ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

 

Екзаменаційні питання до державного іспиту з дисципліни"Податкова система":

1. Податкове законодавство України.

2. Роль податків у формуванні фінансів держави.

3. Сутність, функції і принципи податку.

4. Види податків і зборів.

5. Елементи податків, їх характеристика.

6. Пільги при оподатковуванні, їхні види і форми.

7. Податкова система України.

8. Облік платників податків

9. Податкова політика в сучасних умовах.

10. Система податкових органів. Їхні задачі і структура.

11. Оподаткування прибутку підприємства.

12. Порядок визначення доходів та їх склад при оподаткуванні прибутку.

13. Склад витрат і порядок їх визнання при оподаткуванні прибутку.

14. Характеристика амортизації при оподаткуванні прибутку.

15. Система непрямого оподатковування.

16. Податок з доходів фізичних осіб.

17. Визначення бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб.

18. Податкова знижка, її роль та механізм застосування.

19. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб .

20. Податкові соціальні пільги, їх застосування при нарахуванні податку на доходи фізичних осіб.

21. Податок на додаткову вартість.

22. Податкове зобов'язання, податковий кредит і податкове відшкодування по ПДВ.

23. Обов'язкові відрахування в позабюджетні фонди.

24. Порядок визначення платника ПДВ, бази оподатковування і суми податку.

25. Митні платежі. Їхня сутність, види й особливості стягування .

26. Акцизний податок.

27. Платежі за ресурси.

28. Податковий тягар, його оцінка і розподіл

29. Задачі, права й обов'язки ДПА.

30. Первинна ланка податкової служби: функції і права.

31. Характеристика підсистеми оподатковування юридичних осіб.

32. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Екологічний податок

33. Рентний платежі.

34. Місцеві податки і збори.

35. Спеціальні податкові режими.

Екзаменаційні питання до державного іспиту з дисципліни"Страхові послуги":

1. Страхова послуга як специфічний товар.

2. Ознаки, які характеризують страхову послугу.

3. Етапи проходження страхової угоди.

4. Необхідність і значення страхового захисту життя і пенсій громадян.

5. Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасного випадку.

6. Обов'язкові види страхування від нещасного випадку.

7. Суб'єкти медичного страхування і відношення між ними.

8. Добровільне медичне страхування.

9. Види страхування технічних ризиків.

10. Суть і економічний зміст страхування кредитів.

11. Поняття автотранспортного страхування і його суть.

12. Необхідність і особливості страхування авіаційних ризиків.

13. Необхідність і особливості страхування морських ризиків.

14. Необхідність і особливості страхового захисту майна громадян.

15. Форми і види страхування підприємницьких ризиків.

16. Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві.

17. Змішане страхування життя.

18. Страхування дітей.

19. Страхування морських суден.

20. Страхування відповідальності власників повітряних засобів.

21. Особливості реалізації страхових послуг.

22. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань.

23. Змішане страхування життя.

24. Добровільне страхування додаткової пенсії.

25. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.

26. Основні системи медичного страхуван­ня.

27. Переваги системи соціального медичного страхування.

28. Страхування фінансових кредитів.

29. Страхування товарних кредитів.

30. Страхування споживчих кредитів.

31. Страхування кредитів, виданих під заставу.

32. Страховий захист фінансових ризиків.

33. Страхування від утрат прибутку.

34. Страхування депозитів.

35. Формування системи депозитного страхування в Україні.

Екзаменаційні питання до державного іспиту з дисципліни"Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва":

1. Сутність та склад капіталу підприємства.

2. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

3. Форми фінансування підприємств.

4. Критерії прийняття фінансових рішень.

5. Сутність та склад власного капіталу підприємства.

6. Функції власного капіталу підприємства.

7. Статутний капітал і корпоративні права підприємства.

8. Номінальний, балансовий та ринковий курси акцій.

9. Резервний капітал підприємства, його види .

10. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу.

11. Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ.

12. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств.

13. Способи зменшення статутного капіталу АТ .

14. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства.

15. Приховане самофінансування.

16. Тезаврація прибутку.

17. Забезпечення наступних витрат i платежів.

18. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики .

19. Фактори дивідендної політики.

20. Порядок нарахування дивідендів.

21. Форми виплати дивідендів.

22. Показники ефективності дивідендної політики.

23. Методи нарахування дивідендів.

24. Сутність та класифікація позичкового капіталу підприємства.

25. Довгострокові та короткострокові банківські кредити.

26. Види облігацій та їх параметри.

27. Особливості фінансування на основі емісії облігацій.

28. Факторинг, як спосіб короткострокового фінансування діяльності підприємства.

29. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства.

30. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства.

31. Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення.

32. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства.

33. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства.

34. Довгострокові фінансові інвестиції .

35. Поточні фінансові інвестиції.

 

Екзаменаційні питання до державного іспиту з дисципліни"Фінансовий аналіз":

1. Предмет, об'єкт та зміст фінансового аналізу.

2. Цілі, завдання і методи фінансового аналізу.

3. Поняття факторної системи. Моделювання факторних систем.

4. Прийоми фінансового аналізу і їх коротка характеристика.

5. Організація фінансового аналізу на підприємстві.

6. Характеристика форм звітності, використовуваних у фінансовому аналізі.

7. Порядок складання аналітичного балансу.

8. Порядок складання аналітичного звіту про фінансові результати.

9. Внутрішній і зовнішній аналіз фінансового стану підприємства.

10. Абсолютні і відносні показники фінансового стану підприємства.

11. Порядок загальної оцінки динаміки і структури статей балансу.

12. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

13. Типи фінансової стійкості підприємства.

14. Оцінка власних і позикових джерел формування капіталу.

15. Класифікація активів балансу по ступеню ліквідності.

16. Класифікація пасивів балансу по терміновості погашення.

17. Умови ліквідності балансу.

18. Чисті активи і порядок їх розрахунку.

19. Аналіз потоків грошових коштів. Методи розрахунку потоку грошових коштів.

20. Порядок складання звіту про рух грошових коштів (прямий метод).

21. Порядок складання звіту про рух грошових коштів (непрямий метод).

22. Аналіз динаміки майна підприємства.

23. Аналіз стану дебіторської заборгованості.

24. Аналіз ефективності використання основних засобів.

25. Аналіз складу джерел формування основного капіталу.

26. Аналіз структури джерел формування оборотного капіталу.

27. Поняття платоспроможності підприємства. Оцінка перспективної платоспроможності підприємства.

28. Аналіз ділової активності.

29. Зміст, задачі і інформаційна база розподілу і використовування прибутку підприємства.

30. Аналіз умов беззбитковості підприємства.

31. Аналіз формування чистого прибутку підприємства.

32. Аналіз ефективності діяльності підприємства.

33. Система коефіцієнтів рентабельності і їх взаємозв'язок.

34. Система показників для рейтингової оцінки підприємства.

35. Рейтингова оцінки підприємств України.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти