ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок оцінювання результатів вступного випробування.

Оцінювання відповіді вступників на вступному випробуванні здійснюється членами екзаменаційної комісії, призначеної згідно з наказом ректора, за шкалою оцінок від 106 до 200 балів. Підставою для формування оцінки є правильність, логічність, глибина відповіді, уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту відповіді, виробляти самостійні оцінки та рішення щодо розв'язання таких проблем.

 

Критерії оцінки фахового випробування

  Критерії оцінювання Оцінка за 5-ти бальною шкалою Шкала оцінювання 100-200 балів Значенняоцінки
Студент дає чіткі та змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої теми. Темп висловлювання жвавий та невимушений. Мовлення вільне, правильне, в межах літературної норми французької мови з достатнім різноманіттям мовних засобів, нормативними граматичними формами та їх правильним вживанням. Слід продемонструвати достатні знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення та незначна кількість помилок фонетичного та дискурсивного характеру.     181-200 Відмінно
Студент розуміє питання, дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Мовлення відбувається у досить високому темпі. Мовлення має бути достатньо вільним і в основному правильним. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте пропущені деякі другорядні факти. Допускаються незначні обмовлення та помилки.     152-180 Добре
При відповіді на питання студент стикається з деякими труднощами, його реакція під час мовлення надто повільна.Темп висловлювання нижчий за стандартний, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. Знання теоретичного матеріалу неповне. Допускаються значні помилки.   124-151 Задовільно
Рівень відповіді нижчий від вимог, які встановлені для оцінки “задовільно” (див. вище). Навички мовленнєвих компетенцій розвинені слабо, висловлювання примітивні, мовний рівень низький, темп недостатній. Розуміння тексту низьке. У мовленні допускаються грубі помилки, які студент не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково.   106-123 Незадовільно
         

 

 

Зміст тем і питань програми.

І завдання має на меті читання, літературний переклад фрагменту та інтерпретації уривку з оригінального твору художньої або публіцистичної літератури. Обсяг уривку: 1-2 сторінки машинописного тексту. Час підготовки: 40-50 хвилин.

Інтерпретація тексту включає літературний коментар та розкриття особливостей індивідуального авторського стилю; короткий зміст уривку; комплексний лінгвостилістичний аналіз, під час якого студент повинен визначити роль та місце стилістичних засобів у побудові смислової перспективи тексту, показати вміння аналізувати текст як єдине художнє ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємних мовних засобів художнього зображення, до яких вдається автор тексту. Програма складена на основі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (CECRL) , Київ – 2003.

II завдання –передбачає організацію бесіди з актуальних проблем сучасного життя України та країни, мова якої вивчається, на основі заданої мовленнєвої ситуації та конкретного комунікативного завдання.

Орієнтовна тематика:

1. Qui es-tu? Parle de toi, de tes habitudes.

2. Qu’est-ce que la famille pour vous?

3. Quelles sont les fêtes les plus respectées en France ?

4. Les goûts et les couleurs, on ne les discute pas.

5. Parlez de la France comme d’un pays européen.

6. Parlez de votre vie estudiantine.

7. J’aime lire, surtout les auteurs francais.

8. Le francais dans le monde.

9. Raconter comment est votre chambre ?

10. Parlez du calendrier francais.

11. L’ami, il est difficile à trouver et facile à perdre.

12. C’est quoi l’amitié dans votre vie ?

13. Parlez de vos goûts et vos préférences.

14. Mes études à l’Université.

15. Parlez de la Francophonie.

16. On dit que Paris est la capitale du monde.

17. Parlez de la France touristique.

18. Quelle(s) régions francaise(s) vous aimeriez visiter ?

19. Qu’est-ce qu’on peut découvrir dans la capitale de l’Ukraine, Kiyv ?

20. Comment vous passez vos loisirs ?

III завдання – питання з теоретичних дисциплін французької мови;

Теоретична граматика.

Тема 1. Observations générales des catégories grammaticales.Тема 2. Le groupe nominale, ses constituants .Тема 3. Les parties du discours. Тема 4. Le nom ou substantif. Тема 5. Espèces du nom. Тема 6. Espèces et formes de l’article. Тема 7. Espèces d’adjectifs . Тема 8. Généralités. Espèces de pronoms. Тема 9. Le verbe. Espèces de verbes. Les formes du verbe. Les voix. Тема 10. Emploi des modes et des temps. Тема 11. Concordances des temps de l‘indicatif. Тема 12. Mode Conditionnel. Тема 13. Mode Subjonctif. Тема 14. Périphrases verbales Les formes non personnelles du verbe. Тема 15. L’infinitif, formes, emplois. Тема 16. Le participe. Le gérondif. Тема 17. Classement sémantique des adverbes. Тема 18. La phrase complèxe. Тема 19. La proposition subordonnée relative. Тема 20. Les propositions subordonnées complétives introduites par «que». Тема 21. Le discours rapporté. Тема 22. L’expressions circonstancielles des propositions.

Лексикологія.

1.Objet d'étude de la lexicologie. Notions de base. 2. Les aspects synchronique et diachronique des études lexicologiques. 3. Le lien entre la lexicologie et les autres branches de la linguistique. 4. Méthodes d'analyse lexicologique. 5. Le mot - unité sémantico-structurelle fondamentale de la langue.6. Le mot (son enveloppe matérielle) et la notion.7. Les fonctions des mots. 8. Le sens étymologique des vocables. 9. Caractéristique phonétique des mots en français moderne.10. Caractéristique grammaticale du mot en français moderne.11. Les sources d’enrichissement du vocabulaire francais. 12. L'évolution sémantique et son rôle dans l'enrichissement du vocabulaire.13. La polysemie et la monosemie des mots. 14. Les différents types de sens.15. La restriction, l'extension et le déplacement du sens.16. La métonymie.17. La métaphore. 18. Le glissement de sens. 19.L'amélioration et la péjoration du sens. 20. L'affaiblissement et l'intensification du sens (hyperbole et litote). 21. La formation des mots. La formation des mots et son rôle dans l'enrichissement lexical. 22. La dérivation par suffixes. 23. Les suffixes servant à former des substantifs abstraits. 24. La suffixation des adjectifs. 25. La suffixation des adverbes.26. La suffixation des verbes. 27. La préfixation des verbes. 28. La préfixation des substantifs. 29. La préfixation des adjectifs.30. La dérivation parasynthétique. 31. La dérivation régressive. 32. La dérivation impropre.33. La composition. 34. Le télescopage.35. L'abréviation. 35. Le redoublement et la déformation des mots. 36. L'onomatopée. 37. La formation des locutions phraseologiques.38. Les combinaisons phraséologiques. Les idiomes. 39. Les variantes phraséologiques.40. Les emprunts. 41. Les emprunts aux langues orientales. 42. Les emprunts aux langues romanes.43. Les emprunts aux langues germaniques. 44. L'adaptation des vocables empruntés au vocabulaire de la langue française. 45. Les doublets etymologiques.

Теоретична фонетика.

1.Objet d’étude de la phonétique et les tâches que la рhonétique accomplit en tant que science linguistique.2.Formation des sons. 3. Aspect triple de l’étude des sons du langage (anatomique/physiologique, acoustique, linguistique).4. Base articulatoire.5. Méthodes phonétiques.6. Principes et classification des sons du langage.7. Les traits particuliers et essentiels du consonantisme français.8. Classification des voyelles. 9. La dynamique des tendances contemporaines en voyelles et consonnes.10. Les traits particuliers et essentiels du vocalisme français.

Історія мови.

Загальні відомості про романські мови . Завоювання Галлії франками та їх вплив. Фонетичні зміни в народній латині Північної Галлії. Дифтонгізація голосних. Ненаголошені голосні. Приголосні. Зміни в граматичній системі. ( VII-VIII). Тенденції розвитку лексики. Фонетика давньофранцузької мови. Фонетичний устрій. Голосні. Приголосні. Фонетичні явища. Палаталізація. Монофтонги. Дифтонги. Зникнення ненаголошених голосних. Наголос. Вокалізм. Консонантизм. Морфологія давньофранцузької мови. Система частин мови. Іменник. Категорія роду. Категорія числа. Категорія відмінку. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Відносні займенники. Неозначені займенники. Прикметник. Ступені порівняння. Числівник. Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дієслово. Перфектні/Імперфектні дієслова. Характеристика давньофранцузької системи часів. Морфологія середньофранцузького періоду. Утворення означеного артикля. Дієслово. Модальні дієслова. Морфологічні особливості мови. Синтаксис. Питання про германський вплив. Просте речення. Члени речення. Підмет. Присудок. Додаток. Означення. Обставина. Інфінітив. Герундій. Морфологія новофранцузького періоду. Іменник. Розвиток форм множини. Система відмінків. Займенник. Прикметник. Числівник. Дієслово. Категорія стану. Дієслова être i avoir. Вживання дієслова être як допоміжного.

IV. Питання з методики викладання іноземної мови.

1. 1.La politique linguistique. Les acteurs institutionnels. Les ministères français et leurs operateurs. Le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l’Education nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Edufrance.

2. Les acteurs institutionnels. Radio France Internationale. La Fédération internationale des professeurs de français.

3. L’ Association des centres universitaires d’études françaises pour l’étranger. L’Alliance Fançaise. Le CIEP. Le BELC. Le Credif.

4. Le monde editoral. CLE International. Didier-Hatier. Hachette. PUG ( Presses Universitaires de Grenoble). Le Français dans le monde.TV 5. RFI.

5. Méthodologie et méthodes. Histoire des méthodologies. La méhodologie traditionnelle d’enseignement.

6. Méthodologie et méthodes. La méthodologie directe.

7. La méthodologie structuro-globale audiovisuelle. L’approche communicative.

8. Méthodologie et méthodes L’approche actionnelle.

9. Observations de classe. (Déroulement de la séance. Type de document utilisé. Type d’activité. Grammaire. Type d’exercices. Type d’évaluation immédiate.)

10. Téchniques d’enseignement. Rôle de l’enseignant. Interactions. Materiels et pratiques d’enseignement en FLE.

11. Compétences langagières. Didactique de l’écrit, de la littérature en FLE.

12. Compétences langagières. Didactique de l’image, de la vidéo en FLE.

13. Compétences langagières. Didactique de l’oral, du discours en FLE.

14. Compétences langagières. Didactique du lexique, de la sémantique FLE.

15. Compétences langagières. Didactique de la grammaire française.

16. TICE. Parcours Internet FLE.

17. TICE, multimédia et FLE.

18. Didactique de l’évaluation en FLE. Traitement de l'erreur.

19. Le Français dans le monde.TV 5. RFI.

20. La méthodologie audio-orale.

21. La méhodologie traditionnelle d’enseignement.

22. Analyse des manuels. Réflexion sur l’apprentissage d’une langue.

23. Méthodologie et méthodes La méthodologie audio-orale.

24. Les acteurs institutionnels. Radio France Internationale. La Fédération internationale des professeurs de français.

25. Materiels et pratiques d’enseignement en FLE.

 

 

Рекомендована література

1. Стилістика французької мови. Курс лекцій / Укл. Я.І.Пащук. – Чернівці: Рута 2003. –118 с.

2. Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971.

3. Гак В.Г. Беседы о французском слове. – М., 1966.

4. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французского языка (на франц. мові). – Л., 1970.

5. Потоцкая Н.Н. Стилистика современного французского языка. – М., 1967.

6. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского языка. – М., 1991.

7. Bally Ch. Traité de stylistique française, 3-ième édition. – P., 1951.

8. Marouzeau J. Précis de stylistique française. – P., 1959.

9. Wilmet M., Grammaire critique du français, Paris, Duculot, 1997.

Лексикологія

Алефиренко Н. Современные проблемы семантики. – М.: Гнозис, 2005.

Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 1-ère partie.– Чернівці: ЧНУ, 2003.

Вацеба Р.В.,Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 2 - ème partie. Курс лекцій з лексикології французької мови. Частина 2-га. – Чернівці: Рута, 2004.

Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М., 1977.

Ганшина К.А., Петерсон М.Н. Современный французский язык. – М., 1984.

Greimas A. Sémantique structurale. – P.: Larousse, 1966. – 208 p.

Теоретична граматика

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология: Учеб. Для филол. фак. ун-тов – 2 изд. испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. – 312 с.

Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис: Для ин-тов и фак. иностр. языков. — М.: Высш. шк., 1981. — 208 с.

Gak V. S. Essai de grammaire fonctionnelle du français. — M., 1974. — 277p.

Васильева Н. М., Пицкова Я. П. Французский язык: Теоретическая грамматика: Морфология: Синтаксис. Уч. для ин-тов и фак. иностр. языков.- М., Высш. шк., 1991. 299 с.

Реферовская Е. А., Васильева А. К. Теоретическая грамматика современного французского языка. Часть I: Морфология – 2 изд. Л.: Просвещение, 1973. — 430 с.; Часть II. Синтаксис. — 357 с.

Історія мови

1. Аллендорф К. А. Очерк по истории французского языка.- М. 1959

2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.- М., 1936

3. Доза А. История французского языка- М., 1956.

Методика викладання іноземних мов

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

2. Beacco J.-C., Darot M., Analyse de discours et lecture de textes de spécialité,

BELC, Paris, 1977.

3. Beacco J.-C., Bouquet S., Porquier R., Niveau B2 pour le français (utilisateur/apprenant indépendant).Un referentiel, Didier 2004.

4. Beacco J.-C., Bouquet S., Porquier R., Niveau B2 pour le français (utilisateur/apprenant independant). Textes et references, Didier 2004.

5. Berard E., L’approche communicative. Théorie et pratiques, CLE International, “ Didactique des langues étrangères”, 1989.

6. Besse H., Porquier R., Grammaire et didactique des langues, Credif-Hatier,

LAL, 1984.

7. Bogaards P., Le vocabulaire dans l’apprentissage des langues étrangères,

Credif-Hatier, LAL, 1994.

8. Conseil de l’Europe, Cadre européen commun de reference pour l’apprentissage et l’enseignement des langues, Comité de l’éducation, Strasbourg, 1996, Didier, 2001.

9. Courtillon J., Elaborer un cours de FLE, Hachette, « F », 1991.

10. Cuq J.-P., Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, ASDIFLE, CLE International, 2004.

11. Cuq J.-P., Gruca I., Cours de didactique du français langue étrangère et seconde,

PUG, 2005.

12. Thierry A.-M., Analyse de méthodes, français langue étragère, CIEP, 1996

13. Y. Delatour , Grammaire pratique, Hachette , 2000.

14. Vicher A., Grammaire progressive du français, CLE, 2003.

Програма складена відповідно до програми державних іспитів для студентів філологічних та педагогічних факультетів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та

згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

 

Міністерство освіти та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

___________проф. Постоловський Р.М.

«_____» ________________2013 р.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти