ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вимоги до електротехнічних працівників

Електротехнічні працівники підприємства поділяються на адміністративно-технічних, оперативних, оперативно-ре­монетних.

Електротехнелогічні працівники, що обслуговують уста­новки електротехнологічних процесів (електрозварювання, електроліз, електротермія тощо), а також складного енерго­ємного виробничого технологічного обладнання, під час ро­боти якого вимагається постійне технічне обслуговування та регулювання електроприводів і елементів електропоста­чання, які мають групу з електробезпеки П і вищу, в своїх правах і обов'язках прирівнюються до електротехнічних пра­цівників.

До електротехнічних працівників, які мають групу П -V, висуваються такі вимоги:

ці особи не повинні мати каліцтв і хвороб (стійкої фор­ми) та медичних протипоказань, що заважають виробничій роботі;

електротехнічні працівники повинні після відповідної теоретичної і практичної підготовки пройти перевірку знань і мати посвідчення на допуск до робіт в електроустановках;

вік електротехнічних працівників повинен бути не мен­ше ніж 18 років.

Порядок навчання і перевірки знань працівників має відпо­відати галузевому положенню про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, узгодженому з Держнаглядохоронпраці, а також вимогам до електротех­нічного персоналу згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів. - •

Попередній (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94р. № 45).

Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань Правил. -

Працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких пред'являються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відпо­відний запис про це у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою за необхідності затверджується керівництвом підприємства і знаходиться на підприємстві.

Оперативне обслуговування

Оперативне обслуговування електроустановок може здій­снюватися як місцевими оперативними чи оперативно-ремонт­ними працівниками, за якими закріплена ця електроуста­новка, так і виїзними, за якими закріплена група електро­установок. Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників у зміні чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за погодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.

До оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електро­установок споживачів та Правил технічної експлуатації елек­троустановок споживачів.

Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноособове, та старші в зміні чи бригаді, за якими закріплені електроустановки, повинні мати групу IV з елек­тробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В і Ш - в електроустановках напругою до 1000 В.

Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.

Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому згідно з графіком. Залишення чергу­вання без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишення робочого місця допускається з дозволу оператив­ного працівника вищої посади. . , . .-.

Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'я­заний: -

ознайомитися за схемою із станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці особисто в обсязі, встановле­ному інструкцією;

одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний на­гляд для запобігання аварії та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;

перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та ін­струкції;

ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув від його останнього чергування;

оформити приймання зміни записом у журналі, відомо­сті, а також в оперативній схемі підписами працівника, який приймає зміну, і працівника, який здає її;

доповісти старшому по зміні про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.

Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.

Підчас тривалого часу ліквідації аварії здача зміни здій­снюється з дозволу особи, відповідальної за електрогоспо­дарство.

Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.

Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня, про що робиться запис в оперативному журналі.

Оперативні працівники під час свого чергування є відпо­відальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.

Старший у зміні оперативний працівник одноособове або спільно з адміністрацією підприємства, цеху, дільниці пови­нен виконувати обґрунтовані вимоги працівників енергопостачальної організації.

Старший у зміні оперативний працівник зобов'язаний негайно довести до відома диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які викликали відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що живлять підприємство.

Список працівників, які мають право проведення опера­тивних переговорів з енергопостачальною організацією, визна­чається особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником, погоджується з Держнаглядохоронпраці та передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.

В разі порушення режиму роботи, пошкодження чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов'язаний негайно вжити заходів щодо відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо старшому в зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство. У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший у зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший хід ліквідації аварії.

Оперативні працівники повинні здійснювати обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ним дільниці.

Огляд електроустановок може виконуватись одноособове:

адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 Віз групою IV - в елек­троустановках до 1000 В;

оперативним працівником, який обслуговує цю електро­установку.

Огляд електроустановок не електротехнічними працівни­ками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприєм­ства, можуть проводитись під наглядом працівника з групою IV, який має право одноособового огляду. Огляд повинен виконуватись згідно з вимогами ПБЕЕС. Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноособовий огляд, встановлюється особою, відповідальною за електро­господарство, і затверджується керівником підприємства.

Під час огляду в електроустановках понад 1000 В за­бороняється відкривати двері приміщень, комірок, що не обладнані сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо від­стань між дверима і струмовідними частинами менша за­значеної в табл. 4. Перелік таких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за електрогоспо­дарство.

В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до примі­щень, комірок обладнаний сітчастими огорожами або бар'є­рами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчас­тих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри.

Забороняється під час огляду електроустановок виконува­ти будь-яку роботу.

Огляди, виявлення і ліквідація несправностей в електро­установках без місцевих чергових працівників виконуються централізовано виїзними працівниками, що здійснюють нагляд і роботи на об'єкті (чи групі об'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за електро­господарство, залежно від місцевих умов. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.

Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці.

Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно зачинені. Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запас­ним. Ключі від приміщень РУ не повинні підходити до дверей комірок і камер.

Ключі повинні бути пронумеровані і зберігатися в опера­тивних або в адміністративно-технічних працівників. В елек­троустановках без місцевих оперативних працівників ключі повинні перебувати на пункті керування у старшого по зміні .оперативного працівника. Ключі повинні видаватися під розписку:

на час огляду працівникам, яким дозволений одноособо­вий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;

на час виконання робіт за нарядом чи за розпоряджен­ням керівнику робіт, допускачеві або наглядачеві.

Ключі підлягають поверненню щодня після закінчення роботи.

Під час виконання робіт в електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі підлягають поверненню не. пізніше наступного дня після повного закінчення робіт.

Особисті ключі для входу в приміщення дозволяється мати тільки оперативним працівникам, які приймають і зда­ють зміну по телефону.

В приміщеннях електроустановок забороняється зберіган­ня матеріалів та інструментів, що не належать до цієї елек­троустановки.

 

Виконання робіт

Роботи в електроустановках стосовно заходів безпеки поді­ляють на три категорії:

зі зняттям напруги - роботи, що проводяться в елек­троустановці (або її частині), в якій із струмовідних частин знято напругу, і доступ в електроустановки (або їх частини), що перебувають під напругою, неможливий;

без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них - роботи, що проводяться безпосередньо на цих частинах. В електроустановках напругою понад 1000 В, а також на ПЛ напругою до 1000 В до цих же робіт належать роботи, які виконуються на відстанях від струмовідних частин, менших від вказаних в табл. 4.

Роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них слід виконувати не менше ніж двом працівникам, з яких керівник робіт повинен мати групу IV, інші - групу ПІ.

В електроустановках напругою понад 1000 В роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них необхідно виконувати із застосуванням засобів захисту для ізоляції працівника від струмовідних частин або від землі. У випадку ізоляції працівника від землі роботи треба вико­нувати згідно зі спеціальними інструкціями або технологіч­ними картами, в яких передбачені необхідні заходи безпеки.

Під час роботи в електроустановках напругою до 1000 В без зняття напруги на струмовідних частинах чи поблизу них необхідно: - .

обгородити розташовані поблизу робочого місця інші стру-мовідні частини, що перебувають під напругою, до яких мож­ливий випадковий дотик;

працювати в діелектричному взутті чи стоячи на ізолю­вальній підставці або на діелектричному килимі;

застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками (у викруток, крім того, має бути ізольований стержень); за відсутності такого інструменту слід користуватися діелектрич­ними рукавичками.

Під час виконання робіт без зняття напруги на струмовідних частинах за допомогою ізолювальних засобів захисту необхідно:

тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоят­ки до обмежувального кільця;

 

Таблиця 4

Допустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою

Напруга, кВ Відстань від людини у будь-якому можливому її положенні та інструментів і пристосувань, що використовуються нею, від тимчасових огорож, м Відстань від механізмів та вантажопідіймальних машин у робочому та транспортному положеннях від .стропів, вантажозахватних пристроїв та вантажів, м
До 1: На ПЛ В решті електро­установок 6-35   0,6 Не нормується (без дотику) 0,6 1,0 1,5 2,0   1,0 1.0 1,0 1,5 2,0 2,5

 

Примітка. Тут і далі в тексті посібника, в процесі визна­чення допустимих відстаней в електроустановках інших . напруг, фактичні напруги відносити до наступних більших значень напруг, вказаних в наведеній таблиці.

розміщувати ізолювальні частини засобів захисту так, щоб не виникла небезпека перекриття по поверхні ізоляції між струмовідними частинами двох фаз чи замикання на землю;

користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим по­криттям. У разі виявлення порушень лакового покриття чи інших несправностей ізолювальних частин засобів захисту, користування ними забороняється;

без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, - робота, під час якої виключається випадкове наближення працівників і ремонтного ос­нащення та інструменту, що застосовуються ними, до струмо­відних частин на відстань, меншу від зазначеної в табл. 4, проведення технічних або організаційних заходів для запобі­гання такого наближення не потрібно.

В разі одночасної роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В категорії робіт визначаються стосовно електроустановок понад 1000 В.

В процесі роботи із застосуванням електрозахисних засобів (ізолювальні штанги та кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги) допускається наближення праців­ника до струмовідних частин на відстань, яка визначається довжиною ізолювальної частини цих засобів.

Без застосування електрозахисних засобів забороняється доторкатися до ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою.

В електроустановках забороняється працювати у зігну­тому стані, якщо в разі випрямлення відстань до струмовід­них частин буде менша від вказаної в графі 2 табл. 4. В процесі виконання робіт біля неогороджених струмовідних частин забороняється розташовуватися таким чином, щоб ці частини знаходилися позаду чи з обох боків.

Заносити довгі предмети (труби, драбини тощо) та пра­цювати з ними в РУ, в яких не виключена можливість випад­кового дотику до частин, що перебувають під напругою, по­трібно вдвох, під постійним наглядом керівника робіт.

Риштування та драбини, що застосовуються для ремон­тних робіт, мають бути виготовлені за ГОСТом (ДСТУ) чи ТУ на них. Опорна частина драбин, що встановлюються на гладких поверхнях, має бути оббита гумою, а на опорних частинах драбин, що встановлюються на землі, мають бути гострі металеві наконечники. Драбини повинні верхнім кінцем надійно спиратися на міцну опору. У разі необхідності обпер­ти драбину на провід вона повинна бути обладнана гачками у верхній частині. Зв'язані драбини застосовувати заборо­няється. В разі встановлення приставних драбин на підкра­нових балках, елементах металевих конструкцій тощо необ­хідно надійно прикріпити верх і низ драбини до конструк­цій'. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин забороняється. Роботу із застосуванням драбин виконують два працівники, один з яких перебуває внизу. Забороняється виконувати роботи, стоячи на ящиках та інших сторонніх предметах.

Роботи на ПЛ в зоні наведеної напруги, пов'язані з до­торканням до проводу (троса), спущеного з опори аж до землі, повинні виконуватися із застосуванням електроза­хисних засобів (рукавички, штанги) чи з металевої площадки, з'єднаної для вирівнювання потенціалу провідником з цим проводом (тросом). Допускається виконання робіт із землі без застосування електрозахисних засобів та металевої пло­щадки за умови накладення заземлення на провід (трос) в безпосередній близькості до кожного місця, дотику, але не більше ніж 3 м від місця роботи.

При наближенні грози слід припинити всі роботи на ПЛ, ПЛЗ і у ВРУ, а в ЗРУ - роботи на вводах і комутаційній апаратурі, безпосередньо з'єднаній з повітряними лініями. Під час снігопаду, дощу, туману забороняються роботи, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів.

При виявленні замикання на землю в електроустанов­ках від 6 до 35 кВ забороняється наближатися на відстань меншу ніж 4 м в закритих і меншу ніж 8 м у відкритих РУ і на ПЛ. Наближення до цього місця на ближчу відстань допускається тільки для виконання операцій з комутаційною апаратурою для ліквідації замикання на землю, а також у разі необхідності звільнення людей, що потрапили під на-пругу, та надання Їм першої допомоги. В цих випадках обов'язково треба користуватися як основними, так і до­датковими електрозахисними засобами.

Працівникам потрібно пам'ятати, що після зникнення напруги з електроустановки вона може бути подана знову без попередження.

Встановлення і зняття запобіжників, як правило, про­вадиться за знятої напруги. Під напругою, але без наванта­ження допускається знімати та встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні комутаційні апарати, що дають можливість зняти напругу. Під напругою і під навантаженням допускається знімати і встановлювати запобіжники трансформаторів напруги, запобіжники проб­кового типу в освітлювальних мережах і у вторинних колах.

Під час зняття і встановлення запобіжників під напругою необхідно користуватися:

в електроустановках напругою понад 1000 В - ізолю­вальними кліщами (штангою), діелектричними рукавичками . та захисними окулярами (маскою);

в електроустановках до 1000 В - ізолювальними кліща­ми чи діелектричними рукавичками, а в разі наявності від­критих плавких вставок - захисними окулярами (маскою).

Вимикати і вмикати роз'єднувачі та вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом треба в діелектричних рука­вичках.

В темний час доби дільниці робіт, робочі місця і підходи до них повинні освітлюватися. Освітленість має бути рівно­мірною, без засліплювальної дії освітлювальних пристроїв на працівників. Забороняється виконання робіт в неосвітлених місцях.

Всі працівники, які перебувають в приміщеннях з діючим електрообладнанням електростанцій і підстанцій (за винятком щитів керування релейних та подібних Їм приміщень), в ЗРУ, ВРУ, в колодязях, тунелях та траншеях, а також під час роботи на ПЛ, зобов'язані користуватися захисними касками.

8.5. Основні організаційні заходи, які забезпечують без­пеку робіт

Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділя­ються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі - нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлу­атації.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, е:

затвердження переліків робіт, що виконуються за наря­дами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

призначення осіб, відповідальних за безпечне проведен­ня робіт;

оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затверд­женням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

підготовка робочих місць;

допуск до роботи;

нагляд під час виконання робіт;

переведення на інше робоче місце;

оформлення перерв в роботі та її закінчення.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти