ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Торговельно-економічний коледж

Торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

галузь знань0305 Економіка та підприємництво

форма навчанняденна

 

Київ 2011


Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу ТЕК КНТЕУ заборонено

Автор О.В.Смірнова, викладач першої категорії Торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін від 11.01. 2011р. протокол № 5

 

 

Навчально-методичне видання

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

форма навчання денна

Автор СМІРНОВА Олена Володимирівна


 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень знань студентів з дисципліни визначається їх комплексної діагностики та «Положенням про контроль знань», яке схвалено ТЕК КНТЕУ, 2010 р. При цьому переслідується мета оцінити отримані теоретичні знання, ступінь розвитку творчого мислення, набуття навичок самостійної роботи, вмінь синтезувати отримані знання і застосування їх до вирішення практичних задач.

Критерії оцінювання рівня знань студентів з дисципліни враховують три головних компоненти: рівень знань студентів, навички самостійної роботи, вміння застосовувати знання на практиці. Оцінка самостійної роботи передбачає перевірку виконання індивідуальних завдань, тестування з тем, що вивчаються. Нижче наведено орієнтовну систему оцінки знань студентів:

«відмінно» – ставиться, якщо студент глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання;

«добре» – студент отримує тоді, коли, згідно з програмою дисципліни він розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєвих неточностей і не виявив незалежної самостійності у викладанні думок;

«задовільно» – студент отримує тоді, коли згідно з програмою дисципліни, він не повністю розкрив зміст питань, поверхнево знайомий з рекомендованою літературою та побудував свою відповідь на звичайному повторенні матеріалу лекції без самостійного творчого мислення;

«незадовільно» – ставиться тоді, коли студент, відповідно до програми не розкрив змісту питання, не знає рекомендованої літератури, не зміг застосувати теоретичних положень.

Під час оцінювання знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність мислення та його послідовність, культура мови, посилання на додаткові літературні джерела, творчий аналіз, висновки та пропозиції опрацьованої теми, користування технічними засобами у підготовці матеріалу тощо.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Найменування розділу, теми Всього Всього аудитор­них Навчальні години, в тому числі Самос­тійна робота Консуль­тації Форми к-лю
Лекції Практично­семінарські
Розділ І Теоретична соціологія
Соціологія як наука її предмет і методи   УО
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура УО, Т, Із
Особистість у системі соціальних зв’язків УО, ПО
  Разом:  
Розділ ІІ Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Соціологія культури   УО, Пр
Соціологія політики Економічна соціологія   УО, ПО
Соціологія праці та управління   УО,Т
Соціологія релігії УО, Із
Соціологія конфлікту   УО, ПО
Соціологія молоді та сім’ї УО, Т
  Разом:
Розділ ІІІ Організація соціологічних досліджень   УО, ПО, Пр
  Всього:  
Форма підсумкового контролю - залік  
Загальний обсяг за ECTS – 1.5 залікових кредитів  
                     

Умовні позначення: УО– усне опитування; ПО –письмове опитування; Т –тестування; ІЗ – перевірка індивідуального завдання; Пр –презентація індивідуального (колективного) завдання

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ

Розділ І Теоретична соціологія

Тема 1 Соціологія як наука, її предмет та методи

Перелік питань, що виносяться для розгляду:

1. Структура соціологічних знань.

2. Витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до ХХІ сторіччя

ü Протосоціологія епохи Київської Русі.

ü Вплив українського козацтва на розвиток протосоціології. Погляди С. Оріховського та І. Вишенського.

ü Соціально-політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Г. С.Сковорода.

ü Кирило-Мефодіївське товариство, його внесок у розвиток пізнання соціального.

ü Українська соціологія в дореволюційний період.

3. Розвиток української соціології в радянські часи.

4. Сучасний етап розвитку української соціологічної думки.

Необхідно опанувати такі поняття:

Об’єкт та предмет соціології, підходи до аналізу суспільства, протосоціологія, соціальне, макро/мікросоціологія, структура соціології, методи, функції та закони соціології, суспільство,

Література: -1,2-§1ст9-99, 4, 6,7

Методичні рекомендації

1 Приступаючи до освоєння цієї фактично вступної теми, важливо чітко сформулювати кінцеву мету, якої варто досягти в ході її вивчення. Вона полягає у наступному:

ü усвідомленні, того, що являє собою наука соціологія, а також умінні дати її визначення і пояснити, яке місце займає вона серед інших гуманітарних і соціальних наук;

ü знати основні передумови виникнення соціології як самостійної галузі наукових знань;

ü визначенні, того, що є об'єктом соціології, а що складає ЇЇ предмет і вказати різницю між цими поняттями;

ü представленні соціології як єдності теоретичних і емпіричних знань, а також умінні виділити рівні соціологічної системи знань і пояснити взаємозв'язок між ними;

ü орієнтації в змісті основних функцій соціології, умінні дати їм визначення і показати їхня роль надалі розвитку соціологічного знання.

ü розумінні місця і ролі соціології в системі суспільствознавства, розумінні змісту предмету і об'єкту соціології; макро- та мікросоціологічних рівнів вивчення суспільства, функцій, принципів й методів, категорій та основних законів соціології.

ü мати уявлення про структуру соціологічного знання: теоретичну соціологію, спеціальні соціологічні теорії, прикладну соціологію та емпіричні соціологічні дослідження.

2 Як основні цілі, які варто осягти в процесі вивчення даної теми, можуть бути наступні:

ü показати, у чому полягає сутність концепції О. Конта, а також яка роль позитивізму і його основних напрямків надалі розвитку соціології;

ü мати представлення про основні етапи становлення і розвитку соціології як науки;

ü становлення соціології як самостійної науки. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Загальні положення соціологічних поглядів О. Конта, Г. С. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, В. Парето. Структура соціологічних знань;

ü витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до середини ХІХ ст. протосоціологія епохи Київської Русі.

ü вплив українського козацтва на розвиток протосоціології. Погляди С. Оріховського та І. Вишенського;

ü соціально-політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Г. С . Сковорода. Кирило-Мефодіївське товариство, його внесок у розвиток пізнання соціального.

ü зародження соціологічної думки в Україні. Політична соціологія М. Драгоманова. Українська ідея М. Грушевського;

ü ідея національної держави В. Липинського.

3 Особливістю української соціології є те, що переважна її частина приходиться на еміграцію:

ü перші роки більшовицької влади на Україні співпадають прискоренням інституціалізації соціології;

ü У 1919р. В Швейцарії Грушевським був створений Український соціологічний інститут.з 1921р. він працює у Відні, його завдання :

v інформувати світову громадськість про соціальне життя в Україні, готувати досвідчених науковців;

v знайомити світову громадськість із здобутками української соціології;

ü у 1924р. Грушевський повертається на Україну для того що створити соціологічний інститут на батьківщині (не був заснований);

ü починаючи з 1930р.соціологія зникає як наука;

ü соціологічні установи ліквідовуються, дослідники старшої генерації фізично винищуються, ті хто залишився в живих, уникаючи небезпечної тематики, в основному популяризують догмати марксистсько-ленінської теорії;

4 Сучасний етап розвитку соціологічної науки.:

ü нові погляди на сутність соціального та новітні соціологічні теорії: «теорія обміну», «раціонального вибору»; символічний інтеракціонізм: «теорія систем»; сучасні теорії фемінізму; постмодерністські соціологічні теорії;

ü у 1990р. створюється Інститут соціології Академії Наук Українистворюється українська соціологічна асоціація і починає виходити журнал « Філософська та соціологічна думка».

ü проблеми і досягнення української соціології в умовах розбудови незалежної держави.

ü визначити головні віхи розвитку соціологічної науки в незалежній Україні.

ü необхідність вивченнясоціології визначається тим, що:

v наша країна переживає період глибокого реформування всіх сторін життя суспільства;

v сучасний етап розвитку нашого та інших суспільств засвідчує зростання ролі і значення соціальних чинників і соціальної сфери життя, суспільства;

v одним з головних завдань є формування громадянського
суспільства.

Індивідуальні завдання

Скласти таблицю,дати визначення основних категорій соціології за словником

Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняття «Соціологія».

Охарактеризуйте передумови виникнення соціології.

У чому полягала специфіка первісних уявлень людей про суспільство.

Наскільки доцільне застосування принципів соціального менеджменту Н Макіавеллі за сучасних умов.

Чому О.Конта вважають засновником соціології.

Що таке парадигма в соціології.

Охарактеризуйте головні етапи розвитку соціологічної думки в Україні.

Назвіть головні причини занепаду соціології в радянській Україні.

Чим зумовлене неоднакове ставлення до ставлення до соціології у демократичних і тоталітарних державах.

Охарактеризуйте основні сучасні соціологічні теорії.

Пропоновані теми рефератів

1. О. Конт як засновник позитивної соціології.

2. Конкуренція функціоналізму і теорії конфліктів.

3. Соціальна теорія народництва.

4. Розвиток соціальних знань у Древньому світі.

5. Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження.

6. Розвиток соціологічного знання до початку ХІХст.

7. Протосоціологія епохи Київської Русі.

8. Вплив українського козацтва на розвиток протосоціології. Погляди С.Оріховського та І.Вишенського.

9. Соціально-політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Г. С.Сковорода.

10. Кирило-Мефодіївське товариство, його внесок у розвиток пізнання соціального.

Теми доповідей

ü Розвиток соціологічного знання до початку ХІХст.

ü Становлення класичної соціології.

ü Основні соціологічні концепції середини ХХ ст..

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1. Коли виникає соціологія як самостійна наука:
а) в добу античності;

б) у ХУІІст.;

в) у ХУІІІ ст.;

г) у 30-40-х рр. XIX ст.

2. Хто вважається засновником соціології як самостійної науки:

а) О.Конт;

б) Арістотель;

в) Г.Спенсер;

г) Е.Дюркгейм.

3. Що означає слово «соціологія»:

а) наука про суспільний розвиток;

б) вчення про структуру суспільства;

в) наука про суспільну будову;

г) вчення про суспільство.

4. Найуживаніших у соціології є категорія:

а) «суспільство»;

б) «соціальне»;

в) «особистість»;

г) немає правильної відповіді.

5. Ким був заснований Український соціологічний інститут в еміграції:

а) Михайлом Драгомановим;

б) Михайлом Грушевським;

в) Іваном Франком.

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü характерними рисами сучасного суспільства в Україні є поглиблення диференціації та посилення поляризації суспільства;

ü сформувався вищий клас (3% населення, основа - номенклатура, дільці тіньової економіки);

ü середній клас дрібні підприємці, прошарок інтелігенції та ін.;

ü знаходяться за межею бідності (70%)

2 Як основні цілі, які варто осягти в процесі вивчення даної теми, можуть бути наступні:

ü знати визначення і розуміти сутність терміна "суспільство в його широкому і вузькому значеннях, а також уміти розрізняти поняття «суспільство», «держава», «країна»;

ü скласти уявлення про різні типи суспільства і вміти них підрозділяти, використовуючи різні підстави;

ü розібратися в сутності системного підходу до вивчення суспільства, мати чітке представлення про поняття «система» і «соціальна система»;

ü відрізняти поняття «соціальна система» і «соціальна структура», а також знати їхня сутність, види, характерні риси й особливості;

ü уміти розкрити зміст суспільства як соціетальної (великий соціальної) системи й охарактеризувати вхідні в нього найважливіші елементи (підсистеми), а також механізм їхньої взаємодії;

ü знати зміст і розходження таких системообразуючих елементів суспільства, як соціальна спільність, соціальна група, соціальний інститут, соціальна організація, особистість.

ü знати визначення терміна «соціальна структура суспільства» у широкому і вузькому його значенні і уміти виділити основні елементи структури суспільства;

ü усвідомити поняття «соціальний статус» і виділити його видові особливості, а також розкрити зв'язок з поняттями «соціальна роль», «соціальний ранг»;

ü показати, яким образом соціальна нерівність формується на основі рангових показників і яких форм нерівності існують у сучасному суспільстві;

ü розкрити сутність основних теорій соціальної структури суспільства, а також показати їхні переваги й обмеження;

ü зміст поняття «суспільство». Системний підхід до розгляду суспільства в соціології. Загальна характеристика базисних компонентів соціального життя-соціальні процеси, взаємодії, відносини та зміни; соціальні спільноти та соціальні інститути; соціальний зв'язок та контроль. Сутнісні риси суспільства, проблема типологізації суспільств. Характерні особливості і тенденції постіндустріального суспільства.

ü суспільства і показати їхній вплив на динаміку його розвитку.

3 Соціальні спільноти, групи, організації:

ü соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль;

ü соціальні зміни та соціальні процеси;

ü різновиди соціальних процесів;

ü природа та типи соціальних рухів;

ü соціальні інститути суспільства;

ü їх функції та види;

ü процеси інституціоналізації;

ü соціальні організації: структура тавиди;

ü особистість у системі соціальних зв'язків;

4 Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи:

ü соціальна стратифікація;

ü тенденції розвитку соціальної мобільності;

ü визначити зміст соціальної стратифікації, розкрити сутність її видів і основних стратифікаційних моделей сучасного суспільства;

ü усвідомити значення терміна «соціальна мобільність» і його роль у динаміці соціальної структури сучасного суспільства;

ü соціальні статуси та ролі, шляхи їх набуття;

ü процес модернізації та стратифікаційні зміни в сучасному українському суспільстві: проблеми та умови їх вирішення;

ü визначити основні елементи соціально-класової структури українського суспільства.

Індивідуальні завдання

Скласти таблицю;дати визначення основних категорій соціології за словником

Питання для самоконтролю

Назвіть два підходи до аналізу суспільства, що існують В сучасній соціології.

Поясніть, з яких складових складається структура соціології.

Розкрийте суть основних функцій соціології.

Розкрийте поняття «соціальна стратифікація».

Назвіть умови за якими соціальні об’єднання вважаються суспільством.

Обґрунтуйте положення класифікації суспільств.

Розкрийте поняття «соціальний інститут».

Назвіть основні суспільні потреби.

Назвіть основні види соціальних організацій.

Розкрийте поняття «соціальна група».

Пропоновані теми рефератів

1. Соціально-класові утворення.

2. Поляризація суспільства в Україні.

3. Структура сучасного українського суспільства

4. Вплив соціального середовища на формування світогляду людини.

5. Формування соціальних груп.

6. Інституалізація суспільства.

7. Стратифікаційні тенденції в історичному ракурсі.

8. Розкрити поняття конкретного соціального руху.

9. Стратифікація в історичному контексті.

10. Причини, які підштовхують особистість до участі у соціальному русі.

 

Теми доповідей

Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні.

Історичні типи стратифікації.

Різновиди соціальних груп.

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1. Які із запропонованих визначень характеризують поняття:
1) «нерівність», 2) «стратифікація», 3) «клас»

а) соціальні групи, що мають нерівний доступ до багатства, влади і
неоднаковий статус;

б) умови, за яких люди мають нерівний доступ до соціальних благ;

в) способи, за допомогою яких нерівність передається від одного
покоління до іншого ; при цьому формуються різні шари суспільства.

2. Яка стратифікаційна система являється відкритою:
а)кастова;

б) станова;

в) класова.

3. Як називається група людей, членство в якій передається за
спадкоємністю:

а) стан;

б) клас;

в) професія.

4. В якій країні існувала класична всезагальна кастова система:

а) Греція;

б) Індія;

в) Китай.

5 Що таке соціальна група:

а) люба сукупність індивідів, об'єднаних спільними інтересами, що
знаходяться у взаємодії;

б) група, що являє собою певний соціальний стандарт, за допомогою
якого індивід оцінює себе та інших;

в) любий колектив, реальний чи уявний, що оцінюється низько або
високо, з яким індивід співвідносить свою поведінку чи майбутнє.

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü розкрити спільні та відмінні особливості понять «особистість», «людина», «індивід»;

ü складові структури особистості;

ü розкрити соціологічний зміст понять «десоціалізація», «ресоціалізація»;

ü основні підходи до проблеми особистості в історії соціологічної думки;

ü проблема ідентифікації особистості у сучасній соціології;

ü референтна група та її місце в житті сучасної людини;

ü рольові теорії особистості;

2 Особистість: соціальний статус та соціальні ролі:

ü шляхи попередження, подолання явищ десоціалізації особистості;

ü особистість як об'єкт та суб'єкт соціальних відносин;

ü предмет соціології особистості;

ü соціологічні підходи до вивчення особистості та її місця в суспільстві;

ü соціальна структура та типологія особистості;

ü характерні риси особистості (самосвідомість, ціннісні орієнтації, автономність, внутрішня духовна структура);

ü соціальний статус особистості,;

ü соціальна роль;

ü рольові теорії особистості;

ü потреби особистості, структура.

3 Основні етапи соціалізації індивідів.

ü сутність процесу соціалізація;

ü етапи (первинна, вторинна);

ü періодизація соціалізації;

ü труднощі соціалізації;

ü компоненти (освіта, виховання);

ü фази (соціальна адаптація, інтеріоризація);

4 Шляхи попередження, подолання явищ десоціалізації особистості

ü соціальна поведінка та фактори її формування;

ü потреби та інтереси особи як відображення суспільних відносин;.

ü соціальна активність особистості;

ü соціальні програми виховання;

ü девіація та девіантна поведінка;

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником;скласти тези,використати додаткову літературу та ЗМІ, написати реферати:

Питання для самоконтролю

Розкрити поняття «людина», «особа», «особистість», «індивідуальність».

Розкрити поняття соціальний статус.

Розкрити поняття соціальна роль.

Розкрити суть соціологічної структури особистості.

Дати характеристику типам особистості.

Розкрити суть процесу соціалізації.

Дати основні характеристики 4-м основним етапам соціалізації.

Назвіть основні труднощі соціалізації в юнацькому віці.

Назвіть основні труднощі соціалізації в похилому віці.

Розкрийте суть «поняття девіація» та «девіантна поведінка».

Пропоновані теми рефератів

1. Соціальні ролі особистості.

2. Особистість як продукт суспільно-історичного розвитку.

3. Особистість: проблеми соціалізації.

4. Процес і стадії формування особистості.

5. Соціальне пізнання особистості.

6. Молодіжні субкультурні течії.

7. Девіантна поведінка, вплив родини та оточення.

8. Роль «адаптації» і «ресоціалізації» в процесі соціалізації особистості.

9. Труднощі соціалізації у похилому віці.

10. Контркультурні молодіжні субкультурні течії.

 

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1. Найбільш значущі цілі життя і діяльності людини - це:

а) інтереси;

б) спрямованість особистості;

в) мотиви діяльності;

г) ціннісні орієнтації.

2. Соціалізація - це:

а) процес розвитку людини;

б) процес набуття певних знань, навичок та вмінь;

в) процес усвідомлення людиною себе як частки суспільства;

г) засвоєння культурно-історичних традицій, соціальних норм та
цінностей, що склалися у суспільстві.

3. Соціалізація особистості як процес засвоєння нею встановлених у
суспільстві зразків поведінки та способів діяльності забезпечується,
насамперед;

а) державою;

б) трудовим колективом;

в) правоохоронними органами;

г) сім'єю, школою.

4. Вкажіть на критерії, що відповідають статусу дорослої людини:

а) бути самостійним в виборі характеру (способу) життя;

б) мати свою сім'ю;

в) самому себе забезпечувати засобами існування;

г) утримувати своїх батьків;

д) проживати незалежно від батьків;

ж) розпоряджатися грішми незалежно від інших.

5. Чи являються агентами соціалізації слідуючи особи:

а) листоноша;

б) наглядач в'язниці;

в) продавець;

г) диктор телебачення;

д) вчитель;

є) водій автобуса;

ж) священик;

з) лікар;

и) адвокат.

 

 

Тема 1 Соціологія культури

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü наука як особливе соціальне явище;

ü соціальні функції науки;

ü науковий прогрес та його соціальні наслідки;

ü політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України.

2 Соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями досліджень розглядаються в такому ракурсі:

ü усвідомити зміст поняття "культура" і знати, під яким кутом зору даний феномен вивчається соціологією;

ü знати, що розуміється під культурою в широкому і вузькому значеннях цього слова;

ü визначити сутність і зміст основних елементів культури як системи;

ü уміти виділити основні форми, види і рівні культури і показати їхнє значення в регуляції громадського життя;

ü мати представлення про механізм взаємодії різних форм культури і їхньому впливі на розвиток сучасного суспільства;

ü розрізняти основні підходи, що характеризують взаємодія культури з іншими сферами громадського життя;

ü розуміти зміст основних функцій культури в сучасному суспільстві.

3 Культурні процеси в сучасній Україні:

ü соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями досліджень. поняття, і функції культури як соціального явища;

ü складові культури, що виокремилися в процесі диференціації соціального знання – галузева соціологія (соціологія освіти, науки, навчання, виховання, вільного часу, книги, музики ).

ü основні проблеми соціології культури;

ü методологічні підходи до соціологічного аналізу культури;

ü визначення структури культури;

ü структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства похідні тенденції, що позначають процеси світового розвитку культури

ü соціальні функції культури, її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання;

ü акультураційні стратегії в сучасному світі.

4 Соціологія освіти та науки, структура та функції:

ü стан освіти танауки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства;

ü соціологія освіти: об'єкт, предмет, соціальні функції;

ü основні категорії соціології освіти;

ü сучасний стан освітніх організацій в Україні;

ü тенденції розвитку соціальних інститутів в освітній галузі;

ü основні тенденції розвитку освіти в світлі Болонського процесу.

5 Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини:

ü взаємозв’язок освітніх та культурних процесів в сучасній Україні;

ü особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму;

ü субкультурні підсистеми, що визначають особливості культурної ситуації в Україні;

ü реальні можливості самореалізації особистості;

ü впровадження новітніх освітніх технологій.

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником, скласти тези,використати додаткову літературу та ЗМІ, написати реферати:

Питання для самоконтролю

Освітні ланки в сучасній Україні.

Реформи в українській системі освіти.

Параметри культурних структур.

Проблеми відродження національної культури в Україні.

Відмінності «міської» та «сільської культури».

Характеристика масової культури та форми її прояву.

Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості.

Наука як соціальне явище. Соціальні функції науки.

Науковий прогрес та його соціальні наслідки.

Політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України.

Пропоновані теми рефератів

1. Науковий прогрес та його соціальні наслідки.

2. Світові тенденції в системі освіти.

3. Формування сучасної української культури.

4. Основні підходи, що характеризують взаємодію культури з іншими сферами громадського життя.

5. Субкультурні підсистеми, що визначають особливості культурної ситуації в Україні.

6. Криза особистості, та культура.

7. Стан освіти танауки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства.

8. Характеристика масової культури та форми її прояву.

9. Розвиток наукового потенціалу України.

10. Відродження національної культури в Україні.

Теми доповідей:

Контркультурні течії.

Стан сучасної «високої» культури в Україні.

Тестові завдання для закріплення матеріалу:

1.Хто із учених вперше розграничив поняття "культура" та
"цивілізація":

а) Ф. Ніцше;

б) О. Шпенглер:

в) Н. Данилевський;

г) К. Маркс.

2. Знайдіть правильне визначення. Цивілізація - це:

а)вершина технічних досягнень людства, пов'язана з підкоренням
космосу, впровадження комп'ютерних технологій і т. п.;

б)міська культура;

в)певна, заключна стадія розвитку любої культури;

г) ступінь суспільного розвитку, що наступила за варварством.

3.Розташуйте в лівий стовпчик терміни, що характеризують
матеріальну культуру, а в правий - духовну культуру:

парова машина, норми, правила, зразки поведінки, книга ритуали, мова, прикраси, плотина, міфи, храм, знаряддя, праці, звичаї, житловий будинок, традиції, знання, церемонії, теорія відносності, дуель, диспут, джинси, вогонь.

4. Знайдіть правильне визначення. Культура - це:

а) все, що виробляється, соціально засвоюється і розподіляється
всіма членами суспільства;

б) система переконань і цінностей, відтворена в мові, пісні, танці,
звичаях, традиціях і манерах поведінки, за допомогою яких
регулюються взаємодії людей;

в) система колективно розподілених цінностей, переконань, зразків і
норм поведінки, притаманних певній групі людей;

г) деяке складне ціле, що вбирає в себе знання, вірування, мистецтво,
мораль, закони, звичаї та інші здібності і звички, набуті і досягнуті
людиною як членом суспільства.

5. Визначте, до якої форми культури відносяться ці твори

1) елітарної, 2) народної, 3) масової:

а) пісні В.Висоцького і Акуджави;

б) опери М.Лисенка;

в) рок-опера «Юнона і Авось»;

г)частушки;

д) «мильні опери»;

є) симфонії Бетховена.

 

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü політика та право як особливий вид соціального регулювання;

ü предмет соціології політики;

ü політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні;

ü електоральні теорії в соціології політики: теорія «раціонального вибору», «політичного поля», соціологічна та соціально-психологічна концепції; громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства;

ü функції та канали висловлювання громадської думки;.

ü засоби масової комунікації, функції масової комунікації, вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру;

ü предмет, проблематика, структура і функції соціології права.

2 Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки:

ü соціальна природа правомірної та протиправної поведінки;

ü поняття правомірна поведінка, її компоненти;

ü легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки;

ü різномаїття електоральних теорій;

ü механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні;

3 Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні:

ü економічна соціологія, її об’єкт та предмет;

ü особливості економічної та соціальної сфер життя суспільства;

ü взаємозалежні проблеми, які вирішує економічна соціологія;

ü соціальні функції економіки;

ü основні поняття і категорії економічної соціології;

ü соціальний механізм розвитку економіки;

ü економічна поведінка;

ü становлення економічної соціології як науки4

ü проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.

ü закономірності, тенденції та основні напрямки розвитку економіки в Україні;

ü вплив світової економічної кризи на розвиток українських соціальних інститутів у сфері економіки;

ü взаємовплив політичної та економічної системи на розвиток суспільства.

4 Особистість сучасного керівника, методи підвищення ефективності його праці та взаємодія з трудовим колективом:

ü Особистість сучасного керівника, методи підвищення ефективності його праці та взаємодія з трудовим колективом:

ü поняття управління колективом;

ü технології управління;

ü поняття та категорії менеджменту;

ü трудовий колектив й керівник – шляхи взаємодії;

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником, скласти тези,використати додаткову літературу та ЗМІ, написати реферати:

Питання для самоконтролю

Предмет, проблематика і функції соціології права.

Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Специфіка поняття «політика» в соціальних науках.

Громадянське суспільство як об’єкт соціології політики.

Електоральна поведінка, виборча поведінка.

Особливості економіки як соціального інституту.

Соціальні функції економіки, сутність економічних процесів.

Особливості ринку як соціального інституту.

Соціально-економічні моделі розвитку суспільства.

Теми рефератів

1. Предмет, проблематика і функції соціології права.

2. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

3. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

4. Засоби маніпулювання суспільної свідомістю шляхом використання ЗМІ у висловлені громадської думки.

5. Економічні реформи в Україні.

6. Демократія і суспільний розвиток.

7. Суспільна думка: сучасний стан, ресурси і деякі аспекти механізмів масового впливу.

8. Соціальна політика держави.

9. Вплив реклами на формування поведінкових стереотипів.

10. Інтеграція України у світову економічну сферу.

Теми доповідей

Сучасний стан соціально-економічних процесів в Україні.

Соціальні наслідки розвитку підприємництва в Україні.

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1 Термін"електорат" позначає:

а) найманих працівників;

б)політологів;

в) сукупність виборців;

г) суспільні відносини щодо отримання, розподілу, реалізації та
утримання влади.

2. Дайте визначення соціології політики:

а) сфера суспільства, в межах якої здійснюється діяльність
спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами
й соціальними групами;

б)галуз

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти