ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Безпека життєдіяльності» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та семінарських, і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

ü конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);

ü конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 бали);

ü анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, розвідки з питань безпеки життєдіяльності людини в умовах сучасного розвитку науки і техніки (3 бали);

ü повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);

ü повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття щодо безпеки життєдіяльності людини, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);

ü дослідження різноманітних питань щодо безпеки життєдіяльності людини у вигляді есе (5 балів).

ü дослідження з питань безпеки життєдіяльності людини у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 15 балів.

 

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел.

Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(дослідження з питань безпеки життєдіяльності людини у вигляді реферату)

 

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження 4 бали
2. Складання плану реферату 2 бал
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 10 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 6 бали
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 4 бали
Разом 30 балів

 

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(дослідження з питань безпеки життєдіяльності людини у вигляді реферату)

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 24-30 Відмінно
Достатній 16-23 Добре
Середній 8-15 Задовільно
Низький 0-7 Незадовільно

Орієнтовна тематика реферативних досліджень, творчих робіт, повідомлень

З навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Алкоголізм як фактор віктимізації особистості підлітка, профілактика алкоголізму в підлітковому середовищі.

2. Бактеріологічна зброя і її небезпечність для людини.

3. Безпека неповнолітніх - ідеологія українського суспільства й держави.

4. Безпека як фактор розвитку українського суспільства.

5. Біологічні основи розвитку дитини й вплив на нього факторів зовнішнього середовища.

6. Виробничий шум та його шкода для фізичного та психічного здоров’я людини.

7. Від абсолютної безпеки до прийнятного ризику.

8. Вплив вібрації на людину.

9. Вплив електромагнітних полів, створюваних побутовими електроприладами, на стан здоров’я людини.

10. Вплив електромагнітного випромінювання на організм людини й способи боротьби з ним.

11. Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку життєдіяльності людини.

12. Вплив природного радіоактивного фону на здоров'я людини.

13. Вплив ядерної зброї масового ураження на здоров’я сучасних та наступних поколінь жителів Землі.

14. Глобалізація й проблеми духовної безпеки України.

Громадське харчування: зручність чи небезпека?

16. Деякі соціальні проблеми безпеки України та їх вплив на соціальне здоров’я українського суспільства.

Електробезпека у побуті.

18. Ергономіка як одна з наук, що входить до структури безпеки життєдіяльності.

Життєдіяльність людини і здоровий спосіб життя.

20. Завдання засобів цивільної оборони.

21. Зайнятість і безробіття – все шкідливо для здоров’я.

22. Законодавча та нормативно-правова база України з питань безпеки життєдіяльності населення.

Заходи боротьби з алкоголізмом і наркоманією в сучасній Україні.

24. Заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.

Здоров'я людини й навколишнє середовище.

26. Ідеологія глобалізму та доля світового співтовариства.

Інертність молодіжної політики як загроза безпеки майбутньому України.

Катастрофи й надзвичайні ситуації, що виникли в Україні в останні роки.

Класифікація кровотеч і перша медична допомога при них.

30. Класифікація небезпечних і шкідливих факторів виробництва.ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы.

Комп'ютер в офісі і його екологічна безпека.

32. Комп'ютер і серце.

33. Комп'ютерна алергія.

34. Коротка характеристика енергетичного забруднення довкілля.

Короткий курс «Безпеки життєдіяльності» для власника мобільного телефону.

Марихуана: легкий, але все-таки наркотик.

Методи й засоби пожежогасіння.

38. Надання першої медичної допомоги потерпілому.

39. Надзвичайні ситуації воєнного часу.

40. Надзвичайні ситуації техногенного характеру.

Наркоманія в Україні.

42. Науково-технічний прогрес і безпека праці.

43. Національна безпека країни: морально-психологічний фактор.

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

Небезпеки природного та техногенного характеру.

Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення.

Негативні зміни стану водного басейну великого міста під впливом діяльності людини.

Негативні фактори техносфери та їх вплив на здоров’я сучасної людини.

Необхідність і небезпека вентиляції приміщень.

50. Нервово-психічні перенавантаження в умовах сучасного міста. (Лезвие бритвы. И. Эфремов)

51. Освітлення робочого стола: основні правила та вимоги.

Основи здорового способу життя.

53. Основні положення теорії надзвичайних ситуацій.

54. Основні фактори, що впливають на психічний стан людини на виробництві.

55. Особливості психологічного стану українського народу на сучасному етапі розвитку суспільства.

Охорона водного середовища України.

57. Очі й сонце.

58. Перша медична допомога потерпілим у автомобільних катастрофах. Дорожньо-транспортний травматизм.

59. Повноваження державних органів влади й місцевого самоврядування в галузі захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Правила надання першої домедичної допомоги потерпілому.

61. Призначення й класифікація захисних споруд.

62. Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій.

Про безпечні харчові добавки й лиховісні символи «Е».

64. Проблеми комплексної безпеки в XXI столітті.

65. Продукти, що сприяють виведенню радіонуклідів з організму людини.

66. Радіація й мутації в людини.

67. Різні види опіків та перша допомога при виникненні опіків.

Стандарти безпеки моніторів - чи гарантують вони безпеку?

69. Суспільство й тероризм: зачароване коло.

70. Фактори житлового середовища у формуванні умов життєдіяльності людини.

71. Харчування в умовах радіоактивного забруднення1

72. Хімічні бойові отруйні речовини та їх небезпека для людини.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти