ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Шкідливі звички: алкоголізм, куріння, наркоманія та інші види залежності.

Шумове забруднення Києва.

Що робити на місці ДТП.

76. Як відрізнити утому від хвороби.

77. Як уникнути зґвалтування.

1.

VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

2.

3. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Безпека життєдіяльності» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

4. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміниконтролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.

5.

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

 

№ п/п Вид діяльності Кількість занять Кількість рейтингових балів
1. Відвідування лекцій
3. Відвідування семінарів
4. Робота на семінарі
5. Модульна контрольна робота
6. Самостійна робота
7. Індивідуальна навчально-дослідницька робота
  Залік    
Всього  
Коефіцієнт 1,57

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

6.

Ø Методи усного контролю:індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

Ø Методи письмового контролю: письмове тестування; підсумкова контрольна робота, реферат.

Ø Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Ø Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

 

 

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) F    
35 – 59 «незадовільно» (з можливістю повторного складання) FX
60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у таблиці.

 

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

 

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності».

 

Таблиця 8.4

Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛІ Індивідуальні заняття   Модульна контрольна робота Залік
Змістовий модуль 1 (семінари, практичне заняття, самостійна робота) Змістовий модуль 2 (семінари, практичне заняття, самостійна робота)
  Т1   Т2   Т3   Т4   Т5   Т6

 

Разом: 100 балів

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

ü своєчасність виконання навчальних завдань;

ü повний обсяг їх виконання;

ü якість виконання навчальних завдань;

ü самостійність виконання;

ü творчий підхід у виконанні завдань;

ü ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1. За джерелом інформації:

- Словесні:лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

- Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.

- Практичні: вправи.

2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3. За ступенем самостійності мислення:репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4. За ступенем керування навчальною діяльністю:під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

ü опорні конспекти лекцій;

ü навчальні посібники;

ü робоча навчальна програма;

ü збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

ü запитання і завдання до заліку


ХІ. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Дайте визначення предмету "Безпека життєдіяльності" та сформулюйте мету його вивчення.

2. Визначте сфери та категорії, вивчення яких охоплює безпека життєдіяльності.

3. Обґрунтуйте основні завдання безпеки життєдіяльності

4. Які наук є основою безпеки життєдіяльності?

5. Розкрийте поняття "Небезпека". Що таке таксономія небезпек? За якими ознаками класифікуються небезпеки?

6. Визначте значення ідентифікації, номенклатури та квантифікації небезпек. Дайте визначення поняттю "ризик".

7. Назвіть види ризиків та охарактеризуйте методи визначення ризику.

8. Назвіть принципи забезпечення безпеки.

9. Дайте визначення термінам "навколишнє середовище" та "середовище життєдіяльності".

10. Охарактеризуйте сфери навколишнього середовища: атмосферу, гідросферу, літосферу тій біосферу.

11. Дайте характеристику вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

12. Охарактеризуйте види середовища життєдіяльності людини?

13. Порівняйте побутове та виробниче середовище за рівнем небезпечного впливу.

14. Дайте визначення небезпечного та шкідливого фактору. Якими ознаками характеризуються негативні фактори?

15. Як поділяються негативні фактори за характером дії на людину?

16. В чому полягає негативний вплив електричних і електромагнітних факторів, вкажіть способи захисту.

17. Розкрийте необхідність створення здорової психофізіологічної обстановки на виробництві та у побуті.

18. Назвіть основні статті Конституції України, що гарантують безпеку життєдіяльності людини.

19. Дайте загальний огляд Закону України "Про охорону праці"?

20. Назвіть та охарактеризуйте параметри виробничого середовища.

21. Як поділяються умови життєдіяльності за впливом на організм людини?

22. Які фактори необхідно враховувати при нормуванні природного та штучного освітлення?

23. Назвіть переваги і недоліки різних типів штучних джерел світла.

24. Охарактеризуйте дію вогнегасних засобів.

25. Дайте визначення поняттю "кримінологічна безпека".

26. Які структури забезпечують кримінологічну безпеку?

27. Які заходи забезпечують безпеку особистого майна та транспортних засобів?

28. Як уникнути шахрайства? Які заходи рекомендується виконувати, щоб уникнути насильства?

29. Назвіть основні правила безпечного користування вогнепальною зброєю.

30. Дайте визначення терміну "надзвичайна ситуація". Назвіть основні ознаки надзвичайної ситуації.

31. Назвіть причини виникнення негативних екологічних наслідків.

32. Як поділяються надзвичайні ситуації за масштабом та глибиною впливу?

33. З яких основних причин виникають природні надзвичайні ситуації?

34. Що призводить до виникнення соціальних надзвичайних ситуацій?

35. Які причини призводять до виникнення техногенних надзвичайних ситуацій?

36. Назвіть види стихійних лих. Назвіть причини виникнення стихійних лих та їх вражаючі фактори.

37. Які ситуації називають термінами "катастрофа" та "аварія"?

38. Назвіть основні види аварій і катастроф та причини їх виникнення.

39. Вивчення яких взаємозв'язків передбачає екологія?

40. З чим пов'язаний розвиток глобальної екологічної кризи на планеті Земля? Назвіть головні екологічні проблеми та причини їх виникнення.

41. Охарактеризуйте джерела забруднення навколишнього середовища.

42. Забруднення атмосфери та його наслідки.

43. Забруднення гідросфери та його наслідки.

44. Стічні води та методи їх очистки.

45. Назвіть причини та наслідки забруднення та руйнування літосфери.

46. Енергетичне забруднення та його вплив на людину.

47. Розкрийте шляхи подолання екологічної кризи.

48. Харчові добавки — необхідність та небезпека їх застосування.

49. Важкі метали — забруднювачі харчових продуктів. Забруднення харчових продуктів радіонуклідами та методи його зменшення.

50. Які основні шляхи запобігання забруднення харчових продуктів?


 

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

№ з/п Автор, назва, видавництво книги Кількість Електронна версія
1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К., 2001 р. +
2. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996. +
3. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. 2-е видання. - Львів: Львівський банківський коледж; К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. -
4. Пісун І.П. Безпека життєдіяльності Навчальний посібник. - Суми Вид-во "Університетська книга", 2000   -
5. Про охорону праці: Закон України, прийнятий 14 жовтня 1992 р. +
6. Про пожежну безпеку: Закон України, прийнятий 17 грудня 1993 р. +
7. Про цивільну оборону України: Закон України, прийнятий 3 лютого 1993 +

 

Додаткова:

1. Агаджанян К.М. Экология человека. - М.: Наука, 1994.

2. Адлер М. Азбука СПИДа. - М.: Мир. 1991.

3. Адо В.А. Екологія, алергія і СНІД - К.: Видавництво товариства "Знання України", 1991.

4. Азаров В.К Основы микробиологии и санитарии.- М.:Экономика, 1986.

5. Алексеев Н.А. Стихийные явлення в природе.- М.: Просвещение, 1988.

6. Алексеенко И.Р., Кейсевич Л.В. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа. - К.: Наукова думка, 1997.

7. Амосов Н.М., Вендет Я.А. Физическая активность и сердце. - К.: Здоровье, 1989.

8. Амсков Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994.

9. Андреев И.П. Происхождение человека и общества. - М., 1982.

10. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України. - К.: Юрінком, 1998.

11. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. - К.: Ґенеза, 1996.

12. Антинаркотичне законодавство України. - К.: Юрінком, 1999.

13. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье.- К.: Знание, 1989.

14. Апанасенко ГЛ. Здоров'я, яке ми вибираємо. - К.: Т-во "Знання", УРСР, 1989.

15. Баб'як І.П., Біленчук О.Г. Екологічне право України. - К.: Атіка, 2000.

16. Бакка М.Т., Мельничук А.С, Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. - Житомир: Льонок, 1995.

17. Барабаш В.И., Шкрабак В.С. Психология безопасности труда. – С-Пб., 1996.

18. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. – М.: Изд-во АСВ, 1997.

19. Бедрій Я.І., Джигирей В.С, Кидисюк А.І. та ін. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. для вузів. - Львів, 1999.

20. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций / Под ред А.К Назарова. – Курган: Изд-во КМИ, 1994.

21. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.: Высш. шк., 1999.

22. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под ред. проф. З.А. Арустамова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000.

23. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. О.Я. Русака. - ЛТА С-Пб., 1996.

24. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. / Под общ, ред. С.В. Белова. 2-е изд, испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999.

25. Безопасность труда в промышленности. / К.Н. Ткачук, П.Я. Галушко, Р.В.Сабарно и др. - К.: Техника, 1982.

26. Безопасность человека: Учебно-методическое пособие для образовательных учреждений. / Под редакцией Л.И. Шершнева. Фонд национальной и международной безопасности. - М: НПО "Образование", 1994.

27. Безпека життєдіяльності / За ред. Я. Бедрія. - Львів: Афіша, 1998.

28. Биология: Пособие для подг. отд мед ин-т. / Под общ. ред. Н.Е. Ковалева. – М.: Высшая шк., 1985.

29. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1995.

30. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1997.

31. Богоявленский В.Ф., Богоявленский И.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях. 2-е изд - С-Пб.: Гиппократ, 1995.

32. Буравлев Ю.В., Павлова Е.Н Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1999.

33. Буянов В.М. Первая медицинская помощь. - М.: Медицина, 1987.

34. Васильєв В.Н. Здоровье и стрессы. - М.: Знание, 1991.

35. Вернадский В.С. Биосфера и ноосфера. - М.: Наука, 1989.

36. Взаимодействие в системе листосфера-гидросфера-атмосфера. Т. 2. - М.: МГУ, 1999.

37. Вітренко І.С. Загальна та медична психологія: Навч. посібник. — К: Здоров'я, 1994.

38. Войтенко В.П. Здоровье здоровых. - К.: Здоровье, 1991.

39. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под ред Л.А. Ильина, В.А. Филова. -М.: Химия, 1990.

40. Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях. Підвищення рівня підготовки різних категорій населення, які навчаються з безпеки життєдіяльності людини": Матеріали конференції. - К.: КМУЦА, 1998.

41. Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини. – К., 2002 р.

42. Гейл Р., Гаузер Г. Останнє попередження. – К.: Молодь, 1989.

43. Герасимчук А.А, Палеха Ю.І. Екологія: Опорний курс лекцій: Навч. посіб.- К.: Вид-во Укр.-фін. ін-ту менедж. і бізнесу, 1998.

44. Гетьман В. Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях. // Охорона праці. - 1995., № 5. - С 28 - 32.

45. Гіденс Е. Соціологія / пер. з англ. - К.: Основи, 1989.

46. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. - Санкт-Петербург.: Специальная литература, 1995.

47. Головченко О.М. Чи можна вберегтись від СНІДу? - Одеса: Маяк, 1995.

48. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. - Львів, 1997.

49. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. – М.: Центр, 1998. - 208 с.

50. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные фактори. Классификация.

51. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

52. Губський А.І. Цивільна оборона. - К., 1995.

53. Даниель Ж., Пикула И. Психология труда / Под ред К.Н. Платонова. – М.: Профиздат, 1979.

54. Денисенко Г.ф. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1985.

55. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. - К.: Основа, 1998.

56. Джигирей В.С Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.

57. Джигирей В.С, Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. - Львів: Афіша, 1999.

58. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів 2000 р.

59. Дьомін В.О. Вступ до екологічної політики. Навчальний посібник. - К.: 2000.

60. Екологія і економіка: навч. посібник для вузів / Колотило Г.М. – К.: Т-во "Знання", 1999.

61. Еремин В.Г., Сафронов В.В. и др. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении. Учебное пособие для вузов. - М.: Машиностроение, 2000.

62. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С, Мельніков О.В.. Основи охорони праці. 2-ге, вид. стереотипне. – Львів: Афіша, 2000.

63. Заверуха КМ. Безпека життєдіяльності. - К.: Комерційний коледж, 1998.

64. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. - К.: Парламентське видавництво, 2000.

65. Занков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда. – М.: Недра, 1992.

66. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМО, 1996.

67. Зацарный В.В., Пантелеймонов А.Е. Безопасность студентов на практике. - К.: Вища шк., 1989.

68. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справочник: Пер. с англ.: В 2 т. / Под ред Е. Калверта и Г.М. Инглунда. - М.: Металургия, 1988.

69. Злобін Ю.А Основи екології. - К.: Лібра, 1998.

70. Казаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент Підручник. У 2 ч. 4.1. Психологія суб'єкта діяльності. - К.: КНЕУ, 1999.

71. Качура А., Кукса А. Террор и терроризм: всегда рядом // Финансовая Украина. -1996. -Декабрь.

72. Кащенко О.Л. Фінанси природокористування. - Суми: Університетська книга, 1999.

73. Кирилов В.Ф. и др. Радиационная гигиена. - М.: Медицина, 1988.

74. Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні: Затверджений міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 24 грудня 1998 р.

75. Кобевник В.Ф. Охрана труда. – К.: Вища школа, 1990.

76. Когл Дж. Биологические эффекты радиации. – М.: Энергоиздат, 1986.

77. Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. – К.: ІСДО, 1995.

78. Корсак К.В., Плахотник О.В. Основи екології. 2-е видання. – К.: МАУП, 2000.

79. Кривошеий Д.А. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. - М.: Недра, 2000.

80. Крисаченко В.С Екологічна культура: теорія і практика: Навчальний посібник. –К.:Заповіт, 1996.

81. Кулландер С, Ларсон Б. Жизнь после Чернобыля. - М.: Энергоатомиздат, 1991.

82. Кучерявий В.П. Екологія. Підручник для студентів вузів. - Львів: Світ, 2000.

83. Кушелев В.П. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности. – М.: Химия, 1992.

84. Лишук В.А., Мосткова Е.В. Основы здоровья. - М.: Росийская академия медицинских наук, 1994.

85. Мавров И.И., Бухарович М.Н., Глухенький Б.Т. Контактные инфекции, передающиеся половым путем. – К.: Здоров'я, 1989.

86. Мезецев В.А. Энциклопедия чудес – М.: Знание, 1988.

87. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. - Кіровоград, 1998.

88. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія та охорона природи: основні терміни та поняття: Тлумачний словник-довідник. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.

89. Навчальна програма нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності для вищих закладів освіти". Розробники В.В Зацарний, В.Г.Мазур, В.М.Мостовий. - К.: Мін. освіти, 1999.

90. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Т. 1,2. - К., 1998.

91. Наркотики и яды: психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения / Сост. В.И.Петрова, Т.И. Ревяко. – Минск: Литература,1995.

92. Науменко І.М., Кіпніс Л.І., Прокопенко І.Г. Вступ до соціоекології (екології людського суспільства): Навчальний посібник. – К.: КМУЦА, 1995.

93. Національна доповідь України / Конференція ООН «Навколишнє середовище і розвиток» (Бразилія - 92). – К.: Час, 1992.

94. Небел Б. Наука об окружающей среде. - М.: Мир, 1993.

95. Некое В.Е. Экология. 1 ч. Основы глобальной традиционной экологии. – X.: Торнадо, 2000.

96. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

97. Обґрунтування концепції освіти з безпеки життя і діяльності людини / В.Кузнєцов та ін. Освіта України. - № 50. - С 6-8.

98. Оржиховская В.М., Бурмака Н.П. Избавление учащихся от наркогенных привычек. - К.: Здоров'я, 1992.

99. Основи соціоекології: Навч. посіб. / За ред. Г.О.Бачинського. - К.: Вища школа, 1995.

100. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях. / Под ред. В.В. Тарасова. – М.: Изд-во МГУ, 1998.

101. Охорона ґрунтів: Навчальний посібник / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В.Капштик. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.

102. Пивоваров ЮЛ. Гигиена и экология человека (Курс лекций). – М.: МУПК, 1999.

103. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. – Суми 1999 р.

104. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К.: Каравела, 2000.

105. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 1999.

106. Полежаев Е.Ф., Макушин В.Т. Основы физиологии и психологии труда: Учебное пособие для экономических вузов. – М.; Экономика, 1974.

107. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. № 923).

108. Праця та соціальна політика в Україні: Аналітично-статистичний збірник. - К.: Соцінформ, 1999; 2000.

109. Про надзвичайний стан: Закон України, прийнятий 26 червня 1992 р.

110. Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь экосоциологических терминов и понятий. - М.: Финансы и статистика, 1997.

111. Психология безопасности: Учебное пособие. / Сост. В.З. Шйшков, В.И.Тарадай. – К.: НИНЦОП, 1996.

112. Разметаев С.В. Экологическое право Украины. - X.: «Синтекс Лтд.», 2000.

113. Регламент подання інформації (повідомлення) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації: Затверджений в.о. міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 5 січня 1999 р.

114. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. – М.: Наука, 1984.

115. Романенко А.Е. и др. Проблемы радиационной медицины. – К.: Здоровье, 1988.

116. Сердюк А.М. Чернобыль и здоровье населения Украины // Довкілля та здоров'я. —1998. -№2(5).

117. Серебряков В.В., Основи екології: підручник. – К.: Знання-Прес, 2001.

118. Симмонс Дж, Маккол Г. 76 спосов защитить вашего ребенка от преступников. – С-Пб.: Питер-Пресс, 1995.

119. Словарь по этике / Под ред. А.С. Кона. 5-е изд. – М.: Политиздат, 1983.

120. Словарь-справочник по экологии / К.М. Сытник, А.В. Брайон, А.В. Городецкий и др. – К.: Наукова думка, 1994.

121. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних правових актах України. – К.: Оріяни, 1999.

122. Соціологія: Посіб. для студентів вищих навч. Закладів. / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 1999.

123. Стейниер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Д. Мир микробов. – М.: Мир, 1989.

124. Тарасишин Л.О., Широбоков В.П. Про ОВД. – К., 1996.

125. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності / В.А. Лущенков, Д.А. Бутко, О.В. Гранкін та ін. — К.: Техніка, 1995.

126. Тонконоженко В.О., Тонконоженко О.О. Бережи здоров'я змолоду. - К.: Здоров'я, 1990.

127. Физиология человека: В 3-х томах. Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996.

128. Хайнріх, Дітер, Гергт, Манфред. Екологія: сітлг-Атлас Пер. з нім. - К., Знання-Прес, 2000.

129. Хенлі Е. Дж., Кумамото X. Надійнісне проектування технічних систем і оцінка ризику. - К., 1987.

130. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. - К.: Здоров'я, 1995

131. Царенко А.В., Яцук Г.Ф. Валеологія. Навчальний посібник. - К.: Ґенеза, 1998.

132. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування; Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1999.

133. Цвилюк Г.Е. Школа безопасности, или Как вести себя в экстремальной ситуации. – М.: НПО «Образование», 1997.

134. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності. – К., 2001 р.

135. Шадинский В.К. Безопасность здоровья. – М.: Мир, 1992.

136. Школа выживания: Обеспечение безопасности жизнедеятельности / С.И. Самыгин, О.П.Самыгина, Л.Д. Столяренко и др. – РнД.: Феникс, 1996.

137. Шостак В.И. Природа наших ощущений. – М.: Просвещение, 1983.

138. Экологический энциклопедический словарь. – М.: Ноосфера, 1999.

Экология города: Учебн. для вузов / Под ред Ф.В. Стольберга. - К.: Т-во "Знания", 2000. 145.ЭК0Л0ГИЯ и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов / Под ред Л.А. Муравьова - М; ЮНИТИ-ДАНА, 2000.


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти