ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано

 

 

Зав. кафедри ЕТС Ситник О.О.

Укладачі:

Розен В.П.

Соловей О.І.

Самойлик О.В.

Курбака Г.В.

Семко І.Б.

 

Відповідальний редактор

Рецензент Яценко І.В.

 

 

Черкаси ЧДТУ 2012

 

 

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання» / Укладачі: В.П. Розен, О.І. Соловей, О.В. Самойлик, Г.В. Курбака, І.Б. Семко. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – 19 с.

 

Рецензент Яценко І.В.

 

Методичні вказівки спрямовані на формування у студентів вмінь до самостійної роботи на первинній посаді інженера-електрика, накопичення матеріалів для виконання дипломного проекту, поглиблення та закріплення теоретичних знань, надбуття досвіду організаційної роботи в колективі.

 

Зміст

 

Вступ…………………………………………………………………….........  
1 Мета і завдання практики………………....................................................  
2 Місця та розподіл терміну практики ….…………………………..……..  
3 Охорона праці, техніка безпеки………………………..…………………  
4 Охорона практики ……………………………………..……………….....  
  4.1 Керівництво практикою…………………………………………….  
  4.2 Обов’язки студентів…………………………………………………  
  4.3 Вимоги до звіту……………………………………………………...  
  4.4 Підбиття підсумків практики …………………………..……….…  
5 Зміст практики…………………………………………………………….  
  5.1 Питання, що підлягають вивченню……………………………….  
  5.2 Лекції, бесіди, екскурсії під час практики………………………..  
6. Тематика випускної роботи та індивідуальні завдання………………...  
Література…………………………………………………….……………...  
Додаток А. Структура пояснювальної записки............................................  
Додаток Б. Правила оформлення пояснювальної записки...........................  
Додаток В. Оформлення конструкторських графічних документів...........  
Додаток Г. Зразок титульної сторінки пояснювальної записки………….  

 

ВСТУП

Відповідно до навчального плану за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» переддипломна практика бакалавра для студентів денної форми навчання проводиться у восьмому семестрі протягом трьох тижнів. а також після десятого семестру для студентів навчання без відриву від виробництва на протязі трьох тижнів.

Під час практики студенти, спираючись на здобуті знання в університеті, опановують відповідні вміння та навички виконання різних практичних завдань бакалавра з напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології».

Переддипломна практика бакалавра проводиться після закінчення повного курсу теоретичного навчання і є етапом збирання й опрацювання матеріалів для випускної роботи (ВР) бакалавра.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Основною метою практики є безпосередня практична і теоретична підготовка до самостійної роботи на первинній посаді бакалавра з енерговикористання, накопичення матеріалів для виконання випускної роботи, поглиблення та закріплення теоретичних знань, надбання досвіду організаційної роботи в колективі.

Завдання практики: вивчення організації проектно-конструкторської роботи, порядку розробки, проходження та затвердження проектної, технічної і конструкторської документації, методики проектування і використання обчислювальної та комп’ютерної техніки у разі розробки проектів систем енергопостачання надбання практичних навичок з проектування і реконструкції систем енергопостачання ; надбання практичних умінь і навичок з проектування і модернізації енергопостачання ; збирання матеріалів для випускної роботи; узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення знань, отриманих протягом навчання в інституті; надбання практичних навичок, знань і вмінь професійної роботи.

Після проходження практики студенти мають знати:

– основні технологічні процеси підприємства; електротехнічне обладнання технологічних установок, силових електричних установок, енергетичну мережу підприємства, режими її роботи, основні характеристики і схеми; наслідки перерви енергопостачання головних об’єктів підприємства або міста; показники якості енергії та заходи щодо їх поліпшення; електричні схеми підприємства; основні методи з пошуку та ліквідації пошкоджень у мережах енергопостачання; правила та заходи з охорони праці і техніки безпеки; проблеми охорони природного середовища.

Студенти повинні вміти:

- аналізувати результати вимірів параметрів режимів енергоустановок з метою використання їх у проектних роботах;

- зібрати необхідні матеріали для проектування систем енергопостачання промислових підприємств, житлових, адміністративних та навчальних комплексів;

- проводити деякі дослідження в системах енергопостачання.

Студенти мають набути навички:

- з проектування систем децентралізованого енергопостачання, або можливість переходу на децентралізоване енергопостачання;

- експлуатації енергетичного обладнання;

- збирання інформації про енергоприймачі й енергообладнання: їх параметри, характеристики, режими роботи;

- складання схем електричних мереж;

- застосування комп’ютерної техніки у разі розрахунків параметрів систем енергопостачання;

- організації робіт з проектування та експлуатації систем енергопостачання;

- пошуку ефективних рішень і резервів в процесі енергоспоживання.

 

МІСЦЯ ТА РОЗПОДІЛ ТЕРМІНУ ПРАКТИКИ

 

Практика проводиться на підприємствах електричних мереж, промислових підприємствах, у проектних і проектно-дослідних організаціях з проектування систем енергопостачання, у будівельно-монтажних організаціях електричних мереж, у лабораторіях та підрозділах профілюючої кафедри.

Термін практики для студентів – три тижні, виробнича робота – шість тижнів.

Під час практики студенти можуть працювати на посадах, пов’язаних з дослідженням, проектуванням, будівництвом та експлуатацією систем енергопостачанням. Робочі місця студентів і календарний графік проходження практики складають керівники практики і узгоджують в організаціях, які дали згоду приймати студентів на практику.

Орієнтовний графік проходження практики для студентів

Дата Види робіт, об’єкти вивчення Кількість днів
  Прибуття, влаштування, інструктаж з техніки безпеки та охорони праці
  Ознайомлення зі структурою організації, технологією виробництва 1–2
  Ознайомлення зі генпланом, схемою енергопостачання організації 2–3
  Техніко–економічний аналіз системи енергопостачання 3–4
  Схеми і конструкція електричної і теплової мережі 2–3
  Навантаження в системі енергопостачання 1–2
  Вимоги до якості енергії 1–2
  Дослідження режимів роботи елементів системи енергопостачання 1–2
  Заходи: протипожежні, з охорони праці, захисту оточуючого середовища 1–2
  Спеціальна частина випускної роботи (виконується відповідно до теми індивідуального завдання, узгодженого з керівником проекту) 4–5
  Оформлення обхідного листа та повний розрахунок з організацією

Керівники практики залежно від конкретних умов проходження практики можуть змінити об’єкти вивчення, види робіт і терміни їх виконання.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ, ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Вивчення структури різних служб, цехів, дільниць, технології монтажу елементів систем енергопостачання, виконання робіт в енергоустановках необхідно звернути увагу на суворе дотримання правил техніки безпеки і технічної експлуатації енергоустановок, а також заходів протипожежної профілактики.

Уразі оформлення на роботу студенти-практиканти повинні отримувати інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, вивчають правила техніки безпеки, охорони праці, протипожежні заходи та виробничу санітарію.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

 

Офіційною основою для проведення практики студентів є договір між організацією і вузом.

Відповідно до графіка проведення робіт з організації практик студентів видається наказ по університету. У наказі про направлення студентів на переддипломну практику вказується університет, курс, група, прізвище, ім’я та по батькові студентів, термін практики, найменування підприємства або організації – бази практики кожного студента, прізвище ім’я та по батькові керівника практики від університету, а також, у разі необхідності, терміни перебування керівника на базі практики.

Згідно з цим наказом студенти отримують направлення на практику.

З моменту зарахування студента для проходження практики на нього поширюється загальне трудове законодавство, правила охорони праці та техніки безпеки, правила внутрішнього розпорядку даного підприємства , організації, науково-дослідного або проектного інституту.

На студентів-практикантів, що порушують правила внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, наказом керівника організації або інституту можуть накладатися стягнення, про що повідомляється у ректорат інституту, а також робиться запис у щоденнику студента.

Переддипломна практика проводиться відповідно до програми практики.

 

Керівництво практикою

Створення умов для успішного проходження практики, систематичний контроль за виконанням програми та календарного графіка покладається на керівників практики від підприємства, організації та вузу.

4.1.1 Обов’язки керівника практики від вузу

Керівник практики повинен заздалегідь ознайомитися з програмою практики; отримати у методиста кафедри відповідну кількість її примірників, оформити направлення на практику, разом зі керівником дипломного проекту визначити кожному студенту тему індивідуального завдання, зустрітися зі студентами та провести організацій ні збори.

На зборах керівник практики інформує студентів про термін і місця практики, ознайомлює з програмою практики, акцентуючи увагу на правилах охорони праці, техніки безпеки, поведінки на воді, транспорті, у побуті на особливості проходження практики на конкретних базах, називає адреси, маршрут, визначає час і місце зустрічі( за необхідністю), призначає старших зі студентів, котрі проходять практику на одній базі, нагадує їх обов’язки.

Керівник практики повідомляє студентам перелік документів, які необхідно мати з собою: паспорт, студентський квиток, трудову книжку (якщо вона є), посвідчення кваліфікаційного розряду робітничої професії зі спеціальності, копію диплому технікуму( для тих, хто має цю освіту).

Студенти отримують у керівника практики від інституту програми практики, направлення на практику, теми індивідуальних завдань, інформацію про особливості виконання програми та складання заліку.

 

4.1.2 Обов’язки керівника практики від організації, підприємства

Керівник практики від підприємства повинен зустрітися зі студентами у перший день практики і влаштувати їх на робочі місця; забезпечити проходження всіма студентами інструктажу з техніки безпеки та охорони праці; уточнити( за необхідністю) з керівником практики від інституту календарний графік проходження практики та індивідуальні завдання кожного студента, ознайомити студентів з Правилами внутрішнього розпорядку, підприємством; забезпечити виконання календарного графіка проходження практики, надати допомогу у зібранні необхідних матеріалів для дипломного проектування. Оцінити якість роботи кожного студента під час проходження практики.

 

4.2 Обов’язки студентів

Після закінчення останнього навчального семестру студенти повинні знати, на якому підприємстві, організації вони проходитимуть практику, термін практики, індивідуальні завдання та особливості їх виконання; прізвище, ім’я та по батькові керівника від інституту, його домашню адресу, телефон, місце та час зустрічі зі керівником на підприємстві(за необхідністю).

З прибуттям на практику студенти мають пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці (вступний і на робочому місці) з оформленням необхідної документації.

Під час практики на студентів поширюються правила внутрішнього розпорядку організації, підприємства. Виконання робіт дозволяється лише за умови забезпечення всіх заходів з техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки. Безпосереднє керівництво студентами у період практики покладається на керівників практики від виробництва та інституту.

Протягом практики студенти регулярно і самостійно працюють над виконанням графіка практики, збирають матеріали для дипломного проектування, підвищують теоретичний рівень підготовки.

Наприкінці практики на підприємстві, організації студенти оформляють щоденник і звіт з практики, здають технічну документацію, літературу, спецодяг та іншу власність підприємства, організації, отриману для тимчасового користування.

Вимоги до звіту

Письмовий звіт є основним документом, що пред’являється студентом зі складанням заліку. Готується звіт кожним студентом індивідуально на базі матеріалів практики. Він має форму пояснювальної записки або реферату, до яких можуть входити креслення , графіки, схеми, таблиці, ескізи та інші матеріали, які повинні висвітлити виконання програми практики та індивідуального завдання. Приблизний обсяг звіту 25–30 сторінок тексту. Титульний аркуш підписується автором, звіт перевіряє керівник від підприємства, підпис якого на титульному аркуші засвідчується печаткою. Печаткою у щоденнику студента засвідчується також відмітка про перебування його на практиці.

 

 

Перелік основних розділів для послідовного викладення матеріалів звіту з висновком про проходження практики та використаною літературою.

Щоденник студента є водночас посвідченням про відрядження на практику та журналом обліку роботи, яку виконує студент.

Допоміжні матеріали з оформлення пояснювальної записки наводяться у додатках А–Г.

 

Підбиття підсумків практики

Підсумок практики завершується захистом студентом звіту на кафедрі на протязі першого тижня після закінчення практики перед комісією до якої входять керівник практики від інституту, керівник дипломного проекту, викладач кафедри, призначений завідуючим кафедрою.

До захисту звіту допускаються студенти, які мають заповнені, підписані та засвідчені печаткою щоденник і звіт з доповненнями.

Оцінюються результати практики з урахуванням знань, отриманих студентом під час практики, оцінок керівників практики від підприємства, організації та інституту, якості виконання індивідуального завдання, якості оформлення щоденника та пояснювальної записки.

Якщо студент одержав незадовільну оцінку, то розглядається питання про його допуск до випускної роботи і подальше перебування в університеті.

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст практики визначає основні цілі і завдання: досягнення студентами необхідного рівня практичної підготовки для самостійної роботи на посадах бакалавра – електрика, бакалавра з енергетичного менеджменту у разі проектування, будівництва, реконструкції та експлуатації систем енергопостачання; закріплення та поглиблення теоретичних знань; збирання та опрацювання матеріалів для дипломного проектування.

 

Питання, що підлягають вивченню

В процесі практики студенти повинні знайти відповіді на такі питання:

– основні принципи побудови систем енергопостачання;

– генплан об’єкта (підприємства, організації, міста, або району та і ін.) з – розміщенням виробничих, адміністративних, житлових будівель, – технологічних та інженерних комунікацій, їх характеристик;

– техніко–економічний аналіз системи енергопостачання;

– схеми і конструкція електричної мережі;

– навантаження в системі енергопостачання;

– вимоги до якості енергії;

– дослідження режимів роботи елементів системи енергопостачання;

– заходи: з охорони праці, протипожежні, захисту оточуючого – середовища;

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти