ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є адаптація концептуальних засад діяльності підприємств різних виробничих напрямів до ринкового середовища. Успішне функціонування підприємств за мінливих ринкових умов передбачає системне застосування економічно обґрунтованих, дієвих та ефективних маркетингових інструментів, зорієнтованих на довгострокові стосунки із цільовими споживачами. Системоутворюючим чинником забезпечення актуальності підприємств на ринку вбачається стратегічний маркетинг як професійна діяльність, спрямована на ідентифікацію напрямів та діапазону діяльності підприємства на довгострокову перспективу, що дозволяють досягти переваг у мінливому середовищі за рахунок конфігурації ресурсів та компетенцій з метою досягнення цілей усіх зацікавлених сторін.

З огляду на це метою дисципліни вбачається підготовка фахівців, що були б спроможні здійснювати ефективне багаторівневе стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства, що здійснюється з метою максимального задоволення споживацького попиту й, в кінцевому підсумку, – отримання прибутку підприємством. Успішність стратегічного маркетингу значною мірою залежить від економічно обґрунтованих принципових рішень щодо імплементації довгострокової концепції функціонування підприємства та окремих стратегічних бізнес-одиниць, тому завдання дисципліни – це озброєння слухачів курсу знаннями й уміннями щодо формування місії підприємства, багаторівневої системи його стратегічних орієнтацій, обґрунтування рішень щодо стратегічних позицій, варіантів та інструментарію реалізації стратегій.

Курс «Стратегічний маркетинг» пов’язаний із такими дисциплінами, як «Маркетинг», «Стратегія підприємства», «Планування діяльності підприємства», «Потенціал підприємства», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

В процесі вивчення курсу студент повинен знати: сутність стратегічного маркетингу підприємства; чинники зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; джерела конкуренції, чинники конкурентоспроможності; сутність стратегічних можливостей підприємства; складові процесу управління стратегічними можливостями; рішення, які приймаються у корпоративному управлінні; базові бізнес-стратегії підприємства; методичні засади управління корпоративним портфелем; напрями та методи стратегічного розвитку; умови стратегічного успіху підприємства; алгоритм створення стратегії маркетингової діяльності підприємства.

Студент повинен вміти: оцінити стратегічну позицію та стратегічні варіанти розвитку підприємства і запропонувати заходи щодо її реалізації; ідентифікувати стратегічну нішу підприємства; оцінити стратегічні можливості підприємства; визначити основні засади корпоративного управління; визначити напрями вдосконалення якості послуг; обґрунтувати стратегічні бізнес-одиниці підприємства; запропонувати альтернативні конкурентні стратегії; визначити напрям та метод розвитку маркетингової діяльності підприємства на стратегічну перспективу; обґрунтувати організаційну структуру підприємства, адекватну його стратегічним маркетинговим цілям; розробити систему управління стратегічними змінами підприємства.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Методичним забезпеченням дисципліни «Стратегічний маркетинг» є відповідна програма, навчально-методична література з рекомендованого переліку, конспект лекцій.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

ТЕМА 1. Вступ до стратегічного маркетингу

Сутність стратегічного маркетингу як комплексу заходів, що визначають напрям та діапазон діяльності підприємства на довгострокову перспективу, які дозволяють досягати переваг у мінливому середовищі за рахунок конфігурації ресурсів та компетенцій з метою задоволення потреб зацікавлених сторін. Понятійний апарат стратегічного маркетингу. Роль стратегічного маркетингу в ринковій економічній системі. Стратегічний маркетинг в різних секторах (малий бізнес, транснаціональні корпорації, виробничі й сервісні підприємства, державний сектор, некомерційні організації). Різноманітні підходи до тлумачення стратегії підприємства. Класифікація маркетингових стратегій. Проблеми стратегічного маркетингу.

 

ТЕМА 2. Маркетингове стратегічне планування

Сутність маркетингового стратегічного планування як процесу прийняття управлінських рішень щодо стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації суб’єкта господарювання до мінливого зовнішнього середовища, внутрішньої організації. Принципи, бар’єри та методологічні аспекти стратегічного планування. Рівні формування та реалізації стратегії підприємства. Стратегічні ініціативи. Стратегічна позиція, стратегічні варіанти. Елементи стратегічного управління.

ТЕМА 3. Маркетингове середовище підприємства

Поняття маркетингового середовища, його роль у стратегічному плануванні маркетингової діяльності підприємства. Мета та завдання аналізу маркетингового середовища. Сутність та фактори маркетингового макросередовища. Ключові важелі змін зовнішнього середовища та його впливу на діяльність підприємства. Ромб Портера. Сутність та чинники впливу маркетингового мікросередовища. Схема п’яти сил Портера. Методичні підходи до оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища. SWOT-аналіз зовнішнього середовища як метод оцінки потенційних можливостей на довгострокову перспективу діяльності підприємства. Розробка можливих сценаріїв розвитку бізнес-середовища підприємства, що ґрунтуються на групуванні ключових зовнішніх чинників впливу та важелів змін. Джерела конкуренції. Ключові фактори успіху підприємства у стратегічній перспективі. Стратегічні ніші.

 

ТЕМА 4. Маркетингова стратегічна сегментація. Формування та вибір цільових сегментів підприємства

Сутність маркетингової стратегічної сегментації як основного методу аналізу ринку конкретного підприємства. Мета і фактори маркетингової стратегічної сегментації. Маркетингові стратегії у контексті рівня сегментації ринку. Передумови стратегічних можливостей підприємства. Сутність цільового сегмента як такого ринкового сегмента, на який підприємство орієнтує свою діяльність з метою ефективного функціонування. Ідентифікація цільового сегмента підприємства. Стратегії вибору цільового ринку: односегментна концентрація; товарна спеціалізація; сегментна спеціалізація; селективна спеціалізація; повне охоплення ринку. Переваги та ризики, пов’язані із використанням стратегій вибору цільового ринку, напрями нейтралізації негативних бар’єрів.

ТЕМА 5. Маркетингові стратегії росту

Сутність та види маркетингових стратегій росту. Матриця І. Ансоффа «товар-ринок». Стратегії інтенсивного росту: порівняльний аналіз та характеристика за видами. Стратегії інтегративного росту: порівняльний аналіз та характеристика за видами. Поняття диверсифікації як стратегічної орієнтації підприємства: порівняльний аналіз та характеристика за видами. Пов’язана та непов’язана диверсифікація.

ТЕМА 6. Маркетингові стратегії диференціації та позиціонування

Сутність та види стратегій диференціації: товарна диференціація; сервісна диференціація; кадрова диференціація; іміджеві диференціація. Ланцюжок цінностей М. Портера. Мотивація підприємств щодо підвищення їх товарної та географічної диференціації. Вплив ступеня товарної та географічної диференціації на комерційний успіх підприємства. Сутність та види стратегії позиціонування. Найпоширеніші помилки під час застосування стратегій диференціації та позиціонування, напрями нейтралізації їх дії.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти