ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДО РОЗДІЛУ 7

Дати гігієнічну оцінку умов перебування військовослужбовців у сховищах.

Задача 1

Сховище медичного призначення розмірами 10 х 10 х 3 м пропонується використо-
вувати для укриття важкопоранених. Кратність повітрообміну у сховищі становить 0,5.
Визначити, як відіб'ється повне завантаження сховища на стані повітряного середовища,
враховуючи, що для догляду за пораненими потрібно 5 медичних працівників.

Задача 2

Вентильоване сховище медичного призначення розраховане на перебування в ньому
10 осіб. Площа приміщення 60 м2. Визначити необхідну потужність фільтровентиляційно-
го агрегату.


 
Задача З

В ізольованому сховищі загальновійськового призначення з кубатурою 50 м3 перебу-
вають ЗО осіб. Кожен виділяє за годину ЗО л СОг Розрахувати максимальну тривалість
перебування військовослужбовців у сховищі.

З а д а ч а 4

Визначити необхідну висоту стелі в проектованому сховищі загальновійськового
призначення иевеитпльованого Типу, розрахованого на перебування ЗО військовослужбовців
упродовж години.

Задача 5

З'ясувати призначення сховища кубатурою 100 м3потужністю ФВА 120 м3/год, якщо
воно розраховане на перебування 25 осіб.

Дати висновок про якість води та можливість її використання в польових умо-
вах.

Задача 1

Джерело: відкрита водойма. Фізико-хімічні властивості: прозорість 25 см; запах відсутній
(0 балів); присмак відсутній (0 балів); азот аміаку 0,1 мг/л; азот нітритів 0,4 мг/л; хлори-
ди 28 мг/л;. окисність 6 мг/л. Питома активність за гама-випромінюванням 10 мР/год (вік
осколків 16 діб). Термін споживання води 5 діб.

Задача 2

Джерело: відкрита водойма. Фізико-хімічні властивості: прозорість 18 см; запах від-
сутній; присмак відсутній; азот аміаку 2,5 мг/л; азот нітритів 0,8 мг/л; хлориди 34 мг/л;
окисність 10 мг/л. Питома активність за гама-випромінюванням 0,2 мР/год (вік осколків
40 діб). Термін споживання води — доба.

Задача З

Джерело: відкрита водойма. Фізико-хімічні властивості: прозорість 14 см; запах 2 бали,
затхлий; присмак 2 бали, гнильний; азот аміаку 4,0 мг/л, азот нітритів 1,5 мг/л; хлори-
ди 22 мг/л; окисність 18 мг/л. Питома активність води 8,5 мР/год (вік осколків 18 діб).
Термін споживання води понад ЗО діб.

Задача 4

Джерело: шахтовий колодязь. Фізико-хімічні властивості: прозорість 12 см; запах З
бали, гнильний; присмак 2 бали, гнильний; азот аміаку 2,5 мг/л; азот нітритів 0,9 мг/л;
хлориди 46 мг/л; окисність 16 мг/л. Питома активність води 5 мР/год (вік осколків 8
діб). Термін споживання води — доба.

Задача 5

Джерело: шахтовий колодязь. Фізико-хімічні властивості: прозорість 32 см; запах
відсутній (0 балів); присмак відсутній (0 балів); азот аміаку 0,08 мг/л; азот нітритів 0,04
мг/л; хлориди 12 мг/л; окисність 2,5 мг/л. Питома активність води 2,5 мР/год (вік
осколків 35 діб). Термін споживання води 6 діб.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Бабенко Г.А., Решеткина Л.П. Применение микрозлементов в медищше. К.,
1971.

Беляков В.Д., Жук Е.Г. Учебное пособие по военной гигиене и зпидемио-
логии. М., 1978.

Больничная гигиена: Гигйена учреждсний здравоохранения и социального
обеспечения /Подред. В.Войффена и др. Минск, 1984.

Ванхаиен В.Д., Петровский К.С. Гигиена питання: Практическое пособие.
К., 1981.

Военно-медицииская гюдготовка /Подред. Ф.И. Комарова. М., 1984.

Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена /Под ред. Г.Х.Шах-
базяна. К., 1983.

Гигиена детей и подростков /Под ред. В.А.Кардашенко. М., 1980.

Гигиена детей и подростков /Под ред. Г.Н.Сердюковской и А.Г.Сухаре-
ва. М, 1986.

Гигиена окружающей средьі /Под ред. Г.И.Сидоренко. М., 1985.

Гигиена питання: В 3-х т. /Под ред. К.С.Петровского. М., 1971.

Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве /Под ред. Л.И.Мед-
ведя, О.И.Кундиева. М, 1981.

Гончарук Е.И., Сидоренко Г.И. Гигиеническос нормирование химических
веществ в ночве. М., 1986.

Даценко И.И. Воздушная среда и здоровье. Львов, 1981.

Даценко И.И. Живая вода (Медико-гигиеническне аспектні). Львов, 1984.

Даценко И.И., Банах О.С., Баранский Р.И. Химическая иромьішленность
и охрана окружающей средьі. К., 1986.

Даценко 1.1., Габович Р.Д. Основи загальної та тропічної гігієни. К., 1995.

Даценко 1.1., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з ос-
новами екології.К., 1999.

Даценко 1.1., Мартинюк В.З. Інтоксикація окисом вуглецю та шляхи її по-
слаблення. К., 1971.

Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни /За ред. Є.Г.Гончарука. К., 1995.

Зарубин Г.П., Новиков Ю.В. Гигиена города. М., 1986.

Измеров II.Ф. Социально-гигиенические аспектьі охрапьі атмосферного
воздуха в условиях научно-технического прогресса. М., 1976.

Карагодина И.Л., Осипов Г.Л., Шишкин И.А. Городские и жилищно-ком-
мунальньїе шумьі и борьба с ними. М., 1964.

Коломиііцева М.Г., Габович Р.Д. Микрозлементьі в медищше. М., 1970.

Лабораториьіе исследования внешней средьі /Под ред. А.В.Павлова. К.,
1978.

Литвинова Г.О. Техніка санітарно-гігієнічних досліджень. К., 1995.

Литвинова Г.О., Ванханен В.Д. Гігієна. К., 1994.

Львович М.И. Вода и жизнь (Водньїе ресурсьі, их преобразование и охра-
на). М, 1986.

Маненко А.К., Сахновская Н.Н. Гигиена лечебньїх учреждений. К., 1982.

Мартинюк В.З., Даценко И.И., Заривайская К.А. и др. Гигиена планиро-
ваиия и оборудовапия жилища. К., 1978.


 


-<&*,:■■МинхА.А. Методи гнгиенических исследований. М., 1971.

МинхА.А. Общая гигиена. М., 1984.

Навроцкий В.К. Гигиена труда. М., 1974.

Никберг И.И. Гигиена больниц. К., 1995.

Никшпин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. М., 1980.

Общая и воєнная гигиена /Под ред. Н.Ф.Кошелева. Л., 1978.

Основи предупредительного санитарного надзора /Под ред. Г.Х.Шахба-
зяна и Е.И.Гончарука. К., 1975.

Панасюк Е.Н., Даценко И.И., Штабский Б.М. и др. Химические загряз-
нители воздушной средьі и работоспособность человека. К., 1985.

Пивоваров Ю.П., Гоева 0.3., Велично А.А. Руководство к лабораторним
занятиям по гигиене. М., 1983.

Проектирование больниц /Под ред. А.Г.Сафонова. М., 1977.

Руководство для врачей щкол /Под ред. Г.Н.Сердюковской. М., 1983.

Руководство к лабораторним занятиям по гигиене труда /Под ред. Н.Ю.-
Тересенко, З.И.Изразльсона. М., 1981.

Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков /
Под ред. В.П.Кардашенко. 1983.

Руководство по гигиене атмосферного воздуха /Под ред. К.А.Буштуевой.
М., 1976.

Руководство по гигиене водоснабжения /Под ред. С.Н.Черкинского. М.,
1975.

Руководство по санитарной охране почвьі /Под ред. Д.Н.Лоранского. М.,
1972.

Румянцев Г.И., Вишневская Е.П., Козлова Т.А. Общая гигиена. М., 1985.

Румянцев Г.И., Козлова Т.А., Вишневская Е.А. Руководство к практичес-
ким занятиям по общей гигиене. М., 1980.

СелюжицкийГ.В., Жшалов В.А., Воробьева Л.В., Стебуков О.Б. Гигиена
населенннх мест. К., 1988.

Сидоренко Г.И., Золотов П.А. Руководство к практическим занятиям по
общей гигиене. М., 1977.

Фельдман Ю.Г. Гигиеническая оценка автотранспорта как источника заг-
рязнения атмосферного воздуха. М., 1975.

Химическая зашита растений /Под ред. Г.С.Груздева. М., 1974.

Черкасов Е.Ф., Кириллов В.Ф. Радиационная гигиена. М., 1980.

Шандала М.Г., Костовецкая Я.И., Булгаков В.В. Охрана и оздоровление
окружающей средьі в условнях научно-технической революцнії. К., 1982.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ............................................................................................................ З

ВСТУП........................................................................................................................ 4

Розділ 1. КОМУНАЛЬНА ГІГІЄНА ...................................................................... б

Глава 1. Гігієна повітряного середовища............................................................. б

1.1. Гігієнічна оцінка фізичних та хімічних чинників повітря..................... 6

1.2. Термометрія............................................................................................. 9

1.3. Гігрометрія.............................................................................................. 15

1.4. Барометрія .............................................................................................. 23

1.5. Визначення напряму і швидкості руху повітря.................................... 25

1.6. Гігієнічна оцінка комплексного впливу мікроклімату

на теплообмін людини........................................................................... 32

1.7. Гігієнічна оцінка впливу погодно-кліматичних умов

на здоров'я людини............................................................................... 40

1.8. Методика відбору проб та організація хімічного дослідження
повітряного середовища ........................................................................ 48

1.9. Визначення і оцінка вмісту хімічних домішок у повітрі .................... 58

1.10. Вивчення впливу забруднень атмосферного повітря на
організм людини .................................................................................. 74

Глава 2. Гігієна світлового клімату...................................................................... 74

2.1. Гігієнічна оцінка світлового клімату.................................................... 74

2.2. Визначення інтенсивності інфрачервоного випромінювання ... 76

2.3. Визначення інтенсивності ультрафіолетового випромінювання 78

2.4. Визначення природної та штучної освітленості приміщень................ 84

2.5. Дослідження впливу освітлення на зорові функції........................... 101

Глава 3. Гігієна води............................................................................................. 104

3.1. Гігієнічна оцінка якості води.............................................................. 104

3.2. Методика відбору, зберігання й транспортування проб води .113

3.3. Дослідження органолептичних властивостей води........................... 114

3.4. Дослідження хімічних властивостей води......................................... 116

3.5. Методи очищення та знезараження води........................................... 124

3.6. Вивчення впливу води на здоров'я людини...................................... 128

Глава 4. Гігієна ґрунту.......................................................................................... 128

4.1. Гігієнічна оцінка якості грунту........................................................... 128

4.2. Методика відбору проб ґрунту для дослідження.............................. 131

4.3. Дослідження механічного складу та фізичних властивостей
ґрунту.................................................................................................... 132

4.4. Дослідження хімічних властивостей ґрунту ..................................... 135

4.5. Вивчення впливу ґрунту на здоров'я людини................................... 139

Розділ 2. ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ..................................................................... 140

Глава 5. Вивчення адекватності харчування................................................. 140

5.1. Визначення енергетичних витрат організму ..................................... 140

5.2. Оцінка харчування за даними меию-розкладки................................ 147


Глава 6. Гігієнічна оцінка харчових продуктів.............................................. 158

6.1. Дослідження м'яса............................................................................... 158

6.2. Дослідження молока............................................................................ 161

6.3. Дослідження борошна......................................................................... 165

6.4. Дослідження хліба .............................................................................. 168

6.5. Дослідження консервів ....................................................................... 171

6.6. Оцінка адекватності харчування за вітамінним складом ................. 173

Глава 7. Санітарно-гігієнічний контроль за організацією харчування

у лікувально-профілактичних закладах......................................... 174

Глава 8. Профілактика харчових отруєнь....................................................... 181

Розділ 3. ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ.......................................................... 187

Глава 9. Гігієнічне обслуговування дитячих колективів............................. 187

9.1. Гігієнічні аспекти роботи лікаря дитячого закладу........................... 187

9.2. Гігієнічне обстеження дитячих закладів ........................................... 188

9.3. Гігієнічна оцінка дитячих меблів ...................................................... 200

9.4. Гігієнічна оцінка дитячих іграшок ..................................................... 205

9.5. Гігієнічна оцінка шкільних підручників............................................. 207

9.6. Оцінка режиму дня дітей та підлітків і організації
навчального процесу........................................................................... 210

Глава 10. Гігієнічна оцінка фізичного розвитку та функціонального

стану дітей і підлітків........................................................................ 221

10.1. Дослідження та оцінка фізичного розвитку дітей і

підлітків.............................................................................................. 221

10.2. Дослідження та оцінка функціонального стану дітей і
підлітків.............................................................................................. 236

Розділ 4. ГІГІЄНА ПРАЦІ.................................................................................... 242

Глава 11. Гігієнічне обслуговування робітників промисловості та

сільського господарства................................................................... 242

11.1. Гігієнічні аспекти роботи цехового лікаря ..................................... 242

11.2. Гігієнічне обстеження цехової дільниці........................................... 244

11.3. Гігієнічна оцінка умов і характеру праці......................................... 248

Глава 12. Дослідження фізичних факторів виробничого середовища256

12.1. Виробничий мікроклімат................................................................... 256

12.2. Виробничий шум............................................................................... 259

12.3. Виробнича вібрація............................................................................ 266

12.4. Ультразвук та інфразвук на виробництві ....................................... 273

12.5. Електромагнітні поля на виробництві.............................................. 277

12.6. Іонізація повітря виробничих приміщень........................................ 292

Глава 13. Дослідження хімічних факторів виробничого середовища. 294

13.1.Дослідження запиленості повітря................. -................................... 294

13.2. Дослідження токсичних речовин у повітрі виробничих
приміщень........................................................................................... 297

13.3. Гігієнічна оцінка токсичності шкідливих хімічних речовин. 308


Глава 14. Вивчення стану здоров'я працюючих............................................ 319

14.1.Організація і проведення медичних оглядів .................................. 319

14.2. Облік, реєстрація та розслідування професійних
захворювань і нещасних випадків.................................................... 322

14.3. Аналіз захворюваності працюючих................................................. 328

14.4. Дослідження функціонального стану працюючих ......................... 331

Розділ 5. ГІГІЄНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 333
Глава 15. Гігієнічна оцінка лікувально-профілактичних закладів........... 333

15.1.Гігієнічні аспекти роботи лікарів лікувального профілю .. 333

15.2. Гігієнічна експертиза проектів лікувальних закладів..................... 338

15.3. Гігієнічний контроль за експлуатацією лікувально-
профілактичних закладів.................................................................. 383

Розділ 6. РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА....................................................................... 394

Глава 16. Гігієнічна оцінка іонізуючих випромінювань............................... 394

16.1. Радіоактивні перетворення і види випромінювань ........................ 394

16.2. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань............................... 400

16.3. Дозиметрія зовнішнього опромінювання ...................................... 404

16.4. Розрахункові методи захисту від зовнішнього опромінення 416

16.5. Особливості планування та обладнання радіологічних
відділень лікарень.............................................................................. 419

16.6. Гігієнічні вимоги до розташування та планування радіо-
логічних, рентгенологічних відділень та рентгенкабінетів ... 421

Розділ 7. ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА......................................................................... 422

Глава 17. Медичний контроль за розташуванням військ........................... 422

Глава 18. Гігієна харчування військ................................................................ 424

18.1. Гігієнічна оцінка харчування у військовій частині......................... 424

18.2. Методика визначення й оцінка харчового статусу
військовослужбовців........................................................................ 428

18.3. Дослідження борошна та хліба в польових умовах........................ 435

18.4. Визначення вітаміну Є у свіжих овочах ......................................... 436

Глава 19. Гігієна водопостачання військ......................................................... 437

19.1. Вибір джерел водопостачання у польових умовах ....................... 438

19.2. Відбір проб води з різних джерел.................................................... 438

19.3. Дослідження фізико-хімічних властивостей води.......................... 439

19.4. Очищення та знезараження води..................................................... 441

19.5. Визначення радіоактивного забруднення води та харчових
продуктів ........................................................................................... 447

Глава 20. Гігієна праці в ракетних військах.................................................... 449

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ........................................................................................ 453

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................ 467


 © 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти