ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Загальні вимоги

Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, організація і виконання ре­монтних, монтажних або налагоджувальних робіт та випро­бувань здійснюється електротехнічними працівниками.

На підприємствах, як правило, повинна бути створена енергетична служба. Обслуговування електроустановок може здійснювати спеціалізована організація або електротехнічні працівники іншого підприємства за договором.

Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утри­мання, експлуатацію і обслуговування електроустановок від­повідно до вимог Правил безпечної експлуатації електро­установок споживачів (ПБЕЕС), ПВЕ, ПТЕ електроустановок споживачів.

Для цього він зобов'язаний:

призначити відповідальну особу за справний стан і без­печну експлуатацію електрогосподарства із числа інженер­но-технічних працівників, які мають електротехнічну під­готовку і пройшли перевірку знань в установленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);

забезпечити необхідну кількість електротехнічних пра­цівників;

затвердити Положення про енергетичну службу підпри­ємства, а також посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

встановити такий порядок, щоб працівники, на яких по­кладені обов'язки з обслуговування електроустановок, про­водили ретельний нагляд за дорученим їм обладнанням і мережами шляхом огляду, перевірки дії, випробування і ви­мірювання;

забезпечити перевірку знань працівників в установлені строки;

забезпечити проведення протиаварійних, приймально-зда­вальних і профілактичних випробувань і вимірювань елек­троустановок згідно правил і норм;

забезпечити проведення технічного опосвідчення елек­троустановок;

забезпечити організацію виконання заходів щодо поперед­ження використання технологій і методів роботи, які нега­тивно впливають на навколишнє середовище;

забезпечити суворе виконання встановлених режимів енер-говикористання, а також приписів органів державного на­гляду.

Для безпосереднього виконання функцій з організації експлуатації електроустановок керівник підприємства повинен призначити особу, яка відповідає за загальний стан електро­господарства - особу, відповідальну за електрогосподарство, а також особу, що її заміщає.

Відповідальним за електрогосподарство має бути призна­чений інженерно-технічний працівник, який задовольняє ви­моги Правил безпечної експлуатації електроустановок спожи­вачів і атестований на їх знання, а також Правил улашту­вання електроустановок, Правил технічної експлуатації елек­троустановок споживачів та інших нормативних документів. Наказ на призначення особи, відповідальної за електрогос­подарство, видається після атестації та присвоєння відповідної групи з електробезпеки: V - в електроустановках напругою понад 1000 В, IV - в електроустановках до 1000 В. За наявності на підприємстві посади головного енергетика, обов'язки особи, відповідальної за електрогосподарство, по­кладаються, як правило, на нього. Допускається виконання обов'язків особи, відповідальної за електрогосподарство, за сумісництвом.

Особа, відповідальна за електрогосподарство, повинна за­безпечити:

опрацювання і вжиття організаційних і технічних заходів, які включають:

1) навчання і перевірку знань електротехнічних і електро-технологічних працівників;

2) утримання енергетичного і енерготехнологічного облад­нання в працездатному стані та його безпечну експлуата­цію; -

3) дотримання заданих енергопостачальною організацією режимів та договірних умов споживання електричної енергії;

4) своєчасний і якісний ремонт енергетичного обладнання;

5) зниження аварійності і травматизму в енергоустанов­ках, підвищення надійності роботи енергетичних установок;

проведення балансових енергетичних випробувань енергомістких установок;

розроблення і впровадження норм витрат електроенергії;

розроблення посадових і виробничих інструкцій для елек­тротехнічних працівників;

участь в розслідуванні аварій і нещасних випадків та вжиття заходів щодо ліквідації причин їх виникнення.

Вимоги до електротехнічних працівників

Електротехнічні працівники підприємства поділяються на адміністративно-технічних, оперативних, оперативно-ре­монетних.

Електротехнелогічні працівники, що обслуговують уста­новки електротехнологічних процесів (електрозварювання, електроліз, електротермія тощо), а також складного енерго­ємного виробничого технологічного обладнання, під час ро­боти якого вимагається постійне технічне обслуговування та регулювання електроприводів і елементів електропоста­чання, які мають групу з електробезпеки П і вищу, в своїх правах і обов'язках прирівнюються до електротехнічних пра­цівників.

До електротехнічних працівників, які мають групу П -V, висуваються такі вимоги:

ці особи не повинні мати каліцтв і хвороб (стійкої фор­ми) та медичних протипоказань, що заважають виробничій роботі;

електротехнічні працівники повинні після відповідної теоретичної і практичної підготовки пройти перевірку знань і мати посвідчення на допуск до робіт в електроустановках;

вік електротехнічних працівників повинен бути не мен­ше ніж 18 років.

Порядок навчання і перевірки знань працівників має відпо­відати галузевому положенню про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, узгодженому з Держнаглядохоронпраці, а також вимогам до електротех­нічного персоналу згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів. - •

Попередній (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94р. № 45).

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил. -

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких пред'являються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відпо­відний запис про це у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою за необхідності затверджується керівництвом підприємства і знаходиться на підприємстві.

Оперативне обслуговування

Оперативне обслуговування електроустановок може здій­снюватися як місцевими оперативними чи оперативно-ремонт­ними працівниками, за якими закріплена ця електроуста­новка, так і виїзними, за якими закріплена група електро­установок. Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників у зміні чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за погодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

До оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електро­установок споживачів та Правил технічної експлуатації елек­троустановок споживачів.

Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноособове, та старші в зміні чи бригаді, за якими закріплені електроустановки, повинні мати групу IV з елек­тробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В і Ш - в електроустановках напругою до 1000 В.

Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.

Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому згідно з графіком. Залишення чергу­вання без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишення робочого місця допускається з дозволу оператив­ного працівника вищої посади. . , . .-.

Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'я­заний: -

ознайомитися за схемою із станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці особисто в обсязі, встановле­ному інструкцією;

одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний на­гляд для запобігання аварії та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;

перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та ін­струкції;

ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув від його останнього чергування;

оформити приймання зміни записом у журналі, відомо­сті, а також в оперативній схемі підписами працівника, який приймає зміну, і працівника, який здає її;

доповісти старшому по зміні про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

Підчас тривалого часу ліквідації аварії здача зміни здій­снюється з дозволу особи, відповідальної за електрогоспо­дарство.

Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня, про що робиться запис в оперативному журналі.

Оперативні працівники під час свого чергування є відпо­відальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

Старший у зміні оперативний працівник одноособове або спільно з адміністрацією підприємства, цеху, дільниці пови­нен виконувати обґрунтовані вимоги працівників енергопостачальної організації.

Старший у зміні оперативний працівник зобов'язаний негайно довести до відома диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які викликали відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що живлять підприємство.

Список працівників, які мають право проведення опера­тивних переговорів з енергопостачальною організацією, визна­чається особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником, погоджується з Держнаглядохоронпраці та передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.

В разі порушення режиму роботи, пошкодження чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов'язаний негайно вжити заходів щодо відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо старшому в зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство. У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший у зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший хід ліквідації аварії.

Оперативні працівники повинні здійснювати обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ним дільниці.

Огляд електроустановок може виконуватись одноособове:

адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 Віз групою IV - в елек­троустановках до 1000 В;

оперативним працівником, який обслуговує цю електро­установку.

Огляд електроустановок не електротехнічними працівни­ками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприєм­ства, можуть проводитись під наглядом працівника з групою IV, який має право одноособового огляду. Огляд повинен виконуватись згідно з вимогами ПБЕЕС. Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноособовий огляд, встановлюється особою, відповідальною за електро­господарство, і затверджується керівником підприємства.

Під час огляду в електроустановках понад 1000 В за­бороняється відкривати двері приміщень, комірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо від­стань між дверима і струмовідними частинами менша за­значеної в табл. 4. Перелік таких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за електрогоспо­дарство.

В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до примі­щень, комірок обладнаний сітчастими огорожами або бар'є­рами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчас­тих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри.

Забороняється під час огляду електроустановок виконува­ти будь-яку роботу.

Огляди, виявлення і ліквідація несправностей в електро­установках без місцевих чергових працівників виконуються централізовано виїзними працівниками, що здійснюють нагляд і роботи на об'єкті (чи групі об'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за електро­господарство, залежно від місцевих умов. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.

Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці.

Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно зачинені. Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запас­ним. Ключі від приміщень РУ не повинні підходити до дверей комірок і камер.

Ключі повинні бути пронумеровані і зберігатися в опера­тивних або в адміністративно-технічних працівників. В елек­троустановках без місцевих оперативних працівників ключі повинні перебувати на пункті керування у старшого по зміні .оперативного працівника. Ключі повинні видаватися під розписку:

на час огляду працівникам, яким дозволений одноособо­вий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;

на час виконання робіт за нарядом чи за розпоряджен­ням керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щодня після закінчення роботи.

Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі підлягають поверненню не. пізніше наступного дня після повного закінчення робіт.

Особисті ключі для входу в приміщення дозволяється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і зда­ють зміну по телефону.

В приміщеннях електроустановок забороняється зберіган­ня матеріалів та інструментів, що не належать до цієї елек­троустановки.

 

Виконання робіт

Роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки поді­ляють на три категорії:

зі зняттям напруги - роботи, що проводяться в елек­троустановці (або її частині), в якій із струмовідних частин знято напругу, і доступ в електроустановки (або їх частини), що перебувають під напругою, неможливий;

без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них - роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах. В електроустановках напругою понад 1000 В, а також на ПЛ напругою до 1000 В до цих же робіт належать роботи, які виконуються на відстанях від струмовідних частин, менших від вказаних в табл. 4.

Роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них слід виконувати не менше ніж двом працівникам, з яких керівник робіт повинен мати групу IV, інші - групу ПІ.

В електроустановках напругою понад 1000 В роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них необхідно виконувати із застосуванням засобів захисту для ізоляції працівника від струмовідних частин або від землі. У випадку ізоляції працівника від землі роботи треба вико­нувати згідно зі спеціальними інструкціями або технологіч­ними картами, в яких передбачені необхідні заходи безпеки.

Під час роботи в електроустановках напругою до 1000 В без зняття напруги на струмовідних частинах чи поблизу них необхідно: - .

обгородити розташовані поблизу робочого місця інші стру-мовідні частини, що перебувають під напругою, до яких мож­ливий випадковий дотик;

працювати в діелектричному взутті чи стоячи на ізолю­вальній підставці або на діелектричному килимі;

застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками (у викруток, крім того, має бути ізольований стержень); за відсутності такого інструменту слід користуватися діелектрич­ними рукавичками.

Під час виконання робіт без зняття напруги на струмовідних частинах за допомогою ізолювальних засобів захисту необхідно:

тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоят­ки до обмежувального кільця;

 

Таблиця 4

Допустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою

Напруга, кВ Відстань від людини у будь-якому можливому її положенні та інструментів і пристосувань, що використовуються нею, від тимчасових огорож, м Відстань від механізмів та вантажопідіймальних машин у робочому та транспортному положеннях від .стропів, вантажозахватних пристроїв та вантажів, м
До 1: На ПЛ В решті електро­установок 6-35   0,6 Не нормується (без дотику) 0,6 1,0 1,5 2,0   1,0 1.0 1,0 1,5 2,0 2,5

 

Примітка. Тут і далі в тексті посібника, в процесі визна­чення допустимих відстаней в електроустановках інших . напруг, фактичні напруги відносити до наступних більших значень напруг, вказаних в наведеній таблиці.

розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб не виникла небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмовідними частинами двох фаз чи замикання на землю;

користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим по­криттям. У разі виявлення порушень лакового покриття чи інших несправностей ізолювальних частин засобів захисту, користування ними забороняється;

без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, - робота, під час якої виключається випадкове наближення працівників і ремонтного ос­нащення та інструменту, що застосовуються ними, до струмо­відних частин на відстань, меншу від зазначеної в табл. 4, проведення технічних або організаційних заходів для запобі­гання такого наближення не потрібно.

В разі одночасної роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В категорії робіт визначаються стосовно електроустановок понад 1000 В.

В процесі роботи із застосуванням електрозахисних засобів (ізолювальні штанги та кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги) допускається наближення праців­ника до струмовідних частин на відстань, яка визначається довжиною ізолювальної частини цих засобів.

Без застосування електрозахисних засобів забороняється доторкатися до ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою.

В електроустановках забороняється працювати у зігну­тому стані, якщо в разі випрямлення відстань до струмовід­них частин буде менша від вказаної в графі 2 табл. 4. В процесі виконання робіт біля неогороджених струмовідних частин забороняється розташовуватися таким чином, щоб ці частини знаходилися позаду чи з обох боків.

Заносити довгі предмети (труби, драбини тощо) та пра­цювати з ними в РУ, в яких не виключена можливість випад­кового дотику до частин, що перебувають під напругою, по­трібно вдвох, під постійним наглядом керівника робіт.

Риштування та драбини, що застосовуються для ремон­тних робіт, мають бути виготовлені за ГОСТом (ДСТУ) чи ТУ на них. Опорна частина драбин, що встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних частинах драбин, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві наконечники. Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися на міцну опору. У разі необхідності обпер­ти драбину на провід вона повинна бути обладнана гачками у верхній частині. Зв'язані драбини застосовувати заборо­няється. В разі встановлення приставних драбин на підкра­нових балках, елементах металевих конструкцій тощо необ­хідно надійно прикріпити верх і низ драбини до конструк­цій'. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється. Роботу із застосуванням драбин виконують два працівники, один з яких перебуває внизу. Забороняється виконувати роботи, стоячи на ящиках та інших сторонніх предметах.

Роботи на ПЛ в зоні наведеної напруги, пов'язані з до­торканням до проводу (троса), спущеного з опори аж до землі, повинні виконуватися із застосуванням електроза­хисних засобів (рукавички, штанги) чи з металевої площадки, з'єднаної для вирівнювання потенціалу провідником з цим проводом (тросом). Допускається виконання робіт із землі без застосування електрозахисних засобів та металевої пло­щадки за умови накладення заземлення на провід (трос) в безпосередній близькості до кожного місця, дотику, але не більше ніж 3 м від місця роботи.

При наближенні грози слід припинити всі роботи на ПЛ, ПЛЗ і у ВРУ, а в ЗРУ - роботи на вводах і комутаційній апаратурі, безпосередньо з'єднаній з повітряними лініями. Під час снігопаду, дощу, туману забороняються роботи, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.

При виявленні замикання на землю в електроустанов­ках від 6 до 35 кВ забороняється наближатися на відстань меншу ніж 4 м в закритих і меншу ніж 8 м у відкритих РУ і на ПЛ. Наближення до цього місця на ближчу відстань допускається тільки для виконання операцій з комутаційною апаратурою для ліквідації замикання на землю, а також у разі необхідності звільнення людей, що потрапили під на-пругу, та надання Їм першої допомоги. В цих випадках обов'язково треба користуватися як основними, так і до­датковими електрозахисними засобами.

Працівникам потрібно пам'ятати, що після зникнення напруги з електроустановки вона може бути подана знову без попередження.

Встановлення і зняття запобіжників, як правило, про­вадиться за знятої напруги. Під напругою, але без наванта­ження допускається знімати та встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дають можливість зняти напругу. Під напругою і під навантаженням допускається знімати і встановлювати запобіжники трансформаторів напруги, запобіжники проб­кового типу в освітлювальних мережах і у вторинних колах.

Під час зняття і встановлення запобіжників під напругою необхідно користуватися:

в електроустановках напругою понад 1000 В - ізолю­вальними кліщами (штангою), діелектричними рукавичками . та захисними окулярами (маскою);

в електроустановках до 1000 В - ізолювальними кліща­ми чи діелектричними рукавичками, а в разі наявності від­критих плавких вставок - захисними окулярами (маскою).

Вимикати і вмикати роз'єднувачі та вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом треба в діелектричних рука­вичках.

В темний час доби дільниці робіт, робочі місця і підходи до них повинні освітлюватися. Освітленість має бути рівно­мірною, без засліплювальної дії освітлювальних пристроїв на працівників. Забороняється виконання робіт в неосвітлених місцях.

Всі працівники, які перебувають в приміщеннях з діючим електрообладнанням електростанцій і підстанцій (за винятком щитів керування релейних та подібних Їм приміщень), в ЗРУ, ВРУ, в колодязях, тунелях та траншеях, а також під час роботи на ПЛ, зобов'язані користуватися захисними касками.

8.5. Основні організаційні заходи, які забезпечують без­пеку робіт

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділя­ються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі - нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлу­атації.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, е:

затвердження переліків робіт, що виконуються за наря­дами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

призначення осіб, відповідальних за безпечне проведен­ня робіт;

оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затверд­женням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

підготовка робочих місць;

допуск до роботи;

нагляд під час виконання робіт;

переведення на інше робоче місце;

оформлення перерв в роботі та її закінчення.

 

Оформлення перерв у роботі

Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами проведення робіт) бригада у повному складі виво­диться з робочого місця. Двері приміщень РУ і огороджень електроустановки замикаються на замок. Наряд залишається у керівника робіт (наглядача). Плакати, огородження, зазем­лення залишаються на місці. Члени бригади не мають права повертатися на робоче місце за відсутності керівника робіт (наглядача). Допуск бригади до роботи після такої перерви здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді. .

Під час перерв у роботі, пов'язаних із закінченням робочого дня, бригада всім складом виводиться з робочого місця (РУ, електроустановки, ПЛ). Двері приміщень РУ та огороджень електроустановки замикаються на замок. Плакати, огородження, заземлення залишаються на місці. Закінчення роботи кожного дня оформляється в табл. 4 наряду «Щоденний допуск до роботи і її закінчення» підписом керівника робіт (наглядача). Керівник робіт (наглядач) здає наряд оперативному працівнику, а за його відсутності - залишає наряд в папці діючих нарядів. В електроустановках без місцевих оперативних працівників керівнику робіт (наглядачеві) дозволяється після закінчення робочого дня залишати наряд у себе.

Повторний допуск в наступні дні на підготовлене робоче місце здійснює допускач. В цьому разі дозвіл від старшого в зміні оперативного працівника не вимагається. Керівник робіт (наглядач) з дозволу допускача може самостійно допускати бригаду до роботи на підготовлене робоче місце, якщо йому це доручено в рядку наряду «Окремі вказівки». Перед повторним допуском бригади на робоче місце керівник робіт (наглядач) повинен упевнитися в наявності необхідних зазем­лень, огороджень, плакатів тощо. Повторний допуск, здійсне­ний черговим або оперативно-ремонтним працівником, оформ­люється в обох примірниках наряду; допуск, що проводить­ся керівником робіт (наглядачем), - тільки в своєму примір­нику наряду.

Пробне вмикання електроустаткування на робочу напругу до повного закінчення роботи може бути проведено після виконання таких умов: .. .

бригада повинна бути виведена з робочого місця;

наряд з оформленою перервою здається черговому допускачеві;

тимчасові огородження, заземлення і плакати-мають бути зняті, а постійні огородження встановлені на місце (вказані операції, як правило, виконуються оперативними пра­цівниками). Дозвіл на тимчасове зняття і наступне встанов­лення заземлень оформлюється в наряді в рядку «Окремі вказівки»;

отримано дозвіл на пробне вмикання від чергового або адміністративно-технічного працівника, який має право вида­вати розпорядження на оперативне обслуговування даної електроустановки. Підготовка робочого місця і допуск бри­гади до роботи після пробного вмикання та наступного дня проводиться в звичайному порядку, як і у випадку первин­ного допуску, з оформленням допуску в графі 4 наряду.

Оперативний працівник до повернення керівником робіт наряду з відміткою про повне закінчення робіт не має права вмикати виведене в ремонт електроустаткування чи вносити до схеми зміни, що впливають на умови проведення робіт.

В аварійних випадках оперативний працівник може вми­кати електрообладнання у відсутності бригади до повернення наряду з дотриманням таких умов:

тимчасові огородження, заземлення і плакати мають бу­ти зняті;

стаціонарні огородження поставлені на місце, плакати «Працювати тут» мають бути замінені плакатами «Стій! На­пруга»;

до прибуття керівника робіт і повернення ним наряду в місцях проведення роботи мають бути розставлені люди, які зобов'язані попереджувати як керівника робіт, так і членів бригади про те, що електроустановка ввімкнена і понов­лення робіт неприпустиме.

 

Вимикання (зняття напруги)

Під час роботи на струмовідних частинах, що потребують зняття напруги, повинні бути вимкнені:

струмовідні частини, на яких буде виконуватися робота;

необгороджені струмовідні частини, до яких можливе на­ближення людей, або ремонтного оснащення та інструмен­ту, механізмів і вантажопідіймальних машин на відстань, меншу від зазначеної в табл. 4.

Під час роботи на вимкненій ПЛ, коли не виключена можливість наближення елементів цієї ПЛ на відстані, менші від зазначених в третій графі табл. 4, до струмовідних час­тин інших ПЛ, що перебувають під напругою, останні мають бути вимкнені. ПЛЗ, радіо, підвішені спільно з ПЛ, що ремонтується, також мають бути вимкнені.

Якщо зазначені струмовідні частини не можуть бути .вимкнені, вони мають бути обгороджені. •

В електроустановках понад 1000 В з кожного боку, звідки комутаційним апаратом може бути подана напруга на робоче місце, має бути видимий розрив, утворений від'єднанням або зняттям шин і проводів, відключенням роз'єднувачів, зняттям запобіжників, а також відключенням відокремлювачів і вими­качів навантаження, за винятком тих, у котрих автоматичне ввімкнення здійснюється пружинами, що встановлені на са­мих апаратах. • : -

Трансформатори напруги та силові трансформатори, пов'язані з виділеною для робіт дільницею електроустановки, мають бути вимкнені також і з боку напруги до 1000 В для запобігання можливості зворотної трансформації.

Під час підготовки робочого місця після вимкнення роз'єд­нувачів і вимикачів навантаження з ручним управлінням необ­хідно візуально впевнитися в їх вимкненому положенні і відсутності шунтувальних перемичок.

В електроустановках напругою понад 1000 В для запобі­гання помилкового або мимовільного ввімкнення комута­ційних апаратів, через які може бути подана напруга до місця роботи, мають бути вжиті такі заходи:

у роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів навантажен­ня ручні приводи у вимкненому положенні замкнені меха­нічним замком;

у роз'єднувачів, керування якими здійснюється опера­тивною штангою, стаціонарні огородження замкнені меха­нічним замком;

у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанцій­не керування, відключені кола силові та керування, а у пневматичних приводів, крім того, на трубопроводі, що під­водить стиснене повітря, зачинена і замкнена на механіч­ний замок засувка, стиснене повітря випущене, а випускні клапани залишені у відкритому положенні;

у вантажних та пружинних приводів вантаж або пружи­ни, що їх вмикають, приведені в неробочий стан.

В електроустановках напругою від 6 до 10 кВ з однопо­люсними роз'єднувачами для запобігання їх помилкового ввімкнення дозволяється встановлювати на ножі спеціальні ізоляційні накладки.

В електроустановках до 1000 В з усіх боків струмовідних частин, на яких буде проводитися робота, напруга має бути знята відключенням комутаційних апаратів з ручним приво­дом, а за наявності в схемі запобіжників - зняттям останніх. В разі відсутності в схемі запобіжників запобігання помил­ковому ввімкненню комутаційних апаратів має бути забез­печено такими заходами, як запирання рукояток або дверцят шафи, закриття кнопок, встановлення між контактами комутаційного апарата ізолювальних накладок тощо. У разі зняття напруги комутаційним апаратом з дистанційним керуванням необхідно відключити вмикальну котушку.

Якщо конструктивне виконання апаратів і характер ро­боти дають змогу, перелічені вище заходи можуть бути замінені розшиновкою або від'єднанням кінців кабелю, проводів від комутаційного апарата чи від устаткування, на якому потрібно провадити роботу.

Розшиновку чи від'єднання кабелю під час підготовки робочого місця може виконувати ремонтник, що має групу ПІ, під наглядом чергового або оперативного ремонтника. З найближчих до робочого місця струмовідних частин, доступ­них для дотику, необхідно зняти напругу або обгородити їх.

Вимкнене положення комутаційних апаратів до 1000 В з недоступними для огляду контактами (автомати невикочуваного типу, пакетні вимикачі, рубильники у закритому вико­нанні тощо) визначається перевіркою відсутності напруги на їхніх затискачах чи на шинах, що відходять, проводах або затискачах устаткування, яке вмикається цими комутацій­ними апаратами.

Встановлення заземлень

Встановлювати заземлення на струмовідні частини необ­хідно безпосередньо після перевірки відсутності напруги.

Переносні заземлення спочатку треба приєднати до зазем-лювального пристрою, а потім, після перевірки відсутності напруги, встановити на струмовідні частини.

Знімати переносне заземлення необхідно в зворотній по­слідовності: спочатку зняти його із струмовідних частин, а потім від'єднати від заземлювального пристрою. :

Встановлення і зняття переносних заземлень треба вико­нувати в діелектричних рукавичках із застосуванням в елек­троустановках понад 1000 В ізолювальної штанги. Закріп­лювати зажими переносних заземлень потрібно цією ж штан­гою або безпосередньо руками в діелектричних рукавичках.

Забороняється користуватися для заземлення провідни­ками, не призначеними для цього, а також приєднувати зазем­лення за допомогою скручуваная.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Загальні вимоги

Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних перемикань, організація і виконання ре­монтних, монтажних або налагоджувальних робіт та випро­бувань здійснюється електротехнічними працівниками.

На підприємствах, як правило, повинна бути створена енергетична служба. Обслуговування електроустановок може здійснювати спеціалізована організація або електротехнічні працівники іншого підприємства за договором.

Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утри­мання, експлуатацію і обслуговування електроустановок від­повідно до вимог Правил безпечної експлуатації електро­установок споживачів (ПБЕЕС), ПВЕ, ПТЕ електроустановок споживачів.

Для цього він зобов'язаний:

призначити відповідальну особу за справний стан і без­печну експлуатацію електрогосподарства із числа інженер­но-технічних працівників, які мають електротехнічну під­готовку і пройшли перевірку знань в установленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);

забезпечити необхідну кількість електротехнічних пра­цівників;

затвердити Положення про енергетичну службу підпри­ємства, а також посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

встановити такий порядок, щоб працівники, на яких по­кладені обов'язки з обслуговування електроустановок, про­водили ретельний нагляд за дорученим їм обладнанням і мережами шляхом огляду, перевірки дії, випробування і ви­мірювання;

забезпечити перевірку знань працівників в установлені строки;

забезпечити проведення протиаварійних, приймально-зда­вальних і профілактичних випробувань і вимірювань елек­троустановок згідно правил і норм;

забезпечити проведення технічного опосвідчення елек­троустановок;

забезпечити організацію виконання заходів щодо поперед­ження використання технологій і методів роботи, які нега­тивно впливають на навколишнє середовище;

забезпечити суворе виконання встановлених режимів енер-говикористання, а також приписів органів державного на­гляду.

Для безпосереднього виконання функцій з організації експлуатації електроустановок керівник підприємства повинен призначити особу, яка відповідає за загальний стан електро­господарства - особу, відповідальну за електрогосподарство

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти