ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ

для студентів ЗДІА

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит ”

Денної і заочної форми навчання

Запоріжжя

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Запорізька державна інженерна академія

 

М.В. Ґудзь

Н.В. Нестеренко

Є.Ю. Ткаченко

О.В. Яришко

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ

для студентів ЗДІА

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит ”

Денної і заочної форми навчання

Рекомендовано до видання

на засіданні кафедри фінанси,

протокол № 9 від 16.01.2013 р.


Методичні вказівки і рекомендації з підготовки до комплексного державного іспиту за фахомдля студентів ЗДІА напряму 6.030508“Фінанси і кредит ” денної і заочної форми навчання / Укл.: д.е.н. Ґудзь М.В.,к.е.н. Ткаченко Є.Ю.,к.е.н. Яришко О.В, Нестеренко Н.В. – Запоріжжя, 2012. – 42 с.

 

Укладачі: М.В. Ґудзь, д.е.н., професор

Н.В. Нестеренко, доцент

Є.Ю. Ткаченко, к.е.н., доцент

О.В. Яришко, к.е.н., доцент

 

Відповідальний за випуск: в.о. зав.кафедрою

Ткаченко Є.Ю.

 

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

 

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 5

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 30

 

КРИТЕРІЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ОЦІНОК 36

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 38


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державна атестація – встановлення відповідності рівня якості вищої освіти особам, які закінчують вищі навчальні заклади, вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю.

Державна атестація може здійснюватися в формі державних іспитів (з застосуванням тестування) або захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту), або у вигляді поєднання державного іспиту та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Державна атестація студентів, які закінчують навчання в ЗДІА за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК) у формі державного іспиту з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випусників вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

Державна екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію).

До складання державних іспитів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Програма державного іспиту визначається освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю 6.030508 ”Фінанси і кредит” .

Метою комплексного державного іспиту з фаху 6.030508 ”Фінанси і кредит” є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок студентів згідно до вимог кваліфікаційної характеристики.

Іспит має комплексний характер. Складається з дисциплін, які формують рівень фахівця в умовах ринкової економіки і проводитись за допомогою екзаменаційних білетів письмово. Вході проведення іспиту перевіряється опанування студентами системи вмінь розв’язувати певні типові завдання діяльності в процесі здійснення зазначених виробничих функцій: організаційну, обліково-аналітичну, планову, контрольну, технологічну.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

 

Підготовку до державного іспиту слід проводити, використовуючи програму як умову системного сприймання курсу.

Програма складається з чотирьох розділів, які охоплюють основну проблематику наступних дисциплін:

- податкова система;

- фінансовий аналіз;

- фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;

- страхові послуги.

Екзаменаційне завдання складається з трьох теоретичних питань й однієї задачі.

Для відповіді на 1-3 питання екзаменаційного білету необхідно проробити такі дисциплін визначених дисциплін, за допомогою відповідної літератури.

Програми дисциплін державного іспиту:

 

Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва».

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

Основними завданнями дисципліни вивчення змісту і напрямків фінансової діяльності підприємств, оволодіння методами і інструментами фінансування суб’єктів підприємництва,оцінювання вартості підприємства, формування дивідендної політики та фінансового контролінгу.

Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економічні відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Студенти повинні знати:

– законодавчі та нормативні документи що регулюють організаційно-правові форми підприємництва.

– основні напрями побудови фінансової стратегії суб'єктів підприємництва.

– форми і методи управління фінансовою діяльністю різноманітних суб'єктів підприємництва.

вміти:

– орієнтуватися в потоці фінансової інформації в змінах законодавчого характеру.

– будувати концепцію управління фінансовою діяльністю суб'єктів підприємництва.

Зміст дисципліни розкривають наступні теми:

Основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва.

Системна характеристика суб’єкта підприємництва як учасника ринкових відносин.

Теоретичні аспекти управління фінансами. Фінансовий механізм підприємства в системі управління фінансами.

Капітал підприємства та його економічна сутність. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб'єктів господарювання .

Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту. Організація фінансової діяльності підприємств.

Поняття фінансування. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів. Критерії прийняття рішень у сфері фінансування.

Зміст, форми та напрямки правового регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Сучасні теорії фінансування: класична, неокласична, неоінституційна. Теорема іррелевантності. Теорія вибору портфеля інвестицій. Модель оцінки доходності активів (САРМ). Теорія арбітражного ціноутворення. Теорія агентських відносин при фінансуванні. Теорія фінансового посередництва.

Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу.

Зв'язок між фінансуванням підприємства та формою організації бізнесу. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств.-Специфіка фінансової діяльності малих підприємств.

Особливості фінансової діяльності господарських товариств. Особливості фінансування акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств..

Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

Внутрішні джерела фінансування підприємства.

Економічний зміст внутрішніх джерел фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств, Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства,

Зміст, форми та джерела самофінансування підприємств. Відкрите та приховане самофінансування. Приховані резерви. Оптимізація самофінансування.

Поняття тезаврації прибутку підприємства. Вплив оподаткування на розподіл та використання прибутку підприємства. Збільшення статутного капіталу за рахунок за рахунок нерозподіленого прибутку.

Саch-Flow (чистий грошовий потік) як джерело фінансування підприємств. Методи розрахунку та планування Саch-Flow. Показники Сach-Flow. Звіт про рух грошових коштів.

КРИТЕРІЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ОЦІНОК

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 2-ге вид., випр. i доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 287 c.

2. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст]: Навч. посібник для ВНЗ / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільїна та ін. - К. : Кондор, 2007. - 237 c.

3. Бердар М. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник для внз : [рек. М-вом освіти і науки України] / М. М. Бердар ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : ЦУЛ, 2010. - 350 c.

4. Білик М. Д. Податкова система України [Текст] : навч. посібник / М. Д. Білик, І. А.Золотько - К. : КНЕУ, 2000. - 192 c.

5. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] / Л. Д. Буряк ; КНЕУ. - К. : КНЕУ, 2002. - 83 c.

6. Власюк Н. І. Податкова система [Текст] : навч. посібник / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська. -Львів : Магнолія 2006, 2009. - 229 c.

7. Вовчак О. Д. Страхові послуги [Текст] : навч. посібник для внз / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська ; М-во освіти і науки України. - Львів : Компакт-ЛВ, 2005. - 654 c.

8. Гавриленко Н. В. Податкова система [Текст] : навч. посібник : [рек. М-вом освіти і науки України] / Н. В. Гавриленко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 325 с.

9. Говорушко Т.А. Страхові послуги [Текст] : навч. посібник для внз / Т. А. Говорушко. - 2-ге вид., перероб. i доп. - К. : Центр навч. літ., 2008. - 344 c.

10. Говорушко Т. А. Страхові послуги [Текст] : підручник : [затв. М-вом освіти і науки України] / Т. А. Говорушко ; Нац. ун-т харчов. технологій. - К. : ЦУЛ, 2011. - 375 c.

11. Гриб С. В. Фінанси підприємств в таблицях та схемах [Текст] : навч. посібник / С. В. Гриб. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 221 c.

12. Гриньова В. М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. - 2-ге вид., перероб. i доп. - К. : Знання-Прес, 2004. - 423 c.

13. Грідчіна М. В. Корпоративні фінанси [Текст] : (зарубіжний досвід і вітчизняна практика) : навч. посібник / М. В. Грідчіна ; МАУП. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2002. - 231 c.

14. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник для внз / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков ; Дніпропетр. держ. фін. акад. - К. : Центр навч. літ., 2007. - 323 c.

15. Довгалюк В. І. Податкова система [Текст] : навч. посібник для внз / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко ; - К. : Центр навч. літ., 2007. - 315 c.

16. Золотько І. А. Податкова система [Текст] : навч. посібник / І. А. Золотько; - К. : КНЕУ, 2004. - 303 c.

17. Зятковский І. В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник для внз / І. В. Зятковский. - К. : Кондор, 2003. - 362 c.

18. Ізмайлова К. В.Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посібник / К. В. Ізмайлова ; МАУП. - 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2001. - 147 c.

19. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз у будівництві [Текст] : навч. посібник для ВНЗ / К. В. Ізмайлова ; КНУБА. - К. : Кондор, 2007. - 237 c.

20. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник для внз / Г. Г. Кірейцев. - 2-ге вид., перероб. i доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 495 c.

21. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. - 3-тє вид., випр. i доп. - К. : Знання, 2008. - 483 c.

22. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. П. Крайник, З. В. Клепикова ; Львів. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. - Львів ; К. : Інтелект+ ; Дакор, 2001. - 258 c.

23. Кузьменко Л. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник для внз / Л. В. Кузьменко, В. В. Кузьмін, В. М. Шаповалова. - Херсон : Олді-плюс, 2009. - 255 c.

24. Налоговый кодекс Украины [Текст]. / сост. В. Кузнецов. - Х. : Фактор, 2010. - 457 c.

25. Онисько С. М. Податкова система [Текст] : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина; ред. С. М. Онисько. - 4-те вид., випр. i доп. - Львів: Магнолія 2006, 2008. - 333 c.

26. Онисько С. М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-ге вид., випр. i доп. - Львів : Магнолія плюс, 2005, 2006., 2008 - 366 c.

27. Павловська О. В.Фінансовий аналіз [Текст] / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька ; КНЕУ. - К. : , 2002. - 386 c.

28. Педь І. В. Податкова система: економіко-правова характеристика податків [Текст] : навч. посібник / І. В. Педь; ред. Ю. М. Лисенков. - К. : Знання, 2007. - 191 c.

29. Петленко Ю. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Петленко. - К. : Кондор, 2007. - 295 c.

30. Податкова система [Текст] : навч. посібник для внз / ред. І. О. Лютий ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : ЦУЛ, 2009. - 455 c.

31. Подольська В. О. Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посібник для ВНЗ / В. О. Подольська, О. В. Яріш ; Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр навч. літ., 2007. - 487 c.

32. Пріб К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень [Текст] : навч. посібник для внз / К. А. Пріб, В. І. Федько; - К. : Центр навч. літ., 2007. - 319 c.

33. Прусс В. М. Податки та податкова система України [Текст] : навч. посібник для внз / В. М. Прусс, Н. Г. Шпак, В. М. Пітерська. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 159 c.

34. Савіна Л. О. Фінансовий аналіз у комерційному банку [Текст] : Навч. посібник для ВНЗ / Л. О. Савіна ; ЗДУ. - К. : Кондор, 2009. - 188 c.

35. Страхові послуги [Текст] . Ч. 1 : Для студ. спец. 6.0501.04 "Фінанси" ден., заоч. форм навчання та слухачів ФПФ : конспект лекцій / уклад. В. Г. Боронос, Е. Г. Козін, О. І. Мельник, І. М. Кобушко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2008. - 213 c.

36. Страхові послуги [Текст] . Ч. 2 : Для студ. спец. 6.0501.04 "Фінанси" ден., заоч. форм навчання та слухачів ФПФ : конспект лекцій / уклад. В. Г. Боронос, Е. Г. Козін, О. І. Мельник, І. М. Кобушко ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2008. - 188 c.

37. Супрун А. А. Страхові послуги [Текст] : навч. посібник для внз : [рек. М-вомосвіти і науки України] / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко ; КНЕУ, Криворізьк. екон. ін-т. - Львів : Магнолія 2006, 2010. - 240 c.

38. Таркуцяк А. О. Страхові послуги [Текст] : навч. посібник / А. О. Таркуцяк ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - 583 c.

39. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій [Текст] : Навч. посібник для ВНЗ / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, Є. М. Романів, І. Б. Хома ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Бескид Біт, 2003. - 151 c.

40. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 215 c.

41. Шеремет О. О.Фінансовий аналіз [Текст] :Ннавч. посібник для ВНЗ / О. О. Шеремет ; Нац. ун-т харчов. технологій. - К. : Кондор, 2009. - 193 c.

42. Шиян Д. В. Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посібник / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. - К. : А.С.К., 2005. - 229 c.

43. Яворська Т. В. Страхові послуги [Текст] : навч. посібник : [рек. М-вом освіти і науки України] / Т. В. Яворська ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Екон. фак. - К. : Знання, 2008.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти