ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Аналіз конкурентного оточення підприємства

Діяльність будь - якого підприємства, як правило, відбувається в жорстких умовах конкуренції.

Конкуренція – це економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і боротьби між підприємствами, що функціонують на ринку з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різноманітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку.

Ринок на якому ціна продукції визначається механізмом закону попиту і пропозиції має назву цілком конкурентного. Підприємства в цих умовах не ведуть між собою конкурентної боротьби.

Аналіз конкурентного оточення (ринку ) передбачає:

· оцінку галузевих факторів - циклу розвитку галузі; сезонність функціонування; загальні тенденції розвитку(розширення, скорочення);зміни в технології виробництва; наявність негативних умов діяльності (зниження попиту на продукцію, невикористані виробничі потужності, висока цінова конкуренція); середньогалузеві показники; наявність екологічних проблем і вимог, нормативних правових актів, що регулюють сферу діяльності; наявність і доступність матеріальних і трудових ресурсів; специфіка сфери діяльності;

· аналіз ринкових факторів - вивчення сегментів ринку;споживачів,клієнтів,а також конкурентів та постачальників.

Очевидно, що інтенсивність конкуренції буде вищою, якщо в галузі: дії мало великих фірм;сили фірм – конкурентів приблизно рівні; галузь характеризується повільними темпами росту, а ринок відноситься до ринків з фіксованою місткістю.

В процесі аналізу ринкових факторів( ринку) насамперед:

— визначаються його товарна структура та суб’єкти ринку – кількість продавців та покупців;

— розраховуються показники місткості ринку і ринкової частки продавців як відношення обсягу продукції, що продається, або купляється до загальної місткості ринку.

— оцінюють кон’юнктуру ринку(співвідношення попиту та пропозиції), розраховують показники ринкової концентрації;

— проводять оцінку ринкового потенціалу.

Сприятлива (позитивна) кон’юнктура ринку для продавців виникає за умови збільшення попиту і значно більш повільного росту загальної ринкової пропозиції, його стабільності або навіть зниження, що приводить до збільшення завантаженості потужностей, підвищення цін, росту прибутку.

Параметри оцінки структури ринку, на якому працює підприємство, характеризуються кількісними і якісними показниками.

Кількісні показники конкуренції (ринкової концентрації)наступні:

1.Коефіцієнт ринкової концентрації. Так, кількість підприємств, які діють в галузі чи на ринку визначити дуже складно, то можна скористатися шкалою різних діапазонів: 1 фірма;від 2 до 7 фірм; від 8 до 50 фірм; більше 50 фірм. Для більш точної оцінки ринку всередині кожного інтервалу можна розраховувати коефіцієнти концентрації ринку Ккр;

Де - обсяги реалізації j –ої великої фірми;

де - кількість великих фірм;

- обсяги реалізації к- ої більш меншої фірми;

де - число менших фірм.

В практиці аналізу використовують, так званий 5- фірмовий, чи 40- фірмовий показники концентрації, тобто частка 5 чи 40 великих фірм в загальному обсязі випуску галузі чи промисловості в цілому. Що вище значення коефіцієнта концентрації, тим ринок більш монополізований, концентрований.

2.Коефіцієнт Герфіндаля – Гіршмана(Кгг). Застосовується для оцінки ринкових можливостей дрібних виробників і продавців. Його розраховують , як суму квадратів часток всіх продавців.

де частка і-ої фірми на ринку.

Якщо Кгг , ринок вважають монополізованим (високо концентрованим);

Якщо коефіцієнт знаходиться в межах від 1000 до 2000 ринок помірно концентрований, якщо Кгг , ринок можна назвати немонополізованим.

3. Інтенсивність і форми концентрації. Інтенсивність конкуренції залежить від кількості конкурентів ї їх ринкових часток. Конкуренція буває ціновою, коли боротьба за покупця здійснюється за допомогою цінової політики. Для оцінки дії цінового фактору на ринку можна використати коефіцієнт цінового тиску (Кцт),який характеризує варіацію цін в просторі і часі. Що збалансованіший ринок, тим стабільніший розмах коливання цін, тим стійкіший середній рівень ціни.

Кцт – визначає ступінь відмінності цін в межах одного товару і товарної групи з однорідними властивостями. Найбільш простим показником є – розмах варіації( ), характеризує інтервал зміни ціни і опосередковано свідчить про диференціацію ринкових цін. Як правило для розрахунку Кцт застосовують коефіцієнт варіації:

де - середнє квадратичне відхилення;

-середня ціна ( при масових продажах середня ціна замінюється на модальну ціну).

Нецінова конкуренція здійснюється шляхом управління якістю і асортиментом, застосування рекламної компанії, збутової політики. Чим нижча інтенсивність конкуренції, тим привабливішим є сегмент для підприємств, які на ньому працюють.

Якісні показники ринкової структури визначаються такими характеристиками як наявність бар’єрів для входу на ринок потенційних конкурентів. При цьому вважають, якщо період адаптації виробника до вхідних бар’єрів не перевищує двох років, то такі бар’єри можна подолати і навпаки.

Аналіз конкурентного оточення передбачає також:

Оцінку покупців, насамперед за показниками: середня виручка чи прибуток, що припадає на одного покупця в загальному обсязі реалізації, рентабельність продаж, темпи росту продаж, середній строк погашення заборгованості, а також якісними індикаторами - кількість нових покупців, ступінь їх задоволеності, кількість покупців, що відмовилися від продукції (послуг).

Оцінку конкурентів на основі виробничих показників (величина потужності, її завантаженість, технологія, стан основних засобів, якісні характеристики персоналу, якість сировини і матеріалів), маркетингових показників ( ринковий потенціал, темп росту збуту, якість товару, цінова політика, система стимулювання збуту).

Оцінку постачальників на основі показників - питома вага постачальника в загальному обсязі поставок (межа суттєвості – 10% від загального обсягу поставок, досить великий обсяг поставок одним постачальником приводить до певної залежності підприємства), ціна на матеріали, чинна система знижок, умови оплати; номенклатура продукції, яку пропонує постачальник і терміновість поставок (чим ширший асортимент, тим вигідніший постачальник).

Ринковий потенціал підприємства (важлива складова стратегічного потенціалу) знаходить своє вираження у можливості суб’єкта господарювання суттєво впливати на загальні умови обігу продукції на ринку, а саме на рівень ціни, створювати труднощі проникненню на ринок іншим компаніям. Ознаками наявності у підприємства ринкового потенціалу можуть бути наступні критерії: ринкова частка вища за 35%, високий рівень витрат, що перевищує середньогалузевий (пов’язаний з адміністративними витратами у тому числі представницькими витратами, витратами на збут), наявність переваг у технології, високий рівень ціни, висока рентабельність активів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти