ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

Електромагнітним полем (ЕМП) називається особлива форма
існування матерії, яка поширюється у повітряному просторі у ви-
гляді електромагнітних хвиль і в напрямі свого поширення перено-
сить енергію, що створює силовий вплив на нерухомі та рухомі елек-
тричні заряди. Основними параметрами ЕМП є довжина хвилі, ча-
стота коливань і швидкість поширення, які пов'язані між собою спів-
відношенням Л = сІ/у[є-/и , де Л —- довжина хвилі, м; с — швид-
кість поширення електромагнітної хвилі, яка у повітрі дорівнює швид-
кості світла 3108 м/с;/"— частота коливань, Гц; є — діелектрична і
// — магнітна проникність середовища, які у повітрі дорівнюють 1.

Залежно від частоти коливань і довжини хвилі електромагнітні
поля поділяються на електростатичне ЕСП, постійне магнітне ПМП,
змінне низькочастотне, зокрема електричне ЕП і магнітне МП про-
мислової частоти 50 Гц, електромагнітне поле радіочастот ЕМП, ла-
зерне випромінювання ЛВ та висвітлені у розділі І інфрачервоне,
видиме й ультрафіолетове випромінювання (табл. 96).

Усі ЕМП несприятливо впливають на функціональний стан цен-
тральної та вегетативної нервової системи з розвитком неврастеніч-
ного, астеновегетативного і гіпоталамічного (діенцефального) син-
дромів, серцево-судинної системи з розвитком вегетосудинної ди-
стонії нейроциркуляторного типу, ендокринної системи, обміну ре-
човин, периферичної крові, репродуктивної функції. Під впливом
ЕМП радіочастот можливий розвиток катаракти ока. В умовах ЕМП
промислової частоти персонал зазнає також негативного впливу
струмів стікання та електричних розрядів, що виникають при доти-
ку до конструкцій і чинять больову дію. Під впливом ПМП дода-
ються зміни з боку травної системи, зовнішнього дихання, біохіміч-
них показників крові та сечі, РОЕ. Лазерне випромінювання, крім
властивого для інших діапазонів ЕМП загального впливу, чинить
виражену теплову дію на тканини шкіри і особливо ока, що приз-
водить до опіків його структур і втрати зору.

Електромагнітні поля діапазону радіочастот
обіймають 5-11-й діапазони електромагнітного спектра. ЕМП, що
утворюються ламповими генераторами струмів високої частоти
(5-7-й діапазони), використовуються для обробки металів і ді-
електриків, а також у радіомовленні; ультрависокочастотними ге-
нераторами (8-й діапазон) — в телебаченні, радіозв'язку і медици-
ні; надвисокочастотними генераторами (9-11-й діапазони) — в
радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, радіоспектроскопії, радіо-
астрономії й т. ін.

ЕМП діапазону радіочастот характеризується сукупністю елек-
тричного та магнітного полів. У ближній до джерела зоні індукції,
яка переважає при роботі з довгими, середніми, короткими і уль-
тракороткими хвилями (5 —8-й діапазони), відсутня певна залеж-
ність між електричною та магнітною складовими ЕМП і інтенсив-


 
ність опромінення персоналу оцінюється окремо за силовими ха-
рактеристиками електричного і магнітного полів. Кількісною харак-
теристикою електричного поля є напруженість Е, за одиницю вимі-
рювання якої прийнятий вольт на метр (В/м) — напруга однорід-
ного електричного поля, створювана різницею потенціалів 1 В між
точками, які розташовані на відстані 1 м на лінії напруженості поля.
За кількісну характеристику магнітного поля слугує його напруже-
ність Н, яка визначається силою, що діє вполі на одиницю прямолі-
нійного провідника зі струмом в одну одиницю, розташованого пер-
пендикулярно до напряму магнітних силових ліній, і вимірюється у
амперах на метр (А/м). Крім напруженості електричного та магніт-
ного полів інтенсивність ЕМП у 5-8-му діапазонах характеризуєть-
ся енергетичним навантаженням ЕН, яке дорівнює добутку квадрата
напруженості поля на час його дії. Енергетичне навантаження, ство-
рюване електричним полем, дорівнює ЕН =Е2Т, магнітним —
ЕНН2Т.

При роботі з джерелами 9-11-го діапазонів робочі місця розта-
шовані в проміжній (зоні інтерференції) та дальній (хвильовій) зо-
нах, де електромагнітне поле вже сформоване і напруженість його
електричної і магнітної складових пов'язана залежністю £=377 Н, де
377 — хвильовий опір повітря. Інтенсивність складових цього поля
оцінюється сукупно за енергетичною характеристикою — поверхне-
вою густиною потоку енергії ГПЕ, тобто кількістю енергії, що перено-
ситься від джерела через одиницю поверхні за одиницю часу й ви-
ражається в Вт/м2, та створюваним енергетичним навантаженням ЕН —
сумарним потоком енергії, що проходить через одиницю опроміню-
ваної поверхні за час дії Т і виражається добутком ЕН = ГПЕТ.

Напруженість електричного і магнітного полів у 5-8-му діапазо-
нах вимірюють за допомогою приладів, наведених у табл. 97.

Таблиця 97
Прилади та діапазони вимірювання ЕМП 5—8-го діапазонів

 

  Електричне поле Магнітне поле
Прилади частоти, МГц напруженість, В м частоти, МГц напруженість, А/м
         

ВЕМП-1, ВЕМП-2, ВЕМП-Т 0,1-300 4-1500 1-1,5 0,5-3000

ВЕМП-30 0,06-30 1-1000 0,06-30 1-300

ОТМ-1 0,06-350 2-40000 0,1-10 1-10

ПЗ-15, ПЗ-16, ПЗ-17 201-300 1-1000 0,01-30 0,5-16

Принцип дії всіх приладів полягає у наведенні в антені (зонді),
розташованій в електричному або магнітному полі, електрорушій-
ної сили, яка після випрямлення та підсилення реєструється гальва-
нометром. Прилади серії ВЕМП (мал. 75) обладнані дипольною і
рамковою антенами, прилад ИРМ — 1 — зондами Е і Н для вловлен-
ня відповідно електричного і магнітного полів. Змінюючи положен-
ня антени у полі, досягають максимального відхилення стрілки. При-2 З

Мал. 75. Вимірювач електромагнітних полів ВЕМП-Т:

І — вимірювач (а — магнітоелектричний мікроамперметр; б — кнопки перевірки
напруги анода, розжарювання і вібратора; в — гнізда під'єднаний датчиків; ? — потен-
ціометр регулювання напруги вібратора; д — ручка перемикача меж вимірювання);
2 — рамкова антена; 3 — дипольна антена.

Мал. 76. Прилад ПЗ-16 для вимірювання напруженості
електромагнітних полів.

лади тішу ПЗ (мал. 76) складаються з трьох зондів, розташованих
по осях X, У, 2 і обладнаних ізотропними датчиками, й дозволяють
виміряти сумарну напруженість електричного або магнітного поля
від декількох джерел, які працюють одночасно, незалежно від орієн-
тації датчика у просторі.

Густину потоку енергії ЕМП у 9-11-му діапазонах в межах 0,02-
316 мВт/см2 з частотою 150-16700 Гц вимірюють приладами ПО-1,
ПЗ-9, ПЗ-13, ПЗ-18, ПЗ-19, ПЗ-20.

Прилад ПО-1 (мал. 77) випускається в різній комплектності за-
лежно від діапазону робочих частот і складається з двох основних
вузлів: високочастотного блока, що встановлюється на тринозі, та
вимірювача потужності випромінювання. Високочастотний блок скла-
дається з антени, атенюатора (регулятора інтенсивності) і термісторної
головки. У кожний комплект входить до 11 вимірювальних антен з
відомими величинами їх ефективних поверхонь. Електромагнітна
енергія, прийнята антеною, надходить в атенюатор і термістор, увім-
кнутий до вимірювального моста постійного струму, за допомогою
якого вимірюють ГПЕ.


"-' Мал. 77. Вигляд розгорнутої установки ПО-1. < -: -

Згідно зі стандартом 12.1.006-88 "ССБП. Електромагнітні поля
радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до прове-
дення контролю" гранично допустимі значення напруженості елек-
тричної та магнітної складової ЕМП 5-8-го діапазонів на робочих
місцях персоналу визначають, виходячи з допустимого енергетично-
го навантаження і часу дії за формулами

£гд = ^Щ~ут і ягд = рнНтл

де Е і Нгігранично допустимі значення напруженості електрич-
ного ХВ/м) і магнітного (А/м) полів, які не повинні перевищувати
значень, наведених у табл.98; ЕН^ і ЕНціл — гранично допустимі
значення енергетичного навантаження упродовж робочого дня елек-
тричного [(В/м)2-год] і магнітного [(А/м)2-год] полів, наведені в
табл. 98; Т — тривалість впливу за робочу зміну, год.

Одночасний вплив електричного і магнітного полів в діапазоні
0,06-3 МГц вважають допустимим за умови

ЕН,
+---- -'
<1.
ЕН

ЕНЬ
ЕН

£гд

Нгд


 28 1


 
 


 

"*- Т а б л и ц я 98 Граничні значення напруженості та енергетичного навантаження ЕМП діапазону 0,06—300 МГц на робочих місцях
      Граничні значення в діапазонах частот, МГц
Параметр від 0,06 до 3     понад 3 до ЗО понад ЗО до 300
£гд, В/м Ягд, А/м ЕНЕ (В/м)2 £ЯНГЛ', (А/м)2 500 50 год 20000 •год 200       300 80 3* 7000 800 0,72*
* Для частот 30-5 ) МГц.            

Гранично допустиму густину потоку енергії у 9 —11-му діапазо-
нах на робочих місцях персоналу визначають, виходячи з допусти-
мого енергетичного навантаження на організм ітривалості дії за фор-
мулою

ШЕ =^ЖтК

ГД у '

де ГПЕГ — гранично допустиме значення густини потоку енергії,
Вт/м2; ЕНгпеГп~~ гранично допустиме енергетичне навантаження,
що дорівнює 2 Вт-год/м2(200 мкВт-год/см2); К — коефіцієнт по-
слаблення біологічної ефективності, що дорівнює 1 для всіх випад-
ків впливу, виключаючи випромінювання від антен, що обертаються
або сканують, 10 — для антен, що обертаються або сканують; Т
час перебування у зоні опромінення за робочу зміну, год. Однак у
всіх випадках максимальне значення ГПЕГД не повинно перевищу-
вати 10 Вт/м2(1000 мкВт/см2).

Вимірювання ЕМП проводять на робочих місцях на віддалі від дже-
рел ЕМП, на декількох рівнях від поверхні підлоги або землі (0,5; 1,0
і 1,7 м або на рівні голови, грудей і малого таза працюючого у позі
сидячи) з визначенням максимального значення напруженості або ГПЕ
для кожного робочого місця. У кожній точці проводять не менше трьох
вимірів. Найбільше значення заносять у протокол. Під час вимірюван-
ня персонал не повинен перебувати в зоні вимірювання.

При впливі ЕМП від декількох джерел, що працюють у 5 —11-му
діапазонах, для яких визначені єдині ГДР, сумарну інтенсивність впли-
ву визначають приладами з ізотропними датчиками. При викори-
станні приладів з антенами напруженість або ГПЕ вимірюють від
кожного джерела окремо і визначають сумарне енергетичне наванта-
ження, яке не повинно перевищувати наведених вище ГДР. При впливі
ЕМП від декількох джерел, що працюють у 5-11-му діапазонах, для
яких визначені різні значення ГДР, або які нормуються за різними
параметрами поля, вимірювання проводять від кожного джерела ок-
ремо і допустимість впливу оцінюють за сумою відношень енергетич-
них навантажень, створюваних кожним джерелом, до відповідних гра-
нично допустимих значень, яка не повинна перевищувати 1.

:82


■ »

При послідовному або одночасному опроміненні персоналу ЕМП
9-11-го діапазонів у безперервному і переривчастому (від оберталь-
них і сканувальних антен) режимах сумарне енергетичне наванта-
ження визначають за формулою

ЕНГПЕ„» = ЕНГПЕ6 + ®ЛЕНГПЕ ^

де ЕНГПЕенергетичне навантаження від безперервного опромі-
нення; ЕНГПЕ — енергетичне навантаження від переривчастого
опромінення; ЕиГПЕ — сумарне енергетичне навантаження, яке
не повинно перевищувати 200 мкВт-год/см2.

У зв'язку з поширенням радіотехнічних об'єктів у населених
пунктах "Державними санітарними нормами і правилами захисту
населення від впливу електромагнітного випромінювання" № 239-
96 визначені ГДР ЕМП радіочастот, які в житловій забудові не по-
винні перевищувати значення, наведені в табл. 99.

Таблиця 99

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти