ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Роль цінової політики в сучасній економіці

Курсова робота

з дисципліни: “Маркетинг”

на тему:

“ Розробка стратегії підприємства ВАТ «Росинка»”

 

Виконав:

студент 310 групи ФЕП

Кіселькевич Володимир

 

Київ 2012


Зміст

Вступ………………………………………………………………………….........3

1. Теоретична частина……………………………………………………......…5

1.1. Роль цінової політики в сучасній економіці………………………….….....5

1.2. Основні принципи формування цінової політики……………………….…8

1.3. Ціноутворення на ринках різних типів……………………………...……..11

2. Практична частина……………………………………………………...…..15

2.1. Загальна характеристика ВАТ "КЗБН "Росинка"…………………...…….15

2.1.1. Структура ВАТ "КЗБН "Росинка" ………………………………..……..15

2.1.2. SWOT – аналіз ………………………………………………………..…..19

2.2. Загальна характеристика ринку………………………………………........20

2.2.1. Характеристика ринку на якому діє підприємство….………..………...20

2.2.2. Дослідження діяльності основних конкурентів …….………….………23

2.2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємства …….…………….…...25

2.3. Визначення потенційних споживачів………………….………………….26

2.3.1. Характеристика споживачів………………………….……………….....26

2.3.2. Визначення цільового ринку підприємства…………………….……....29

2.4. Розробка комплексу маркетингу………………………………………......32

2.4.1. Товар і товарна політика………………………………………….….…..32

2.4.2. Цінова політика…………………………………………………….…..…41

2.4.3. Збутова політика………………………………………………….…...….42

2.4.4. Маркетингова комунікаційна політика………………………….............43

Висновки…………………………………………………………………...…….45

Список використаної літератури…………………………………………..…...47


Вступ

 

Маркетинг є одним з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності. В світі товарів і послуг, а також загостреній в наш час конкуренції, застосування принципів маркетингу стає не просто потрібним, а й необхідним. Завдяки чітко визначеній організації маркетингової діяльності при впровадженні та розробці нових заходів для її покращення: підвищенні якості товарів і послуг, поліпшенні умов їхнього придбання, що у свою чергу призводить до підвищення рівня життя в країні, збільшується рентабельність підприємства.

Актуальність теми курсової роботи визначається тим, що в умовах ринкової економіки компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану більше уваги, ніж керуванню виробництвом, з метою зниження витрат. Окрім того, якщо керівництво компаній зверне свою увагу на пошук шляхів збільшення доходів компанії через збільшення обсягу продаж за допомогою вдосконалення організації маркетингової діяльності та запровадженню заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства, то перед ним відкриються безмежні можливості.

У складних економічних умовах, що склалися в Україні, виникла велика конкуренція на ринку. Аби залишитись конкурентоспроможним підприємством пропонується початок випуску нових товарів та їх активної реклами. Щоб вирішити наболілі проблеми, на підприємствах необхідно реформувати систему управління, створити ефективну організаційну структуру, яка має базуватись на таких принципах: цілеспрямованість, чіткість побудови, точна визначеність напрямів діяльності, гнучкість, активна політика.

Потребують уточнення: методичне забезпечення оцінки соціально-економічного потенціалу маркетингової діяльності, організаційні форми управління нею, концептуальні засади актуалізації зв’язків з громадськістю, розвиток інформаційного забезпечення управління змінами маркетингових стратегій. З огляду на це проблема організації маркетингової діяльності є актуальною і сьогодні.

Метою курсової роботи є удосконалення маркетингової діяльності на підприємстві для збільшення обсягу продажу продукції з урахуванням ресурсів дослідження маркетингової діяльності на ВАТ «КЗБН «Росинка».

Відповідно до мети в роботі визначено та вирішено такі науково-методичні та практичні завдання:

- проведено дослідження споживачів продукції підприємства;

- визначено цілі підприємства;

- проведено аналіз діючих каналів розподілу і системи просування продукції підприємства;

- оцінено рівень конкурентоспроможності продукції на ринку;

- визначено основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегії зростання підприємства;

- запропоновано заходи щодо покращення маркетингової діяльності підприємства та наведено їхнє обґрунтування.

Об’єктом курсової роботи є процес організації маркетингової діяльності на цьому підприємстві.

Предметом дослідження є удосконалення маркетингової діяльності ВАТ «КЗБН «Росинка».

Методами дослідження у курсовій роботі є різноманітні методи маркетингових досліджень (товарів, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства), дослідження споживачів продукції підприємства, порівняння рейтингових оцінок, аналіз ширини і глибини товарного асортименту. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін.


1. Теоретична частина:

Таблиця 1.1

Формування цінових рішень залежно від ситуації

Тип ситуації Тип цінового рішення
Виведення нового товару на освоєний підприємством ринок. Виведення нового товару на новий для підприємства ринок. Виведення товару, який вже продається на освоєному підприємством ринку, на новий для підприємства ринок Встановлення первісної ціни
Підготовка разового договору на постачання товару (надання послуги) Встановлення разової ціни
Зміна попиту. Зміна виробничо-збутових витрат. Проведення спеціальних акцій з підтримки попиту. Зміна загальноекономічної кон'юнктури (інфляція, коливання валютних курсів і тому подібне) Встановлення ціни за ініціативою підприємства
Дії конкурентів. Дії органів державного управління Встановлення ціни під тиском конкурентів або уряду

 

Характеристика цілей ціноутворення

Мета Характер мети Рівень цін
Максимізація поточного прибутку Короткостроковий Високий
Виживаність Короткостроковий Дуже низький
Лідерство на ринку Довгостроковий Низький
Лідерство щодо товару Довгостроковий Високий

Складені рішення в ціновій політиці. Вирішення продавця щодо цін стосуються різних аспектів і чинників ціноутворення. Складові таких рішень приведені в зведеній табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Складені рішення в ціновій политиці

Політика рівня цін Політика введення цін Політика диференціації цін
Визначення рівня цін для програми збуту в цілому або окремо для асортиментної товарної позиції Визначення стартових цін для товарів, які вперше виводяться на ринок, де існує власна частинка Встановлення для одного товару різних рівнів цін для різних ринків і споживчих сегментів

Важливість цінових рішень.Важливість рішень, пов'язаних з ціновою політикою, можна обґрунтувати таким чином:

1. Призначена ціна безпосередньо визначає рівень попиту і, відповідно, об'єм продажу. Дуже висока або низька ціна може висадити успіх товару, отже, великого значення набуває вимірювання цінової еластичності, хоча це дуже важко здійснити.

2. Ціна продажу безпосередньо визначає рентабельність всієї діяльності, не тільки задаючи рівень прибули, але і фіксуючи, через об'єм продажу, умови, в яких досягається окупність витрат в межах заданого годинного горизонту. Невелика зміна ціни може істотно вплинути на рентабельність.

3. Ціна продажу впливає на загальне сприйняття товару або марки і вносить свій внесок до позиціювання мазкі в очах потенційних споживачів. Покупці, особливо в секторах споживчих товарів, реагують на ціну, як на сигнал. Ціна нерозривно пов'язане з поняттям «якість» і, відповідно, є одній з складових іміджу мазкі.

4. Ціна, більшою мірою, чим інші компоненти маркетингу, — зручна база для порівняння конкуруючих товарів або марок. Найменша зміна ціни буде швидко відмічена ринком і, як наслідок, може порушити ринкову рівновагу. Ціна є вимушеною точкою контакту між конкурентами.

5. Цінова політика повинна проводитися в одному руслі з іншими складовими стратегії маркетингу. У ціну повинні бути закладені витрати на рекламу і просування товару і на упакування, яке закріплює позиціювання товару. Цінова політика повинна також враховувати стратегію що збула, передбачаючи відповідні торгові націнки, необхідні для досягнення поставлених цілей з охоплення ринку.

SWOT- аналіз

 

SWOT - аналіз - аналіз сильних і слабких сторін підприємства, а так само вихідних із зовнішнього середовища можливостей і загроз, а так само встановлення зв'язків між ними з метою визначення основи для вироблення стратегії організації.

 

Сила Слабкість
Широка номенклатура продукції, що випускається; Хороша репутація в основних споживачів; Оптимальне співвідношення ціни та якості; Сучасний дизайн, що задовольняє потреби споживачів Використання екологічно чистої сировини; Налагоджені зв'язки з постачальниками сировини; Висока якість продукції, що сприяє зміцненню здоров'я людини; Давній досвід роботи на ринку даної галузі в різноманітних умовах; Широка кліентурна база підприємства, що склалася до даного моменту; Зниження матеріальних витрат на виробництво за минулий період; Власна сировинна база для виробництва основної продукції підприємства; Можливість надання послуг з доставки продукції для посередників підприємства; Планування здійснення активної маркетингової політики керівництвом; Відсутність вільних обігових коштів у підприємства на даний момент; Низька платоспроможність українського споживача протягом багатьох років; Сильне податковий тиск на підприємство в силу існуючого законодавства України; не високий технологічний рівень виробничої бази підприємства; Низький рівень життя великої маси населення країни; Незадовільний стан навколишнього середовища в державі і в регіоні, так як Харків - найбільших промисловий центр України; Залежність обсягів продукції, що продається від пори року, а так само природних та кліматичних змін на території;  
Можливості Загрози
Позитивні тенденції зміни середнього попиту на що випускається підприємством, за останній кілька років; Утримання лідерства в ціновій політиці призводить до залучення основної маси споживачів; Можливість розширення ринків збуту без організації власних торгових точок; Зниження витрат на виробництво дає можливість знижувати і робити більш конкуренто-спососбной ціну реалізації, а так само збільшити прибутковість виробництва; Невелика кількість дійсно сильних конкурентів організації; Можливість розширення виробництва за рахунок власних виробничих потужностей непослідовно, поспішне прийняття законодавчих актів владою країни; Загроза виснаження резервних фінансових можливостей підприємства, необхідних на оплату податків; Нестабільність курсу національної валюти може знизити прибутковість внутрішніх поставок; Підвищення цін на матеріали, упаковку, етикетки та інші необхідні супутні товари може скоротити прибутковість і викликати необхідність підвищення цін на продукцію; Зниження цін конкурентами може залучити значну частину клієнтів підприємства;

Характеристика споживачів

 

З метою дослідження відповідності продукції ВАТ «КЗБН «Росинка» вимога споживачів було проведено опитування. Для дослідження було розроблено анкету, яка на сьогодні є найбільш розповсюдженим методом для отримання первинної інформації.

Під час дослідження було опитано 100 респондентів – потенційних споживачі продукції ВАТ «КЗБН «Росинка».

Однією із головних переваг маркетингового дослідження є те, що з їх допомогою можна отримати об’єктивну інформацію про ринок, про споживачів, конкурентів тощо. Це дозволяє приймати управлінські рішення, при необхідності корегувати тактичні і стратегічні плани підприємства, оперативно і адекватно реагувати на зміни в ринковій ситуації.

Метод анкетування досить універсальний і дозволяє:

­ розділити вирішувану проблему на декілька уточнюючих підпитань і таким чином забезпечити об’єктивність отриманої інформації, її повноту;

­ при необхідності формувати так звані «закриті» питання, що дозволяє уникнути суб’єктивізму у відповідях респондентів чи ускладнень, пов’язаних із небажанням відповідати на прямо і недвозначно поставлене питання.

Анкетування фізичних осіб проводилося в місті Києві. Вибірка встановлена таким чином, щоб врахувати думки найбільш активних вікових груп населення, тобто від 18 років. Цей параметр розбито на 4 вікових підгрупи. У вибірці рівномірно представлені всі вікові групи споживачів, що мають можливість купувати і споживати напої, що виготовляє ВАТ «КЗБН «Росинка».

Рис. 2.1. Співвідношення чоловіків та жінок у виборці

Рис.2.1. відображає розподіл респондентів по статевому принципу: чоловіків – 39%, жінок 61%. Вибірка сформована таким чином, щоб охопити тільки респондентів, що вживають продукцію ВАТ «КЗБН «Росинка». Отримані дані дозволяють зробити висновки, напої вживають як чоловіки, так і жінки.

Рис. 2.2. Розподіл респондентів за віком

Віковий параметр розбитий на 4 вікових групи (рис.2.2). У виборці рівномірно представлені всі вікові групи споживачів, що мають можливість купувати і споживати продукцію ВАТ «КЗБН «Росинка». Як свідчать результати опитування: 18-25 років – 36%, 26-35 років – 37%, 36-50 років – 21%, 51 і старше – 6%.

Рис. 2.3. Рівень занять респондентів

Цей розподіл (рис.2.3) показує, що 25% - студенти, 10% - підприємці, 30% - робочі, 18% - службовці, 4% - домогосподарки, 3% - безробітні, 7% - пенсіонери, 3% - керівники.

Рис.2.4. Фактори, що впливають на вибір споживачів в залежності від віку населення

З рис. 2.4. видно: якість товару найбільш важлива для споживачів віком 26-35 років (12% від загальної кількості опитаних); ціна найбільш впливовим фактором при виборі товару є для споживачів віком 26-35 років (15% від загальної кількості опитаних); реклама на ТБ впливає на населення віком 18-26 років (5% від загальної кількості опитаних); однаково важлива думка друзів для споживачів 18-25 років (2% від загальної кількості опитаних) та 26-35 років (2% від загальної кількості опитаних); для населення віком 18-25 років важливим фактором є унікальність товару (13% від загальної кількості опитаних) та етикетка (5% від загальної кількості опитаних); для населення віком 51 років і старше важливими факторами при покупці є якість(3% від загальної кількості опитаних) та ціна (2% від загальної кількості опитаних).

Рис. 2.5. Попит на продукцію в залежності від її ціни

Завдяки отриманим результатам видно (рис. 2.5), що 43% респондентів віддають перевагу напоям 5-7 грн., 40% - напоям вартістю 3-5 грн., 13% - напоям вартістю більше 7 грн., 4% - менше 3 грн.

Товар і товарна політика

 

Виробництво продукції відмінної якості для задоволення вимог та бажань кожного споживача – головна мета ВАТ «КЗБН «Росинка».

Контроль якості сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів

проводиться у спеціально атестованій, забезпеченій всіма необхідними приладами виробничій лабораторії підприємства.

Саме тому з року в рік компанія удосконалює технології, виробництво, продукцію, систему просування та збуту напоїв і, звісно, систему управління якістю (СУЯ). У квітні 2002 року ВАТ «КЗБН «Росинка» отримало відповідний сертифікат Українського центру стандартизації, метрології та сертифікації. СУЯ у виробництві напоїв відповідає вимогам ДСТУ «ISO 9001: 2001», впровадження якої дозволило удосконалити і систематизувати виробничі та управлінські процеси. СУЯ охоплює понад 90% діяльності підприємства. Напої Росинки готуються з натуральної та ідентичній до натуральної сировини вітчизняного та іноземного виробництва.

Зберігання та додаткова перевірка сировини та матеріалів забезпечується створенням необхідних умов на складах та у виробничих приміщеннях. Весь технологічний процес виробництва безалкогольних, слабоалкогольних, сокових напоїв та мінеральних вод контролюється на кожній стадії виробництва. На кожну реалізовану партію товару видається сертифікат якості. На виробництві впроваджено систему управління безпечності продукції: визначені всі критичні точки та проводиться постійний моніторинг за ними. Завдяки універсальній СУЯ ВАТ «КЗБН «Росинка» успішно проходить атестацію якості продукції органами контролю і одну за одною здобуває численні нагороди.

За даними Мінстату, 31% українського виробництва безалкогольних напоїв припадає на Coca Cola, 9,1% - на ЗАТ "Оболонь", київський завод "Росинка" забезпечує 6,7%, концерн "Орлан" - 6,2%, PepsiCo - 4,1%. Витіснена провідними світовими виробниками з одного сегмента ринку - безалкогольних напоїв на синтетичній основі, "Росинка" швидко знайшла міcце в іншому - наростила випуск продукції з натуральної сировини. Стратегія "Росинки": щороку нові безалкогольні напої. Просуваючи на вітчизняному ринку нові види напоїв, київське колективне підприємство "Росинка" має намір удвічі збільшити обсяги продажів. Впровадивши у 1996-97 рр. дві німецькі лінії розливу безалкогольних напоїв у одно- та дволітрові ПЕТ-пляшки, "Росинка" зміцнила свої позиції на ринку. 1997 року обсяги реалізації зросли в 1,8 рази порівняно з попереднім роком. За п'ять місяців нинішнього вироблено 2 406 тис. дал напоїв, що вдвічі більше, ніж за відповідний період минулого.

На сьогодні в асортименті «Росинки» понад 75 найменувань безалкогольних, слабоалкогольних, сокових напоїв і мінеральної води.

Асортимент продукціїВАТ «КЗБН «Росинка»:

· Серія напоїв «Росинка»: «Лимонад», «Ситро», «Лимон», «Апельсин», «Фейхоа», «Тархун», «Карамболь», «Дюшес», «Байкал», «Квас Давньокиївський»;

· Мінеральна вода «Софія Київська». Добувається з джерела юрського горизонту завглибшки 315 метрів. Мінеральна вода «Софія Київська» надходить у продаж у пляшках різного об’єму, серед яких також зручні для сімейного вжитку 5-літрові бутлі. Ця вода випускається в газованому і негазованому різновидах зі смаком лимону, а також з додаванням йоду і селену.

·Слабоалкогольні напої. Завод «Росинка» пропонує 10 видів слабоалкогольних напоїв. А саме:
«Бренді-кофе», «Водка-лимон», «Водка-клюква», «Шоколад», «Мікс-апельсин», «Росинка-Біанко», «Фейхоа», «Карамболь», «Чорний Лід», «Білий Лід».

· Сокові напої для дітей «Capri-Sonne». Лінія з виробництва цього напою не має аналогів в Україні.

· «Orangina». Слабогазований соковий напій. До секретної формули напою входять лише натуральні компоненти: сік цитрусових і м'якоть апельсина (12%).

· Таврика. Газований безалкогольний напій. Низька калорійність. До лінійки напоїв «Таврика» (об'єм 1,5 л) входять такі смаки: «Буратино», «Лимон», «Яблуко-Ківі», «Червоний апельсин» і «Крем-Сода».

Груповий асортимент продукцiї, яку виробляв i реалiзовував завод "Росинка" в 2008 роцi виглядав наступним чином: 50% безалкогольнi напої; 35% мiнеральнii питнi води; 6% слабоалкогольнi напої; 4% квас хлiбний Український; 1% сиропи Пост Мiкс.

ВАТ «КЗБН «Росинка» є заводом, що виробляє слабоалкогольні та безалкогольні напої. Компанія входить до кращих виробників безалкогольних напоїв України. ВАТ «КЗБН «Росинка» виготовляє безалкогольні напої, слабоалкогольні напої, мінеральну воду «Софія Київська», сокові напої для дітей «Capri-Sonne», слабогазований соковий напій "Orangina". Продукція підприємства задовольняє потреби споживачів, адже її різноманітність задовольняє їхні вимоги.

Весь різноманітний асортимент поділений на певні стратегічні господарські підрозділи:

1. Серія напоїв «Росинка» (різноманітність продукції представлено на рис. 5.1).

Рис. 5.1. Серія напоїв «Росинка»

Найпопулярніші смаки в асортименті «Росинки» сьогодні – «Лимонад», «Ситро», «Тархун», «Дюшес» та «Байкал». До їх складу входить ехінацея, яка допомагає підвищити імунітет та олія евкаліпту, що відновлює сили після нервової напруги або фізичного перевтомлення.

2. Слабоалкогольні напої (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Слабоалкогольні напої

Слабоалкогольні напої заводу «Росинка» поєднують в собі традиційні смаки алкогольних коктейлів та інноваційний підхід до виробництва. Завод «Росинка» пропонує 10 видів слабоалкогольних напоїв (8 класичних і 2 нових смаки), з яких споживачі можуть обрати ті, що найбільше відповідають їхньому смаку.

3. Мінеральна вода «Софія Київська» (різноманітність продукції представлено на рис. 5.3).

Рис. 5.3. Мінеральна вода «Софія Київська»

Природна мінеральна вода «Софія Київська» добувається з джерела юрського горизонту завглибшки 315 метрів.

«Софія Київська» містить збалансований склад мінералів і має унікальні властивості: очищує і оздоровлює організм, стимулює роботу печінки, нирок, підвищує імунний захист організму. Ці властивості було доведено останніми дослідженнями Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації і курортології при МОЗ України.

Мінеральна вода «Софія Київська» надходить у продаж у пляшках різного об’єму, серед яких також зручні для сімейного вжитку 5-літрові бутлі. Ця унікальна вода випускається в газованому і негазованому різновидах зі смаком лимону, а також з додаванням йоду і селену.

4. Сокові напої для дітей «Capri-Sonne» (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Сокові напої для дітей «Capri-Sonne»

Це преміальний напій для дітей на основі натурального соку, який вже давно користується популярністю в усьому світі. «Capri-Sonne» виготовляється на основі лише натурального соку ягід і фруктів з додаванням артезіанської води. В Європі ось вже понад 40 років батьки вибирають цей напій за те що він натуральний, містить вітаміни і корисний для здоров'я дітей.

Завдяки зручній упаковці напої «Capri-Sonne» легко брати з собою в школу та на прогулянки. Унікальна особливість упаковки «Capri-Sonne» полягає в тому, що вона легка, м'яка, екологічно безпечна, не б'ється, підтримує постійну температуру і зберігає якість напою, а також має окрему гігієнічну соломку. Сокові напої містять у 3-4 рази менше кислоти порівняно з натуральним соком, завдяки чому позитивно впливають на дитячі шлунки і лишаються такими ж поживними.

 

 

5. Слабогазований соковий напій Orangina (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Слабогазований соковий напій Orangina

«Orangina» можна легко впізнати за оригінальною всесвітньо відомою пляшкою у формі апельсина, всередині якої міститься яскравий і смачний фруктовий напій. До секретної формули напою входять лише натуральні компоненти: сік цитрусових і м'якоть апельсина (12%).

Виготовлений відповідно до високих стандартів французької якості напій «Orangina» завойовує любов споживачів натуральним фруктовим смаком та дивовижною середземноморською індивідуальністю.

У класичному життєвому циклі товару можна виділити п'ять стадій:

1. Впровадження вихід на ринок.Поява нового асортименту Нектар «Berry». . Поки що цей вид товару перебуває у виді пробних продажів. Товар є новинкою, тому технологія ще недостатньо освоєна і виробник не визначився у виборі виробничого процесу. Обсяг реалізації дуже малий і збільшується повільно.

2. Фаза росту. На цьому етапі перебуває Напій «Лимон», Напій «Апельсин», «Бренді-кофе», «Сафарі», Мінеральна вода з йодом та селеном, Йодована вода “Доктор”. Відбувається швидке збільшення попиту на нього збільшується охоплення ринку. Споживачами на цьому етапі є люди, що визнають новизну. Росте число повторних і багаторазових покупок.

3. Фаза зрілості. На цій фазі перебувають Напій «Лимонад», Напій «Ситро», Мінеральна вода газована. Цей вид продукції характеризується якістю, налагодженістю його виробництва.

4. Фаза насичення. На цій фазі перебуває продукція виду «Шоколад», Напій «Карамболь», Напій «Дюшес». Оскільки виробництво цього типу продукції починається ще 1960 року то вона на даний момент не потребує модифікації . Обсяги продажу даного виду продукції є досить високими, але в майбутньому компанія прагне збільшити свій сектор на ринку.

5. Спад. Спад є періодом різкого зниження продажів і прибутку. На даний момент компанія не має продукції що перебуває на цьому етапі.

Дані графічно зображені на рис 5.1

 

 

 


Нектар «Berry» Напій «Лимон», Напій «Лимонад», «Шоколад», не має

Напій «Апельсин» Напій «Ситро».

«Бренді-кофе»,

«Сафарі».

 

Рис5.1Життєвий цикл товару

Аналіз асортиментного портфеля ВАТ КЗБН «Росинка» припускає використання різних методів. Одним із найвідоміших методів є так звана матриця Бостонської консалтингової групи, розроблена в 60-х роках. В ній розглядаються лише два чинники: відносна частка ринку і темп зростання ринку. Матриця БКГ, таким чином, визначає чотири основні позиції в яких може перебувати бізнес (товари) підприємства (квадранти матриці), які отримали загальновизнані нині маркетингові назви: «важкі діти», «зірки», «дійні корови», «собаки».

"Важка дитина" характеризується високим темпом росту, низькою часткою ринку. Для збільшення частки потрібні великі вкладення, що можуть перетворити продукт у зірку.

"Зірка" має такі ознаки: високий темп росту, висока частка ринку. Продукт може давати досить грошей, щоб підтримувати своє існування, хоча можуть спостерігатися фінансові труднощі.

"Дійна корова" – низький темп росту, висока частка ринку. Продукт дає великі надходження грошей, які можуть йти на і вирощування "зірок".

"Собака" – низький темп росту, низька частка ринку. Продукт вимагає великої уваги і зусиль з боку керівництва. У той же час він не приносить грошей і прибутку або ж дає дуже низьку фінансову віддачу.

Якщо частка ринку (положення на горизонтальній осі) засвідчує про отримання грошей підприємством, то темп зростання ринку (вертикальна вісь) вимагає від підприємства певного рівня грошових витрат на його освоєння. Таким чином, використання портфельного аналізу дає змогу оцінити різні види діяльності організації, вибрати інвестиційні стратегії для кожного із них, прийняти рішення щодо коригування виробничої структури організації.

До основних переваг матриці "зростання – частка ринку", розробленої Бостонською консалтинговою групою, належать: використання об'єктивних критеріїв привабливості та конкурентоспроможності СОБ, зменшення рівня суб'єктивізму; забезпечення поєднання видів діяльності; сприяння прийняттю обґрунтованих рішень про вибір стратегічних позицій на ринку і розподіл коштів між окремими СОБ; простота і зрозумілість.

Проведемо аналіз господарського портфелю ВАТ «КЗБН «Росинка» побудувавши модифіковану матрицю Бостон Консалтинг Груп (БКГ). Дані для побудови матриці наведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Цінова політика

 

Цінова стратегія підприємства визначається попитом на продукцію, і повинна задовольняти як потреби підприємства, так і можливості споживача.

В плануванні цінової стратегії полягає основна проблема діяльності ВАТ "Росинка". Існують два основні чинники, що впливають на діяльність заводу в цьому напрямі:

IПопит на всі види продукції, які виробляє підприємство ВАТ "Росинка" є нееластичним, і негативно реагує на підняття ціни.

IIПопит на всі види товарів є сезонним: він підвищений з кінця травня по початок вересня, а у інший час утримується на більш низькому рівні.

Виходячи з цих положень необхідно закладати в цінову стратегію більш низьку ціну для залучення споживача. Як базовий метод ціноутворення при визначенні цін на продукцію обраний метод середньоринкових цін. відповідно до цього за основу розрахунку беруться внутрішні ціни конкурентів. Ураховуються так само власні витрати виробництва.

Продукцію "Росинки" реалізують за цінами, нижчими від зарубіжних аналогів. Висока якість напоїв при порівняно невисокій собівартості - ось що приваблює споживачів і дозволяє протягом року подвоїти виробництво.

Збутова політика

Збутова концепція стверджує, що споживачі не купуватимуть товари підприємства в достатній кількості, якщо воно не докладає значних зусиль у сфері збуту товарів. Підприємство керується тим, що споживачі переважно не мають явного наміру придбати їхні товари і тому треба вживати активних заходів для збуту товару.

На практиці збутову концепцію реалізують, нав’язуючи покупку споживачеві, причому продавець намагається за будь-яких умов підписати угоду та здійснити продаж, а задоволення потреб споживача є для нього другорядною справою.

Звичайно, за фінансовими можливостями ВАТ «КЗБН «Росинка» не може зрівнятися з провідними світовими виробниками безалкогольних напоїв, однак вже цього року значно збільшилися рекламні та маркетингові витрати - близько 2% від загального обсягу реалізації продукції.

Споживачі впізнають напої фірми за логотипом та товарним знаком, зображеним у трьох кольорах - синьому, оранжевому і білому, - який розміщується у транспорті, на торговельних павільйонах, репрезентаціях та спонсорських заходах. До речі, в межах Києва продукцію доставляють безплатно.

Від створюваної фірмової торговельної мережі, за словами керівництва, сьогодні не очікують особливих прибутків. Цей вид збуту товару радше має наблизити виробника до споживача. У найбільших обласних містах відкрито регіональні представництва.

Посередники організації. Підприємство ВАТ «Росинка» обрало стратегію поширення своєї продукції через велику мережу посередників. Рисунок 5.7 показує схематично всі види посередників, які працюють на підприємство.

 

Рисунок 5.7. Розподіл посредників організації

Таблиця 5.4

Номер елемента Елемент комплексу маркетингових комунікацій Ваговий коефіцієнт, %
Реклама
Public Relations
Стимулювання збуту
Особистий продаж -
Прямий маркетинг
Реклама на місці продажу
Виставки та ярмарки
Комунікації в Internet
Всього  

 


Висновки

В умовах ринкової економіки компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану більше уваги. У складних економічних умовах, що склалися в Україні, виникла велика конкуренція на ринку. Аби залишитись конкурентоспроможним підприємством пропонується початок випуску нових товарів та їх активної реклами.

В світі товарів і послуг, а також загостреній в наш час конкуренції, застосування принципів маркетингу стає не просто потрібним, а й необхідним. Завдяки чітко визначеній організації маркетингової діяльності при впровадженні та розробці нових заходів для її покращення: підвищенні якості товарів і послуг, поліпшенні умов їхнього придбання, що у свою чергу призводить до підвищення рівня життя в країні, збільшується рентабельність підприємства.

В курсовій роботі розглядалися застосування маркетингу на ВАТ «КЗБН «Росинка», яке займається виробництвом безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та реалізовує виготовлену продукцію. Товариство є правонаступником Київського колективного заводу безалкогольних напоїв "Росинка".

ВАТ «КЗБН «Росинка» - це підприємство із майже 100% іноземними інвестиціями. Основними проблемами для товариства є недосконалiсть податкового законодавства та непередбачуваність щодо змiн у оподаткуванні. Було встановлено, що ВАТ «КЗБН «Росинка» використовує концепцію маркетингу стосунків, збутову, товарна і маркетингову концепцію. Було проведено аналіз маркетингового середовища, згідно з яким було встановлено найвигіднішого постачальника лимонної кислоти: ВАТ "Смілянський цукровий комбінат ".

З метою дослідження відповідності продукції ВАТ «КЗБН «Росинка» вимога споживачів було проведено опитування. Задля ідеального уявлення про характер діяльності та можливостей об’єкта, а також коригування структури підприємства було проведено аналіз цілей підприємства. Було охарактеризовано господарський портфель підприємства на основі якого побудовано модифіковану матрицю Бостон Консалтинг Груп та встановлено, що займає стабільне положення на ринку і є найбільш рентабельним виробом серія напоїв «Росинка». Проведено аналіз товарного асортименту за методом Дібба-Сімкіна та побудовано матрицю Дібба-Сімкіна. Встановлено,що слабоалкогольні напої, мінеральна вода «Софія Київська» і напій «Orangina» є найменш цінні для підприємства товари. Внаслідок побудови матриці General Electric (багатокритеріального аналізу) було виявлено, що такі бізнес-одиниці як мінеральна вода «Софія Київська» та слабогазовані сокові напої «Orangina» знаходяться в зоні високого пріоритету для інвестування, а такі СГП, як: сокові напої для дітей «Capri-Sonne», безалкогольні напої та слабоалкогольні напої знаходяться в зоні середнього пріоритету для інвестування.

Було проаналізовано ринкові можливості підприємства та побудовано матрицю можливостей та матрицю загрос для підприємства та встановлено, що усі загрози, як і можливості, є незначними, імовірність їх реалізації є низькою. Визначивши сильні та слабкі сторони підприємства встановлено, що слабкі сторони підприємства це – вузький асортимент продукції, мала кількість торгових точок, не використання всієї потужності підприємства, а також застаріле обладнання. Сильними сторонами ВАТ «КЗБН «Росинка» є висока якість продукції, великий досвід роботи та прибутковість підприємства.


Список використаної літератури:

1. Астахова І. Е. Маркетинг / Астахова І. Е. – Х.: ХНЕУ, 2005. – 144 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг / Гаркавенко С.С. – К: Лібра, 1996. – 384 с.

3. Гірченко Т. Д. Маркетинг / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик – Л.: ЛБІ НБУ, 2004. – 256с.

4. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика / В. Я. Кардаш – К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.

5. Павленко А. Ф. Маркетинг / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. ­­ К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

6. Примак Т. О. Маркетинг/ Т. О. Примак – К.: МАУП, 2004. – 228 с.

7. С. В. Скибінський Маркетинг / Скибінський С. В. – Львів, 2000. – 640 c.

8. Старостіна А.О. Маркетинг: Навч. Посібни

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти