ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Стратегії створення конкурентних переваг.

Закони ринку підтверджують, що суб’єкти господарювання для успішної діяльності повинні мати свої конкурентні переваги. Конкурентні переваги – це характерний для певного підприємства (галузі) перелік факторів, що приносять йому переваги над іншими підприємства (їй над іншими галузями).

Фактор конкурентної переваги – це конкретний компонент зовнішнього/ внутрішнього середовища підприємства, за яким воно переважає конкуруючі підприємства

Конкурентна перевага може бути досягнута в будь – якому із основних напрямків:

· Надання більшої кількості благ, реалізація більш дешевого товару;

· Виправдання високих цін,підвищеною якістю продукції та сервісом (диференціація);

· Задоволення специфічної потреби вузької групи споживачів (фокусування).

Конкурентні переваги підприємства полягають у випереджені конкурентів за рахунок реалізації ринкових факторів успіху або ключових компетенцій. Компетенції підприємства є невід'ємною складовою його стратегічних активів, яка віддзеркалює комплекс колективного знання, досвіду та здібностей підприємства, що в поєднанні із унікальною технологією дозволяє створювати (підтримувати) конкурентні переваги та забезпечувати неповторну відмінність підприємства у певному ринковому оточенні.

Конкурентні переваги – те, на досягнення чого спрямовані всі стратегії в бізнесі, а саме: ті показники, які забезпечують перевершення конкурентів на ринку. Вони формуються під впливом різноманітних факторів: кращого використання ресурсів, капіталу, високої якості роботи, переваг у менеджменті, маркетингу, швидкої реакції на запити споживачів, випуску нових видів продукції, вигідного географічного розташування, надання покупцям широкого спектру додаткових послуг та інших.

Виділяють три основні сфери конкурентних переваг:

1. Організаційніпереваги охоплюють таке коло показників: високий рівень мобільності підприємства, його великі розміри, набутий досвід діяльності, фінансова могутність, ефективність менеджменту.

2. Функціональніпереваги охоплюють показники функціональних служб підприємства (маркетинг, виробництво, кадри): імідж фірми, розмір і кількість цільових ринків, знання споживачів і т.д.

3. Переваги, які засновані на взаємовідносинах із зовнішніми організаціями,охоплюють низку показників, які відтворюють імідж та набутий досвід роботи підприємства з фінансовими організаціями, торговельними посередниками, політичними організаціями, конкурентами, постачальниками.

Існують три наступні стратегії створення конкурентних переваг, сформовані М. Портером:

1. Лідерство у ціні. При застосуванні даної стратегії підприємство головну увагу приділяє зниженню витрат. Головними джерелами створення цінових переваг є: економія на масштабі; економія на різноманітті; оптимізація внутрішньофірмових зв’язків; інтеграція розподільчих мереж та систем постачання; оптимізація діяльності підприємства у часі; географічне розташування діяльності.

2.Стратегія диференціації спрямована на те, щоб зробити продукт відмінним від продукту, що виробляє конкурент. При цьому дуже важливим є концентрація уваги на пріоритети та потреби споживачів, тобто треба пам’ятати, що відмінні переваги продукту повинні находити відображення у попиті споживачів. Тому стратегія диференціації припускає дуже ретельне вивчення інтересів споживачів. За своїм змістом диференціація може бути різною за розмахом, глибиною та формами.

3.Стратегія фокусування – отримання (формування) конкурентних переваг і задоволення ринкової позиції на досить вузькому сегменті ринку – концентрація уваги на інтересах конкретних споживачів (табл.5.1).

Характерні ознаки конкурентних стратегій

Таблиця 5.1

Стратегія Основні ознаки Ризики
Лідирува - ння Виробничі характеристики: “жоден не зробить це дешевше”. Маркетингові особливості: “розрахунки ціни/ низькі витрати”. Стандартизована продукція: кілька різновидів, обмеженість вибору. Жодних значних змін у веденні справ: “репутація скромної та надійної компанії”. Урахування особливостей “кривої досвіду”: зниження цін – додатковий дохід за рахунок зростання обсягів продажу та частки ринку – зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції внаслідок ефекту масштабу. Висока продуктивність у розрахунку на 1 робітника. Зниження витрат на інновації. Можливість встановлення нижньої границі ринкових цін: лідерська позиція дає змогу використовувати ціни як наступальну чи оборонну зброю. Допустимий низький маржинальний прибуток при великих оборотах При технологічному прориві (винахід, створення нової технології) – ризик втратити перевагу. Необхідність додаткових витрат на реконструкцію (ліквідацію) масового виробництва. Дослідження конкурентами тих самих умов внаслідок імітації та цілеспрямованих заходів щодо зниження витрат. Запізнення з реакцією на зміни ринку внаслідок надзосередження на проблемних витрат. Інвестиційне зростання витрат, внаслідок чого неможливо звести до мінімуму переваги диференціації
Диференціа -ція Виробничі характеристики: “ніхто не зробить це краще”. Маркетингові особливості:“наші продукти – найкращі”.Основа – різноманітність, вибір за моделями, партіями, деталями, обслуговуванням. Створення більше однієї відмінної характеристики товару. Різноманітні інновації. Індивідуальні ціни, які перевищують витрати на отримання різноманітних ознак Інтенсивна рекламна та збутова діяльність Привабливість диференціації особливість асортименту, додаткових послуг) може стати меншою, ніж економічні мотиватори, оскільки диференціація, як правило, дорого коштує (порівняно з серійним та масовим виробництвом аналогів). Потреби у диференціації зменшаться внаслідок підвищення інформованості споживачів про ситуацію на ринку взагалі та за окремими групами товарів. Імітація може приховати різницю між товарами
Фокусува -ння Виробничі характеристики: виготовлене саме для тебе ”. Маркетингові особливості: “ ми задовольняємо ваші потреби ” краще за всіх. Спеціалізація на певній ніші: сегмент покупців, географічний регіон, кінцеве споживання. Конкурентні переваги захищаються: лідируванням на основі зниження витрат у певному сегменті ринку або поглибленою диференціацією (виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих потреб споживачів цільового сегмента) Зниження ефекту диференціації фокусуванням за рахунок підвищення витрат на обслуговування вузької стратегічної цільової групи. Скорочення відмінностей у характеристиках потреб вузької стратегічної групи на ринку взагалі (потенційна витрата споживачів). За рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної цільової групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів)

Слід зазначити, що розглянуті стратегії є базовими і для основних конкурентів підприємства. Для зручності подання інформації про конкурентів доцільно скористатися таблицею наступної форми(табл. 5.2) .

Таблиця 5.2.

Опис базових стратегій конкурентів

Підприємства - конкуренти Характеристики стратегії
Ціль Основа конкурентних переваг Номенклатура, асортимент Особливості в- ва Особливості маркетингу Підтримка стратегії Вид стратегії
Підприємство А              
Підприємство Б              
Підприємство В              
             
               

Аналіз конкурентних переваг підприємства

При аналізі конкурентних переваг підприємства можливі два підходи: перший запропонував І. Ансофф і він базується на аналізі позиції підприємства за трьома компонентами: змінність(динамічність), агресивність, відкритість.

Стратегічна позиція підприємства визначається співвідношенням його стратегічної активності та відкритості до змін при заданому рівні нестабільності середовища. За умови наявності відповідності між вказаними трьома компонентами, можна говорити про сильну стратегічну позицію підприємства на ринку. Наявність будь – яких невідповідностей ( розривів) свідчить про необхідність її перегляду.

При другому підході до оцінки конкурентної позиції підприємства аналіз базується на дослідженні потенціалу галузі з позиції становлення, зникнення конкурентної переваги. Ключовим при цьому є визначення потенційного строку підтримання підприємством конкурентної переваги.

Можна виділити три періоди підтримання конкурентної переваги:

— Період становлення;

— Період отримання прибутку;

— Період стирання ( зникнення).

Період становлення може бути коротким (сфера послуг), довгим ( капіталомістких і технологічно складних галузях). При цьому слід пам’ятати, що вищий ефект приносять наступальні дії, які скорочують тривалість періоду становлення конкурентної переваги. Наступальні дії частіше пов’язані із додатковими інвестиціями що неминуче знижує ріст прибутку підприємства. Таке тимчасове зниження темпів росту прибутку виправдане, якщо воно супроводжується ростом продажу продукції підприємства і ростом курсу його акцій.

Таким чином, періоду становлення конкурентної переваги повинна відповідати наступна динаміка показників:

.

- темп росту прибутку в галузі (стратегічній групі, до якої належить підприємство);

- темп росту прибутку підприємства;

- темп росту обсягу продажу підприємства;

- темп росту обсягу продажу галузі(стратегічній групі, до якої належить підприємство);

- темп росту курсової вартості акцій підприємства.

Така динаміка показників вказує на те, що в період конкурентного наступу, підприємство може уступати іншим підприємствам СГ за ростом рентабельності, однак повинно вигравати за динамікою продажу, що забезпечує ріст ринкової частки і посилення конкурентної позиції. Інтегральним показником зміцнення репутації на ринку є ріст курсової вартості акцій підприємства.

За успішним конкурентним наступом слідує період отримання вигод (максимальний прибуток для покриття інвестицій, що були вкладені, і нових з метою подальшого розвитку). Зовні це може проявлятися в прискореному рості курсу акцій підприємства у порівнянні з ростом галузевого курсу акцій. Таким чином, настанню періоду отримання прибутку відповідає наступна динаміка показників:

;

Де : - темп росту індексу курсу акцій підприємств галузі ( стратегічної групи)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти