ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лист-запит,лист-пропозиція, лист-замовлення, рекламний лист.

Лист-запит, лист-пропозиція та лист-замовлення – різновиди комерційного листа. До комерційного листа висуваються жорсткі умови щодо оформлення, який є документом, де кожне слово та вираз мають певне значення і не припускають подвійного тлумачення. Такі листи пишуться на бланках стандартного зразка. Складові комерційного листа: 1.Заголовок-у верхній частині бланка на всю його ширину або в лівому верхньому углу (що менше прийнято в комерційному листуванні). Заголовок містить назву та адресу організації, що пише листа, та інші відомості: телеграфну адресу, номери телефонів, телефаксів, телексів, коди, номер рахунку в банку. 2.Місце і дата – у правому кутку бланка під заголовком. Дату можна писати по-різному: 31 січня1991р., «31» січня 1991р. Скорочене написання дати в комерційному листі не прийняте.

3.Внутрішня адреса – це назва і адреса організації, куди надсилається лист. Вона розташовується після заголовка й поміток у центрі листа або у правій його частині. Розташування в лівій частині нетипове для українських ділових листів. Внутрішню адресу звичайно пишуть у називному відмінку (іноді в давальному).

4.Помітки. Номери реєстрації листів – у лівому кутку навпроти дати.

5.Після внутрішньої адреси на всю ширину сторінки пишуть вказівку на зміст листа: «відносно», «щодо», «про», «стосовно» (після цих слів ставлять двокрапку).

6.Звертання пишуть окремим рядком у центрі і після нього найчастіше ставлять знак оклику або кому чи крапку.

7.Текст листа складається зі вступної частини, головного повідомлення та заключної частини. Текст пишуть з урахуванням полів з абзацу. Як відомо, абзаци розділяють частини тексту, що стосуються окремих закінчених думок.

8.Додатки. якщо до листа додаються які-небудь документи, креслення тощо, то вкінці листа зліва пишуть слово «Додатки:», перелічують назви документів, що додаються івказують їх кількість або кількість доданих сторінок. Увесь текст комерційного листа розташовують тільки на лицьовому боці листа і не переносять на зворотний бік.

9.заключна фраза – формула ввічливості. Звичайна заключна фраза комерційних (ділових)листів: «З повагою» або «З глибокою повагою», «З пошаною». Часто закінчується підписами осіб, які відповідають за зміст. Ліворуч пишуть найменування посади, праворуч-особистий підпис, а потім прізвище (можна в дужках).

Лист-запит, лист-пропозиція та лист-замовлення потребують відповіді. Лист-запит – це різновид комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнити вже наявну, попередню інформацію про фірму, банк тощо. Лист-запит складають на підставі ознайомлення з каталогами, проспектами, буклетами, прейскурантами, рекламними листами та інформацією, отриманою на виставках, ярмарках.

У листі-запиті обовязково вказуємо:

1.підставу для запиту;

2.назву товару (його марку, якість, модель тощо);

3.умови і термін постачання;

4.умови оплати.

Виробничі звіти та протоколи.

Звіт – це довідково-інформаційний документ, у якому міститься докладна й повна інформація про виконання роботи, спеціального доручення за визначений період часу. Великий за обсягом звіт поділяється на частини, кожній з них надається назва у вигляді заголовка відповідно до напряму. Виробничий звіт - внутрішній, який складається для потреб безпосередньо виробництва, у якому допускається відсутність печатки й штампу установи, підприємства, організації.

Реквізити звіту:

1.штамп установи;

2.назва виду документа;

3.заголовок (вказується установа, структурний підрозділ, звітний період, мета й предмет складання звіту).

4.текст:

а)вступ(визначається зміст завдань, ьякі доручено виконати за звітній період);

б)основна частина(опис та аналіз виконаної роботи);

в)висновки(пропозиції, зауваження, напрями подальшої роботи);

5.підпис керівника підрозділу, установи, підприємства, яка відповідає за звітність, за цей звіт;

6.дата складання;

7.печатка.

Схема виробничого звіту:

1.У заголовку, крім слова Звіт, подаються відомості про те, яка організація чи установа звітує, за який період, за який вид роботи;

2.У вступній частині вказується коло завдань, які було поставлено перед організацією, чи установою за звітній період;

3.Наступна частина звіту має містити точний опис виконаної роботи із зазначенням позитивних і негативних прикладів;

4.У звіті мають бути висновки, пропозиції, перспективи на майбутнє;

5.Підпис відповідальної особи або службової особи на виробництві, яка писала звіт;

6.Дата складання звіту;

7.Печатка установи (якщо це потрібно).

Звіт має характеризуватися чіткістю побудови, догічною послідовністю викладу матеріалу й містити вичерпні відповіді на всі запитання схеми, а також узагальнення і висновки. Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне та негативне, зробити висновки, намітити перспективи.

Протокол – це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. Це довідково-інформаційний документ у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення. Протоколи можна поділити на два типи документів:

1)найбільш уживаний, який фіксує хід і результати роботи зборів, засідань, нарад, де занотовані всі виступи й дискусії з питань, що були розглянуті, і рішення які були прийнятті в результаті обговорення;

2)у яких при укладанні двостороннього договору (насамперед купівлі-продажу)вказуються розбіжності в текстах договору, зумовлені різним баченням умов договору його учасниками (протокол розбіжностей).

Протокол першого типу складає секретар (учений секрктар) або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (засідань, нарад, комісій)підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій підписують голова комісії та члени комісій. За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на:

Стислі, в яких записано лише ухвалу або поширену резолюцію, а також зазначено номер, дату, назву організації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою «Слухали» - назва питань, хто висловился.

Повні, в яких записуються виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад засідань. У докладний протокол зносяться також запитання доповідачеві та конспективний запис виступів під час обговорення.

Стенографічні, де всі виступи, репліки, запитання й відповіді записуються дослівно.

Протокол має такі реквізити:

1.назва виду документа, яку пишуть посередині рядка.

2.порядковий номер протоколу.

3.назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада);

4.назва установи, підприємства чи організації, де відбулися збори, конференція;

5.дату проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації з лівого боку. У цьому ж рядку пишуть місце проведення (назву міста) з правого боку;

6.кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка. При великій кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10-12 осіб, то вказують усіх присутніх.

7.посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії).

8.порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції. Питання у порядку денному формулюють у називному відмінку.

9.текст.

10.перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок.

11.підписи керівників зборів, засідання, конференції (голови й секретаря).

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить: «Слухали», «Виступили», «Ухвалили», що оформлюються без відступу від межі лівого берега.

Витяг з протоколу.

Витяг з протоколу – довідково-інформаційний документ, який є частиною складеного протоколу, потрібною для вирішення окремого питання, підтвердження фактів. Його складають і надсилають установам, підприємствам, окремим особам на їх правомірну вимогу.

Реквізити:

1.Назва виду документа.

2.Заголовок протоколу.

3.Номер протоколу.

4.Дата складання протоколу.

5.Текст витягу.

6.Дата складання витягу (якщо необхідно).

7.Підпис голови й секретаря засідання.

8.Печатка (якщо необхідно).

 

 

Використана література.

1.Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник/Худож. – оформлювач В.А.Носань. – Харків: Фоліо; Майдан, 2004. -288с.

2.Іванова І.В. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів. Фахове ділове мовлення: Навчально-методичний посібник. – Харків:ТМ «Парус», 2009. -320с.

3.Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Навч. Посібник – 5-те вид., стереотип. –К.: МАУП, 2002. – 256с.

4.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навч. Посібник. – К.: Літера ЛТД, 2004. – 400с.

5.Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч.посіб. – 3-є вид., стер. – К.: Вища школа, 2001. – 272с.

6.Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/С.П.Библик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт та ін. – К.: Довіра; УНВУ «Рідна мова»,1997.

 

 

Тема: «Укладання документів з господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт)

 

План:

 

1.Поняття про договір……………………………………………………………………………3

2.Види договорів………………………………………………………………………………….4-5

3.Реквізити договору………………………………………………………………………………6

4.Трудова угода……………………………………………………………………………………….7

5.Реквізити трудової угоди……………………………………………………………………..8

6.Поняття про контракт……………………………………………………………………...9-10

7.Вимоги до викладу текстів документів………………………………………....11-12

8.Використана література……………………………………………………………………13

 

Студенти повинні знати: реквізити договору, трудової угоди, контракту, вимоги до викладу текстів документів.

Студенти повинні вміти: дотримуватися вимог під час укладання договорів, трудових угод, контрактів; правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні цих документів.

 

 

Поняття про договір.

Договір – це господарсько-договірний документ, який фіксує й засвідчує співпрацю, домовленість про взаємні забовязання між двома чи кількома партнерами – юридичними або фізичними особами.

Договір слід вважати чинним тоді, коли всі сторони згодні з усіма пунктами договору й підтвердили це письмово.

В українському справочинстві існує декілька типів договорів:

1.Договори, що повідомляють про створення нових форм господарювання.

2.Договори щодо посередницької діяльності.

3.Договори про майнову відповідальність.

4.Господарські договори.

5.Фінансово-біржові договори.

Слід памятати, що складання договорів повинні займатися компетентні спеціалісти, юристи. При підписанні договорів варто уважно ознайомитись з текстом договору, порадитись щодо нього зі своїм юристом.

Чинні договори можуть бути укладеними між приватними особами, між організаціями або окремою організацією тощо. Цивільний кодекс передбачає можливість складання договорів купівлі-продажу, оренди, винаймання різноманітних приміщень , приватизації, надання послуг, позики, підрядні договори, договори постачання.

Особливим комплектом документів є договори в області банківської діяльності: договори про депозитний вклад, про здійснення кредитно-розрахункового обслуговування, кредитний договір.

До договорів, які декларують створення нових форм господарювання і власності, належить установчі договори (про заснування підприємств, про приєднання фірм та зміни форми власності, про утворення асоціацій і корпорацій).

Установчі договори складаються за найбільш стандартизованими формами і схемами з метою полегшення механізмів складання і сприйняття документів.

Види договорів.

Цивільно-правовий договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків. Цивільний кодекс передбачає різні види договорів.

Досить поширеними у господарській практиці є договір куплі-продажу.

Договір куплі-продажу – це договір, за якими продавець забовязується передавати певне майно у власність покупця, а той у свою чергу – прийняти вказане майно та оплатити за нього певну грошову суму.

Важливою особливістю цього договору є те, що продавцем може бути лише власник товару, а покупцем – будь-яка юридична чи фізична особа. Предметом договору куплі-продажу може бути будь-яке майно, дозволене до обігу. Не можна, наприклад вільно продати на ринку вибухові речовини або наркотики.

Договір постачання – це договір, за яким організація-постачальник забовязується в певний термін передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, організація-покупець забов’язується оплатити продукцію за установленими цінами.

Договір підряду – це договір, за якими підприємець-підрядник забовязується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності і забовязується дотримуватися встановлених правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона забовязується створити нормальні умови праці і матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність – це договір, що укладається двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: грошові; майнові, трудова участь.

Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.

Установчий договір – це договір, що закріплює взаємні права та обовязки всіх учасників створення асоціацій.

Договір оренди – це договір, за яким орендодавець забовязаний надати майно орендареві в строкове платне володіння та користування. Орендар забовязаний користуватися майном відповідно до його призначення (не припускається, наприклад, використання офісного приміщення під склад), підтримувати його в належному стані. Орендар має право за згодою орендодавця здавати майно суборенду.

Після закінчення терміну дії договору орендар, який належно виконував усі пункти договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору або на викуп майна.

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник забовязується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутришньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа забовязується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Реквізити договору.

1.Назва виду договору.

2.Заголовок.

3.Місце укладання.

4. Дата.

5.Повні назви сторін договорів або їх уповноважених представників (прізвище, ім’я, побатькові), повноважень, на підставі яких вони діють.

6.Текст згрупований таким чином:

· Термін виконання;

· Кількісні та якісні вимоги та показники;

· Вартість робіт (продукції)і загальна сума;

· Порядок виконання робіт;

· Порядок розрахунків між сторонами;

· Ступінь відповідальності сторін;

· Порядок і місце розвязання суперечок;

· Форс-мажорні обставини.

7.Відомості сторін: юридичні адреси установ, паспортні дані осіб, які укладають договір.

8.Підписи сторін.

9.Печатка однієї або всіх установ, які є укладниками договору.

Трудова угода.

Трудова угода – це господарсько-договірний документ, що регламентує умови співпраці установи і працівника, який не належить до провідного постійного штату цієї установи. Угода складається тоді, коли в організації виникає потреба в залученні кваліфікованих працівників для виконання певної роботи або тимчасових працівників.

Трудова угода укладається зі штатним працівником у тому випадку, якщо є потреба розширити коло його доручень безпосередньо визначених попереднім договором або посадовою інструкцією без зміни посади, розширення сфери службових обов’язків працівника. Найчастіше такі зміни скоріш за все відбуваються тимчасово.

Трудова угода складається мінімум у двох примірниках, одна із котрих видається працівникові, з яких складається контракт, а інший примірник залишається в кадровій документації установи, або один із примірників передається виконавцю, а решта зберігається у справах організації-замовника.

Реквізити трудової угоди.

Реквізити:

1.Назва виду документу.

2.Заголовок.

3.Місце складання.

4.Дата.

5.Текст, у якому перераховуються повноваження і забов’язання сторін.

6.Юридичні адреси сторін.

7.Підписи.

8.Печатка установи.

Поняття про контракт.

Контракт – це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права та обовязки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору встановлюють угоди сторін. Сторонами в контракті є підприємства (роботодавець) в особі керівника та працівник.

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття(наймання) на роботу працівників, затверджені Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994р.№170, визначає порядок укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої незалежності підприємства, установи.

Реквізити контракту такі:

1.Назва документа із стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов’язків…, на управління підприємством тощо).

2.Дата і місце підписання.

3.Орган, що наймає керівника.

4.Посада, прізвище, імя та по батькові того, кого наймають.

5.Текст.

6.Підписи сторін – укладачів контракту.

7.Печатка.

Порядок укладання контракту.

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу за контрактом. За угодою працівника копія укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами. Оформляється він у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, і зберігаються у кожної із сторін контракту. Контракт набуває чинності з моменту його написання або з дати, обумовленої сторонами у контракті. Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, укладеною у письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

Структура тексту контракту.

1.Загальні положення.

2.Обовязки сторін, де зазначаються:

· Основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці.

· забовязання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.

3.Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.

4.Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються:

· Посадовий оклад (тарифна ставка)за певний період;

· Надбавка та інші виплати;

· Компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;

· Щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;

· Додаткові пільги, гарантії, компенсації.

5.Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:

· Яку відповідальність несуть сторони у разі не виконання чи неналежного виконання обовязків;

· Порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.

6.Зміни, припинення, розірвання контракту, де зазначається:

· Як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;

· Дострокове розірвання контракту;

Контракт повинен передбачити забов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту.

7.Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5років, але не менш, ніж на рік.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти