ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розділ II Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

Тема 1 Соціологія культури

Перелік питань, що виносяться для розгляду

1. Науковий прогрес та його соціальні наслідки: політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України

2. Соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями досліджень.

3. Культурні процеси в сучасній Україні.

4. Соціологія освіти як наука: предмет, об’єкт, сутність, основні категорії.

5. Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини.

Необхідно опанувати такі поняття

Культура, субкультура, контркультура,етноцентризм, елітарна, народна, масова культура, базові елементи культури, система освіти, технікум, коледж, інститут, університет, академія, науковий ступень, реформа, професійна/непрофесійна освіта,

Література: 1,2 §3.11-14ст410-463,4, 5, 6, 7

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü наука як особливе соціальне явище;

ü соціальні функції науки;

ü науковий прогрес та його соціальні наслідки;

ü політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України.

2 Соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями досліджень розглядаються в такому ракурсі:

ü усвідомити зміст поняття "культура" і знати, під яким кутом зору даний феномен вивчається соціологією;

ü знати, що розуміється під культурою в широкому і вузькому значеннях цього слова;

ü визначити сутність і зміст основних елементів культури як системи;

ü уміти виділити основні форми, види і рівні культури і показати їхнє значення в регуляції громадського життя;

ü мати представлення про механізм взаємодії різних форм культури і їхньому впливі на розвиток сучасного суспільства;

ü розрізняти основні підходи, що характеризують взаємодія культури з іншими сферами громадського життя;

ü розуміти зміст основних функцій культури в сучасному суспільстві.

3 Культурні процеси в сучасній Україні:

ü соціологія культури як наука: предмет, об’єкт, та основні напрями досліджень. поняття, і функції культури як соціального явища;

ü складові культури, що виокремилися в процесі диференціації соціального знання – галузева соціологія (соціологія освіти, науки, навчання, виховання, вільного часу, книги, музики ).

ü основні проблеми соціології культури;

ü методологічні підходи до соціологічного аналізу культури;

ü визначення структури культури;

ü структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства похідні тенденції, що позначають процеси світового розвитку культури

ü соціальні функції культури, її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання;

ü акультураційні стратегії в сучасному світі.

4 Соціологія освіти та науки, структура та функції:

ü стан освіти танауки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства;

ü соціологія освіти: об'єкт, предмет, соціальні функції;

ü основні категорії соціології освіти;

ü сучасний стан освітніх організацій в Україні;

ü тенденції розвитку соціальних інститутів в освітній галузі;

ü основні тенденції розвитку освіти в світлі Болонського процесу.

5 Освіта як інститут соціалізації та самореалізації людини:

ü взаємозв’язок освітніх та культурних процесів в сучасній Україні;

ü особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму;

ü субкультурні підсистеми, що визначають особливості культурної ситуації в Україні;

ü реальні можливості самореалізації особистості;

ü впровадження новітніх освітніх технологій.

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником, скласти тези,використати додаткову літературу та ЗМІ, написати реферати:

Питання для самоконтролю

Освітні ланки в сучасній Україні.

Реформи в українській системі освіти.

Параметри культурних структур.

Проблеми відродження національної культури в Україні.

Відмінності «міської» та «сільської культури».

Характеристика масової культури та форми її прояву.

Соціально-культурне середовище як фактор розвитку особистості.

Наука як соціальне явище. Соціальні функції науки.

Науковий прогрес та його соціальні наслідки.

Політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України.

Пропоновані теми рефератів

1. Науковий прогрес та його соціальні наслідки.

2. Світові тенденції в системі освіти.

3. Формування сучасної української культури.

4. Основні підходи, що характеризують взаємодію культури з іншими сферами громадського життя.

5. Субкультурні підсистеми, що визначають особливості культурної ситуації в Україні.

6. Криза особистості, та культура.

7. Стан освіти танауки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства.

8. Характеристика масової культури та форми її прояву.

9. Розвиток наукового потенціалу України.

10. Відродження національної культури в Україні.

Теми доповідей:

Контркультурні течії.

Стан сучасної «високої» культури в Україні.

Тестові завдання для закріплення матеріалу:

1.Хто із учених вперше розграничив поняття "культура" та
"цивілізація":

а) Ф. Ніцше;

б) О. Шпенглер:

в) Н. Данилевський;

г) К. Маркс.

2. Знайдіть правильне визначення. Цивілізація - це:

а)вершина технічних досягнень людства, пов'язана з підкоренням
космосу, впровадження комп'ютерних технологій і т. п.;

б)міська культура;

в)певна, заключна стадія розвитку любої культури;

г) ступінь суспільного розвитку, що наступила за варварством.

3.Розташуйте в лівий стовпчик терміни, що характеризують
матеріальну культуру, а в правий - духовну культуру:

парова машина, норми, правила, зразки поведінки, книга ритуали, мова, прикраси, плотина, міфи, храм, знаряддя, праці, звичаї, житловий будинок, традиції, знання, церемонії, теорія відносності, дуель, диспут, джинси, вогонь.

4. Знайдіть правильне визначення. Культура - це:

а) все, що виробляється, соціально засвоюється і розподіляється
всіма членами суспільства;

б) система переконань і цінностей, відтворена в мові, пісні, танці,
звичаях, традиціях і манерах поведінки, за допомогою яких
регулюються взаємодії людей;

в) система колективно розподілених цінностей, переконань, зразків і
норм поведінки, притаманних певній групі людей;

г) деяке складне ціле, що вбирає в себе знання, вірування, мистецтво,
мораль, закони, звичаї та інші здібності і звички, набуті і досягнуті
людиною як членом суспільства.

5. Визначте, до якої форми культури відносяться ці твори

1) елітарної, 2) народної, 3) масової:

а) пісні В.Висоцького і Акуджави;

б) опери М.Лисенка;

в) рок-опера «Юнона і Авось»;

г)частушки;

д) «мильні опери»;

є) симфонії Бетховена.

 

Тема 2 Соціологія політики Економічна соціологія

Перелік питань, що виносяться для розгляду

1. Предмет, проблематика і функції соціології політики права.

2. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

3. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні

4. Особистість сучасного керівника, методи підвищення ефективності його праці та взаємодія з трудовим колективом.

Необхідно опанувати такі поняття

Політика, влада, соціальний простір, політичне поле, легітимність, електорат, електоральні теорії,вибори, референдум, громадська думка,польстер, респондент, ЗМІ, політична свідомість, політична культура, правомірна/протиправна поведінка, соціальна дія, економіка, економічна свідомість, соціальна сфера, економічна свідомість, економічне мислення, економічна активність, власність,

Література: 1,2 §3.1-2 ст216-260, 2 §3.3-6 ст261-314,4, 6, 7

Методичні рекомендації

1 Основними цілями, які варто досягти в процесі освоєння цієї теми, можуть бути наступні:

ü політика та право як особливий вид соціального регулювання;

ü предмет соціології політики;

ü політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні;

ü електоральні теорії в соціології політики: теорія «раціонального вибору», «політичного поля», соціологічна та соціально-психологічна концепції; громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства;

ü функції та канали висловлювання громадської думки;.

ü засоби масової комунікації, функції масової комунікації, вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру;

ü предмет, проблематика, структура і функції соціології права.

2 Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки:

ü соціальна природа правомірної та протиправної поведінки;

ü поняття правомірна поведінка, її компоненти;

ü легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки;

ü різномаїття електоральних теорій;

ü механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні;

3 Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні:

ü економічна соціологія, її об’єкт та предмет;

ü особливості економічної та соціальної сфер життя суспільства;

ü взаємозалежні проблеми, які вирішує економічна соціологія;

ü соціальні функції економіки;

ü основні поняття і категорії економічної соціології;

ü соціальний механізм розвитку економіки;

ü економічна поведінка;

ü становлення економічної соціології як науки4

ü проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.

ü закономірності, тенденції та основні напрямки розвитку економіки в Україні;

ü вплив світової економічної кризи на розвиток українських соціальних інститутів у сфері економіки;

ü взаємовплив політичної та економічної системи на розвиток суспільства.

4 Особистість сучасного керівника, методи підвищення ефективності його праці та взаємодія з трудовим колективом:

ü Особистість сучасного керівника, методи підвищення ефективності його праці та взаємодія з трудовим колективом:

ü поняття управління колективом;

ü технології управління;

ü поняття та категорії менеджменту;

ü трудовий колектив й керівник – шляхи взаємодії;

Індивідуальні завдання

Вивчити за підручником, скласти тези,використати додаткову літературу та ЗМІ, написати реферати:

Питання для самоконтролю

Предмет, проблематика і функції соціології права.

Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Специфіка поняття «політика» в соціальних науках.

Громадянське суспільство як об’єкт соціології політики.

Електоральна поведінка, виборча поведінка.

Особливості економіки як соціального інституту.

Соціальні функції економіки, сутність економічних процесів.

Особливості ринку як соціального інституту.

Соціально-економічні моделі розвитку суспільства.

Теми рефератів

1. Предмет, проблематика і функції соціології права.

2. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

3. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

4. Засоби маніпулювання суспільної свідомістю шляхом використання ЗМІ у висловлені громадської думки.

5. Економічні реформи в Україні.

6. Демократія і суспільний розвиток.

7. Суспільна думка: сучасний стан, ресурси і деякі аспекти механізмів масового впливу.

8. Соціальна політика держави.

9. Вплив реклами на формування поведінкових стереотипів.

10. Інтеграція України у світову економічну сферу.

Теми доповідей

Сучасний стан соціально-економічних процесів в Україні.

Соціальні наслідки розвитку підприємництва в Україні.

Тестові завдання для закріплення матеріалу

1 Термін"електорат" позначає:

а) найманих працівників;

б)політологів;

в) сукупність виборців;

г) суспільні відносини щодо отримання, розподілу, реалізації та
утримання влади.

2. Дайте визначення соціології політики:

а) сфера суспільства, в межах якої здійснюється діяльність
спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами
й соціальними групами;

б)галузь соціології, що досліджує політику як суспільне явище, її вплив на соціальну систему суспільства, її вплив та взаємодію з соціальними групами, індивідами;

в) галузь соціологи, яка вивчає культуру як соціальний феномен, її місце і роль у взаємодії з іншими системами суспільства, а також взаємодію особистості, спільноти і суспільства.

г) це наука, що вивчає становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи взаємодії.

3. Визначають такі види політики в залежності від сфер суспільного життя:

а) економічна;

б)соціальна;

в)культура;

г) всі відповіді правильні.

4. Народ України здійснює владу:

а) безпосередньо;

б)через органи державної влади;

в) через органи місцевого самоврядування;

г) правильно все вищевикладене.

4. Громадські рухи виникають для:

а) завоювання влади;

б)досягнення інтересу;

в)підтримки політичної партії;

г) перебудови суспільства.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти