ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РАДІОАКТИВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ВИДИ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Під радіоактивністю розуміють здатність деяких природних чи
штучних елементів до розпаду. Такі елементи називають радіоактив-
ними. Розпад елемента супроводиться зміною порядкового номера з
перетворенням одного елемента на інший або масового числа з ви-
никненням ізотопів даного хімічного елемента. Розпад триває доти,
доки не утвориться стабільний, нерадіоактивний ізотоп. Більшість
хімічних елементів мають як радіоактивні, так і стабільні ізотопи.


Інтенсивність розпаду підпорядковується природному закону, який
називають законом радіоактивного розпаду. Сформулювати його
можна таким чином: кількість атомів_радірактивного_елемента (ра-
діонукліда), що розпадаються за одиницю часу, пропорційна їх за-
гальній кількості; за рівні проміжки часу відбувається ядерне пере-
творення рівних часток активних елементів речовини.

Із законом радіоактивного розпаду пов'язане поняття періоду на-
піврозпаду
(Т) радіоактивного елемента. За останнім визначається
час, упродовж якого розпадається доловила всіх атомів радіонукліда
в даній масі речовини. Період напіврозпаду визначений для всіх
відомих радіоактивних елементів: він коливається від часток секун-
ди до мільярдів років. У зв'язку з цим розрізняють _ко_роткоживучі
радіонукліди, період напіврозпаду яких не перевищуєГбО діс?,та до-
вгоживучі — з тривалішим періодом напіврозпаду.

З інтенсивністю ядерних перетворень пов'язане поняття активу
пості,
що визначає кількість перетворень за одиницю чдеу... Актив-
ність є мірою кількості радіоактивної речовини у загальній її масі.
Визначення поняття активності і її одиниці наведені в табл. 121.

Розрізняють такі види ядерних перетворень:

1. Альфа-розпад, при якому вивільняються альфа-частинки й ут-
ворюються нові елементи з масовим числом меншим на чотири, за-
рядом — на дві одиниці.

2. Бета-електронний розпад, коли вивільнюються електрони і заряд
нового елемента зростає на одиницю, а масове число не змінюється.

3. Бета-позитронний розпад, коли вивільнюються позитрони; за-
ряд елемента зменшується на одиницю, масове число не змінюється.

 

4. Електронне К-захоплення. В цьому випадку ядро захоплює
електрон з внутрішньої оболонки. Заряд зменшується на одиницю,
масове число не змінюється.

5. Самовільний поділ ядер. Інколи ядра важких елементів захоп-
люють повільні нейтрони. При цьому ядра розпадаються з утворен-
ням осколків. Реакція некерована, може бути причиною ядерного
вибуху.

6. Термоядерні реакції. В умовах, коли температура середовища
досягає мільйонів градусів, а тиск — декількох мільйонів атмосфер,
ядра легких елементів, наближаючись одне до одного, об'єднуються
у важкі. При цьому звільняються нейтрони і величезна кількість
енергії.

Кожний акт радіоактивного розпаду супроводиться виникнен-
ням іонізуючого випромінювання. Розрізняють:

1. Корпускулярне випромінювання: альфа-, бета-частинки, ней-
трони, протони, ядра віддачі. При цьому носії енергії мають масу
спокою.

2. Квантове випромінювання: гама- та рентгенівське.

Альфа-випроміпювання — випромінювання, що складається з аль-
фа-частинок (ядер гелію), які випромінюються при згаданому вище
виді перетворення і мають велику іонізаційну та незначну проникну
здатність. я і. ,-;


 
Бета-випроміпювання — потік електронів чи позитронів з без-
перервним енергетичним спектром, який характеризується значно мен-
шою, ніж альфа-частинки, іонізуючою та більшою проникною здат-
ністю.

Гама-випромінювания — короткохвильове, з довжиною хвилі мен-
ше 0,1 нм, електромагнітне випромінювання, що виникає при розпа-
ді радіоактивних ядер, переході ядер зі збудженого стану в спокій-
ний, при взаємодії швидких заряджених частинок з речовиною, ані-
гіляції електронно-позитронних пар тощо. Часто супроводжує ос-
новні види випромінювання (альфа- та бета-) і завжди — акти
поділу ядер і термоядерні реакції.

Рентгенівське випромінювання — електромагнітне випроміню-
вання з довжиною хвилі 10"5-10-2 нм. Джерела — рентгенівська трубка,
прискорювачі нейтронів. Як і гама-випромінювання воно характери-
зується незначною іонізуючою та великою проникною здатністю —
людину пронизує наскрізь.

Енергія різних видів випромінювання при взаємодії з речови-
ною об'єктів середовища, зокрема, біологічною тканиною, призводить
до іонізації атомів. Зі ступенем іонізації пов'язане поняття дози оп-
ромінення.
Визначення видів дози та їх одиниці наведені в табл.
121.

На сучасному рівні технічного розвитку суспільства людство кон-
тактує з численними джерелами іонізуючого випромінювання. Дже-
рело іонізуючого випромінювання —
це об'єкт, що містить радіоак-
тивну речовину, або технічний пристрій, який створює за певних
умов іонізуюче випромінювання. Розрізняють такі види джерел:

закриті джерела — радіоактивна речовина у такому агрегатному
стані, що виключає можливість забруднення радіоактивним матері-
алом об'єктів середовища. Це переважно тверді (металеві) конгло-
мерати різної форми — бруски, кульки, голки тощо, що унеможлив-
люють розсипання радіоактивної речовини по робочій поверхні, та
надходження у повітря її парів;

відкриті джерела — радіоактивні речовини у такому агрегатно-
му стані, який за певних умов, зокрема аварійних, допускає забруд-
нення середовища радіоактивним матеріалом (рідини, порошки то-
що);

генератори випромінювання — пристрої, що не мають постійної
активності речовини у вигляді закритих чи відкритих джерел, але
здатні генерувати випромінювання в увімкненому вигляді, наприк-
лад, рентгенівський апарат.

Залежно від способу контакту з різними видами джерел люди-
на може підлягати зовнішньому чи внутрішньому опроміненню. Зов-
нішнє опромінення —
опромінення об'єкта від джерел, що перебува-
ють поза ним, внутрішнє — опромінення тіла людини чи окремих
органів і тканин від джерела, що розташоване в самому тілі,
т. зв. інкорпорованого радіонукліда.

При опроміненні тіла людини в той чи інший спосіб можуть
виникати біологічні ефекти:


1. Соматичні наслідки, що спровоковані відносно великими доза-
ми, — гостра променева хвороба; хронічна променева хвороба; ло-
кальні ураження — променеві опіки.

2. Віддалені (в часі) соматичні наслідки — героефекти — скоро-
чення тривалості життя; лейкози — злоякісні зміни клітин крові;
неоплазми — пухлини органів і тканин різної локалізації.

3. Віддалені генетичні наслідки — домінантні та рецесивні генні
мутації; хромосомні аберації.

Соматичні наслідки, спровоковані великими дозами, називають
детерміністичними (нестохастичними) ефектами. Такі ефекти ви-
являються тільки при перевищенні певного дозового порога і їх
тяжкість залежить від отриманої дози. Віддалені наслідки в світлі
сучасної термінології характеризують як стохастичні ефекти. Це без-
порогові ефекти радіаційного впливу, ймовірність виникнення яких
існує при будь-яких дозах опромінення і зростає при збільшенні
дози, тоді як відносна тяжкість проявів від дози не залежить. Вони
виникають при тривалому опроміненні невеликими дозами, що не
можуть спричинити навіть хронічну променеву хворобу. Перші про-
яви віддаленого впливу опромінення населення в результаті вики-
ду радіоактивного матеріалу з реактора Чорнобильської АЕС за-
прогнозовані на 1997-2002 рр.

В основу захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого
випромінювання покладено гігієнічне нормування радіаційного фак-
тора.
Для забезпечення диференціювання нормативів все населення
згідно з "Нормами радіаційної безпеки України" (НРБУ-97) поді-
лено на три категорії:

категорія А — особи з числа персоналу, які постійно або тимча-
сово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючого випроміню-
вання;

категорія Б — особи з числа персоналу, які безпосередньо не
працюють з джерелами іонізуючого випромінювання, але в зв'язку
з розташуванням робочих місць у приміщеннях та на промислових
майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть
отримувати додаткове опромінення;

категорія В — все населення.

Крім того, для визначення допустимого рівня впливу випроміню-
вання на різні ділянки тіла людини встановлені групи критичних
органів:
І — все тіло, гонади, червоний кістковий мозок;

II — внутрішні органи;
;) III — кісткова тканина, шкіра, кисті рук і стопи.

Нормами радіаційної безпеки представлені два класи нормати-
вів — ліміти доз та допустимі рівні.

Ліміт дози — основний радіаційно-гігієнічний норматив, метою
якого є обмеження опромінення осіб категорії А, Б, В від усіх дже-
рел іонізуючого випромінювання в ситуаціях практичної діяльності.
Числові значення лімітів дозн наведені в табл. 122.


 

«ШАйОШ'.Т;

Таблиця 122

Ліміти доз опромінення, мЗв/рік

 

    Категорії осіб  
  А* Б* в*
Ліміт ефективної дози Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення: , ( для кришталика ока для шкіри для кистей і стіп 20** 150 500 500 15 50 50 15 50

П р н м і т к и.

* -- розподіл дози опромінення упродовж календарного року не регламентується.

** — в середньому за будь-які послідовні п'ять років, але не більше 50 мЗв за рік.

Допустимі рівні —- величини, що регламентують можливий вплив
на організм при внутрішньому опроміненні за рахунок інкорпорації
радіонуклідів. Розрізняють такі види допустимих рівнів:

1. Допустима концентрація радіонукліда. НРБУ визначає розмі-
ри забруднення радіоактивними речовинами повітря робочої зони
(для категорії А, Б), атмосферного повітря та води — для катего-
рії В.

2. Допустиме надходження — річне надходження радіонукліда в
організм, що забезпечує неперевищення ліміту дози за будь-яких
поєднань віку. Для персоналу розглядається лише референтний вік
"дорослий".

3. Допустимий рівень — похідний норматив для надходження
радіонуклідів в організм за календарний рік, усереднених за рік по-
тужності еквівалентної дози, концентрації радіонуклідів у повітрі,
воді та раціоні, щільності потоку частинок і т. ін., розрахований для
умов опромінення зі значень ліміту доз.

Крім того, для забезпечення умов роботи осіб категорії А вста-
новлений окремий норматив — допустиме радіоактивне забруд-
нення поверхні.
Це рівень, що не допускає перевищення ліміту дози
за рахунок радіоактивного забруднення поверхні робочих приміщень,
обладнання, індивідуальних засобів захисту і шкірних покривів для
осіб категорії А та робочих поверхонь.

Допустимі рівні для кожного радіонукліда наведені в "Нормах
радіаційної безпеки України".

Органами санітарного нагляду при проведенні поточного кон-
тролю за умовами праці осіб, що професійно контактують з джере-
лами іонізуючого випромінювання, в кожному конкретному випад-
ку можуть бути встановлені контрольні рівні опромінення з метою
зниження дози опромінення до мінімального рівня на основі враху-
вання особливостей виробничого процесу та потужності наявних си-
стем захисту. Контрольні рівні кількісно завжди нижчі від допусти-
мих. ?


 
,-л 16.2. МЕТОДИ РЕЄСТРАЦІЇ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

Для того щоб оцінити з гігієнічних позицій умови праці персо-
налу, необхідно мати насамперед об'єктивні дані про інтенсивність
іонізуючого випромінювання. Треба заміряти дозу або потужність
дози від джерел, що є в виробничому приміщенні, відповідною апа-
ратурою.

Вимірювальні прилади складаються з таких основних конструк-
тивних елементів: датчика (детектора випромінювання) — пристрою,
що вловлює енергію випромінювання (залежно від способу реєстра-
ції, може бути у вигляді іонізаційної камери, газорозрядного лічиль-
ника, фотопомножувача, фотопластинки, розчину відповідного хіміч-
ного складу); підсилювача-нормалізатора імпульсів, призначенням
якого є посилення сили струму у схемі приладу та вимірювального
приладу у вигляді шкалті зі стрілкою, електромеханічного лічиль-
ника, перерахункової схеми тощо. Уся схема підключається до дже-
рела струму — електромережі чи батареї акумуляторів.

Нижче наводяться відомості про конструктивні особливості та
принципи роботи реєстраційних пристроїв — датчиків, а також
основні способи реєстрації випромінювань. Залежно від енергії і
виду взаємодії з речовиною окремі види випромінювань можуть
бути зареєстровані повністю, частково або не реєструються тим чи
іншим видом детектора. Очевидно, правильний підхід до вибору при-
ладів радіаційного контролю забезпечить одержання результатів ви-
сокої точності, що дасть змогу надалі розробити гігієнічно обґрун-
товані заходи, спрямовані на оптимізацію радіаційної обстановки в
виробничих приміщеннях.

Перелік основних методів реєстрації іонізуючих випромінювань
при здійсненні дозиметричних вимірювань у виробничих приміщен-
нях наведено у табл. 123.

Іонізаційний метод реєстрації випромінюваньгрунтується на
вимірюванні іонізації газів, яка настає під дією радіоактивних ви-
промінювань.

Перший вид датчиків — іонізаційні камери є видозміною газово-
го конденсатора, що має два електроди, на які подається напруга від
батареї (мал. 94). Якщо відсутні джерела випромінювання, повітря
між пластинками є ізолятором і струм через конденсатор не про-
ходить. При наявності джерела в повітрі утворюються іони, що під
впливом електричного поля рухаються між електродами і прилад
засвідчить, що в колі виник електричний струм. Сила цього струму
залежить від напруги, що подається на електроди. Ця залежність має
назву вольтамперної характеристики датчика (мал. 95).

Спочатку сила струму зростає пропорційно напрузі згідно з за-
коном Ома (ділянка 6-е/,). Надалі (ділянка С( — є/2) сила струму
при збільшенні напруги не зростає, оскільки всі утворені іони до-
сягають обмоток конденсатора; ця ділянка називається областю на-
сичення. При напрузі, яка перевищує значення Иг рух електронів
прискорюється до такої кінетичної енергії, яка є достатньою для вто-


Таблиця 123
Методи реєстрації іонізуючих випромінювань

Детектори випромінювань
Методи реєстрації

Ділянка застосування

Іонізаційний
Іонізаційні камери
Газорозрядні лічильники

Вимірювання дози та потужності дози
бета- і гама-вппромінювання; радіометрія
альфа-, бета- та гама-джерел
Вимірювання потужності дози гама-
випромінювання; радіометрія альфа-, бета-
і гама-джерел

Люмінесцентний Сцинтиляційні лічильники

Вимірювання потужності дози бета- і гама-
випромінювання; радіометрія альфа-, бета-
і гама- джерел

Люмінесцентні дозиметрії Фотодозиметри (фотоплівка) Хімічні речовини

Вимірювання дози гама-випромінювання,
потоків нейтронів

Фотографічний

Вимірювання доз гама- і рентгенівського
випромінювання

Хімічний

Індикація і вимірювання великих доз гама-
випромінювання

Калориметричний Калориметри

Вимірювання великих доз гама-випромі-
нювання

ринної іонізації молекул. Ділянка II2 — (73 називається ділянкою
пропорційності, або областю газового посилення. При дальшому збіль-
шенні напруги (ділянка V — (У4) вторинна іонізація така інтенсив-
на, що частинка чи квант будь-якої енергії, що потрапляють в об'єм
датчика, спричиняють утворення потоку іонів. Ця ділянка називаєть-
ся областю Гейгера.

Іонізаційні камери як низьковольтні датчики працюють у ді-
лянці напруг "область насичення" (100-300 В). Залежно від форми,
електродів розрізняють циліндричні, пласкі та сферичні камери. Чим;
більший об'єм камери, тим більше пар іонів утворюється вторинни-

"-0

Мал. 94. Схема роботи іоніза-
ційної камери:

Мал. 95. Вольтамперна характеристика роботи іонізаційних детекторів.

1\2 — електроди камери; 3
джерело живлення; 4 — радіоак-
тивний препарат; 5 — вимірюваль-
ний прилад.


 15 870           
   
   
 
 
 


і . .•■;■■■■ Сцинтилятор Електрон Шлях І Фотон І 2 4 частинки,

Фотоелектронний помножувач

Катод 1 З

ми електронами. Тому для вимірювання малих доз використовують
великі камери (об'ємом 0,5-5 л), для вимірювання великих — за-
довольняються камерами об'ємом в декілька кубічних сантиметрів.

У ділянці газового посилення використовують пропорційні лі-
чильники, зокрема, для визначення альфа-частинок у мішаному по-
тоці випромінювання.

В області Гейгера при напругах більш ніж 400 В використову-
ються газорозрядні лічильники, які за формою поділяються на ци-
ліндричні та торцеві. В об'єм циліндричного лічильника іонізуючі
частинки або кванти надходять через стінку — корпус, виготовле-
ний з алюмінію, міді або скла. По осі корпусу натягнута металева
нитка завтовшки 0,1-0,2 мм, на яку подається позитивний потенці-
ал (до 1000 В). В торцевих лічильниках один із торців закритий
тонкою плівкою зі слюди, що створює незначний опір при надход-
женні в детектор частинок з малою проникною здатністю (альфа- чи
бета-частинок) та незначною енергією. При підготовці до роботи га-
зорозрядних датчиків знімають їх лічильну характеристику, що яв-
ляє собою залежність кількості імпульсів, яку видає лічильник на
вимірювальний пристрій приладу, від напруги. В ділянці напруг ви-
діляють область "плато" — діапазон, у якому при збільшенні на-
пруги кількість імпульсів зростає незначно. Плато не повинно бути
коротшим за 150 В. Робочу напругу встановлюють на межі між пер-
шою та другою частиною плато (наприклад, коли плато починається
при напрузі 500 В, а закінчується при 800 В, робоча напруга стано-
витиме 600 В). Оскільки плато практично на графіку не зовсім "го-
ризонтальне" і має деякий похил, останній прийнято виражати як
процентне збільшення числа імпульсів зі збільшенням напруги на
100 В. Похил плато не повинен перевищувати 15%. Лічильники з
більшим похилом плато або з коротшою за 150 В його довжиною
непридатні для експлуатації.

Люмінесцентний метод реєстрації випромінювань.Встановле-
но, що деякі речовини, т. зв. фосфори, наприклад сірчистий цинк, ак-
тивований солями міді чи срібла, здатні під дією частинок або кван-
тів давати спалахи світла (сцинтиляції). Число спалахів при цьо-
му прямо пропорційне дозі опромінювання фосфору. Виділенню на-
копиченої у фосфорі за рахунок опромінення енергії сприяє нагрі-
вання (радіотермолюмінесценція) або дія інфрачервоного випромі-
нювання (радіофотолюмінесценція). Для практичного застосування
створені термолюмінесцентні дозиметри з детекторами на основі
фтористого літію з діапазоном вимірювання від 0,01 до 103 Гр, фто-
ристого кальцію — до 104 Гр та ін. Як фотолюмінесцентні детекто-
ри використовують КаС1-А§, КС1-А§, Са504-Мп, межа виміру яких
до 104 Гр.

Спалахи реєструються за допомогою сцинтиляційного датчика,
що складається з фосфору та фотоелектропомножувача. Останній
перетворює спалахи на електричні імпульси, які підсилюються все-
редині цього пристрою у мільйони разів. Усередині скляної колби є
система електродів (мал. 96). Першим електродом є фотокатод, за


Мал. 96. Будова сцинтиляційного лічильника:

' Цифрами 1,2, 3, 4, 5, 13, 14 позначені номери ніжок цоколя фотоелектронного

помножувача.

ним міститься фокусуючий електрод у вигляді пластинки з круг-
лим отвором. Далі розташовані інші електроди (емітери), а останнім
електродом є анод. Катод перебуває під найнижчою напругою, на кож-
ний наступний електрод (емітер) подається напруга приблизно на
100 В вища, ніж на попередній. Різниця потенціалів між катодом і
анодом може перевищувати 2000 В. Завдяки такому перепаду на-
пруг електрони всередині детектора розганяються і за рахунок вто-
ринної іонізації сила струму зростає в багато разів.

Фотографічний метод реєстрації випромінювань.Цей метод ба-
зується на властивості іонізуючих випромінювань впливати на фо-
тоемульсію — аналогічно денному світлу і викликати її почорніння.
Він придатний для реєстрації бета-частинок, гама-квантів, а також
потоків нейтронів. Ступінь почорніння визначається шляхом порів-
няння інтенсивності світлового потоку, що падає на плівку, з інтен-
сивністю світлового потоку, що пройшов через плівку. Перед застосу-
ванням плівки для вимірювання треба визначити залежність ступе-
ня почорніння від дози і побудувати калібрувальну криву. Густину
почорніння вимірюють за допомогою денситометрів. Метод застосо-
вується при проведенні індивідуального дозиметричного контролю
з використанням дозиметра індивідуального фотоконтролю типу
ІФК.

Хімічний метод реєстрації випромінюваньґрунтується на тому,
що під впливом радіації в речовині відбуваються реакції, що супрово-
дяться зміною кольору. Наприклад, опромінення платиноціаніду барію
змінює зелений колір на жовтогарячий. Речовини типу хлороформу
під дією гама-випромінювання розкладаються з утворенням соляної
кислоти. Цей метод малочутливий, неточний і тому використовується
переважно для вимірювання великих доз випромінювання.

Калориметричний метод реєстрації випромінювань.При радіо-
активному розпаді і взаємодії іонізуючого випромінювання з речо-
виною виділяється тепло. Якби вся енергія випромінювання пере-
творювалася на теплову, яку можна виміряти за допомогою калори-


 
метрів, то шляхом простих розрахунків можна було б визначити
активність досліджуваних препаратів.

Проте радіоактивний розпад характеризується незначною тепло-
продукцією. Наприклад, 1 г радію-226 упродовж години виділяє ли-
ше 136 кал, іонізація біологічної тканини дозою порядку 10 Гр-під-
вищує температуру на соті частки градуса. Тому калориметричний
метод має дуже обмежене застосування, наприклад, для здійснення
замірів у активній зоні реактора.

16.3. ДОЗИМЕТРІЯ ЗОВНІШНЬОГО ОПРОМІНЮВАННЯ

Для реєстрації доз зовнішнього опромінювання у виробничих при-
міщеннях від бета-, гама-, рентгенівських променів, потоків нейтронів
можна застосовувати прилади, дія яких базується на будь-якому прин-
ципі, описаному в попередньому розділі. До них належать:

рентгенометри — прилади, що фіксують потужність експо-
зиційної дози іонізуючого випромінювання;

індивідуальні дозиметри — прилади, що вимірюють по-
тужність експозиційної дози або величину поглиненої дози випро-
мінювань;

радіометри, призначені для вимірювання щільності потоків
іонізуючих частинок (бета-частинки, нейтрони).

Ці прилади можуть бути стаціонарного призначення або пере-
носними.

Прилади для загального (групового) дозиметричного контролю.

Рентгенометр СП — 1-М "Кактус" — стаціонарний рентгено-
метр мережного живлення, призначений для вимірювання потужності
дози жорсткого гама-випромінювання в діапазоні від 0,2 мР/год
до 100 Р/год. Датчик — іонізаційна камера об'ємом 5 л. Завдяки
наявності в комплекті приладу екранованого кабеля завдовжки до
100 м датчик і пульт приладу можуть бути розташовані у різних
приміщеннях.

Прилад показаний на мал. 97. Перемикач діапазонів має значення
від "х 1" до "х 10000". Прилад обладнаний світловим і звуковим
сигнальними пристроями. Крім того, на пульті розташовані пристрої
для встановлення режиму роботи приладу.

Після увімкнення в мережу тумблер "установка нуля —робота"
слід поставити в положення "установка нуля", тумблер "сигнал" у
положення "вимкн.". Перемикач діапазонів переводять у положен-
ня "х 100" і встановлюють стрілку приладу на нуль за допомогою
регулятора "установка нуля". Далі слід натиснути на кнопку "пере-
вірка". Якщо стрілка шкали встановиться між цифрами 1 і 2, то
прилад справний.

Вмикають піддіапазон очікуваної потужності дози і встановлю-
ють на цьому піддіапазоні нуль приладу. Переводять тумблер "уста-
новка нуля —робота" в положення "робота". Прилад готовий до ви-
мірювань.


:(
Мал. 97. Прилад "Кактус":

/ — перехідні колодки кабеля; 2 — іонізаційна камера об'ємом 5 л; З — попередній (

підсилювач постійного струму на електрометричній лампі; 4 — пульт керування; 5 — %

індикатор; 6 — перемикач піддіапазонів; 7 — тумблер мережі; 8 — тумблер "установ-.;

лення нуля — робота"; 9 — установлення нуля (точне); 10 — установлення нуля

(приблизне); // — регулювання чутливості сигнального пристрою; 12 — тумблер '

вмикання дзвінка сигнального пристрою "сигнал"; 13 — кнопка "перевірка"; 14 — і'

сигнальна лампочка вмикання мережі.

Підносять джерело випромінювання до іонізаційної камери. Стріл-
ка приладу відхиляється вправо. При значному відхиленні, що свід-
чить про надлишкову (вище від допустимої) потужність дози, спрацьо-
вує сигнальний пристрій — лампочка та дзвінок. Чим потужніша
доза, тим менші інтервали між світловими (звуковими) сигналами.

Мікрорентгенометр медичний МРМ—1 призначений
для вимірювання малих доз рентгенівського та гама-випромінюван-
ня. Датчик — іонізаційна камера, вмонтована у корпус приладу (мал.
98). Перемикач діапазонів має значення: "х 0,2", "х 1", "х 10", "х 100"
мкР/с і розташований в центрі пульта. Справа внизу розташований
тумблер "установка нуля", зліва внизу — тумблер увімкнення прила-
ду в мережу та розжарення, вище — кнопка перевірки. Прилад пере-
носний.

Щоб підготувати прилад до робо-
ти, необхідно увімкнути його в мере-
жу, перевести перемикач діапазонів у
положення "0", прогріти прилад уп-
родовж 10 хв, встановити тумблером
"установка нуля" стрілку приладу на
нуль шкали і перевести перемикач
піддіапазонів у положення "х 100".
Прилад готовий для роботи. Перено-
симо його у точку контролю потуж-
ності дози і через 20-30 с фіксують
покази шкали. Якщо стрілка прила- Мал. 98. Прилад МРМ-1.


 
 
 

І
Дозиметр ДРГ-05

ду не відхиляється або відхи-
ляється менш ніж на одну по-
ділку, вмикають більш чутливий
піддіапазон "х 10", а якщо по-
трібно — ще більш чутливий.

Мал. 99. Прилад ДРГ-05.

Рентгенометр ДРГ — 05
використовується для вимірю-
вання потужності дози рентге-
нівського та гама-випроміню-
вання в діапазоні від 0,1 до
10000 мкР/с і оцінки наявно-
сті бета-випромінювання в енер-
гетичному діапазоні від 200 до

електронний фотопомножу-

3000 кеВ. Детектор випромінювання
вач ФЕУ — 35. Прилад переносний.

У нижній частині корпусу (мал.99) кріпиться ручка, в якій роз-
ташовані елементи живлення. На задній частині корпусу розташо-
ване світлове табло з позначками "менше 100 мкР/с" та "більше
100 мкР/с", а також перемикач піддіапазонів. На передній частині
кріпиться блок детектування у вигляді циліндра, на торці якого змон-
тована діафрагма, що служить світловим затвором. Робота затвора
здійснюється обертанням стакана, конструктивно з ним з'єднаного.
На цей стакан одягнутий знімний ковпачок-екран з поліетилену, який
знімається при визначенні бета-випромінювання. У комплект при-
ладу входять контрольні бета-джерела стронцій-90 та ітрій-90.

Щоб підготувати прилад до роботи, обертанням стакана блок де-
тектування треба встановити в положення "відкрито". Через 15 хв
після увімкнення приладу вимірюють покази від контрольного бе-
та-джерела на обох піддіапазонах ("менше 100 мкР/с" та "більше
100 мкР/с") в такому порядку: на піддіапазоні "менше 100 мкР/с"
знімають покази приладу, зумовлені власним фоном; з блоку детек-
тора знімають поліетиленовий ковпачок і фіксують покази приладу
від контрольного бета-джерела, обчисливши середнє арифметичне з
15-20 послідовних вимірювань; встановлюють перемикач піддіапа-
зонів у положення "більше 100 мкР/с".

Прилад готовий до роботи. Наявність бета-випромінювання ви-
значають за допомогою поліетиленового екрана та без нього. Збіль-
шення показів при знятому ковпачку більш ніж на 20 проти пока-
зів за його наявності свідчить про присутність бета-випромінюван-
ня.

Радіометр "Прип'ять" РКС —20.03 призначений для вимірю-
вання потужності експозиційної дози гама-випромінювання, а також
щільності потоку і питомої активності бета-частинок. Переносний
портативний прилад. Детектор випромінювання — газорозрядний
лічильник та цифровий індикатор вмонтовані в корпус приладу. Жив-
лення батарейне (мал. 100).

Потужність дози гама-випромінювання вимірюють таким чином.
Перемикач "живлення" встановлюють у положення "Увімкн.", пе-


 

ПРИГІЇПЬ
Режим
)*/*(<Ш)г*\
Межі
Час
ІІюпГ
20С\
—о- 20.00 2.000
— О— 200.0 20.00 20.00-1О3
СіМКоа
гов мР
*7еГ Ч>с$Ш2000 Ат-

ремикач "р-у" — у положення "у", переми-
качі "Н", "X" — в одне з положень залеж-
но від того, в яких одиницях необхідно ви-
міряти потужність дози: Н — мкЗв/год,
X — мР/год. Потужність дози "X" при
положенні перемикача "межа 1" вимірю-
ється в діапазоні 0,01-1,999 мР/год з ін-
дикацією коми після першої цифри. При
положенні перемикача "межа 2" потуж-
ність дози вимірюється в межах 2,0-19,99
мР/год з індикацією коми після другої
цифри. Потужність еквівалентної дози при
положенні перемикача "межа 1" вимірю-
ється в діапазоні 0,1 — 19,99 мкЗв/год з
індикацією коми після третьої цифри. Пе-
ремикач "час" при цьому повинен бути в
положенні 20 с.

Г«
20.0010
Мал. 100. Радіометр "Прип'ять".

При вимірюванні щільності потоку бе-
та-частинок перемикач "р-у" встановлюють
у положення "Р", перемикач "ф-Ат" — у
положення "ф". При положенні перемикача
"межа 1" щільність потоку вимірюється в
діапазоні 10-1999 Ом/хв, кома ставиться
після другої цифри. Перемикач "час" по-

винен бути встановлений у положення 20 с. Вимірювання прово-
дять двічі — при наявності кришки (для визначення гама-фону) та
без неї. Остаточним результатом є різниця другого і першого відлі-
ків.

Для визначення питомої активності при положенні перемикача
"Р-у" в позиції "Р" перемикач "ф-Ат" встановлюють у положення
"Ат". При положенні перемикача "межа 1" питома активність зраз-
ка вимірюється в межах М0~7-1,999-10~6 Кі/кг; при положенні пе-
ремикача "межа 2" - в діапазоні 2-10~6—19,99 10е Кі/кг з індикаці-
єю коми після другої цифри. Перемикач "час" повинен бути вста-
новлений у положення 10 хв.

Прилади для індивідуального дозиметричного контролю.Ви-
мірювання потужності дози зовнішніх потоків частинок та квантів
у виробничих приміщеннях часто є недостатнім для гігієнічної оцін-
ки умов праці персоналу, оскільки поля випромінювань змінюють-
ся в часі та просторі. Тому паралельно проводиться індивідуальний
дозиметричний контроль, що дає змогу зафіксувати величину дози,
яку отримав за час перебування на роботі кожний працівник. В НРБУ-
97 зазначено, що індивідуальний дозиметричний контроль у кон-
кретних для кожного випадку обсягах є обов'язковим для осіб, у
яких річна ефективна доза опромінення може перевищувати 10 мкЗв
(1 бер).

Дозиметр КІД-2 (мал. 101) призначений для визначення дози
рентгенівського та гама-випромінювання в діапазонах 0,005-0,05 Р


 
Мал. 101. Індивідуальний дозиметр КІД-2.

та 0,05-1 Р. Прилад мережного живлення, який складається з заряд-
но-вимірювального пульта та комплекту дозиметрів.

На панелі зарядно-вимірювального пульта розташовані: зліва —
запобіжник, гніздо живлення струму, тумблер вмикання приладу в
мережу, ручка змінного опору "установка шкали"; справа — гнізда
"заряд" та "вимірювання", а також виведені під шліц змінні опори
для встановлення чутливості на діапазонах 0,05 та 1 Р; в центрі —
шкала гальванометра з двома згаданими діапазонами виміру.

Індивідуальні дозиметри складаються з двох конденсаторних ка-
мер, розрахованих на граничну дозу до 1 Р та 0,05 Р. Принцип дії
останніх полягає в розрядці зарядженої камери за умови виник-
нення в ній струмів під впливом іонізації за рахунок надходження в
об'єм камери енергії іонізуючого випромінювання. Ступінь розряд-
ки камери пропорційний потужності дози.

Для підготовки приладу до роботи слід здійснити такі операції.
Колодку запобіжника слід поставити в позицію, що відповідає на-
прузі в мережі (127 або 220 В), й увімкнути прилад. При цьому
запалиться індикаторна лампочка, а стрілка гальванометра відхилиться
в гранично праве положення. Після ЗО хв прогрівання ручкою "уста-
новка шкали" слід встановити стрілку гальванометра на праву крайню
риску шкали. Зняти глушник із гнізда "заряд", розгвинтити кон-
трольний дозиметр і зарядити його (обидві камери), втеплюючи їх
у гніздо на максимальну глибину. Перевірити ступінь зарядки ка-
мер дозиметра, втеплюючи їх у гніздо "вимірювання". При цьому
стрілка гальванометра повинна встановитись у межах "чорного по-
ля" (до 0,0025 Р). Прилад готовий для роботи.

Дозиметри, що використовувались в процесі роботи, перевіряються
на ступінь розрядки. Для цього в гніздо "вимірювання" підгото

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти