ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Що вище прибуток, який отримує в цей період підприємство, тим вища вірогідність, що сильні і компетентні конкуренти підуть в контрнаступ, спрямований на ліквідацію конкурентної переваги.

Період стирання (зникнення) конкурентної переваги можна розділити на два етапи:

— Період імітації ( копіювання) конкурентом ринкової стратегії підприємства;

— Період атаки, тобто формування конкурентом контрпереваги, що базується на власній інновації.

На першому етапі відбувається сповільнення, стосовно галузевих, темпів росту продаж і прибутку, що свідчить про послаблення ринкової позиції. Для другого етапу характерно зниження привабливості акцій підприємства у порівнянні з акціями інших підприємств галузі. Це проявляється в динаміці показників:

.

Для підтримання стійкої конкурентної переваги підприємство повинно бути готове дати відсіч конкурентам вже у період отримання вигод. Для цього необхідно постійно сканувати інформацію про слабкі сторони в стратегії конкурентів і чітко уявляти за якими параметрами стратегії аналізоване підприємство поступається своїм безпосереднім конкурентам.

5. Стратегічний потенціал та оцінка конкурентоспроможності підприємства

Стратегічне управління спрямоване на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства — це рівень його компетентності в певній галузі, порівняльна перевага відносно інших конкурентів, які працюють у країні та за її межами.

Конкурентоспроможність підприємства - це його потенційні і фактичні можливості використання зовнішніх і внутрішніх ресурсів з метою максимізації прибутку.

Сучасний економічний словник дає визначення конкурентоспроможності підприємства, як здатності виробників і продавців товарів конкурувати із своїми суперниками, що поставляють на ті ж ринки аналогічні товари, чи прагнуть проникнути на ринки.

Тобто конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами. На конкурентоспроможність підприємства впливають різноманітні фактори, основними з яких є величина стратегічного потенціалу і здатність його до розширення, а також особливості відповідної галузі національної економіки. Стратегічний потенціал — економічні можливості підприємства, які можуть бути використані для досягнення стратегічних цілей. Його здебільшого розглядають як систему взаємопов'язаних елементів, які виконують різні функції для забезпечення реалізації сформованої стратегії.

Стратегічний потенціал наділений всіма рисами, які притаманні будь-якій системі: цілісність, цілеспрямованість, складність, взаємозамінність, альтернативність його елементів та взаємозв'язок між ними, самовідтворюваність, гнучкість. тощо. Величина потенціалу визначається в процесі його використання й оцінюється з позицій його результативності. Існують такі підходи до визначення потенціалу підприємства:

ресурсний — визначає величину потенціалу як сукупність виробничих ресурсів, тому його величина є вартістю окремих складових;

структурний — передбачає оцінку раціональності структури потенціалу підприємства (масштаб потенціалу та його окремих частин, залежність від характеру діяльності чи ступеня замкнутості тощо);

цільовий — оцінює відповідність наявного потенціалу рівню поставлених цілей, тобто визначає відповідність величини наявного потенціалу оптимальному, достатньому для досягнення стратегічних цілей.

Серед перелічених підходів досить важливим є третій, який використовується в процесі формування і реалізації стратегії. Порівняння наявного потенціалу і необхідного для досягнення бажаної мети підприємством докорінно відрізняється від кількісної оцінки величини нагромаджених ним ресурсів. Тут не менш доречною є і якісна оцінка, що дає змогу оцінити можливості досягнення певних результатів, створює умови для обґрунтування зміни певних складових потенціалу шляхом розподілу ресурсів між окремими напрями діяльності.

Результати аналізу величини стратегічного потенціалу та його окремих частин використовуються при визначенні рівня конкурентоспроможності підприємства.

У стратегічному управлінні конкурентоспроможність розглядається у двох аспектах:

1. Конкурентоспроможність товару (продукції) – ступінь його відповідності на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками (економічними, екологічними тощо). Це порівняльна характеристика товару стосовно вимог ринку, або стосовно взірця – еталону.

2. Конкурентоспроможність підприємства – рівень його компетенції відносно інших підприємств-конкурентів у нагромадженні та використанні стратегічного потенціалу (технології, ресурсів, менеджменту тощо,) що знаходить вираження в таких результативних показниках, як якість продукції, прибутковість, продуктивність тощо. Конкурентоспроможність, таким чином, це властивість підприємства, його оцінка у відповідний момент часу.

Існує декілька підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства, основними з яких є:

· метод, заснований на теорії ефективної конкуренції;

· підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, які пов’язують її рівень з показниками якості (конкурентоспроможності) продукції, що випускається;

· методи, засновані на теорії конкурентної переваги;

· метод бенчмаркінгу.

Всі ці методи відрізняються за своєю сутністю та базою формування показників.

Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції. Згідно з теорією ефективної конкуренції найбільш конкурентоспроможними є підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів та служб. В основі методу лежить оцінка чотирьох груп показників або критеріїв конкурентоспроможності (табл.5.3).

Кожний з показників, що увійшли в групи має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства (КК), тому експертним шляхом були розраховані коефіцієнти вагомості кожного критерію та показника і він може бути визначений методом середньозваженої арифметичної:

КК = 0,15ЕВ + 0,29ФП + 0,23ЕЗ +0,33 КП.

 

Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства

Таблиця 5.3

Критерії та показники конкуренто-спроможності Значення показника Розрахунок
1. Показники ефективності виробничої діяльності (ЕВ)
1.1 Відносний показник витрат на одиницю продукції (В) Відображає ефективність витрат при випуску продукції Величина витрат/Обсяг випуску продукції
1.2 Відносний показник віддачі основних засобів (Ф) Характеризує ефективність використання основних засобів Обсяг випуску продукції/ Середньорічна вартість основних засобів
1.3 Відносний показник рентабельності (РТ) Характеризує рівень прибутковості продукції Прибуток від реалізації * 100%/Повна собівартість продукції
1.4 Відносний показник продуктивності праці (ПП) Відображає рівень організації виробництва та використання робочої сили Обсяг випуску продукції/ Середньооблікова чисельність працівників
2. Фінансове стан підприємства (ФП)
2.1 Коефіцієнт автономії (КА) Характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування Власні засоби/Загальна сума джерел фінансування
2.2 Коефіцієнт платоспроможності (КП) Відображає здатність підприємства виконувати свої зобов’язання Оборотні активи/ Загальні зобов’язання
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) Показує якісний склад засобів, які є джерелами покриття поточних зобов’язань Грошові засоби та ліквідні цінні папери/ Короткострокові зобов’язання
2.4 Коефіцієнт оборотності оборотних активів КО) Відображає ефективність використання оборотних активів підприємства Виручка від реалізації/ Середньорічна вартість оборотних активів
3. Ефективність організації збуту та просування продукції (ЕЗ)
3.1 Рентабельність продажів (РП) Характеризує рівень прибутковості роботи підприємства на ринку Прибуток від реалізації *100 %/Обсяг продажів
3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією (КЗ) Відображає рівень затовареності готовою продукцією Обсяг нереалізованої продукції/Обсяг продажів
3.3 Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (КМ) Характеризує ділову активність підприємства Обсяг випуску продукції/ Виробнича потужність
3.4 Коефіцієнт ефективності реклами та засобів стимулювання збуту (КР) Характеризує економічну ефективність реклами та засобів стимулювання збуту Витрати на рекламу та стимулювання збуту/ Приріст прибутку від реалізації продукції
4. Конкурентоспроможність продукції (КП)
4.1 Якість продукції Характеризує здатність продукції задовольняти певні потреби Комплексний метод оцінки

Така оцінка конкурентоспроможності охоплює всі найбільш важливі параметри господарської діяльності підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отримувати картину стану підприємства на галузевому ринку.

Конкурентоспроможність підприємства можна визначати також шляхом сумування оцінок за такими функціональними областями підприємства, як загальне управління, маркетинг, виробництво, фінанси і наукові розробки. Бальні оцінки виставляються експертами за шкалою від 0 до 3 балів залежно від впливу факторів на перспективи розвитку підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства (табл. 5.4.) визначається сумою оцінок:

Де: КК- конкурентоспроможність підприємства; Оу - оцінка управління; Ов - оцінка виробництва; Ом – оцінка маркетингу; Оф - оцінка фінансів; Ор –оцінка наукових розробок.

 

Таблиця 5.4.

Оцінка конкурентоспроможності підприємства(фрагмент)

 

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність Шкала оцінювання (бали)
Управління
Система управління Контроль Середньострокове планування Управління на основі прийняття гнучких рішень Стратегічне управління
Організаційна структура Лінійно-функціональна Дивізійна Проектна, матрична Інтегрована
Характер мислення Консервативний Ринковий стратегічний Творчий, гнучкий
Важелі керівництва Примусові Заохочуючі Традиції, приклад Переконання, участь
Інформаційна система Неформальні прецеденти Минулі результати Експертний прогноз Постійний моніторинг зовнішнього середовища
Маркетинг …
               

 

На основі запропонованої шкали оцінювання та враховуючи характеристику кожного фактору функціональної підсистеми об’єкта аналізу (підприємства) виставляють оцінки ( від 0 до 3) відповідності рівня їх впливу на перспективи діяльності підприємства та знаходять показник конкурентоспроможності. Аналіз конкурентоспроможності підприємства дозволяє також виявити сильні та слабкі сторони підприємства.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти