ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ

КОНТРОЛЬ

 

1. Поняття стратегічного маркетингу.

2. Методичні підходи до тлумачення поняття «стратегія підприємства».

3. Категоріальний апарат стратегічного маркетингу.

4. Роль стратегічного маркетингу в ринковій економічній системі.

5. Стратегічний маркетинг в різних секторах економіки.

6. Класифікаційна характеристика маркетингових стратегій.

7. Ієрархія корпоративних стратегій.

8. Сутність маркетингового стратегічного планування.

9. Принципи та бар’єри стратегічного планування.

10. Методологічні аспекти стратегічного планування.

11. Рівні формування та реалізації стратегії.

12. Елементи стратегічного управління.

13. Сучасні тенденції, що впливають на ідентифікацію стратегії підприємства.

14. Поняття маркетингового середовища, його роль у стратегічному плануванні маркетингової діяльності підприємства.

15. Мета та завдання аналізу маркетингового середовища.

16. Сутність та фактори маркетингового макросередовища.

17. Ключові важелі змін зовнішнього середовища та його впливу на діяльність підприємства.

18. Джерела конкуренції: схема п’яти сил. Ромб Портера.

19. Сутність та чинники впливу маркетингового мікросередовища. Схема п’яти сил Портера.

20. Методичні підходи до оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища.

21. Оцінка ринкових шансів й потенційних загроз. SWOT- аналіз зовнішнього середовища.

22. Розробка можливих сценаріїв розвитку бізнес-середовища підприємства.

23. Джерела конкуренції.

24. Ключові фактори успіху підприємства у стратегічній перспективі.

25. Визначення стратегічного цільового споживача. Стратегічні ніші.

26. Сутність маркетингової стратегічної сегментації.

27. Мета та фактори маркетингової стратегічної сегментації.

28. Маркетингові стратегії у контексті рівня сегментації ринку.

29. Передумови стратегічних можливостей підприємства.

30. Сутність та ідентифікація цільового сегмента.

31. Стратегії вибору цільового ринку.

32. Переваги та ризики, пов’язані із використанням стратегій вибору цільового ринку, напрями нейтралізації негативних бар’єрів.

33. Сутність та види маркетингових стратегій росту.

34. Матриця І. Ансоффа «товар-ринок».

35. Стратегії інтенсивного росту: порівняльний аналіз та характеристика за видами.

36. Стратегії інтегративного росту: порівняльний аналіз та характеристика за видами.

37. Поняття диверсифікації як стратегічної орієнтації підприємства: порівняльний аналіз та характеристика за видами.

38. Пов’язана та непов’язана диверсифікація.

39. Сутність та види стратегій диференціації.

40. Ланцюжок цінностей М. Портера.

41. Мотивація підприємств щодо підвищення їх товарної та географічної диференціації.

42. Вплив ступеня товарної та географічної диференціації на комерційний успіх підприємства.

43. Сутність та види стратегії позиціонування. Найпоширеніші помилки під час застосування стратегії позиціонування, напрями нейтралізації їх впливу.

44. Сутність маркетингового управління портфелем бізнесу підприємства.

45. Ідентифікація підприємством стратегічних бізнес-одиниць.

46. Методологічний інструментарій та завдання портфельного аналізу.

47. Ресурси та ключові компетенції підприємства, їх унікальність.

48. Стратегічна модель М. Портера: напрями реалізації, переваги та ризики.

49. Матриця Бостонської консультативної групи (БКГ): сутність, алгоритм побудови, переваги та недоліки.

50. Матриця «Мак Кінсі–Дженерал Електрик»: фактори, алгоритм побудови, переваги та недоліки.

51. Ідентифікація стратегічних зон у матриці «Мак Кінсі–Дженерал Електрик».

52. Головні сучасні тенденції в портфельному управлінні.

53. Сутність конкурентної переваги підприємства. Сфера конкурентних переваг.

54. Довгострокова конкурентна перевага, чинники впливу на довгостроковість сильної сторони.

55. Зовнішні конкурентні переваги.

56. Внутрішні конкурентні переваги. Нова матриця БКГ.

57. Конкурентна стратегія у гіперконкурентних умовах.

58. Співвідношення між конкуренцією та співробітництвом.

59. Види маркетингових конкурентних стратегій.

60. Маркетингові стратегії ринкового лідера.

61. Маркетингові стратегії челенджерів.

62. Маркетингові стратегії послідовників.

63. Маркетингові стратегії нішерів.

64. Ключові питання організаційного забезпечення успішності стратегічного маркетингу підприємства.

65. Вплив розподілу відповідальності та повноважень всередині підприємства на прийняття операційних і стратегічних рішень.

66. Взаємовплив стратегічної орієнтації підприємства та його організаційної структури.

67. Дилема організаційної діяльності, спрямованої на досягнення комерційного успіху підприємства.

68. Сутність діапазону стратегічних змін маркетингової діяльності підприємства.

69. Ключові елементи управління стратегічними змінами.

70. Вплив різних аспектів організаційного контексту на програму стратегічних змін.

71. Типологія стратегічних змін, контекстні чинники та їх вплив на зміст програми стратегічних змін.

72. Роль різноманітних провідників змін та основні стилі управління змінами.

73. Значення стратегічного лідерства в управлінні стратегічними маркетинговими змінами.

74. Важелі прискорення стратегічних маркетингових змін.

75. Моніторинг результатів імплементації стратегії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів за різні види роботи студентів та алгоритм визначення підсумкової оцінки студента:

Ø Відвідування занять (кількість відвіданих занять * 1 + 3 бала) : максимум 30 балів;

Ø Вчасне виконання письмових завдань (сума набраних оцінок за п’ятибальною шкалою * 0,4 + 2): максимум 20 балів;

Ø Відповіді на практичних та участь у семінарських заняттях (середній бал за п’ятибальною шкалою * 8, при наявності хоча б 6 оцінок): максимум – 40 балів;

Ø Підготовка доповіді на семінар-конференцію: максимум 10 балів.

Загальна максимальна сума балів за всі види робіт – 100 балів.

 

Шкала оцінювання студентів за кредитно-модульною системою

За шкалою ECTS За національною шкалою Залікові оцінки За шкалою в балах
Екзамен Залік
А Відмінно Відмінно Зараховано 90-100
ВС Добре Добре 75-89
DE Задовільно Задовільно 60-74
FX Незадовільно з можливістю повторного складання Незадовільно Не зараховано 35-59
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-34

РЕСУРСИ

1. Альбеков А. У. Логистика коммерции /А. У. Альбеко, В. П. Федько, О. А. Митько. – Ростов-на Дону: Феникс, 2001. – 512 с.

2. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер [Пер. с англ. под общей ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 400с. – (Сер. «Теория и практика менеджмента»).

3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф [под ред. Л. И. Евенко]. – М.: Экономика, 1989. – 392 с.

4. Баззел Р. Информация и риск в маркетинге / Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун [под ред. М. Р. Ефимовой]. – М.: Финстатинформ, 1993. – 96 с.

5. Бауэрокс Дональнд Дж. Логистика интегрированная цепь поставок / Бауэрокс Дональнд Дж., Клосс Дейвид Дж. [пер. с англ.]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

6. Беляевский И. К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: учеб. пособ. / И. К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

7. Бизнес-презентация: подготовка и проведение. – 100 рекомендаций / С. Ребрик. – М.: Эксмо, 2006. – 120 с.

8. Блэкуэлл Д. Поведение потребителей / Д. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. [под ред. Л. А. Волковой]. – 9-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 624 с.

9. Бурлаков А. Н. Стратегический маркетинг / А. Н. Бурлаков, С. С. Голик, Т. И. Чаюн. – 1995. – 87 с.

10. Власова Н. О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб. / Н. О. Власова, Ю. В. Пономарьова. – Харків, 2003. – 144 с.

11. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятиях / Л. Водачек, О. Водачкова. – М.: Экономика, 1989.

12. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Войчак . – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

13. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002.– 384 с.

14. Герасименко В. В. Эффективное ценообразование: Рыночные ориентиры / В. В. Герасименко. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1977. – 160 с.

15. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. / В. Г. Герасимчук. – К.: Вища шк., 1995. – 327 с.

16. Голубков Е. П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е. П. Голубков, Е. Н. Голубкова, В. Д. Секерин. – М.: Экономика, 1993. – 224 с.

17. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е. П. Голубков. – М.: Финпресс, 2000. – 289 с.

18. Гончаренко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів / С. С. Гончаренко. – К.: Лібра, 1998. – 384 с.

19. Гончарова Н. П. Маркетинг инновационного процесса: Уч. пособ. / Н. П. Гончарова, П. Г. Перерва. –К.: Вира-Р, 1998. – 267 с.

20. Джобберр, Девид. Принципы и практика маркетинга: [пер. с англ.]: Уч. пособ. / Девид Джоббер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

21. Джон Ф. Литл. Основы маркетинг. Чего хотят ваши потребители. Надежный способ это выяснить. – Ростов н /Д: «Феникс», 1997. – 400с.

22. Джонсон, Джерри, Шоулз, Кивен, Уиттингтон, Ричард. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 800 с.

23. Дэй Д. Стратегический маркетинг / Д. Дей. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 640 с.

24. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А. Ю. Егоров. – М.: СП «Вся Москва», 1994. – 256 с.

25. Есипов В. Е. Оценка бизнеса / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. – СПб.: Питер, 2002. – 416 с.

26. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: Учебное пособие / В. С. Ефремов. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 192 с.

27. Євдокимов Ф.І. Азбука маркетингу: Навч. посіб. [3-є вид., переробл. і доп.] / Ф. І. Євдокимов, В. М. Гавва. – Д.: Стакер, 1998. – С. 432.

28. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібн. / Л. Ф.Єжова. – К.: КНЕУ, 2002. – 560 с.

29. Жих Е.М. Маркетинг: Как завоевать рынок? / Е. М. Жих, А. П. Панкрухин, В. А. Соловьев. – Л.: Лениздат, 1991. – 139 с.

30. Завьялов П. С. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов – сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). – 2-е изд., перераб. и доп. / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. – М.: Междунар. отношения, 1991. – 416 с.

31. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Підручн. / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 266 с.

32. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник / В. Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

33. Карпов В. А. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: Навч. посіб. / В. А. Карпов, В. Р. Кучеренко. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.

34. Косенков С. І. Маркетингові дослідження / С. І. Косенков.. – К.: Скарби, 2004. – 464 с.

35. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой; Науч. ред. и вступ. ст. Б. А. Соловьёв. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. –272 с.

36. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. / Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. – М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

37. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: « Ростинтэр», 1996. – 704 с.

38. Крэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга… / Пер. с англ. К. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2000. –496 с.

39. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посіб. / Т. І. Лукянець. – К.: КНЕУ, 2000. – 380 с.

40. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. розробка / Уклад. О. Г. Звьоздкіна. – К.: МАУП, 1998. – 84 с.

41. Мотивация и личность / Абрахам Малоу. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.

42. Нареш Малхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных / Пер с англ. Нареш Малхотра. – К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. – 768 с.

43. Овечкина Е. А. Маркетинговое планирование: Конспект лекций / Е. А. Овечкин. – К.: МАУП, 2002. – 264 с.

44. Окландер М. А. Контуры экономической логистики. – К.: Наукова думка, 2000. – 174 с.

45. Осентон Т. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 304 с.

46. Осипова Л. В. Основы коммерческой деятельности: Уч. для вузов / Л. В. осипова, И. М. Синяєва. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324 с.

47. Основы маркетинга / Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Издат. дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

48. Пелішенко В. П. Маркетинговій менеджмент: Навч. посіб. / В. П. Полішенко. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 200 с.

49. Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг / Е.В. Песоцкая. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.

50. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

51. Портер М. Э. Конкуренция: Учеб. пособ. / М. Э. Портер. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.

52. Прауде В.Р. Маркетинг: Навч. посіб. / В. Р. Прауде, О. Б. Білий. – К.: Вища шк., 1994. – 256 с.

53. Про власність: закон України // ВВР України. – 1991. – № 20. – С. 249.

54. Про захист прав споживачів: Закон України // Голос України. – 1991. – 12 черв. – С. 3-5.

55. Про зовнішньоекономічну діяльність: закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

56. Про інвестиційну діяльність: закон України // від 18 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 646.

57. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України // ВВР України. – 1992. – № 21.

58. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України // Голос України. – 1994. – 16 лют. – С. 3-5.

59. Про охорону прав на промислової знаки: Закон України // Голос України. – 1994. – 17 лют. – С. 4-5.

60. Про підприємництво: закон України // ВВР України. – 1991. – № 24. – ст. 272.

61. Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі. – Указ Президента України № 1042002 від 5 лютий 2006 р.

62. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе / Под ред. Л. Г. Зайцева, 1966. – 80 с.

63. Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе. Пер. с англ. / Под ред. Л. Г. Зайцева и др. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 351 с.

64. Савельєв Є. В. Маркетинг нового продукту: Навч. посіб. / Є. В. Савельєв. – К.: Вища шк., 1994. – 116 с.

65. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т. 1. – Київ, 1998. – 368 с.

66. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т. 2. – Київ, 1998. – 416 с.

67. Теория маркетинга / Под ред. М. Бейкера.– СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

68. Ткаченко Л. В. Маркетинг послуг: підручн. / Л. В. Ткаченко. – Київ: Центр навальної літератури, 2003. – 192 с.

69. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник: 3-е изд., перераб. и доп. / Р. А. Фатхутдинов. – СПб.: Питер, 2003. – 446 с.

70. Фомичев С. К. Основы управления качеством: Учеб. пособ. / С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. – К.: МАУП, 2000. – 196 с.

71. Цацулин А. Н. Ценообразование в системе маркетинга / А. Н. Цацулін. – М.: Филин, 1997. – 295 с.

72. Шканова О. М. Маркетинг послуг: Навч. посібн. / О. М. Шканова. – К.: Кондор, 2003. – 304 с.

73. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. / О. М. Шкапова. – к.: МАУП, 2003. – 160 с.

74. Эванс Дж. Маркетинг. [пер. с англ.] / Дж. Эванс, Б. Берман. – «Сирин», 2001. – 308 с.

75. Янчевский В. Г. Менеджмент, маркетинг, бизнес: Деловым людям о предпринимательстве / В. Г. Янчевский. – Мн.: Полымя, 1992. – 106 с.

 


 

 

Підписано до друку 24.05.2012 р.

Умов. друк. арк. 3,6

Наклад 300 примірників. Зам.

Житомирський національний

агроекологічний університет, 2012

10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти