ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РекОМЕНДАЦІЇ

Соціологія дисципліна циклу гуманітарної підготовки Тимчасової освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань 0305 Економіка та підприємництво.

Мета навчальної дисципліни –формування системи знань про основні поняття соціології; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної структури су­спільства; набуття навичок аналізу соціальних явищ і процесів; забезпечення відповідних сучасним вимогам знань студентів про суспільство як системне утворення, надання студентам можливості розібратися в сутності його структурних елементів, простеження взаємозв’язку між ними, усвідомлення механізмів та закономірностей розгортання та оцінки результатів соціальних процесів. Формування необхідних в майбутньому житті та практичній діяльності умінь і навичок для формування активної життєвої позиції, моральних цінностей, бажання працювати, стати свідомим, активним будівником оновленої демократичної правової громадянської України.

Завдання дисципліни –опанування сутністю і змістом соціологічної науки, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки, сприяннягромадськомустановленню студентської молоді, узагальнення даних науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей існування суспільства, ролі людського потенціалу в суспільстві, засвоєння світового соціологічного досвіду що впливає на взаємовідносини в соціумі та надати можливість студентам грамотно самостійно оцінювати причинно-наслідкові зв’язки суспільних явищ.

Предмет дисципліни –соціальні відносини і процеси в суспільстві.

Компетенції вивчення дисципліни:

ü прикладна функція (оволодіння студентом навичками соціологічного дослідження);

ü професійна (оволодіння студентом знаннями і навичками керування трудовим колективом);

ü комунікативна функція (роль соціології у формуванні у студентів навичок спілкування з людьми);

ü функція, що соціалізує. (роль соціології в самопізнанні, самоідентифікації і саморозвитку особистості студента);

ü світоглядна функція (роль соціології в розумінні сучасних проблем суспільства і визначенні свого місця і своєї ролі в суспільних утвореннях).

Прикладна компетенція (функція) соціології– основна задача вивчення курсу соціології в тім, щоб кожен студент не тільки ознайомився з предметом соціології, але і взяв участь у якому-небудь соціологічному дослідженні. Головна мета полягає в тім, щоб студент знав і розбирався в соціологічних термінах, поняттях і теоріях; вмів організувати і провести соціологічне дослідження. Познайомившись з методикою соціального дослідження, студент навчиться краще розбиратися в соціологічній інформації, аналізувати події, що відбуваються навколо, зможе краще пізнати себе. Залучення студентів, майбутніх фахівців до методів наукового аналізу соціального життя вирішує і таку задачу, як підвищення ефективності професійної праці, особливо прийняття управлінських рішень, регулювання міжособистісних стосунків у колективі.

Професійна компетенція (функція) соціології – розглядається в двох аспектах: по-перше, з позиції впровадження інноваційних навчальних технологій змісту, налагодження зв'язків із профілем підготовки фахівця, зв'язку зі спеціальністю, по-друге, з погляду підготовки до управлінської діяльності. Впровадження інноваційних технологій у соціології відбувається на основі комп’ютеризації викладання курсу, з урахуванням спеціальності, яку опановують студенти. Підготовка до управлінської діяльності, розвиток навичок роботи з людьми – основна задача соціології. Найбільш ефективними формами оволодіння знаннями і навичками керування є. ділові ігри, дискусії, моделювання практичних ситуацій.

Комунікативна компетенція (функція) соціології –полягає в тому, щоб надати студентам знання, які допомогли б у спілкуванні з близьким оточенням, майбутніми колегами: тому що соціологія — наука про суспільство, про взаємини людини і суспільства, курс соціології повинний розкрити всю повноту взаємин людей у різних групах, будь це студентська група, трудовий колектив або родина: для цього приділяється більше уваги таким темам, як «Соціальні групи», «Трудові колективи». «Соціальні спільноти та організації». «Конфлікти в малих групах», «Особистість».

Компетенція (функція) соціології, що соціалізує – допомагає студентові пізнати себе, ідентифікувати себе як особистість. знайти своє місце в суспільстві, визначити стратегію свого розвитку і самовдосконалення. Знання соціології про устрій суспільства і закони взаємодії особистості та суспільства, про нові можливості для самореалізації особистості дають поштовх для самовиховання, саморозвитку особистості.

Світоглядна компетенція (функція) соціології – ця функція завжди була прерогативою суспільних наук. На основі формування системних уявлень про картину світу, про взаємодію суспільства і природи, людини і техніки, людини і людини вона дає можливість студентові орієнтуватися в навколишнім житті. Особливо зростає її значення в переломні етапи розвитку суспільства. Соціологія як ніяка інша суспільна наука здатна показати шляхи вирішення глобальних суспільних проблем, виходу суспільства на новий етап розвитку. Соціологія не тільки допомагає студентам усвідомити проблеми, що стоять перед суспільством, а й показує шляхи виходу з глибокої формаційної і цивілізованої кризи, розкриває місце і роль фахівця в суспільному і технологічному прогресі України. Ця сторона світоглядної функції соціології має своєю метою виховання соціально активної особистості, здатної змінити, перетворити і поліпшити суспільство. Соціологія покликана стати інструментом прогнозування розвитку суспільства, соціальних груп і класів, поведінки особистості. На соціології лежить відповідальність у наданні студентам допомоги в пошуку сенсу життя в умовах соціальної аномії. Стан аномії. пережите суспільством у зв'язку з виникненням ідеологічного і морального вакууму, втратою або знецінюванням відкритих орієнтирів, а також у зв'язку з тим, що нові цінності та ідеали або ще не засвоєні або є недосяжними для молоді - усе це робить світоглядну функцію соціології особливо важливої у виробленні життєвих цінностей студента.

У цілому, кінцевим результатом вивчення курсу повинне стати формування соціологічної культури, що включає в себе цілісне соціологічне представлення про суспільство та процеси що в ньому відбуваються, розуміння свого місця в суспільстві, оволодіння методами соціологічного дослідження, щоб людина не залишалася осторонь від процесів, що відбуваються в суспільстві, а намагалася і вміла активно впливати, па них.

Самостійна робота студентів є необхідною складовою частиною засвоєння навчального матеріалу по дисципліні

Вона передбачає:

ü вивчення лекційного матеріалу і рекомендованої літератури;

ü підготовку до семінарських і практичних занять по дисципліні;

ü виконання індивідуальних практичних завдань;

ü рішення тестів і проблемних ситуацій за курсом;

ü проведення соціологічних досліджень по заданій проблемі;

ü підготовку реферативних виступів по окремих проблемах курсу;

ü використання комп’ютерів для розрахунку результатів соціологічних досліджень, оформлення рефератів та виступів;

ü підготовку до заліку за курсом.

При самостійній роботі студентам необхідно:

ü звернути увагу на нові терміни і поняття, для чого необхідно складати глосарій по кожній темі;

ü зв’язувати отримані знання з реальною дійсністю в процесі рішення тестів, ситуацій;

ü досягати з’ясування причин спадкоємних зв’язків, що характерні для соціологічних явищ, при написанні рефератів, доповідей, виступах на семінарських заняттях;

ü вивчити і законспектувати перераховані нижче питання для самостійного вивчення.

Одним з видів самостійної роботи студентів є підготовка реферату

Реферат повинен показати знання основних категорій сучасної соціології, найбільших соціологічних шкіл. При оцінці реферату особливе значення надається самостійності мислення, новим прикладам, роботі з літературою (книгами і публікаціями), що не входять у рекомендований список літератури. При роботі з першоджерелами варто уникати прямого конспектування тексту, а зосередити увагу на коментуванні, тобто на викладі власних поглядів по розглянутому матеріалі. Початок реферату - план (зміст), що складається з розділів і підрозділів, що відповідають заголовкам і підзаголовкам у тексті. За змістом випливає введення: постановка мети, задач, визначення границь дослідження теми. Основна частина поетапно розкриває тему реферату. Наприкінці оформляються висновки, показуються напрямки подальшого розвитку теми. Завершується реферат списком використаних джерел (оформленим у встановленому порядку). У ході роботи над рефератом передбачаються консультації з викладачем: обговорення напрямку наукового пошуку, узгодження плану (змісту) і ін. Реферат, прорецензований викладачем, виноситься на захист і обговорення в аудиторії. Обсяг реферату - 10-12 сторінок тексту. Реферат може бути підготовлений на персональному комп'ютері і роздрукований на принтері. Текст повинний розміщатися на білому папері форматом А4 210 (297 мм із полями з усіх боків 25 мм, інтервал полуторний. Рекомендується шрифт «Times New Roman», розмір 14 пт.

Фіксовані доповіді являють собою повідомлення студента з якогось вузького питання з метою поглиблення основних питань, що розглядаються на семінарському занятті. Такі виступи обговорюються студентами і при необхідності доповнюються опонентами. При підготовці фіксованих виступів студенти повинні використовувати матеріали періодичних видань, інформацію достовірних джерел ЗМІ. У повідомленні обов’язково слід зазначити джерело інформації. Виступ повинен бути стислим (3 хв.).

Свої виступи студенти можуть супроводжувати наочними матеріалами (слайдами). Під час виступу студенти повинні показати глибокі теоретичні знання, вміння аналізувати та узагальнювати матеріал, пов’язувати теоретичні положення з практикою, робити висновки та вносити пропозиції.

При підготовці до семінарських занять студенти мають можливість перевірити свої знання за допомогою тестів, які мають варіанти відповідей.

Виконання плану семінарського заняття є обов’язковим для всіх студентів. Студенту, якого не було на семінарі, бажано за індивідуальним графіком здати цю тему.

Після вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

ü загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

ü предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

ü особливості становлення соціології як самостійної науки;

ü структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

ü послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

ü основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного досліджень;

ü шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і
соціальних технологій у суспільній практиці.

Вміти:

ü пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

ü володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

ü користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;

ü використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп'ютерні джерела інформації;

ü брати участь, в організації та проведенні соціологічних опитувань;

ü використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів з сім'ї, колективі, на виробництві;

ü сприяти розв'язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень знань студентів з дисципліни визначається їх комплексної діагностики та «Положенням про контроль знань», яке схвалено ТЕК КНТЕУ, 2010 р. При цьому переслідується мета оцінити отримані теоретичні знання, ступінь розвитку творчого мислення, набуття навичок самостійної роботи, вмінь синтезувати отримані знання і застосування їх до вирішення практичних задач.

Критерії оцінювання рівня знань студентів з дисципліни враховують три головних компоненти: рівень знань студентів, навички самостійної роботи, вміння застосовувати знання на практиці. Оцінка самостійної роботи передбачає перевірку виконання індивідуальних завдань, тестування з тем, що вивчаються. Нижче наведено орієнтовну систему оцінки знань студентів:

«відмінно» – ставиться, якщо студент глибоко та всебічно розкрив зміст питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання;

«добре» – студент отримує тоді, коли, згідно з програмою дисципліни він розкрив зміст питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєвих неточностей і не виявив незалежної самостійності у викладанні думок;

«задовільно» – студент отримує тоді, коли згідно з програмою дисципліни, він не повністю розкрив зміст питань, поверхнево знайомий з рекомендованою літературою та побудував свою відповідь на звичайному повторенні матеріалу лекції без самостійного творчого мислення;

«незадовільно» – ставиться тоді, коли студент, відповідно до програми не розкрив змісту питання, не знає рекомендованої літератури, не зміг застосувати теоретичних положень.

Під час оцінювання знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність мислення та його послідовність, культура мови, посилання на додаткові літературні джерела, творчий аналіз, висновки та пропозиції опрацьованої теми, користування технічними засобами у підготовці матеріалу тощо.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Найменування розділу, теми Всього Всього аудитор­них Навчальні години, в тому числі Самос­тійна робота Консуль­тації Форми к-лю
Лекції Практично­семінарські
Розділ І Теоретична соціологія
Соціологія як наука її предмет і методи   УО
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура УО, Т, Із
Особистість у системі соціальних зв’язків УО, ПО
  Разом:  
Розділ ІІ Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
Соціологія культури   УО, Пр
Соціологія політики Економічна соціологія   УО, ПО
Соціологія праці та управління   УО,Т
Соціологія релігії УО, Із
Соціологія конфлікту   УО, ПО
Соціологія молоді та сім’ї УО, Т
  Разом:
Розділ ІІІ Організація соціологічних досліджень   УО, ПО, Пр
  Всього:  
Форма підсумкового контролю - залік  
Загальний обсяг за ECTS – 1.5 залікових кредитів  
                     

Умовні позначення: УО– усне опитування; ПО –письмове опитування; Т –тестування; ІЗ – перевірка індивідуального завдання; Пр –презентація індивідуального (колективного) завдання

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти