ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дисципліна «Фінансовий аналіз».

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» є формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу.

Основними завданнями дисципліни є вивчення теоретичних засад і методології фінансового аналізу підприємства, набуття вмінь і навичок аналізу майна та оборотних активів, формування капіталу підприємства, ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості і рентабельності підприємств, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємства.

Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економічні відносин з приводу формування коштів для операційної та інвестиційної діяльності підприємства.

Студенти повинні знати:

– теоретичні основи фінансового аналізу;

– загальні методологічні принципи аналізу;

– організацію аналітичної роботи на підприємстві;

– послідовність аналізу фінансів господарюючого суб'єкта;

– послідовність аналізу фінансових результатів суб'єкта господарювання;

– взаємозв'язок економічної теорії, бухгалтерського обліку, економіки, фінансів, банківської справи і інших спеціальних знань.

вміти:

– логічно відновити господарські операції;

– правильно розуміти внутрішні взаємозв'язки, взаємозалежність і причини виникнення багатообразних чинників, що виникають в процесі аналізу;

– проводити комплексний аналіз стану фінансів господарюючого суб'єкта;

– аналіз формування капіталу;

– аналіз розміщення і структури капіталу;

– аналіз платоспроможності, аналіз вірогідності банкрутства;

– аналіз потоку грошових коштів;

– аналіз фінансової стійкості;

– аналіз ефективності використовування капіталу;

– аналіз кредитоспроможності;

– прогнозування фінансового стану підприємства;

– проводити аналіз формування фінансових ресурсів:

– аналіз чинників формування показників фінансових результатів;

– аналіз регулювання фінансових результатів;

– прогнозування фінансових результатів.

Зміст дисципліни розкривають наступні теми:

1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу. Суть і значення фінансового аналізу. Його цілі, задачі і особливості. Поняття і зміст фінансового аналізу. Фінансовий і управлінський аналіз. Об'єкт фінансового аналізу. Суб'єкти фінансового аналізу. Особливості зовнішнього фінансового аналізу. Види фінансового аналізу і їх характеристика. Задачі внутрішнього і зовнішнього аналізу. Види порівняльного аналізу, що використовується при вивченні і оцінці показників. Роль фінансового аналізу в умовах становлення і розвитку економіки України на сучасному етапі. Система показників, що використовуються у фінансовому аналізі і їх класифікація. Взаємозв'язок показників. Моделювання систем чинників фінансових показників. Результативний показник. Показники чинників. Класифікація чинників по певних ознаках. Побудова моделей систем чинників. Початкова система чинника. Розвинута система чинника. Особливості аналітичного процесу. Підходи і прийоми фінансового аналізу. Задачі аналітика. Послідовність роботи бухгалтера і аналітика. Роль людського чинника у фінансовому аналізі. Характеристика прийомів фінансового аналізу. Прийом порівняння і основні типи порівняння. Вимоги до порівнюваних величин. Основні правила прийому послідовного ізолювання чинників (ланцюгових підстановок). Алгоритм розрахунків по методу ланцюгових підстановок. Прийом абсолютних різниць. Прийом відносних різниць. Прийом пайової участі.

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Еволюція фінансової звітності. Організація фінансового аналізу. Оперативний аналіз. Планування – основа організації внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу. Послідовність аналітичної роботи. Основні джерела економічної інформації. Основні джерела фінансового аналізу. Характеристика форм річної бухгалтерської звітності (Форма №1, Форма №2, Форма №3). Зміст бухгалтерського балансу. Зміст звіту про фінансові результати. Форми статистичної звітності і їх характеристика. Принципи і особливості аналітичного угрупування статі активу і пасиву балансу. Аналітична форма звіту про фінансові результати. Необхідність переходу, в процесі здійснення фінансового аналізу, від стандартних бухгалтерських форм звітності до агрегованого балансу і звіту про фінансові результати.

3. Аналіз майна підприємства. Економічне єство і структура майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства. Динаміка складання і структури активу підприємства. Аналіз складу і структури основного капіталу підприємства. Задачі аналізу основних засобів і довгострокових інвестицій. Горизонтальний аналіз руху основних засобів підприємства. Аналіз динаміки коефіцієнта зносу основних засобів підприємства. Аналіз забезпеченості підприємства основними виробничими фундаціями. Аналіз впливу господарських операцій з основними засобами на фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Аналіз фондовіддачі основних засобів підприємства. Модель аналізу фондовіддачі. Класифікація чинників зміни фондовіддачі. Взаємозв'язок показників фондовіддачі, продуктивності праці і фондовооруженісті праці. Рентабельність основних засобів. Аналіз чинника рентабельності основних засобів. Система показників ефективності використовування основних засобів підприємства. Резерви зростання показників ефективності використовування основних засобів підприємства.

4. Оборотних активів підприємства. Аналіз впливу чинників на зміну наявності власного оборотного капіталу. Порядок розрахунку впливу чинників на зміну темпів зростання власного оборотного капіталу. Аналіз наявності, складу і структури оборотного капіталу. Вплив інфляційних процесів на стабільність структури оборотного капіталу підприємства. Причини і слідства зміни структури оборотного капіталу підприємства. Аналіз оборотності і ефективності використовування оборотних коштів підприємства. Загальна і приватна оборотність оборотного капіталу підприємства. Тривалість обороту і кількість оборотів. Чинники і шляхи прискорення оборотності оборотного капіталу. Причини і слідства іммобілізації оборотних коштів підприємства. Причини і слідства відволікання оборотних коштів в зайві запаси. Наднормативні запаси на підприємстві. Оборотність нормованих оборотних коштів. Абсолютне і відносне вивільняється оборотних коштів. Необхідність додаткового залучення оборотних коштів. Поняття про поточні активи і поточні зобов'язання. Угрупування поточних активів по ознаці знаходження їх у сфері виробництва і у сфері обігу. Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості. Контроль і аналіз дебіторської заборгованості по термінах виникнення. Оцінка «вірогідності безнадійних боргів». Реальна вартість дебіторської заборгованості. Показники якості і ліквідності дебіторської заборгованості. Причини і слідства відхилення фактичної оборотності дебіторської заборгованості від договірної. Порушення фінансової дисципліни по поверненню дебіторської заборгованості. Збалансованість дебіторської заборгованості за товари і послуги з кредиторською заборгованістю за сировину і матеріали. Операційний і фінансовий цикли. Шляхи скорочення фінансового циклу.

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. Економічне значення і методологія формування джерел фінансування підприємства. Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства. Коефіцієнт власності (автономії), його економічне значення і рівень, що рекомендується. Оцінка власних і позикових джерел формування капіталу. Види фінансування (внутрішнє і зовнішнє фінансування). Індикатори фінансової стабільності підприємства. Самофінансування. Види короткострокових позикових джерел формування капіталу підприємства. Вартість капіталу, що привертається. Показник співвідношення позикових і власних засобів. Визначення ступеня залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Чинники, що впливають на рівень співвідношення власного і позикового капіталу підприємства. Оцінка ефективності використовування власного і привернутого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка впливу структури активу і пасиву на рентабельність власного капіталу. Аналіз кредитних відносин підприємства з комерційними банками. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості. Оцінка вартості кредиторської заборгованості. Джерела довгострокового фінансування підприємства.

6. Аналіз грошових потоків. Економічне єство, цілі і значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами підприємства. Класифікація вхідних і вихідних грошових потоків в основній, інвестиційній і фінансовій діяльності підприємства. Методи розрахунку потоку грошових коштів. Джерела інформації для розрахунку потоку грошових коштів. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. Прямий метод складання звіту про рух грошових коштів. Непрямий метод складання звіту про рух грошових коштів. Аннуітети і дисконтування грошових потоків підприємства. Класифікація аннуітетів. Техніка оцінки майбутньої і нинішньої вартості аннуітетів постнумерандо і пренумерандо. Аналіз і планування руху грошових коштів. Зміст звіту про рух грошових коштів. Грошові потоки від основної, інвестиційної і фінансової діяльності. Зв'язок між основною, інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства. Результати аналізу грошових потоків.

7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства. Поняття ліквідності і платоспроможності і їх значення в оцінці фінансового стану підприємства. Концепції ліквідності. Система показників ліквідності підприємства. Поточна ліквідність підприємства. Обмеження використовування поняття поточної ліквідності. Аналіз показників ліквідності. Порядок розрахунку достатнього рівня коефіцієнта поточної ліквідності. Структурно-логічна модель системи чинника коефіцієнта поточної ліквідності. Аналіз чинників зміни коефіцієнтів поточної ліквідності. Критична і абсолютна ліквідність. Платоспроможність підприємства. Поточна платоспроможність. Показник перспективної платоспроможності. Оцінка довгострокової платоспроможності. Коефіцієнт капіталізації грошових коштів. Коефіцієнти втрати і відновлення платоспроможності. Значення фінансової гнучкості підприємства в умовах ринкової економіки.

8. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Поняття фінансової стійкості і стабільності підприємства. Основні чинники, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Вплив структури активу і пасиву на фінансову стійкість підприємства. Оцінка ефективності використання необоротних і оборотних активів підприємства на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції структури джерел засобів і витрат, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел. Відносні показники фінансової стійкості. Методика розрахунку показників фінансової стійкості підприємства. Інтерпретація показників фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкості підприємства. Аналіз запасу фінансової стійкості підприємства.

9. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Оцінка ринкової позиції підприємства. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз можливостей використовування резервів збільшення об'ємів виробництва і реалізації продукції.

Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних чинників зміни собівартості по статтях витрат. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції аналіз резервів зниження собівартості продукції.

Основні чинники розвитку підприємства. Кількісна оцінка впливу чинників на фінансовий стан підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості економічного зростання підприємства.

Оцінка економічної динаміки суб'єктів господарювання.

10. Аналіз ділової активності підприємства. Оцінка ринкової позиції підприємства. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз можливостей використовування резервів збільшення об'ємів виробництва і реалізації продукції. Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних чинників зміни собівартості по статтях витрат. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції аналіз резервів зниження собівартості продукції. Основні чинники розвитку підприємства. Кількісна оцінка впливу чинників на фінансовий стан підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості економічного зростання підприємства. Оцінка економічної динаміки суб'єктів господарювання.

11. Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів підприємства. Значення і задачі аналізу. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка чистої прибутковості підприємства. Аналіз чинника прибутку від операційної діяльності підприємства. Система «Дірект-кост» як теоретична база аналізу витрат і оптимізація прибутку. Граничний аналіз і оптимізація витрат, об'єму реалізації і прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства. Зміст, задачі і інформаційна база розподілу і використовування прибутку підприємства. Аналіз формування чистого прибутку підприємства. Аналіз впливу використовування прибутку підприємства на фінансовий стан підприємства. Аналіз чинника показників рентабельності. Аналіз збільшення суми прибутку і рентабельності підприємства.

12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиції, їх класифікація, види і взаємозв'язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій. Поняття інвестиційного проекту і етапи його складання. Основні задачі і методи оцінки інвестиційних проектів. Аналіз чинника структури довгострокових інвестицій і джерела їх формування. Аналіз альтернативних проектів. Аналіз інвестиційних проектів і умов інфляції і ризику. Методика проведення аналіз в інвестиційній чуткості проекту. Ранжирування конкуруючих інвестиційних проектів. Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємства. Аналіз чинників, що впливають на формування потреб в додаткових капіталовкладеннях. Оцінка показників: відносної забезпеченості підприємства основними засобами, інвестиційної активності, інноваційної відповідальності. Аналіз інвестицій в облігації і акції.

13. Комплекстний аналіз фінансового стану підприємства. Значення і необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Принцип побудови балансу неплатоспроможності. Показники оцінки ринкової стійкості підприємства. Аналіз загальної ефективності господарської діяльності. Взаємозв'язок чинників, джерел і кінцевих результатів ефективності господарської діяльності. Класифікація чинників аналізу господарської діяльності підприємства. Система показників ділової активності і їх взаємозв'язок. Система показників ефективності діяльності підприємства і їх взаємозв'язок. Аналіз чинника рівнів рентабельності. Основні показники рентабельності. Аналіз рівня рентабельності виробництва. Аналіз чинника рентабельності виробництва. Аналіз рентабельності продукції. Рентабельність проведеної продукції. Рентабельність реалізованої продукції. Аналіз чинника рентабельності продукції. Порядок розрахунку чинників, що впливають на рентабельність товарної продукції. Порядок розрахунку чинників, що впливають на зміну рентабельності реалізованої продукції. Алгоритм рейтингової оцінки підприємства. Система початкових показників для рейтингової оцінки підприємства. Ознаки вірогідності банкрутства (основні і допоміжні). Використовування індикаторів вірогідності банкрутства у внутрішньому і зовнішньому фінансовому аналізі. Критерії вірогідності банкрутства. Модель п'ятичинника Альтмана, що використовується для оцінки вірогідності банкрутства. Оцінка підприємства по ступеню вірогідності банкрутства.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти