ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Виявленням і оцінкою впливу факторів макросередовища на

результати поточної і майбутньої діяльності підприємства займається:

а) SWOT- аналіз;

б) TOWS;

в) PEST- аналіз;

г) немає вірної відповіді.

 

38. До неосяжних ресурсів підприємства належать:

а) якісні характеристики бізнесу, наприклад, імідж менеджерів;

б) матеріальні активи, наприклад, запаси;

в) нематеріальні активи, наприклад, гудвіл;

г) людські ресурси.

39. Який з факторів належить до потенційних внутрішніх слабких сторін:

а) розширення асортименту продукції для задоволення потреб клієнтів;

б) вузький асортимент продукції;

в) зростання вимогливості покупців;

г) значний досвід.

 

40. До якої групи належить повільне зростання ринку:

а) потенційних зовнішніх можливостей;

б) потенційних зовнішніх загроз;

в) потенційних внутрішніх слабих сторін;

г) потенційних внутрішніх сильних сторін.

41. Індекс Герфіндаля використовується у SWOT-аналізі для:

а) визначення прибутковості;

б) оцінки ступеня монополізації ринку та рівня конкуренції;

в) інтегрованої оцінки абсолютної конкурентної сили;

г) інтегрованої оцінки економічного зростання підприємства.

 

42. За якого значення показника інтенсивності конкуренції ( h I ) можна

стверджувати, що конкуренція незначна:

а) h I >0,7;

б) 0,7 > h I > 0,4;

в) 0,4 > h I ;

г) h I =1.

 

Визначте абсолютну конкурентну силу підприємства, якщо є

результати порівняння з конкурентами за показниками прибутковості (-1), репутація (0), продукція (+2), трудові ресурси (-1), організація (+1):

а) 0 балів;

б) -1бал;

в) 1 бал;

г) 5 балів.

 

44. Визначити невірне твердження:

а) коефіцієнт рентабельності активів відображає відношення чистого прибутку

до середньої суми активів;

б) коефіцієнт чистого прибутку розраховують як відношення суми чистого

прибутку до суми чистого доходу від реалізації;

в) коефіцієнт витрат розраховується шляхом ділення чистого доходу від

реалізації на суму витрат;

г) коефіцієнт адміністративних витрат розраховується як відношення

адміністративних витрат до суми чистого доходу від реалізації.

 

45. Виразом формальної організаційної структури підприємства є:

а) комунікативні шаблони;

б) організаційна схема;

в) графік документообігу;

г) відносини у колективі.

 

46. Прогнозування – це:

а) оцінка майбутньої діяльності;

б) план управління підприємством, спрямований на зміцнення його позицій;

в) процедура стратегічного планування розвитку національної економіки в

цілому, її окремих ланок і структурних елементів.

 

 

47. Стратегічне прогнозування виконує дві головні функції:

а) планування, регулювання;

б) координації, контролю;

в) передбачення, розпоряджувальну.

 

Стратегічні, довгострокові, середньострокові, короткострокові,

оперативні – це прогнози, які розподіляються за:

а) масштабом прогнозування;

б) функціональною ознакою;

в) терміном і характером розв’язуваних проблем.

 

Прогнози призначені для виявлення можливостей вирішення

Конкретних аспектів стратегічних прогнозів, короткострокових

перспектив і поточної діяльності - це:

а) стратегічні прогнози;

б) довгострокові прогнози;

в) оперативні прогнози.

 

50. Виробнича функція відображає:

а) динаміку обсягів виробництва;

б) максимальний прогнозований обсяг виробництва за даних умов;

в) мінімальний прогнозований обсяг виробництва за даних умов.

 

51. Метод “комісії”, метод “мозкових атак”, метод Дельфі – це методи:

а) системного аналізу;

б) колективних експертних оцінок.

в) індивідуальних експертних оцінок.

 

52. Граничний фізичний продукт змінних витрат – це:

а) різниця між кількістю продукції планового випуску і поточного;

б) додатковий обсяг продукції, що виробляється у незмінних умовах;

в) додатковий обсяг продукції, що виробляється кожною додатковою одиницею

праці.

 

Додаткові витрати, пов’язані зі збільшенням випуску продукції на

одну одиницю, називаються:

а) середніми змінними витратами;

б) граничними витратами;

в) середніми постійними витратами.

54. Структура капіталу – це співвідношення між:

а) окремими джерелами формування позикового капіталу;

б) власним і позиковим капіталом;

в) окремими статтями власного капіталу.

55. Мета оптимізації структури капіталу – це:

а) мінімізація витрат;

б) максимізація ринкової вартості підприємства;

в) максимізація прибутку.

 

56. Коефіцієнт структури капіталу показує:

а) величину залученого капіталу, яка припадає на одну гривню власного

капіталу;

б) ступінь впливу на ефект фінансового левериджу рівня оподаткування

прибутку;

в) різницю між рівнем дохідності активів і рівнем відсотків за залучений

капітал.

 

57. Мінімізація ризику при формуванні структури капіталу притаманна:

а) консервативній політиці фінансування активів;

б) компромісній політиці фінансування активів;

в) агресивній політиці фінансування активів.

 

Консервативна політика фінансування передбачає використання

власного капіталу та довгострокових зобов’язань для формування:

а) необоротних активів та половини змінної частини оборотних активів;

б) тільки необоротних активів;

в) необоротних активів та постійної частини оборотних активів.

 

59. Величина залученого капіталу яка припадає на одну гривню власного капіталу є:

а) фінансовий леверидж;

б) диференціал фінансового левериджу;

в) коефіцієнт структури капіталу.

 

Показник, що відображає рівень додаткового прибутку на власний

капітал за різних варіантів структури капіталу, називається:

а) фінансовим левериджем;

б) диференціалом фінансового левериджу.

в) ефектом фінансового левериджу.

 

61. Першим етапом складання проектованих фінансових звітів є:

а) прогнозування собівартості;

б) визначення чистого прибутку;

в) прогнозування доходу (виручки) від реалізації.

 

62. Метод відсотка від продажу – це:

а) прогнозування витрат на основі відсотка від минулорічного обсягу реалізації;

б) збільшення або зменшення всіх статей прогнозованого балансу і звіту про

фінансові результати на відсоток зміни обсягу продажу продукції;

в) збільшення або зменшення додатково необхідних фондів на той же відсоток, на який змінився обсяг продажу;

г) збільшення або зменшення показника доходу від реалізації продукції і статей проектованого балансу і звіту про фінансові результати (крім тих, що не залежать від зміни продажу) на однаковий відсоток.

 

Якщо прогноз статей проектованої фінансової звітності складається з

Урахуванням інформації про майбутні управлінські рішення, цей метод

називається:

а) метод експертних оцінок;

б) метод нормативних коефіцієнтов;

в) метод регулювання статей;

г) метод обробки детермінованих чисел.

 

У проектованому звіті про фінансові результати до автоматично

утворених не належить:

а) дохід (виручка) від реалізації;

б) собівартість реалізованої продукції;

в) операційні доходи і витрати;

г) фінансові доходи і витрати.

65. Додатково необхідні фонди – це:

а) непокрита частина власного капіталу – несплачений капітал;

б) частина основних фондів оборотних активів, яка має бути поповнена для

забезпечення прогнозованого зростання обсягів продажу;

в) потреба у додатковому фінансуванні за рахунок збільшення власного

капіталу або за рахунок збільшення зобов’язань.

 

66. Визначити, які статті не належать до регульованих:

а) поточні зобов’язання;

б) власний капітал;

в) довгострокові зобов’язання.

 

Якщо у проектованому балансі активи перевищують пасиви, то

різниця між ними називається:

а) додатково необхідні фонди;

б) додатковий капітал;

в) додаткові активи.

 

Якщо додатково необхідні фонди набувають від’ємного значення,

тоді у проектованому балансі:

а) збільшують декілька статей необоротних активів;

б) збільшують статті зобов’язань;

в) збільшують статті власного капіталу.

Коли адміністрація підприємства приймає суттєві, іноді далеко не

Оптимальні з фінансового погляду управлінські рішення, для

прогнозування статей проектованої фінансової звітності застосовується:

а) метод регулювання статей;

б) метод нормативних коефіцієнтов;

в) метод відсотка від продажу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти