ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Реєстр постійного обліку запасів

Товар: Зошити учнівськіМінімальний запас 100

Місце таходження: склад №1Максимальний запас 300

Дата Надходження Реалізація Залишок
Місяць Число Кіль-кість Ціна Сум Кіль­кість Ціна Сума Кіль-кість Ціна Сума
серпень             1.00
1.00       1.00
      1.00 1.00
1.00       1.00
      1.00 1.00
Всього X 1.00 1.00 X X X

Собівартість реалізованих запасів при цій системі визначається в момент продажу (а не в кінці місяця, як при системі періодичного обліку запасів) як добуток кількості одиниць реалізованих запасів і собівартості одиниці:

Сро×К,

де С – собівартість реалізованим запасів; Сособівартість одиниці запасів; К – кількість одиниць реалізованих запасів.

При цьому робиться бухгалтерський запис:

Собівартість реалізованих запасів

Складські запаси

Кожний факт реалізації запасів відображається як у реєстрі синтетичного обліку, так і на картках аналітичного обліку запасів за їх видами.

Залишок рахунка "Складські запаси" відображається у балансі, а вартість реалізованих за звітний період запасів, яка визначена на рахунку "Собівартість реалізованих запасів", показується у звіті про прибутки і збитки одним рядком.

Взаємозв'язок між рахунками бухгалтерського обліку, при використанні системи постійного обліку запасів, показано на рис 2.

Перевагами системи постійного обліку запасівє:

забезпечення користувачів інформацією, яка дозволяє більш оперативно вести управління запасами (підтримання необхідного їх рівня), оскільки на будь-яку дату є дані про кількість, ціну і вартість запасів;

можливість постійного контролю за наявністю, рухом та собівартістю реалізованих запасів;

– дозволяє визначити дохід від реалізації за кожною такою операцією в момент продажу, оскільки для цього є вся необхідна інформація (дохід від реалізації та фактична собівартість реалізованих запасів);

– не потребує проведення періодичної інвентаризації запасів для визначення їх залишку.

Разом з тим, система постійного обліку запасів вимагає значних трудових затрат облікового персоналу на ведення обліку запасів в умовах ручної організації праці. Проте ці проблеми відпадають завдяки використанню комп'ютерної техніки, яка дозволяє оперативно обробляти значні обсяги облікової інформації. Тому більшість підприємств з метою забезпечення керівництва підприємства інформацією про поточний стан запасів та собівартість їх реалізації переходять на використання системи постійного обліку запасів.

 

Рис. 2. Відображення руху запасів при використанні системи постійного обліку

 

При системі періодичного обліку запасів надходження та вибуття запасів протягом звітного періоду на рахунку "Складські запаси" не відображають. Надходження запасів показується на рахунку "Витрати на закупівлю" (або "Закупівлі"), який є рахунком елементів витрат і в кінці звітного періоду закривається на рахунок фінансових результатів. Для відображення надходження запасів робиться наступний запис на рахунках бухгалтерсько­го обліку:

Витрати на закупівлю

Рахунки до оплати

В окремих випадках, за умови використання системи періодичного обліку запасів, підприємства можуть вести паралельний кількісний облік запасів.

Наприкінці звітного періоду в місцях зберігання запасів проводиться інвентаризація, на основі якої визначають та оцінюють залишки запасів з використанням прийнятого на підприємстві методу оцінки (середньої собівартості, FIFO, LIFО чи ідентифікованої собівартості).

Собівартість реалізованих запасів визначається за формулою:

Ср = 3п + Н - 3к ,

де Ср – собівартість реалізованих запасів; Зпсобівартість залишку запасів на початок періоду; Н – собівартість запасів, що надійшли за період (закупівлі); Зк – собівартість залишку запасів на кінець періоду.

На рахунках бухгалтерського обліку залишок запасів на кінець звітного періоду, виявлений шляхом інвентаризації, відображається наступним записом:

Складські запаси

Фінансові результати звітного періоду

В результаті цього проведення сума матеріальних витрат звітного періоду зменшується на величину невикористаних запасів.

Залишок запасів на початок звітного періоду (виявлений шляхом інвентаризації в кінці попереднього звітного періоду) списується безпосередньо на рахунок фінансових результатів записом:

Фінансові результати звітного періоду

Складські запаси

Оскільки собівартість реалізованих запасів, за умови використання системи періодичного обліку запасів, розраховується лише в кінці місяця за допомогою наведеної формули, то рахунок '"Собівартість реалізованих товарів'' при цій системі обліку не використовується.

Основною перевагою системи періодичного обліку запасів є невелика трудомісткість та зручність через відсутність ведення поточних записів з відображення руху запасів протягом звітного періоду.

Недоліки системи періодичного обліку запасівпов'язані з необхідністю проведення інвентаризації кожного звітного періоду. Також відсутність даних про залишки запасів та собівартість реалізованих запасів значно звужує можливості оперативного управління запасами та контролю за їх станом і рухом.

Тому система періодичного обліку запасів використовується, в основному, невеликими підприємствами сфери послуг, торгівлі та виробничої сфери, які реалізують товари, продукцію і послуги за низьким цінами.

Наведена вище методика відображення запасів в обліку характерна більше для британо-американської облікової системи, зокрема США.

В окремих західноєвропейських країнах для відображення залишків запасів на кінець звітного періоду та їх змін у плані рахунків передбачено два рахунки – "Складські запаси" та "Зміна залишків запасів". Для такого випадку взаємозв'язок між рахунками бухгалтерського обліку, при використанні системи періодичного обліку запасів, показано на рис. 3.

В бухгалтерському обліку складаються такі проведення:

– на залишок запасів на початок звітного періоду який виявлений шляхом інвентаризації в кінці попереднього звітного періоду:

Зміна залишків запасів

Складські запаси

на залишок запасів на кінець звітного періоду, виявлений шляхом інвентаризації:

Складські запаси

Зміна залишків запасів

 

Рис. 3. Відображення руху запасів при використанні системи періодичного обліку

 

Залишок рахунка "Зміна залишків запасів" відображається на рахунку "Фінансові результати звітного періоду" по дебету (кредитовий) або по кредиту (дебетовий). Відповідно у звіті про прибутки і збитки зміна залишків запасів показується у складі елементів витрат зі знаком "+" (дебетове сальдо) або "-" (кредитове сальдо).

Для порівняння методики відображення запасів при застосуванні системи постійного і системи періодичного обліку розглянемо наступні операції фірми ''Діксон" (табл. 3):

Таблиця 3

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку і у фінансовій звітності запасів фірми "Діксон" при системі постійного і системі періодичного обліку

Система періодичного обліку запасів   Система постійного обліку запасів
 
1. Залишок товарів на початок звітного періоду – $8,500
Відображений на рахунку ''Складські запаси" – $8,500   Відображений на рахунку "Складські запаси" – $8,500
2. Придбання товарів за звітний період у сумі $52,000
Витрати на закупівлю 52,000 Рахунки до оплати 52,000   Складські запаси 52,000 Рахунки до оплати 52,000
3. Реалізація товарів за звітний період у сумі $73,000
Рахунки до отримання 73,000 Доходи від реалізації 73,000 Доходи від реалізації 73,000 Фінансові результати звітного періоду 73,000   Рахунки до отримання 73,000 Доходи від реалізації 73,000 Доходи від реалізації 73,000 Фінансові результати звітного періоду 73,000 Одночасно відображається собівартість реалізованих товарів: Собівартість реалізованих товарів 44,800 Складські запаси 44,800
4. Залишок товарів на кінець звітного періоду – $15,700
Визначається шляхом проведення інвентаризації і відображається записом Складські запаси 15,700 Фінансові результати звітного періоду 15,700   Відображений на рахунку "Складські запаси" – $15,700
5. Заключні проведення в кінці звітного періоду
а) списання почаїкового залишку товарів Фшансосі результати ч о,501) звітного періоду Складські запаси о,500   а) списання собівартості реалізованих товарів: Фінансові результати звітного періоду ' Собівартість ^ ^ реалізованих товарів '

 

б) закриття рахунку витрат на придбання товарів: Фінансові результати звітного періоду 52,000 Витрать на закупівлю 52,000    
6. Відображення собівартості і залишків запасів на рахунку "Фінансові результати звітного періоду"
Фінансові результати звітною періоду   Фінансові результати звітного періоду
  Дебет   Кредит Дебет   Кредит  
52,000 (Н)   8,500 (Зп) 15,700 (Зк) 73,000 (Д) 28,200 (ВП) 44,800 (Ср)   73,000 (Д)   28,200 (ВЛ)
7. Відображення запасів у фінансовій звітності
Баланс   Баланс
Запаси – $15,700   Запіси – $15,700  
Звіт про прибутки і збитки Звіт про прибутки і збитки
Дохід від реалізації товарів 73,000 Собівартість реалізованим товарів: Запаси на початок періоду 8,500 Закупівлі 52,000 Товари для реалізації 60,500 Запаси на кінець періоду (15,700) (44,800) Валовий прибуток 28,200 Дохід від реалізації товарів 73,000 Собівартість реалізованих товарів (44,800) Валовий прибуток 28,200
                         

Умовні позначення, які використані в таблиці:

Ср – собівартість реалізованих товарів,

Зп – собівартість залишку товарів на початок періоду;

Н – собівартість товарів, що надійшли за період (закупівлі);

Зк – собівартість залишку товарів на кінець періоду;

Д – доходи від реалізації товарів;

ВП– валовий прибуток

 

Залишок товарів на початок звітного періоду – $8,500.

За звітний період проведено закупівлі товарів у кредит на суму $52,000.

– Реалізація товарів за звітний період склала $73,000.

Залишок товарів на кінець звітного періоду – $15,700.

– Собівартість реалізованих товарів дорівнює $44,800 ($8,500 + $52,000 - $15,700)

На відміну від торговельних підприємств, собівартість готової продукції на виробничих підприємствах складається з трьох компонентів:

собівартості сировини і матеріалів, які використані для виготовлення продукції;

– вартості робочої сили, зайнятої у виробничому процесі;

частини накладних витрат, пов'язаних із виробництвом продукції.

Собівартість готової продукції, виробленої за звітний період, відображається у складі запасів підприємства і розраховується наступним чином:

Св=НВп+В–НВк

де Свсобівартість готової продукції, виготовленої за звітний період; НВпнезавершене виробництво на початок періоду; В – витрати на виробництво продукції за звітний період; НВк - незавершене виробництво на кінець періоду.

Після реалізації частина собівартості готової продукції відноситься до собівартості реалізованої продукції і визначається за формулою:

Срп = ГПп + Св – ГПк ,

де Српсобівартість реалізованої продукції; ГПп – собівартість залишку готової продукції на початок періоду; Свсобівартість готової продукції, виготовленої за звітний період; ГПксобівартість залишку готової продукції на кінець періоду.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти