ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Етапи проведення соціологічного дослідження

Виділяється декілька етапів дослідження: підготовчо-організаційний, масове збирання та обробка даних, їх аналіз і підготовка висновків, впровадження отриманих результатів у практику.

Кожний етап якісно відрізняється один від одного, але без послідовного вирішення завдань одного етапу неможливо переходити до наступного.

 

Найбільш складним є підготовчий етап дослідження, тому що він являє собою теоретичну основу усіх інших дослідницьких процедур. Помилки та прорахунки, допущені на цьому етапі, дуже важко або й неможливо виправити у подальшому. І відповідно витрати часу на нього значно більші, ніж на всі інші етапи.

 

1. Підготовчий або підготовчо-організаційний етап включає обов’язково передпрограмне вивчення проблеми, складання та затвердження робочого плану дослідження, розробку та затвердження програми дослідження, підготовку інструментарію (розробка анкет, бланків інтерв’ю, інструкцій інтерв’юєрам, опитувачам та розмноження цих документів), випробування, перевірку інструментарію.

 

2. Другий етап – масове збирання та обробка даних являє собою збирання інформації, підготовку зібраних даних до обробки (відбраковка, узагальнення відкритих відповідей), обробку одержаної інформації.

 

3. Третій етап – це аналіз та інтерпретація даних. До нього входить аналіз результатів математичної обробки одержаної інформації, розробка висновків та пропозицій (рекомендацій) за результатами соціологічного дослідження, складання підсумкового документа про соціологічне дослідження (інформація, інформаційна або аналітична записка, звіт та додатки до нього).

 

4. Четвертий етап – це впровадження одержаних результатів у практику. Він має 2 частини: складання доповідної записки і підготовка проекту розпорядчого (директивного) управлінського документа щодо заходів чи пропозицій за результатами дослідження.

 

І етап дослідження є найскладнішим. Тому розглянемо його більш детально. Розпочинати роботу бажано з вивчення літератури, що присвячена цій проблемі, з ознайомлення з матеріалами досліджень з аналогічної тематики, з відповідними статистичними даними.

 

На цьому етапі також розробляються програма та робочий план дослідження; складається методика, встановлюється система збору первинних даних, готується програма їх обробки, обираються об’єкти дослідження.

 

Розробляється також робочий план соціологічного дослідження. Він має оперативний характер. У плані визначається послідовність проведення робіт та намічених процедур.

 

Він містить перелік основних етапів дослідження, методи збирання, обробки та аналізу інформації, види звітності, очікувані результати, матеріальні і трудові затрати, а також терміни виконання цих робіт

21.Роль програми робочого і робочого плану в підготовці, організації та проведенні соціологічного дослідження

Для проведення соціологічного дослідження потрібно чітко сформулювати тему, мету та його основні завдання. З’ясувавши суть проблемної ситуації, слід чітко зафіксувати проблему у назві дослідження. Потім визначають мету, яка визначає переважну орієнтацію, від якої залежить уся логіка здійснення і реалізації дослідження.

Формулювання гіпотез дослідження. Гіпотеза в КСД– це наукове припущення, яке висувають для можливого пояснення певних соціальних фактів, явищ і процесів, яке треба підтвердити або спростувати.

Успіх дослідження залежить не лише від ретельності і розробки методологічного розділу, а й від вироблення і запровадження у процес дослідження методико-процедурної частини методичного розділу програми КСД.

Відповідно до гіпотез, цілей і завдань дослідження будують стратегічний план соціологічного дослідження. Існує три варіанти стратегічного плану:

• пошуковий;

• аналітичний;

• експертний (експериментальний).

 

Робочий план дослідження складається на базі стратегічного плану і відображає основні процедурні заходи.

Структура робочого плану

Перший розділ – підготовчий (етап підготовки до польового дослідження):

Другий розділ – організаційно-методичний (передбачає з’ясування таких питань що треба зробити? де? коли? терміни?)

Третій розділ – обробка отриманої соціологічної інформації:

• вибракування анкет, в яких немає відповідей на ключові питання;

• кодування запитань;

• введення інформації в ЕОМ;

• обробка інформації, що дозволяє отримати зведені таблиці;

• графіки, діаграми тощо.

Четвертий розділ – аналітичний:

• підготовка звітів за результатами дослідження, що містять висновки, практичні рекомендації щодо розв’язання проблеми.

Форми і засоби збору соціологічної інформації та узагальнення інформації

Методи збору соціологічної інформації

1.Метод спостереження в соціологічних дослідженнях. Методика та класифікація спостережень прийшла до соціології з антропології. Спостереження поведінки якоїсь групи збоку із реєстрацією у спеціальному бланку типів дій, реакцій, форм стосунків тощо, це є невключене спостереження. Якщо ж соціолог включається у групу (анонімно або ні), за якою спостерігає, то це включене спостереження. Сфера охоплення соціологічного спостереження рівна або вужча від сфери інтерв’ю.

Види спостережень:

1) польове – застосовується в реальній життєвій ситуації;

2) лабораторне – умови навколишнього середовища визначає дослідник;

3) невключене – дослідник перебуває поза процесом чи явищем, які вивчає;

4) включене – дослідник тією чи іншою мірою включений у досліджуваний процес.

2.Опитування – метод збору соціальної інформації про досліджуваний об’єкт під час беспосереднього спілкування з респондентом (опитуваним) шляхом реєстрації відповідей на сформульовані питання.

Для одержання достовірної інформації необхідно, щоб опитуваний:

1) сприйняв потрібну інформацію;

2) правильно зрозумів її;

3) обрав адекватну відповідь на поставлене питання.

Найпоширеніші види опитування – анкетування і інтерв’ю.

Анкета – розмножений документ, що містить в середньому 30-40 питань, адресованих респондентам – об’єкту дослідження. Питання діляться на два основних типи – закриті і відкриті. У відкритих – вимагається власна думка респондента, у закритих – в вигляді тесту.

Види анкетного опитування: суцільний і вибірковий. Суцільний – це перепис населення, а також поголовне опитування всіх членів певної соціальної групи. Вибіркове опитування засновується на вибірковій сукупності (на відміну від генеральної сукупності – всього населення або всієї соціальної групи).

Інтерв’ ю - метод збору соціологічної інформації, що грунтується на безпосередній бесіді інерв’юєра з респондентом. В інтерв’ю питання читає спеціаліст. Якщо форма та порядок питань суворо зафіксовані, то це стандартизоване інтерв’ю, а коли визначені тільки план, тема та ключові питання, а конкретні питання видумує сам інтерв’юєр, це нестандартизоване інтерв’ю.

3. Експеримент – спосіб одержання інформації щодо кількісних і якісних змін показників діяльності і поведінки соціального об’єкту внаслідок впливу на нього деяких керованих і контрольованих чинників.

Види експерименту

1) польовий – коли соціальний об’єкт перебуває в природних умовах свого функціонування;

2) лабораторний – коли експериментальна ситуація і сам об’єкт формуються штучно;

3) науково-дослідний- перевіряється гіпотеза, яка містить нові елементи наукового знання;

4) паралельний- порівняння стану двох об’єктів в один і той же час;

5) контрольований та неконтрольований.

4. Аналіз документів - використання в дослідженні спеціального матеріалу, в якому фіксується інформація про певні факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини.

: Види документів

1) письмові (всі види друкованої і рукописної продукції)

2) іконографічні (відео-, кіно-, фотодокументи, картини, гравюри

тощо);

3) фонетичні (радіо-магнітофонні записи, грамплатівки, диски

тощо);

4) офіційні ( закони, укази) і неофіційні (листи, щоденники)

5) первинні (стенограми, протоколи, анкети) і вторинні (відгуки,

звіти)

Основним підсумковим документом соціологічного дослідження є звіт про науково-дослідну роботу, який включає до себе обов’язкові розділи: титульний лист, список виконавців, реферат, зміст, перелік умовних позначень і символів, вступ, основна частина, заключення, список використаної літератури, додатки. Загальні вимоги до звіту: чіткість, логічність викладу, аргументованість основних положень, висновків, обгрунтованість рекомендацій і пропозицій.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти