ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Інститут економіки та бізнес-освіти

Кафедра маркетингу та управління бізнесом

 

МАРКЕТИНГ

 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

 

 


 

Умань – 2016


 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з

дисципліни «Маркетинг» включають тематику, етапи та основні вимоги до структури й змісту курсової роботи, правила її оформлення, правила захисту та визначають типові помилки студентів під час написання курсової роботи. Надано повний основний цифровий матеріал для виконання окремих розрахункових та досліджуваних робіт.

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт що призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю «Маркетинг», і можуть бути корисними студентам усіх форм навчання.

 

 

   
   
   
   
   

 

 


 

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Одним із видів індивідуальної роботи студентів є курсова робота, рівень підготовки якої свідчить про ступінь засвоєння ними здобутих знань. Написання цієї роботи з дисципліни «Маркетинг» передбачено навчальним планом підготовки студентів зі спеціальності «Маркетинг».

 

Мета написання студентами курсових робіт:

 

- закріпити, поглибити та узагальнити теоретичні знання, здобуті під час навчання;

 

- навчитися застосовувати їх у практичній діяльності для комплексного вирішення конкретного фахового завдання;

 

- навчитися самостійно опрацьовувати інформацію, наукову літературу, наукові праці;

 

- набути досвіду наукового дослідження: відбору, аналізу, систематизації наукового матеріалу, формулювання висновків, побудови наукового апарату.

 

Курсова робота дозволяє студентам розширити обсяг літератури з обраної теми, а також вибрати розділи дисциплін, які в ході занять розглядалися лише для ознайомлення.

 

Курсова робота –важливий етап підготовки майбутнього фахівця у ВНЗ.Науковий рівень цих завдань, грамотність викладення матеріалу, правильність оформлення, вміння студента у процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень, покликаний розкрити рівень сформованості загальних, ключових та професійних компетенцій, набутих студентом у процесі опанування навчального матеріалу. Робота повинна бути написана на основі ретельно опрацьованих наукових джерел, зібраного та опрацьованого конкретного матеріалу.

 

Курсова робота є самостійним дослідженням з обраної теми, повинна вирізнятися критичним підходом до вивчення літературних джерел; матеріал, який використовується з літературних джерел, має бути опрацьований, органічно пов'язаний з обраною студентом темою; виклад теми повинен бути конкретним, насиченим фактичними даними, порівняннями. Під час її написання слід узагальнити теоретичні матеріали з обраної теми з використанням відповідного апарату обґрунтування.


 

 


ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПІДГОТОВКОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Вибір і затвердження теми курсової роботи

 

Студенту надається право вибрати тему курсової роботи з тематики, що пропонується кафедрою. Вибір теми студент здійснює на початку вивчення дисципліни протягом першого тижня першого змістовного модуля.

 

Тема курсової роботи має бути актуальною і конкретною, мати практичну спрямованість. Назва (тема) повинна відповідати змісту роботи і розкривати її мету. Обираючи тему, слід враховувати наявність наукової та навчальної літератури, а також відповідних джерел з дисципліни «Маркетинг».

 

Студент може запропонувати власну тему курсової роботи за умови письмового погодження з керівником, обґрунтувавши своє рішення належним чином і враховуючи, що запропонована тема повинна бути актуальною й відповідати професійному спрямуванню дисципліни.

 

У разі потреби можна змінювати тему курсової роботи з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням з науковим керівником не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну виконання

 

Курсової роботи.

 

Оформлення спеціального бланка-завдання на курсову роботу(див.

 

дод. 2), в якому зазначається тема, план, а також термін подання готової курсової роботи на кафедру, здійснюється після закріплення за студентомтеми курсової роботи. Завдання підписується керівником та студентом.

 

Термін поданнязавершеної курсової роботи на кафедру–не пізніше

 

Ніж за два тижня до захисту.

 

Організаційна робота кафедри щодо підготовки та написання курсових робіт

 

Теми курсових робіт і призначення керівників ухвалюються на засіданні кафедри. Керівництво курсовими роботами, як правило, здійснюють найкваліфікованіші викладачі кафедри.

 

Основні обов’язки керівника курсової роботи:

 

- допомогти студенту визначити тему роботи, розробити її план;


 


- підібрати наукову літературу, яку студент повинен опрацювати під час підготовки до написання роботи;

 

- видати студенту завдання на написання курсової роботи;

 

- консультувати студента щодо послідовності виконання роботи, обсягу і змісту її окремих частин, методології теоретичного дослідження, збирання, аналізу та узагальнення фактичного матеріалу;

 

- перевірити календарний план підготовки та написання курсової роботи;

 

- інформувати кафедру про хід виконання студентами курсової роботи і випадки недотримання графіка виконання роботи;

 

- бути присутнім на захисті курсової роботи.

 

Довільна зміна теми курсової роботи не дозволяється.

 

Протягом першого тижня після ухвалення теми курсової роботи студент разом з керівником складає календарний план підготовки курсової роботи, зазначаючи строки виконання окремих етапів виконання дослідження (див. дод. 3). План затверджується на кафедрі. На підставі календарних планів складається розклад захисту студентами курсових робіт, який затверджується завідуючим кафедри. Студент виконує курсову роботу згідно із завданням докурсової роботи, яке погоджується з керівником.

 

Після опрацювання загальної та спеціальної літератури студент подає керівнику перший (чорновий) варіант плану курсової роботи. Приклади

оформлення змісту та складання розгорнутого плану курсової роботи

 

наведено у дод. 5. У міру надходження фактичного матеріалу план роботи поновлюється. У результаті повинні бути враховані всі зауваження та побажання керівника. Остаточний варіант плану ухвалюється керівником, з яким студент погоджує будь-які зміни у плані курсової роботи.

 

Процес виконання курсової роботи

1. Вибір теми, ознайомлення з проблематикою теми, обґрунтування її актуальності.

2. Закріплення теми,побудова плану курсової роботи.

3. Підбір та опрацювання літератури з теми курсової роботи.

4. Визначення мети, завдань, об’єкта, предмета та методів дослідження.

 

5. Викладення змісту роботи згідно з планом.

6. Формулювання висновків та рекомендацій.

7. Подання роботи керівнику для перевірки й рецензування.

8. Доопрацювання роботи в разі потреби з урахуванням зауважень керівника.

 

9. Реєстрація курсової роботи.

10. Подання роботи на захист.

11. Захист курсової роботи.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна містити:

 

- титульну сторінку;

 

- завдання;

 

- зміст;

 

- перелік умовних скорочень (у разі потреби);

 

- вступ;

 

- основну частину;

 

- висновки;

 

- список використаних джерел;

 

- додатки (у разі потреби).

 

Титульна сторінка курсової роботи

 

Титульна сторінка повинна містити (див. дод. 4):

 

- назву міністерства;

 

- найменування вищого навчального закладу;

 

- назву кафедри, де виконується курсова робота;

 

- назву роботи;

 

- прізвище, ім’я, по батькові студента;

 

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

 

- місто й рік виконання роботи.

 

Зміст

 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменуваннята номери початкових сторінок усіх розділів, підпунктів (якщо вони є й мають заголовок),зокрема, вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

 

Перелік умовних скорочень

 

Якщо в курсовій роботі використано специфічну термінологію, маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути поданий в курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщено перед вступом.

 

Перелік слід друкувати у дві колонки, зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення,а справа – їх детальну розшифровку.

 

Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, то перелік не складають, а розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.


 

 


Вступ

 

Вступ розкриває сутність та стан наукової проблеми та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності:

- актуальність;

 

- об’єкт дослідження;

 

- предмет дослідження;

 

- мета;

 

- завдання;

 

- методи дослідження;

 

- аналіз використаних джерел;

 

- структура та обсяг курсової роботи.

 

Актуальність теми (обґрунтування доцільності роботи).Студентповинен впевнено довести, що його звернення до обраної теми не випадкове, а викликане об’єктивними причинами (підвищена зацікавленість в суспільстві чи науці, злободенність, недостатнє дослідження та ін.). На основі цього виокремлюється проблема, на вирішення якої і будуть спрямовані дослідження. Формулювання студентом актуальності свідчить, наскільки правильно він оцінює цю тему з точки зору своєчасності та соціальної значущості, характеризує його наукову зрілість та професійну підготовку.

 

Об’єкт дослідження–це частина реальної дійсності,яка підлягаєдослідженню, тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обране для вивчення.

 

Предмет дослідженняміститься в межах об’єкта і конкретизує,що самев об’єкті буде вивчатися.

 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора курсової роботи, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, що зазначається на титульному аркуші як її назва.

 

Метою курсової роботиє дослідження проблем,визначених обраноютемою, а також напрямів і методів їх вирішення. Мету роботи слід формулювати стисло та конкретно. Вона повинна витікати з обґрунтування актуальності теми. Таким чином, мета курсової роботи полягає у встановленні, виявленні наукових фактів, формулюванні закономірностей, обґрунтуванні найбільш ефективних шляхів дослідження теми.

 

Завдання курсової роботи–це послідовні етапи дослідницької роботи,спрямовані на досягнення поставленої мети. Завдання повинні розкривати, конкретизувати мету дослідження і в цілому бути адекватні цій меті. Для формулювання завдань використовують такі терміни: «проаналізувати», «розкрити», «виявити», «дослідити», «встановити», «з’ясувати», «визначити», «обґрунтувати», «окреслити» тощо.


 


Методи дослідження.У курсовій роботі подають перелік використанихметодів дослідження для досягнення в роботі мети. Перерахувати їх треба не окремо від змісту роботи, а стисло та змістовно визначаючи, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Щоб отримати достовірні результати, слід використовувати різні методи.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти