ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ТЕМАМИ

Розділ І Теоретична соціологія

Тема 1 Соціологія як наука, її предмет та методи

Перелік питань, що виносяться для розгляду:

1. Структура соціологічних знань.

2. Витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до ХХІ сторіччя

ü Протосоціологія епохи Київської Русі.

ü Вплив українського козацтва на розвиток протосоціології. Погляди С. Оріховського та І. Вишенського.

ü Соціально-політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Г. С.Сковорода.

ü Кирило-Мефодіївське товариство, його внесок у розвиток пізнання соціального.

ü Українська соціологія в дореволюційний період.

3. Розвиток української соціології в радянські часи.

4. Сучасний етап розвитку української соціологічної думки.

Необхідно опанувати такі поняття:

Об’єкт та предмет соціології, підходи до аналізу суспільства, протосоціологія, соціальне, макро/мікросоціологія, структура соціології, методи, функції та закони соціології, суспільство,

Література: -1,2-§1ст9-99, 4, 6,7

Методичні рекомендації

1 Приступаючи до освоєння цієї фактично вступної теми, важливо чітко сформулювати кінцеву мету, якої варто досягти в ході її вивчення. Вона полягає у наступному:

ü усвідомленні, того, що являє собою наука соціологія, а також умінні дати її визначення і пояснити, яке місце займає вона серед інших гуманітарних і соціальних наук;

ü знати основні передумови виникнення соціології як самостійної галузі наукових знань;

ü визначенні, того, що є об'єктом соціології, а що складає ЇЇ предмет і вказати різницю між цими поняттями;

ü представленні соціології як єдності теоретичних і емпіричних знань, а також умінні виділити рівні соціологічної системи знань і пояснити взаємозв'язок між ними;

ü орієнтації в змісті основних функцій соціології, умінні дати їм визначення і показати їхня роль надалі розвитку соціологічного знання.

ü розумінні місця і ролі соціології в системі суспільствознавства, розумінні змісту предмету і об'єкту соціології; макро- та мікросоціологічних рівнів вивчення суспільства, функцій, принципів й методів, категорій та основних законів соціології.

ü мати уявлення про структуру соціологічного знання: теоретичну соціологію, спеціальні соціологічні теорії, прикладну соціологію та емпіричні соціологічні дослідження.

2 Як основні цілі, які варто осягти в процесі вивчення даної теми, можуть бути наступні:

ü показати, у чому полягає сутність концепції О. Конта, а також яка роль позитивізму і його основних напрямків надалі розвитку соціології;

ü мати представлення про основні етапи становлення і розвитку соціології як науки;

ü становлення соціології як самостійної науки. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Загальні положення соціологічних поглядів О. Конта, Г. С. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера, В. Парето. Структура соціологічних знань;

ü витоки соціологічних ідей з прадавніх часів до середини ХІХ ст. протосоціологія епохи Київської Русі.

ü вплив українського козацтва на розвиток протосоціології. Погляди С. Оріховського та І. Вишенського;

ü соціально-політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Г. С . Сковорода. Кирило-Мефодіївське товариство, його внесок у розвиток пізнання соціального.

ü зародження соціологічної думки в Україні. Політична соціологія М. Драгоманова. Українська ідея М. Грушевського;

ü ідея національної держави В. Липинського.

3 Особливістю української соціології є те, що переважна її частина приходиться на еміграцію:

ü перші роки більшовицької влади на Україні співпадають прискоренням інституціалізації соціології;

ü У 1919р. В Швейцарії Грушевським був створений Український соціологічний інститут.з 1921р. він працює у Відні, його завдання :

v інформувати світову громадськість про соціальне життя в Україні, готувати досвідчених науковців;

v знайомити світову громадськість із здобутками української соціології;

ü у 1924р. Грушевський повертається на Україну для того що створити соціологічний інститут на батьківщині (не був заснований);

ü починаючи з 1930р.соціологія зникає як наука;

ü соціологічні установи ліквідовуються, дослідники старшої генерації фізично винищуються, ті хто залишився в живих, уникаючи небезпечної тематики, в основному популяризують догмати марксистсько-ленінської теорії;

4 Сучасний етап розвитку соціологічної науки.:

ü нові погляди на сутність соціального та новітні соціологічні теорії: «теорія обміну», «раціонального вибору»; символічний інтеракціонізм: «теорія систем»; сучасні теорії фемінізму; постмодерністські соціологічні теорії;

ü у 1990р. створюється Інститут соціології Академії Наук Українистворюється українська соціологічна асоціація і починає виходити журнал « Філософська та соціологічна думка».

ü проблеми і досягнення української соціології в умовах розбудови незалежної держави.

ü визначити головні віхи розвитку соціологічної науки в незалежній Україні.

ü необхідність вивченнясоціології визначається тим, що:

v наша країна переживає період глибокого реформування всіх сторін життя суспільства;

v сучасний етап розвитку нашого та інших суспільств засвідчує зростання ролі і значення соціальних чинників і соціальної сфери життя, суспільства;

v одним з головних завдань є формування громадянського
суспільства.

Індивідуальні завдання

Скласти таблицю,дати визначення основних категорій соціології за словником

Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняття «Соціологія».

Охарактеризуйте передумови виникнення соціології.

У чому полягала специфіка первісних уявлень людей про суспільство.

Наскільки доцільне застосування принципів соціального менеджменту Н Макіавеллі за сучасних умов.

Чому О.Конта вважають засновником соціології.

Що таке парадигма в соціології.

Охарактеризуйте головні етапи розвитку соціологічної думки в Україні.

Назвіть головні причини занепаду соціології в радянській Україні.

Чим зумовлене неоднакове ставлення до ставлення до соціології у демократичних і тоталітарних державах.

Охарактеризуйте основні сучасні соціологічні теорії.

Пропоновані теми рефератів

1. О. Конт як засновник позитивної соціології.

2. Конкуренція функціоналізму і теорії конфліктів.

3. Соціальна теорія народництва.

4. Розвиток соціальних знань у Древньому світі.

5. Соціальні знання епохи Середньовіччя і Відродження.

6. Розвиток соціологічного знання до початку ХІХст.

7. Протосоціологія епохи Київської Русі.

8. Вплив українського козацтва на розвиток протосоціології. Погляди С.Оріховського та І.Вишенського.

9. Соціально-політичні концепції вчених Києво-Могилянської академії. Г. С.Сковорода.

10. Кирило-Мефодіївське товариство, його внесок у розвиток пізнання соціального.

Теми доповідей

ü Розвиток соціологічного знання до початку ХІХст.

ü Становлення класичної соціології.

ü Основні соціологічні концепції середини ХХ ст..

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1. Коли виникає соціологія як самостійна наука:
а) в добу античності;

б) у ХУІІст.;

в) у ХУІІІ ст.;

г) у 30-40-х рр. XIX ст.

2. Хто вважається засновником соціології як самостійної науки:

а) О.Конт;

б) Арістотель;

в) Г.Спенсер;

г) Е.Дюркгейм.

3. Що означає слово «соціологія»:

а) наука про суспільний розвиток;

б) вчення про структуру суспільства;

в) наука про суспільну будову;

г) вчення про суспільство.

4. Найуживаніших у соціології є категорія:

а) «суспільство»;

б) «соціальне»;

в) «особистість»;

г) немає правильної відповіді.

5. Ким був заснований Український соціологічний інститут в еміграції:

а) Михайлом Драгомановим;

б) Михайлом Грушевським;

в) Іваном Франком.

Тема 2 Суспільство як соціальна система, його соціальна структура

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти