ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Конкурентний статус підприємства

Існують різні трактування поняття конкурентного статусу підприємства, однак в цілому під ним розуміють: позицію підприємства в конкурентній боротьбі, своєрідний визначник його положення на ринку.

Конкурентний статус підприємства - це складова логічного взаємозв’язку основних характеристик конкуренції підприємств – конкурентоспроможності підприємства і конкурентних переваг підприємства. Оцінка конкурентного статусу підприємства є ланцюгом процесу управління конкурентоспроможністю підприємства.

І. Ансофф визначив конкурентний статус фірми як вимірювач положення фірми на ринку і для цього необхідно визначати співвідношення базової і фактичної продуктивності використання ресурсів фірми [1]. Цю продуктивність І. Ансофф визначає як рентабельність капітальних інвестицій, відкоректовану на ступінь ефективності стратегії фірми і ступінь відповідності потенціалу фірми цій оптимальній стратегії.

Для забезпечення конкурентоспроможності, фірми повинні постійно піклуватися про найбільш повне та ефективне використання всіх видів ресурсів, які уже є в їх розпорядженні або які будуть ними придбані для майбутнього виробництва.

Конкурентний статус є результатом взаємодії 3-х факторів:

ü відносний рівень стратегічних капітальних інвестицій в ту чи іншу галузь діяльності, який забезпечує конкурентний статус фірми на основі ефекту масштабу;

ü конкурентна стратегія, яка дає можливість розмежувати позиції фірми та її суперників;

ü мобілізаційні можливості фірми, які полягають в тому, щоб стратегії забезпечити ефективну підтримку на всіх рівнях планування.

Рівень конкурентного статусу підприємства (КСП) визначається як ступінь достатності умов для створення і підтримки конкурентних переваг фірми і залежить від рівня корисності стратегічного потенціалу і характеру та рівня використання умов зовнішнього середовища.

де, Ік, Іf, Іо – відповідно критичний, фактичний та оптимальний рівень стратегічних капіталовкладень; Sf, So – фактична та оптимальна стратегія підприємства; Cf, Co – фактичний та оптимальний рівень стратегічного потенціалу підприємства. Оцінюють конкурентний статус підприємства за такими градаціями: КСП= 0,04- статус низький; значення коефіцієнта в межах (0,5-0,7) – статус середній і (0,8 – 1) -статус високий .

Основним недоліком даного підходу є відсутність врахування впливу факторів зовнішнього середовища.

Отже, систематична оцінка конкурентного статусу підприємства, як етап аналізу стану підприємства і розробки стратегії підприємства, дозволяє підприємству оцінювати економічні можливості свого розвитку і росту, сконцентрувати стратегічні ресурси на найбільш перспективних напрямках його діяльності та досягти високого рівня конкурентоспроможності.

Досить цікавим є підхід до оцінки конкурентного статусу підприємства, розроблений А. Вайсманом, [12]. У межах визначених компонент формується перелік чинників, які оцінюють експертним методом (табл.5.5.).

Перелічені чинники конкурентоспроможності оцінюють експерти за п'ятибальною шкалою. Наступним кроком є призначення вагових коефіцієнтів цим компонентам. У результаті розрахунків визначають рівень конкурентного статусу підприємства.

Таким чином, визначений конкурентний статус підприємства розглядають як передумову досягнення підприємством відповідного рівня конкурентної переваги. В свою чергу, кількісна оцінка рівня конкурентного статусу підприємства сприяє цілеспрямованому пошуку привабливої конкурентної переваги підприємства .

Визначення конкурентного статусу підприємства

Таблиця 5.5.

 

Фактори П'ятибальна шкала інтенсивності
Відносна позиція на ринку Частка ринку, її зростання Фінансові можливості організації Рентабельність Потенціал маркетингу Імідж організації Конкурентна перевага (зовнішня) Зв'язки зі споживачами  
Відносний потенціал виробництва Можливість пристосовувати наявний виробничий потенціал до змін ринку Переваги розташування організації .Можливості зростання продуктивності праці Екологічна безпека виробничих процесів Забезпечення енергоресурсами та сировиною  
Відносний потенціал наукових досліджень Рівень досліджень (показник інтенсивності досліджень) Потенціал і неперервність нововведень  
Відносний рівень кваліфікації кадрів Професіоналізм, компетентність кадрів Якість управління "Клімат" для управлінських нововведень  

Важливим при оцінці конкурентного статусу є визначення показника «конкурентна сила» підприємства. Оцінка абсолютної конкурентної сили підприємства здійснюється за такою методикою. Спочатку вибирається перелік факторів, що визначають аспекти діяльності (сильні і слабкі сторони) підприємства. Потім проводиться порівняння оцінок цих факторів з оцінками найсильніших конкурентів, причому показник абсолютної конкурентної сили розраховується як алгебраїчна сума різниць між оцінками підприємства, що досліджується і найвищими оцінками серед конкурентів [7].

Наприклад, якщо визначається абсолютна конкурентна сила підприємства «Омега» шляхом порівняння з показниками чотирьох інших підприємств - конкурентів, результати аналізу визначаються за формулою:

-оцінка і- го фактора конкурентної сили, (слабкості) для підприємства;

п - кількість факторів, вибраних для аналізу;

- оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для -го конкурента;

- кількість конкурентів.

Розрахунки за вказаною формулою подано у таблиці 5.9. Для спрощення прикладу зважування факторів не використовується.

Визначення звичайної та абсолютної конкурентної сили підприємства «Омега»

Таблиця 5.9.

Фактор Оцінка (0…..10 балів)
Еталон
( п-во)
Прибутковість -1
Репутація
Продуктивність
Продукція
Фінансові ресурси -1
Виробничі потужності, будівлі, споруди -1
Дослідження і впровадження
Організація фірми
Трудові ресурси
Соціальна відповідальність
Конкурентна сила

Звичайна оцінка конкурентної сили підприємства «Омега» становить 80 балів – найвище значення серед підприємств конкурентів. Цей показник дає змогу здійснити попарне порівняння з конкурентами.

Абсолютна конкурентна сила – це показник, що має інший зміст. Він дає змогу визначити позицію підприємства, що досліджується, відносно умовного ідеального підприємства. Абсолютна конкурентна сила досліджуваного підприємства оцінюється у 5 балів. Щоб знати, мало це чи багато, необхідно за даними таблиці визначити абсолютну силу всіх чотирьох конкурентів. Цей показник становить -27, -22,-13, і -9 балів для 1-го, 2-го, 3-го і 4-го конкурентів відповідно. Як бачимо, лише одне підприємство має позитивне значення абсолютної конкурентної сили.

Заслуговує на увагу і наступний метод конкурентного аналізу – бенчмаркінг. Він визначається таким чином « Постійний систематичний пошук, впровадження найкращої практики, що призводить до збільшення продуктивності». Бенчмаркінг здійснюється на двох рівнях: стратегічний бенчмаркінг – процес забезпечення відповідності стратегії підприємства ключовим факторам успіху в галузі і стратегіям поведінки конкурентів і операційний бенчмаркінг – більш детальний, ніж стратегічний, що спрямований на забезпечення переваги над конкурентами у різних функціональних напрямах діяльності - собівартість продукції, ефективність продажу, дослідженнях і розробках

Для стратегічного бенчмаркінгу достатньо скласти список із 8-10 підприємств галузі з якими буде проводитися порівняння. Необхідно зосередитися на таких показниках як частка ринку,темпи зростання, рентабельність і т.д.

Наступним кроком в стратегічному бенчмаркінгу є аналіз стратегій поведінки конкурентів на ринку. Визначеного алгоритму цієї процедури не існує, але є рекомендації згідно з якими необхідно описати загальну стратегію конкурента. Для цього треба дати відповідь на питання:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти