ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Стратегія спрямована на створення своїх власних конкурентних

переваг, яких не має лідер у галузі, це:

а) стратегія послідовника;

б) стратегія претендента;

в) стратегія новачка.

 

6. Стратегія скорочення передбачає:

а) комплексні дії щодо поступового згортання бізнесу який перейшов у

завершальну стадію життєвого циклу;

б) здійснення вибіркового інвестування і утримання балансу між витратами і

доходами;

в) вибір цільових сегментів інвестування, науково-дослідні розробки та

інновації.

 

7. Стратегія яка полягає у прагненні досягти мінімуму сукупних витрат на одиницю продукції і отримати прибуток вище середнього у галузі, це:

а) стратегія диференціації;

б) стратегія зосередження;

в) стратегія мінімальних витрат.

 

8. Стратегічний план підприємства складається для:

а) допомоги акціонерам (власникам) отримати уявлення про стратегію, яка

обрана керівником;

б) надання менеджерам різного рівня інформації про стратегічні наміри вищого

керівництва;

в) допомоги підприємству максимально використати можливості у середовищі,

що постійно змінюються.

 

9. Вивчання навколишнього середовища є початковим етапом підготовки стратегічного плану за умови застосування:

а) оптимізаційного підходу;

б) підходу “від досягнутого”;

в) адаптаційного підходу.

 

10. Стратегічний аналіз – це:

а) система і механізм стратегічного управління активами і капіталом

підприємства;

б) спосіб дослідження і перетворення бази даних, одержаних внаслідок аналізу

середовища, на стратегію підприємства;

в) багатоплановий процес управління для досягнення довгострокових цілей

підприємства.

 

11. Предметом стратегічного аналізу є:

а) позитивні і негативні фактори, які впливають на економічне становище

підприємства у близькому майбутньому;

б) організаційні, економічні та інформаційні ресурси та можливості, які

розглядаються з погляду зміцнення позицій на ринку у довгостроковому

аспекті;

в) трудові, фінансові і матеріальні ресурси підприємства, а також господарські

процеси і чинники, які на них впливають, для оцінки поточного стану

підприємства.

12. Першим процесом стратегічного управління є:

а) аналіз середовища;

б) визначення місії і цілей фірми;

в) розробка стратегій фірми.

13. Методи: SWOT-аналіз, аналіз ланцюжка цінностей, оцінка конкурентоспроможності використовуються для:

а) стратегічного аналізу продукту;

б) стратегічного фінансового аналізу;

в) стратегічного аналізу середовища.

Вивчення впливу економіки держави, правового регулювання,

Політичних процесів, природних умов і ресурсів, соціальних аспектів на

стратегію розвитку підприємства – це:

а) стратегічний аналіз мікросередовища;

б) стратегічний аналіз макросередовища;

в) стратегічний аналіз безпосереднього оточення.

 

15. Майбутня вартість грошових потоків – це:

а) вартість на сьогодні майбутніх надходжень грошових коштів з поправкою на ризик;

б) вартість інвестованих в справу грошових коштів через визначений

проміжок часу з урахуванням встановленої ставки відсотка;

в) надходження, здійснювані за рівні проміжки часу протягом певного періоду часу.

 

16. Результатом стратегічного аналізу є:

а) системна модель зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства;

б) стратегічні зони господарювання, сектори бізнесу або окремі продукти;

в) напрямки функціонування і розвитку підприємства.

 

17.Стратегічне прогнозування виконує дві головні функції:

а) планування, регулювання;

б) передбачення, розпоряджувальна;

в) координації, контролю.

 

18. Комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на

Основі творчого науково обґрунтованого підходу і призначається для

досягнення довгострокових глобальних цілей підприємства:

а) стратегічне управління;

б) стратегічний аналіз;

в) стратегія.

 

При проведенні кластерного аналізу ступінь подібності при виборі

змінних не може визначатися за допомогою:

а) евклідової відстані;

б) коефіцієнта кореляції;

в) коефіцієнта асоціативності;

г) методу відстані від еталону.

 

Який з наведених методів є найкращим для оцінки результатів

кластерного аналізу і перевірки обґрунтованості рішень:

а) тести значимості для ознак, необхідних при складанні кластерів;

б) повторна вибірка;

в) тести значимості для зовнішніх ознак;

г) процедури Монте-Карло.

21. Який з наведених методів прогнозування є якісним:

а) метод рухомого середнього;

б) метод інтерв'ю;

в) побудова трендів;

г) методи екстраполяції.

 

22. Які з наведених нижче методів прогнозування є кількісними:

а) матричне моделювання;

б) метод написання сценарію;

в) метод експертних оцінок;

г) метод Дельфі.

 

23. Сукупність усіх можливих значень випадкових змінних описується:

а) вибіркою;

б) генеральною сукупністю;

в) стратифікованою сукупністю;

г) вірної відповіді немає.

 

24. Регресійний аналіз застосовується при прогнозуванні:

а)на короткострокову перспективу;

б)на короткострокову і середньострокову перспективу;

в)середньострокову і довгострокову перспективу;

г)довгострокову перспективу.

 

Який з наведених методів не використовується для прогнозу на

короткострокову перспективу:

а) регресійний аналіз;

б) метод рухомого середнього;

в) метод експоненціального згладжування;

г) методи математичного моделювання.

 

Відповідно до якого значення Z- рахунку Альтмана у підприємства

виникає висока загроза банкрутства:

а) до 1,8;

б) від 1,8 до 2,7;

в) від 2,8 до 2,9;

г) понад 3,0.

 

27. Метод Z-рахунку Альтмана належить до:

а) експертних оцінок;

б) графічних методів діагностики загрози банкрутства;

в) багатомірних статистичних моделей;

г) рейтингових систем оцінки.

 

 

28. Яке визначення найкраще характеризує бенчмаркінг:

а) постійний систематичний пошук інформації, спрямований на виявлення

факторів продуктивності у конкурентів і запозичення їхнього досвіду;

б) позиціонування підприємства у галузі, пошук внутрішніх можливостей

удосконалення бізнес-процесів;

в) постійний систематичний пошук, впровадження найкращої практики, що

призводить до поліпшення продуктивності;

г) удосконалення діяльності на основі комплексного дослідження існуючої

практики і прогнозування майбутніх змін.

 

Початок вивчення найкращої практики підприємств з інших галузей

належить до генерації:

а) конкурентного бенчмаркінгу;

б) процесного бенчмаркінгу;

в) реверсивного бенчмаркінгу;

г) стратегічного бенчмаркінгу.

 

Виявлення та визначення характеру взаємозв'язків між процесами у

різних компаніях і побудова прогнозів на перспективу - це завдання:

а) етапу планування бенчмаркінгового проекту;

б) етапу дослідження бенчмаркінгового проекту;

в) етапу аналізу бенчмаркінгового проекту;

г) етапу адаптації бенчмаркінгового проекту.

 

31. Конкурентний аналіз особливостей продукту належить до:

а) реверсивному бенчмаркінгу;

б) конкурентному бенчмаркінгу;

в) процесному бенчмаркінгу;

г) глобальному бенчмаркінгу.

 

32. У побудові профілю бенчмаркінгу підприємства критерієм порівняння є:

а) критичні бізнес-процеси;

б) індикатори досягнення успіху;

в) найкраща практика;

г) група бенчмаркінг.

Головною перевагою, яку отримує підприємство, що запровадило

бенчмаркінг, є:

а) посилення зв’язків з іншими підприємствами;

б) вибір конкретної стратегії дій на майбутнє;

в) перехід до системи безперервного удосконалення;

г) визначення власних позицій на ринку серед повідних конкурентів.

 

 

34. Які дії виконуються на заключній стадії стратегічного бенчмаркінгу:

а) вибір стратегії розвитку підприємства;

б) складання відповідного розділу стратегічного плану;

в) аналіз зв’язку між стратегіями конкурентів та досягнутими ними

результатами;

г) порівняння показників операційної діяльності зі стратегічними орієнтирами.

 

Який з наведених нижче параметрів належить до внутрішніх при

побудові матриці стратегічного вибору:

а) характеристики ринку;

б) завоювання частки ринку;

в) відносини з покупцями;

г) ступінь децентралізації.

 

36. До основних способів формування конкурентних переваг не належать:

а) нарощування обсягу випуску;

б) зниження витрат;

в) підвищення якості;

г) поліпшення сервісу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти