ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рівненський державний гуманітарний університет

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.

__________________

«____»__________ 2013 р.

Програма фахового випробування

Для вступників на здобуття

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література*» (французька)

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Схвалено вченою радою факультету іноземної філології

Протокол № 2від «26» лютого 2013 р.

 

Голова вченої ради факультету іноземної філології

проф. Ніколайчук Г.І.

 

Укладач: Голуб Т.В.

 

 

Рівне - 2013

Програма фахового випробування на здобуття О.К.Р «Магістр» зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література (французька)» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» – Рівне, РДГУ, 2013.

 

 

Упорядник: доцент кафедри романо-германської філології Голуб Т.В.

 

 

Рецензенти: кандидат філологічних наук, професор Павлова О. І.; кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу РІС КСУ доцент Федоришин О. П.

 

Програма складена відповідно до програми державних іспитів для студентів філологічних та педагогічних факультетів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та

згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

Програма затверджена на засіданні кафедри романо-германської філології,

факультету іноземної філології Рівненського державного

гуманітарного університету протокол № від 2013 р.

 

ЗМІСТ


1. Вступ

2. Мета і завдання вступного випробування з французької мови

3. Вимоги до підготовки вступників

4. Порядок проведення вступного випробування

5. Порядок оцінювання результатів вступного випробування

6. Критерії оцінки фахового випробування

7. Зміст тем і питань програми

8. Перелік тем лексичного мінімуму з французької мови

9.Рекомендована література для підготовки до екзамену

 

Вступ

Програма фахового випробування складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої освіти України за напрямом підготовки 8.02030302 «Мова і література (французька)», пропонованими до рівня підготовки, необхідної для отримання ступеня магістра, а також з вимогами, що пред'являються до професійної підготовленості випускника за відповідним напрямом підготовки бакалавра.

Мета вступного іспиту: виявити рівень оволодіння загальнокультурними і професійними компетенціями абітурієнта в теорії і практиці іноземної мови.

Завданняфахового випробування:

• виявити рівень володіння вступником іноземною мовою (фонетичні, лексичні, граматичні навички, мовленнєві вміння);

• встановити ступінь володіння вступником загальномовною та професійною тематикою іноземної мови;

• з'ясувати ступінь володіння вступником теоретичною лінгвістичною базою для адекватного аналізу лінгвістичних явищ на всіх рівнях мовної системи із застосуванням адекватних методів і прийомів аналізу.

 

Фахове випробування комплексно перевіряє:

Фахове випробування має на меті перевірити вміння та навички студентів-випускників факультету іноземної філології. Випускники повинні:

вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових таінших цілях;

володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної мови;

використовувати соціокультурні знання і вміння іншомовноїкомунікації;

застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності; реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною мовою;

Центральним лінгвістичним курсом є практичний курс іноземної мови. Тому на вступному випробуванні необхідно передусім виявити теоретичні і практичні навички випускників з цього предмета. Теоретичні і практичні питання з практичного курсу іноземної мови обов'язково включаються в кожен екзаменаційний білет. Програма включає також найважливіші теми з інших мовознавчих дисциплін: теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та історії мови.

Фахове випробування передбачає оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності студентів, а саме:

• якості професійної підготовки

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети іспиту, тощо.

• якості презентації

Вимоги до вступників

Після закінчення 4 курсу вступники повинні виявляти такі знання, уміння і навички:

1. Розуміти мовлення співбесідника (у тому числі й носія мови), мовлення диктора в аудіо- і відеозапису, мовлення артистів, а також мовлення дикторів/модераторів французького радіо і телебачення.

2. Вільно висловлюватися на будь-яку побутову, соціально-політичну, лінгвістичну, літературно-критичну та інші теми.

3. Коментувати, реферувати, анотувати, резюмувати прочитаний/прослуханий автентичний текст побутового, літературно-художнього, публіцистичного і країнознавчого характеру.

4. Реферувати французькою мовою українські/російські тексти соціально-політичного, лінгвістичного і літературознавчого характеру.

5. Вести бесіду на теми, які були вивчені протягом 4 років навчання - ставити мотивовані запитання, давати короткі і розгорнуті відповіді, вступати в розмову і цілеспрямовано вести її, виражати своє ставлення до висловленої точки зору, фактів, аргументувати свою точку зору.

6. Правильно викладати свої думки у письмовій формі: писати твір, переказ, статтю, доповідь, резюме з використанням збагачених граматичних структур, ідіоматичних виразів, лексичного і фразеологічного багатства мови.

7. Фонетично, граматично і лексично правильно аналізувати твори художньої літератури з точки зору жанрово-композійних, ідейно-художніх і мовних особливостей, уміти характеризувати творчий шлях письменника.

8. Проводити лінгвостилістичну інтерпретацію художнього тексту (характеризувати відбір лексики, показати, з якою метою автор використовує фонетичні, граматичні, словотворчі, синтаксичні і художні засоби мови) з метою розкриття авторського задуму і авторського стилю.

9. Уміти перекладати з дотриманням норм французької/рідної мови усно і письмово французькі й українські тексти у межах тематики 1-4 курсів.

10. Знати матеріал усіх теоретичних курсів і вміти практично застосовувати інформацію, отриману з них.

Параметрами оцінювання усної та письмової презентації результатів навчання іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь вступників в підготовці та проведенні презентації та подальшому обговоренні.

• якості мовної підготовки

На вступному іспиті перевіряються знання лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, теоретичних курсів тощо; вміння логічно будувати висловлювання та оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них. У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід обмежуватися при підготовці і проведенні екзамену; особливо це стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також багатьох монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Програма складена у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення та викладання французької мови та «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (CECRL) , Київ – 2003, - 261 с.

Порядок проведення вступного випробування:

допуск до вступного випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

вступне випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

вступникам дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

вступник отримує тільки один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань не дозволяється;

вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо уточнення умов завдань;

під час вступного випробування не дозволяється порушувати тишу, спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними, друкованими, рукописними інформаційними джерелами;

запис відповіді на екзаменаційні завдання здійснюється в аркуші усної відповіді, під якою ставиться підпис вступника та членів екзаменаційної комісії;

вступники, які не з'явилися на вступне випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

перескладання вступних випробувань не дозволяється.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти