільки що відкрився.

 

Рекомендована література

[1, 5, 9, 13, 14].

План вивчення теми

 

1. Цінні метали.

2. Поняття про систему часів французьких дієслів. Plus-que-parfait

 

Навчальні цілі

 

Засвоїти лексичні одиниці та оволодіти комунікативними компетенціями, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації відносно цінних металів як основи грошової системи, сформувати поняття про систему часів французьких дієслів, навчитись вживати Plus-que-parfait.

 

Словникова довідка №5

Le nouveau Petit Robert de la langue française

L'or:métal précieux allié ou non à d'autres substances, dans des proportions variables (titre, aloi). Or de coupelle*, affiné. Or vierge, or pur, or fin. Titre de l'or.aloi, carat, titre. De l'or 18 carats. Or contrôlé, poinçonné.poinçon. Or jaune, or blanc, or rose (allié d'argent et de cuivre), or rouge (allié de cuivre), or gris (allié de zinc, de nickel), or vert (allié d'argent). Or patiné; vieil or.

Pièces d'or.jaunet, louis. Payer une somme en or, en pièces d'or. «Tu répugnes peut-être à te séparer de ton or, hein, fifille?» (Balzac).

3.(fin xiie) Monnaie métallique virtuelle (étalon, valeur de référence) ou réelle (or monnayé).monnaie. Once* d'or. Cours de l'or. Valeur, change de l'or.

Par appos. Encaisse or d'une banque d'émission. Étalon or. Valeur or d'une unité monétaire. Par ext. Métal utilisé comme monnaie de référence. ➙bimétallisme, convertibilité.

4.Substance ayant l'apparence de l'or véritable. ➙chrysocale, oripeau. Or mussif. Or de couleur. Par appos. Peinture or. L'or d'un cadre, d'une décoration.

B.Symbole de richesse (fin ixe) Symbole de richesse, de fortune (qu'il s'agisse ou non d'or monnayé). ➙argent, richesse. Le pouvoir de l'or. «la soif de l'or dessèche tous les cœurs» (Marat).

Loc. Acheter, vendre, payer à prix d'or, très cher.

Valoir* son pesant d'or.

Affaire en or.avantageux. C'est de l'or en barre*.

Couvrir qqn d'or: payer très cher (qqn), lui donner beaucoup d'argent. Faire un pont* d'or à qqn. Rouler sur l'or : être dans l'opulence, la richesse. (milieu xiie) (Après la négation) Pour tout l'or du monde: à aucun prix. ➙jamais(cf. Pour un empire*, pour rien au monde*). «C'était une rue où elle n'aurait pas demeuré pour tout l'or du monde» (Zola).

 

2.1. Ознайомтеся з правилами вживання та утворення Plus-que-parfait.

Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

Утворюється так:

Imparfait de l’indicatif avoir/être допоміжного дієслова + participe passé відмінюваного дієслова

Raconter

j’avais raconté tu avais raconté il avait raconté nous avions raconté vous aviez raconté ils avaient raconté

Entrer

j’étais entré tu étais entré il était entré elle était entrée nous étions entrés vous étiez entrés ils étaient entrés elles étaient entrées

Означає минулу закінчену дію, яка передує іншій минулій дії (в Imparfait, Passé composé, Passé simple).

Використовується з цим значенням

· В незалежному або головному реченні:

La route était impratiquable. Toute la nuit il avait plu. Дорога була непрохідна. Всю ніч йшов дощ.
Quand ils sont rentrés, on avait déjà servi la table. Коли вони повернулися, стіл був уже накритий.

· В другорядних реченнях часу, причини, другорядних означальних:

 

Après que Phil avait fait ce voyage, il en parlait souvent. Після того як Філ здійснив цю подорож, він часто про неї говорив.
Il se souvenait du match de football qu’il avait vu la veille. Він згадував про футбольний матч, який бачив напередодні.  

· В непрямій мові, яка відноситься до плану минулого (замість Passé composé).

Зрівняйте:

Victor a dit: «J’ai passé mes vacances en Bretagne». Віктор сказав: «Я провів канікули в Бретані».
Victor a dit qu’il avait passé ses vacances tn Bretagne. Віктор сказав, що провів канікули в Бретані.

· Вживається як в усній так і письмовій мові.

Питання для самоконтролю

1. Коли вживається Plus-que-parfait?

2. Яку дію означає Plus-que-parfait?

3. Як утворюється Plus-que-parfait?

Завдання до самостійної роботи

Роботу над завданнями самостійної роботи з теми 3 слід здійснювати паралельно, виконуючи всі завдання, надані в методичних рекомендаціях. Завдання самостійної роботинеобхідно виконувати в спеціальному зошиті. Загальна сума балів за виконання вправсамостійної роботи - 10.

 

Виконайте вправи.

Вправа 13. (Оцінюється в 3 бали)

Рекомендована література

[1, 9, 13, 14].

 

Тема 4. Коштовності відносно грошей. Види коштовностей

План вивчення теми

 

1. Коштовності відносно грошей. Види коштовностей.

2. Поняття про систему часів французьких дієслів. Можливості вивчених граматичних форм дієслова в різних ситуаціях ділового спілкування.

 

Навчальні цілі

Засвоїти лексичні одиниці та оволодіти комунікативними компетенціями, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації відносно видів, історії окремих видів коштовностей, визначних особистостей пов’язаних із питанням, специфікиФранції, узагальнити набуті знання про систему часів французьких дієслів.

 

Словникова довідка №11

Le nouveau Petit Robert de la langue française

Précieux, ieuse – 1. De grand prix, d'une grande valeur. Bijou, joyaux précieux. Objets précieux. « Je lui ai donné tout ce que je possédais de précieux » (France).

Pierres* précieuses. Métaux précieux (or, argent, platine). Bois précieux.

1. Auquel on attache une grande valeur (pour des raisons sentimentales, intellectuelles, morales). Les droits les plus précieux de l'homme. Précieuses qualités. « Le repos, trésor si précieux » (La Fontaine). Temps, moments, instants précieux.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть особливості вживання Passé composé.

2. Назвіть особливості вживання Imparfait.

3. Назвіть особливості вживання Plus-que-parfait.

 

Завдання до самостійної роботи

Роботу над завданнями самостійної роботи з теми 4 слід здійснювати паралельно, виконуючи всі завдання, надані в методичних рекомендаціях. Завдання самостійної роботинеобхідно виконувати в спеціальному зошиті. Загальна сума балів за виконання вправсамостійної роботи - 10.

 

Виконайте вправи.

Вправа 16. (Оцінюється в 10 балів)

Поставте дієслова в дужках в Passé composé або в imparfait.

 

1. Il dit qu’il (écouter) déjà ce disque. 2. Quand il (faire) chaud, ils (se baigner) dans la rivère. 3. Qui (relire) ce roman? 4. Combien de fois (visiter)-vous ce pays? 5. Encore cinq minutes et nous (terminer) le jeu. 6. Il (pleuvoir) toute la journée. 7. Elle y (rester) jusqu’à 6 heures. 8. Tu sais, nous (trouver) des champignons au pied de ce bouleau. 9. Elle (naître) en 1991. 10. Je vous (téléphoner) toute la journée.

 

Рекомендована література

[1, 6, 7, 9, 13, 14].

План вивчення теми

 

1. Загальне розуміння бухгалтерської справи.

2. Бухгалтерська справа. Особливості діяльності у Франції.

3. Поняття про систему часів французьких дієслів.Futur simple.

4. Поняття п

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти